طرح درس مربوط به کتاب دوم دبیرستان آمادگی دفاعی

بسمه تعالي

موضوع:سنگر

تاريخ اجرا :بهمن ماه جلسه17

فصل:دوم بخش:سوم صفحه48-49                                                                                                   مدت جلسه :60دقيقه

روش تدريس پيشنهادي :بارش مغزي – توضیحی – نمایشی   

 

وسائل آموزشي :استفاده از كتاب راهنماي معلم (١)-جزوه کمک آموزشی-تصاویر انواع سنگر ها 

اهداف كلي :سنگر های شهری وخصوصیات آن ها

 فعاليت هاي قبل از تدريس

١.رئوس مطالب

٢.اهداف جزئي(فراگير)

٣.رفتار ورودي فراگيران

٤.ارزشيابي تشخيصي

۵نتيجه گيري

-تعريف سنگر

-انواع سنگر

-تعريف سنگرشهری

-انواع سنگر های شهری

-خصوصیات سنگر های شهری

 

- با اهمیت سنگر در دفاع آگاه می شود.

-شناخت انواع سنگر های شهری

-بتواند در زمان کم در مناسب ترین مکان سنگر گیری کند.

-بتواند با استفاده از گونی و ماسه سنگر انفرادی درست کند.

-به دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی علاقه مند شود.

- عوارض زمین راتعریف کند .

- عوارض زمین را نام ببرد .

-کاربرد عوارض زمین در رزم را توضیح دهد.

حفاظت انفرادی  در مقابل خطر ها را بگوید.

-خصوصیات انفجار هسته ای را توضیح دهد.

- اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را نام ببرد.

-نکاتی که هنگام بر خورد با منطقه آلوده هسته ای باید رعایت کند را نام ببرد.

- عوارض زمین راتعریف کند .

- عوارض زمین را نام ببرد .

-کاربرد عوارض زمین در رزم را توضیح دهد.

حفاظت انفرادی  در مقابل خطر ها را بگوید.

معنی کلمات  استتار ،اختفاء،در رزم و...را بیان کند.

کلمات تاکتیک ،و تکنیک را معنی کند.

.

 

١

 

 

۶

.هدف هاي رفتاري

 

 

درپايان درس از فراگيران انتظار مي رود :

سطوح حيطه هاي شناختي

دانش

درك

كاربرد

تجزيه

تركيب

ارزشيابي

سنگررا تعريف كنند .

×

 

 

 

 

 

انواع سنگررا نام ببرند وبراي هر كدام مثال بزنند

 

×

 

 

 

 

سنگر شهری را تعريف كنند .

×

 

 

 

 

 

خصوصیات سنگر های شهری را بيان كنند .

 

×

 

 

 

 

اصولي كه درساخت سنگر و  با رعايت آن ها مي توان از جان افراد محافظت کرد را فهرست كنند

×

 

 

 

 

 

سنگرهای شهری با توجه به ویژگی هایشان طبقه بندي كنند .

 

 

 

 

×

 

نمونه هایی از سنگر های تعجیلی که در اطرافشان می بینند بیان کنند.

 

×

 

 

 

 

طبقه بندي  سنگر های شهری از نظر زمان ساخت بيان نمايند.

 

 

 

 

×

 

اهميت سنگر در حفظ جان در مقابل  دشمن را بيان كنند .

×

 

 

 

 

 

اهميت عوارض زمین رادر حفظ جان در مقابل حملات دشمن  توضيح دهند .

 

×

 

 

 

 

ضرورت استفاده از سنگر را بيان كند .

 

×

 

 

 

 

عواملي كه باعث  بهتر جنگیدن و دفاع کردن در شهر می شود را بيان كنند .

 

×

 

 

 

 

توانايي برخورد مناسب ومسئولانه در حفاظت  از شهر در مقابل دشمن  را پيدا كند.

 

 

×

 

 

 

ویژگیهای سنگر خوب را تجزيه وتحليل كنند .

 

 

 

×

 

 

علاقه به حفاظت از شهر و هموطنان را در خود تقويت كنند .

 

 

 

 

×

 

نمونه هایی از سنگر شهری با فرصت را بیان کند.

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت جلسه 60دقيقه

مراحل تدريس وانتخاب محتوا

عنوان

روش هاي تدرس

مواد آموزشي

فعاليت

زمان

دقيقه

معلم

فراگير

الف

حضور وغياب ،ذكر مناسب روز (مطابق معمول)

_

_

×

_

5دقيقه

ب

ارزشيابي رفتار ورودي

- عوارض زمین راتعریف کند .

- عوارض زمین را نام ببرد .

-کاربرد عوارض زمین در رزم را توضیح دهد.

حفاظت انفرادی  در مقابل خطر ها را بگوید.

-خصوصیات انفجار هسته ای را توضیح دهد.

- اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را نام ببرد.

-نکاتی که هنگام بر خورد با منطقه آلوده هسته ای باید رعایت کند را نام ببرد.

پرسش وپاسخ

كتاب ،گچ ، تابلو و

فراگير

×

×

۵دقيقه

ت

معرفي درس جديد وبيان اهداف :

مهم ترين مفاهيم ومهارت هاي فصل را روي تابلو مي نويسيم

-تعريف سنگر

-انواع سنگر

-تعريف سنگرشهری

-انواع سنگر های شهری

-خصوصیات سنگر های شهری

 

سخنراني

گچ وتابلو

×

 

 

 

 

 

 

_

5دقيقه

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه درس وشروع تدريس

به شاگردان می گوئیم :

یکی از وظایف مهم یک رزمنده یا نیروی نظامی برای بهتر جنگیدن ،شناسایی عارضه ی زمینی است که باید روی آن عمل کند. شناسایی زمین در بهتر جنگیدن ،پیشروی کردن ،بهتر ضربه زدن به دشمن و هم چنین بهتر دفاع کردن به رزمنده کمک های شایانی می کند . گاه بین دو کشور یا

 

عده ای که با هم در یک کشور زندگی می کنند،درگیری هایی رخ می دهد که به جنگ می انجامد و ممکن است نقطه ی شروع یا هدف نهایی جنگ یک شهر باشد ؛لذا نیروی نظامی به حکم این که می داند در زمینی که عمل میکند مناطق مسکونی وجود دارد، می تواند برای حفظ جان خود از کلیه ی اماکن و عوارض موجود در شهر به عنوان سنگر استفاده کند. اگر در شهری که شما در آن زندگی می کنید ،بنا به عللی در گیری هایی رخ دهد،شما به عنوان یکی از نیرو های دفاع کننده ابتدا اماکن و عارضه های موجود در شهر را شناسایی کنید و سپس از آن ها به عنوان سنگر هایی برای بهتر جنگیدن و دفاع کردن و افزایش مدت مقاومت به بهتر ین شکل ممکن استفاده کنید.

تعریف سنگر را روی تابلو نوشته به انها می گوییم

-اماکن وعارضه های موجود در شهر را که یک رزمنده برای حفظ جان خود استفاده می کند سنگر شهری گویندکه باید

1- مستحکم باشد و بر قدرت رزمی نیرو بیفزاید

2-به راحتی قابل استتار و اختفاء باشد.

3-میدان دید و تیر کافی داشته باشد.

4-جهت تغییر سنگر و مانور مناسب باشد.

5-تا حد امکان با یک سنگر دیگر ارتباط داشته باشد.

انواع سنگر های شهری:

1-   تعجیلی:به علت کمبود وقت و فراهم نبودن شرایط جهت ایجاد سنگر های با فرصت مورد استفادهقرار می گیرد

مثل جوی آب ،تنه ی درخت ...

2-   بافرصت:این سنگر قبل از در گیری و در فرصت مناسب ساخته شده تا در موارد لزوم برای حفاظت و موضع گیری مورد استفاده قرار گیرند.مثل حلزونی،نبشی شکل ،معمولی

 

-      سنگر حلزونی شکل:این نوع سنگر معمولا در کنار پایگاه ها ساخته می شود و به شکل یک سنگر نیم دایره یا دایره ی کامل با یک کانال دیواره ای است .این دیواره به در پایگاه یا دریچه ای که به داخل پایگاه مربوط است ،منتهی می شود.دیواره ی یاد شده همانند کانالی است که از راه آن می توان مهمات را به داخل سنگر رسانید و یا نفرات را به درون سنگر روانه کرد یا از آن خارج گرد.

-      -سنگر نبشی شکل : این سنگر در سر چهار راه ها و سه راه ها در روی نبش دیوار زده می شود. این گونه سنگر ها را به گونه ای می سازند که به همه ی قسمت ها مسلط باشد.

-      سنگر معمولی: این سنگر همانند سنگر حلزونی است اما کانال ندارد و در مقابل در آنم دیواره ای قرار می دهند تا از ورود تیر یا نارنجک به داخل سنگر جلوگیری شود.

روزنه ی دیده بانی: سوراخ هایی است که به وسیله ی آنها از داخل سنگر بیرون را کنترل می کنند. این روزنه قیفی شکل است و دهانه ی داخلی آن تنگ تر از دهانه ی خارجی است.

 

به شاگردان می گوییم :

برای ساختن سنگر ها باید نکاتی را مورد  توجه قرار داد مثل:

1-   اگر محل سنگر به پایگاه نزدیک نیست ،سعی کنید سنگر را در کنار جوی آب (جدول)که قابل کنترل است بسازید تا هنگام در گیری ،نیروهابتوانند از این راه خود را به سنگر برسانند یا از سنگر خارج شوند و تغییر موضع بدهند.

2-   اگر در محوطه ی نزدیک پایگاه کانالی وجود ندارد ،سنگر خود را کنار خانه ی فردی که او را کاملا می شناسید ،احداث کنید و آن را از طریق دریچه ای به خانه مرتبط سازید.

3-   سنگر ها را در صورت امکان سقف دار بسازید و سقف را قوسی شکل و گنبدی درست کنید. این کار چند حسن دارد: یکی این که از ورود سرما و برف و باران جلوگیری می کند،دیگر این که اگر دشمن نارنجکی پرتاب کند ،روی سقف سنگر نمی ماند و باعث انهدام سنگر نخواهد شد.

 

 

 

 

عنوان

سخنراني

پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

گچ وتابلو كتاب معلم ١

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

35دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

چ

خلاصه درس ونتيجه گيري :

مواردي كه پاي تخته نوشته شده به عنوان خلاصه درس  استفاده ونتيجه گيري مي شود .

پرسش وپاسخ

كتاب ،گچ ، تابلو و

فراگير

×

×

۵دقيقه

پ

خ

ارزشيابي پس از تدريس وتعين تكليف شفاهي ،كتبي

در دو حيطه دانش ومهارت هاي عملي انجام مي پذيرد در حيطه ي مهارت هاي عملي نحوه رفتار دانش آموز در برخورد با حمله دشمن  به شهر مي توان مورد توجه معلم واقع شود (با بيان موقعيتي فرضي)رفتار يا پاسخ دانش آموز به آن موقعيت را ارزش يابي كرد .

در حيطه دانش :

١.سنگر  يعني چه؟

٢آيا همه مکانهاازنظر حفظ جان  اهميت يكساني دارند .مثال بزنيد.

 

٣.براي ساخت یک سنگر مناسب چه مواردي را پيشنهاد مي كنيد ؟حداقل ۵پيشنهاد را بيان كنيد .

٤.فرض كنيد شما فرمانده يكي از پايگاههاي ارتش يا سپاه هستيد در خيابان  با یک حمله ناگهانی به نیرو ها ی خود مواجه می شوید چه اقداماتی انجام میدهيد ؟(عملي )

۵.محل های زیر از نظر شما در کدام دسته از سنگر ها قرار می گیرند.

(يك سري مطلب مي نوسيم )(عملي)

سخنراني ،پرسش وپاسخ

خاطره گويي

سخنراني

گچ وتابلو  كتاب روش تدريس معلم

گچ وتابلو

×

×

×

_

5دقيقه

تهیه شده توسط :گروه درسی آمادگی دفاعی

سال تحصیلی 89-90

شهرستان مبارکه

(ستاری)

 

بسمه تعالی                                                                                                                                                

 

نام درس: امادگی دفاعی                          سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان            تاریخ :

 موضوع  درس : حفاظت اطلاعات                   اداره اموزش و پرورش...............                 زمان : 90دقیقه

 شماره ی طرح درس:                                          اموزشگاه :                                        مجری : میرحیدری                                                                      

هدف کلی

اشنایی با اهمیت حفظ اطلاعات

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف رفتاری در سه حیطه شناختی عاطفی و روانی حرکتی

  اطلاعات را تعریف کنید .

 اطلاعات به چند دسته تقسیم می شوند .

  اطلاعات نظامی را با ذکر مثال توضیح دهید .

  اطلاعات غیر نظامی را با ذکر مثال توضیح دهید .

 نامه حضرت علی (ع ) در نهج البلاغه شماره 53 به مالک اشتر در ارتباط با چیست ؟ بیان کنید .

  چرا مساله حفاظت اطلاعات در جنگ و جهاد مو ضوع جدیدی نیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید .

 حفاظت اطلاعات را تعریف کنید؟

 علل ضرورت حفظ اطلاعات نظامی را نام ببرید

 عوامل افشای اطلاعات نظامی را نام ببرید .

  ضرورت همکاری با مراجع حفاظتی را بیان کنید .

 حفاظت گفتار را با ذکر مثال توضیح دهید .

  راه های افشای اسرار را نام ببرید .

  افشای اسرار به طور نااگاهانه را بنویسید .

 طبقه بندی اسناد و مدارک را توضیح دهید .

  اسناد و مدارک به کلی سری را با ذکر مثال توضیح دهید .

  اسناد سری را با اسناد به کلی سری مقایسه کنید و برای هر کدام مثال بزنید .

   اسناد  خیلی محرمانه را با اسناد محرمانه مقایسه کنید .

   سه اندرز حفاظتی را بیان کنید .

   به نظر شما ایا حفظ همه انواع اطلاعات اهمیت و ارزش یکسانی دارد .

   برای حفاظت اطلاعات چه راههایی غیر از راه حل های ذکر شده در کتاب پیشنهاد می کنید.

   به نظر شما چرا باید از بیان مسائل خانوادگی در مجامع عمومی خودداری کرد در سه سطر نظر خود را                    

    بگویید .  

روش تدریس

توضیحی ،  یاران در یادگیری                                                                                              

 

وسایل کمک اموزشی

کتاب درسی  گچ رنگی وتخته کلاسی  انواع پوسترهای مربوطه مثل رسانه های اطلاعاتی ماهواره دستگاه های شنود و حفظ زبان و.....

فعالیت های مقدماتی

ورود به کلاس سلام و احوال پرسی  برسی وضعیت فیزیکی و روان فرا گیران حضور و غیاب  بیان مناسب روز یا هفته  نوشتن شعار هفته بر روی تابلو با گچی رنگی ((من کثر کلامه کثر خطاوه)) هر کس که سخنش زیاد شد  خطا و اشتباهش زیاد می شود 

زمان

5 تا 10 دقیقه

 

 

 

 

ارزشیابی

اغازین

در ابتدا برای سنجش رفتارورودی فرا گیران و میزان اطلاعات و اموخته های قبلی انها سوالات زیر را از انها می پرسیم .

          اطلاعات  یعنی چه ؟

         به چه کسی جاسوس می گویند ؟چرا؟

        برای حفظ اطلاعات چه باید کرد؟

        و...

 

 

  5 تا 10 دقیقه

 

 

 

 

 

امادگی و ایجاد انگیزه

 

درست همان زمانی که فراگیران توجهشان به موضوع جلب شده است و هر کدام به سوالات ما پاسخی را ارائه می دهند و مشتاق شنیدن پاسخ سوالات  هستند برای ایجاد انگیزه و توجه بیشتر انها داستان زیر را برای انها تعریف می کنیم  که به نوعی پاسخ گویی به سوالات مطرح شده نیز می باشد :

حذیفه بن یمان یکی از یاران پیامبر می گوید  شبی بسیار سرد با رسول خدا (ص) کنار خندق بودیم .

پیامبر (ص) فرمود : « چه کسی حاضر است برود و از دشمن برای ما خبر بیاورد و چون پس از تکرار این جمله کسی داوطلب نشد مرا صدا کرد و دستور رفتن داد . پیامبر (ص) فرمود حذیفه برو ببین این قوم چه کردند ؟ ولی نه تیری بینداز و نه سنگی پرتاب کن . حذیفه می گوید من به پیامبر گفتم می ترسم ولی پیامبر فرمود نترس تو سالم بر می گردی و در بهشت هم کنار منی  حذیفه به راه افتاد و وارد اردوگاه دشمن شد و خود را بین ان ها جا داد . ابوسفیان برخاست و گفت : بترسید از نفوذ نیروگاه دشمن  هر کسی کنار دستی خود را بنگرد تا غریبه ای بین ما نباشد حذیفه می گوید من به هر دو طرف نگاه کردم و گفتم تو کیستی و ان ها خود را معرفی کردند معلوم شد برای ان ها که غریبه ای وجود ندارد وابو سفیان گفت ما نمی توانیم اینجا بمانیم شبی تاریک سرد طوفان شن در راه و همه خسته و گرسنه ایم  بهتر است حرکت کنیم و برگردیم . حذیفه باز گشت و خبر متواری شدن دشمنان اسلام را به پیامبر (ص) داد و .... در ادامه پوسترهایی را که راجع به حفظ زبان  انواع رسانه های اطلاعاتی و.... است را بر روی تابلو نصب می نماییم

 

 

 

 

 

 

 

10

دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه ی  تدریس فعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ایجاد این امادگی سوالاتی را که از قبل نوشته و تکثیر کرده ایم در بین فراگیران توزیع می کنیم یا می توانیم سولات را بر روی تابلوی کلاسی با خطی خوانا بنویسیم و از انها بخواهیم که به این سولات پاسخ گویند .

تعداد سوالات حدودا چهار مورد می باشد و مدت زمان پاسخ گویی به طور انفرادی 10 دقیقه می باشد. از فراگیران می خواهیم فکر کنند و سپس پاسخ سوالات را بنویسند بعد از اتمام این مدت زمان از انها می خواهیم به بحث و تبادل نظر دو نفری پرداخته و به سوالات پاسخ دهند ویا پاسخ های خود را تکمیل کنند زمان لازم برای این مرحله نیز 10-5 دقیقه می باشد. پس از ان فراگیران در گروه های سه یا پنج نفری به بحث گروهی پرداخته و پاسخ های خود را اصلاح و تکمیل می نماید . مدت زمان این مرحله (بحث گروهی) 10 دقیقه مباشد که پس از اتمام این زمان نماینده هر گروه به مدت سه دقیقه پاسخ سوالات را به کلاس ارائه می دهد . مدت زمان این مرحله نیز 15 دقیقه می باشد که پس از ارائه بحث نمایندگان گروه ها نتیجه گیری توسط معلم یا مدیر یادگیری صورت می گیرد و مطالب مورد نیاز جهت تکمیل بحث ارائه می گردد. سوالاتی که مرحله معلم مطرح می کند . سوالات بنیادی و اساسی است که به عنوان نمونه می تواند چند مورد ان را اشاره کرد .

اطلاعات را تعریف کنید و انواع ان را نام ببرید .

حفاظت اطلاعات یعنی چه ؟ راه های حفظ اطلاعات را نام ببرید .

از چه راه هایی اطلاعات افشا می شوند نام ببرید .

ایا اطلاعات و اسناد همگی از نظر ارزش یکسان هستند ؟ مثال بزنید.

و....

 

 

 

 

 

 

 

 

50 تا 60

دقیقه

 

 

خلاصه و جمع بندی

 

 

از انجائی که در این روش نکات مهم درس توسط فراگیران جمع بندی شده و ارئه می گردد از فراگیران می خواهیم علاوه بر مطالبی که گفته شد اگر نکته ای مهم در این ارتباط دارند بیان کنند و هم چنین برداشت های شخصی  خود را راجع به حفظ اطلاعات ذکر نمایند

 

 

 

ارزشیابی

تکوینی

 

 

 

 

در پایان به منظور اگا هی از میزان یادگیری فراگیران از کل درس سوالاتی را از انها می پرسیم تا اگر اشکال و ابهامی در درک مطالب وجود دارد رفع گردد . سوالاتی مانند :

 اسناد به کلی سری را تعریف کنید

امار نیروها و امکانات نظامی یک کشور جزء کدام دسته طبقه بندی اسناد است ؟ چرا؟ توضیح دهید .

راه های افشای اسرار به طور نا اگاهانه را نام ببرید .

و....

 

 

5تا10

دقیقه

 

 

تعیین تکلیف               

ضمن مطالعه ی درس برای جلسه اینده از فراگیران می خواهیم احادیثی را از ائمه ی اطهار و بزرگان دینی راجع به حفظ گفتار جمع اوری کرده و با خود به کلاس بیاورند همچنین درمورد راه های  حفظ اطلاعات از بین بردن اطلاعات به منظور عدم دسترسی دشمن به انها و .... مطالبی را در یک صفحه جمع اوری کرده و برای جلسه ی اینده با خود به کلاس بیاورند

 

 

 

5دقیقه

 

با سمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس: آمادگي دفاعي            اداره آموزش و پرورش ............                     تاريخ: .................

موضوع درس: اسلحه و نحوه عملكرد آن            آموزشگاه: .......................       زمان: 90 دقيقه

شماره طرح درس : ................                        مجري: ......................

اهداف كلي:

 

- آشنايي فراگيران با اسلحه و نحوه عملكرد آن

- نسبت به شناخت انواع اسلحه علاقه مند شود.

-       در ميدان تير از اسلحه بدرستي استفاده كند.

اهداف رفتاري

فراگير در پايان درس بايد بتواند:

-       انواع اسلحه را نام ببرد.

-       تاريخچه سلاح كلاشنيكف را توضيح دهد.

-       سه كشور را كه از سلاح كلاشنيكف استفاده مي كنند نام ببرد.

-       نام كشور سازنده سلاح كلاش را بيان كند.

-       نام نوع تكميلي سلاح كلاش رابگويد.

-       انواع سلاح كلاش را از نظر فنداق آن بيان كند.

-       برد مفيد سلاح كلاش را بيان كند.

-       متعلقات سلاح كلاش را نام ببرد.

-       سه منظور از باز و بسته كردن سلاح را توضيح دهد.

-       انواع مهمات كلاش را نام ببرد.

-       فشنگ جنگي عادي را با جنگي رسام مقايسه و شباهتها و تفاوتهاي آن را بيان كند.

-       كاربرد فشنگ آتش زا و رسام را بيان كند.

-       فشنگ جنگي ثاقب را از فشنگ ثاقب انفجاري تشخيص دهد.

-       ويژگي خاص فشنگ گازي را توضيح دهد.

-       اعمال مكانيكي سلاح را توضيح دهد.

-       چهار مورد از اصول ايمني در استفاده از سلاح را توضيح دهد.

-       نحوه قلق گيري را با ترسيم شكل توضيح دهد.

-       فشنگ جنگي عادي را از ساير فشنگها جدا كند.

-       اصول مهم تير اندازي خوب را نام ببرد.

-       در ميدان تير اصول تير اندازي را رعايت كند.

-       حالتهاي تير اندازي را بيان كند.

-       حالتهاي تيراندازي را دركلاس انجام دهد.

-       نظر خود را در مورد استفاده و نگهداري بهتر سلاح بيان كند.

روش تدريس

توضيحي – نمايشي – پرسش و پاسخ

وسايل كمك آمزوشي

  گچ –تابلو – چارت سلاح – ماكت اسلحه – كتاب درس- CD آموزشي

مدل كلاس

به شكل U

فعاليت مقدماتي

- ورود به كلاس – سلام و احوالپرسي – بررسي وضعيت فيزيكي و رواني فراگيران – حضور و غياب – بيان مناسبت روز يا هفته

5-10  دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

- در ارتباط با درس چند سؤال از فراگيران پرسيده مي شود.

- دو اسلحه را كه مي شناسيد نام ببريد.

- نحوه كار با يك اسلحه را توضيح دهيد.

- چگونه مي توان از يك اسلحه مراقبت نمود توضيح دهيد.

5-10  دقيقه

آمادگي و ايجادانگيزه

در ابتدا با نمايش CD در مورد اسلحه توجه فراگيران را به موضوع درس جلب مي نماييم.

5-10  دقيقه

ارائه تدريس

با توجه به ذهنيتي كه فراگيران نسبت به موضوع درس پيدا كرده اند در مورد دو نوع سلاح سازماني كلاش و    ژ 3 صحبت مي نماييم و با استفاده از چارتهاي مربوط به توضيح ويژگي هاي اسلحه كلاش و متعلقات آن      مي پردازيم. با استفاده از ماكت اسلحه قطعات اسلحه را از نزديك به فراگيران نشان داده و از آنها سؤالاتي در مورد اجزاء مهمات و نحوه كار با اسلحه مي پرسيم . با استفاده از تابلو و گچ رنگي سيبل و خال سياه را كشيده و نحوه قلق گيري را توضيح مي دهيم.

در ادامه اعمال مكانيكي سلاح را توضيح داده و در صورتي كه فرصت باقي باشد نرم افزار مربوط به كار با اسلحه را دوباره نمايش مي دهيم.

30 دقيقه

خلاصه و جمع بندي

- با كمك فراگيران درس را جمع بندي مي كنيم و در صورتي كه نكته اي باقي مانده باشد به گفته هاي فراگيران اضافه مي كنيم.

10 دقيقه

ارزشيابي پاياني

- از چند نفر از فراگيران سؤالاتي راجع به درس امروز پرسيده مي شود

- متعلقات اسلحه كلاشنيكف را نام ببريد.

- سه مورد از علل بازديد اسلحه را نام ببريد.

- قلق گيري را توضيح دهيد.

10 دقيقه

تعيين تكليف

- درس اين جلسه را مطالعه كنيد.

- با هر وسيله اي كه در اختيار داريد ماكت يك اسلحه را بسازيد.

- در مورد سلاح سازماني كشورهاي مختلف تحقيق كرده و گزارش تحقيق خود را به كلاس بياوريد.

5 دقيقه

 

با سمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس: آمادگي دفاعي            اداره آموزش و پرورش شهرستان مبارکه               تاريخ: 29/1/90

موضوع درس: اسلحه و نحوه عملكرد آن            آموزشگاه:گروه آمادگی دفاعی      زمان: 90 دقيقه

شماره طرح درس : ................                        مجري: ستاری

اهداف كلي:

 

- آشنايي فراگيران با اسلحه و نحوه عملكرد آن

- نسبت به شناخت انواع اسلحه علاقه مند شود.

 

اهداف رفتاري

فراگير در پايان درس بايد بتواند:

-       انواع سلا حهای سازمانی ایران را نام ببرد.

-       تاريخچه سلاح كلاشنيكف را توضيح دهد.

-       سه كشور را كه از سلاح كلاشنيكف استفاده مي كنند نام ببرد.

-       نام كشور سازنده سلاح كلاش را بيان كند.

-       نام نوع تكميلي سلاح كلاش رابگويد.

-       انواع سلاح كلاش را از نظر فنداق آن بيان كند.

-       انواع برد (مفيد،موثر،نهایی) سلاح كلاش را بيان كند.

-       متعلقات سلاح كلاش را نام ببردو کاربردهر کدام رابیان کند.

-       سه منظور از باز و بسته كردن سلاح را توضيح دهد.

-       انواع مهمات كلاش را نام ببرد.

-       انواع نارنجک کلاش را نام ببرد.

-       انواع فشنگ کلاش را نام ببرد.

-       فشنگ جنگي عادي را با جنگي رسام مقايسه و شباهتها و تفاوتهاي آن را بيان كند.

-       كاربرد فشنگ آتش زا و رسام را بيان كند.

-       فشنگ جنگي ثاقب را از فشنگ ثاقب انفجاري تشخيص دهد.

-       ويژگي خاص فشنگ گا


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه درس آمادگی دفاعی پایه سوم راهنمایی

آمادگی دفاعی سوم راهنمایی -91-92 نشان دادن نحوه ی ساخت ماکت جنگ و وسایل دیگر به عنوان کار
پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

پاسخ پرسش های آمادگی دفاعی سوم 1 ساخت ماکت هایی از تجهیزات نظامی وقراردادن آن ها در
طرح درس سالانه 92-93

به وبلاگ گروه اموزشی امادگی دفاعی شهرستان قدس خوش ساخت ماکت ازعملیات جنگی-نمایش از یکی از
شهرستان مهدیشهر

گروه امادگی دفاعی های ایرانی به سبک و روش منطقه ای و بومی به عنوان مثال استفاده از ماکت
نمونه سوال آمادگی سوم راهنمایی 3

آمادگی دفاعی Defensive preparation -لازمه ی حیات جامعه اسلامی Is prerequist of Islamic Societies Life - [cb:blog_title]
طرح درس مربوط به کتاب دوم دبیرستان آمادگی دفاعی

دنياي صلح و دوستي - طرح درس مربوط به کتاب دوم دبیرستان آمادگی دفاعی - گروه آمادگی دفاعی
پاسخ سئوالات تشریحی درس8: پدافند غیر عامل

آمادگی دفاعی94-93 اطلاع رسانی به دبیران درس آمادگی دفاعی نصب ماکت تجهيزات جنگی در نقاط
طرح درس روزانه کتاب جدیدالتألیف آمادگی دفاعی سال تحصیلی93-92

گروه آموزش دفاعی آموزش وپرورش شهر قدس - طرح درس روزانه کتاب جدیدالتألیف آمادگی دفاعی سال
برچسب :