برنامه حضور پزشکان بیمارستان فرهنگیان تهران خ سی تیر

بازگشت

 

تخصص

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

درمانگاه

1

فوق تخصص  نفرولوژي

د.زارعي12- 10

د.احمدزاده11- 8 

د.احمدزاده5/14-13

د.زارعي 12- 10

د.احمدزاده11- 8

 

 

فوق تخصص ريه

 

 

 

د.بهاري  16- 14

 

 

فوق تخصص غدد

 

 

 

 

د.ميربلوك16- 14 

 

متخصص  جراحي عمومي

خ.د.جعفرزاده10- 8

د.كرمي 30/12- 11

د.رضوي30/15- 30/14

د.ایاز10-  8

د.شكري 16-30/14

د.انصاري13-  11

د.فتوحي11- 9

د.پايدار14- 13

د.فعال 16-  30/14

خ.د.جعفرزاده12- 10

د.ایاز30/15-  14

د.احمدنيا 12- 30/10

د.فعال16- 30/13

خ.د.طاهري10- 30/8

 

متخصص داخلي

 

خ.د.حسيني12-  10

 

خ.د.دزفولي نژاد

17- 30/15

 

خ د.شيراني 30/9- 8

د.عظماييان12-30/10

د.سرافراز 17- 15

خ.دشيراني 15- 13

خ.د.مفتخري10- 8

خ.د.حسيني 12- 10

د.عظمائیان 14- 12

د.بهمردي 11- 9

د.حبيبي  14-  30/12

متخصص بيماريهاي عفوني

 

خ.د.دزفولي نژاد

17- 30/15

د.حبيبي16-  30/14

 

 

د.بهمردي 11- 9

د.حبيبي  14-30/12

جراحي كليه  (ارولوژيست)

د.حكمتي 16-  15

د.نيك فلاح 18-  17

 

د.نيك فلاح 9- 8

د.حكمتي 13- 12

د. الهیاری 11-  9

متخصص  زنان،زايمان ونازايي

 

خ.د.طاهري5/9- 8

خ.د.بهنيا12- 10

خ.د.كمالي15- 13

خ.د.شادجو 5/17-  16

خ.د.احمديانپور11- 9

خ.د.فاميلي14- 12

خ.د.عدالتي16- 5/14

خ.د.طاهري5/9- 8

خ.د.بهنيا 12- 10

خ.د.كمالي 15- 13

خ.د.هندي5/9- 8

خ.د.فاميلي14- 12

خ.د.احمديانپور16-14

خ.د.بهنيا 12- 5/8

خ.د.اعتمادي5/14-13

خ.د. رجایی 16-5/14

خ.د.احمديانپور

10-  5/8

خ.د.عدالتي  13- 11

متخصص پوست

د.اشرافي 11- 9

د.عابدیان 16-  30/13

د.خسروجردی

5/14- 5/13

خ.د.درويش زاده

 11-  10

د.نقدياني11- 9

د.نقدياني 16- 14

د.خسروجردي11- 9

د.خسروجردی 5/14- 5/13

د.نقدياني 11-  8

متخصص كودكان

 

د.وزيري11-  9

 

د.وزيري11-  9

 

 

درمانگاه     2    

  جراحي مغزواعصاب

د.قاسمي 15- 13

د.معيني پور5/11-  10

د.پتويي ها 11- 9

 

د.طاهري 10- 8

 

فوق تخصص  دست

 

 

د.آراسته 12- 11

 

 

 

فوق تخصص روماتولوژی

 

 

 

 

 

خ.د.صمدی 9-  8

فوق تخصص  ومتخصص گوارش

د.هاشمي 14- 13

د.دانش12-  11

د.خاوران 14- 13

د.هاشمي 14- 13

د.خاوران 14- 13

د.هاشمي 14- 13

 

متخصص ارتوپدي

د.اقدامی 16-14

د.قباد 10- 8

د.وطن پور 15- 13

د.مظاهري

5/17- 5/15

د.عليمرادي 10- 8

د.خاوري 16- 5/14

د.وطن پور 12- 8

 

د.قباد 11- 9

متخصص  

گوش ،حلق وبيني

خ.د.نصيري12-  10

د.قنبریان 15-13

د.فتحعلي 11- 9

 

د.نوربخش 11-  9

د.مكارم  16- 5/14

د.قنبريان 14- 10

 

خ.د.نصيري30/11- 10

د.حسین نیا 15- 13

د.نيك بخت 12-  10

متخصص  داخلي اعصاب

 

د.ابراهيمي 10-5/8

د.عظيميان16- 5/14

د.ابراهيمي 13- 12

د.عظيميان16- 5/14

 

متخصص اعصاب وروان

د.دنيوي16- 14

 

 

خ.د.هادی پور 12- 10

د.دنيوي 16-14

 

نوارعضله

 

د.اكرمي15- 13   

 

د.اكرمي 15- 13   

 

 

تغذيه

آ.فردوسيان 12- 9

 

 

 

آ.فردوسيان 12- 9

 

شنوايي شناسي

خ.شيرودي 15- 8

خ.شيرودي 15- 8

خ.شيرودي 15- 8

خ.شيرودي16- 8

خ.شيرودي 15- 8

خ.شيرودي13- 8

مشاوره

 

 

 

آ.عيسي مراد18- 16

 

 

گفتاردرماني

آ.سعيدي17-14

آ.سعيدي17-14

 

آ.سعيدي17-14

آ.سعيدي17-14

آ.سعيدي12- 9

تصویربرداری حنجره

خ.آریایی 14- 12

 

خ.آریایی 12- 9

خ.آریایی 14- 12

 

 

درمانگاه

3

متخصص و فوق تخصص چشم

د.اسماعيلي5/11- 5/8

د.هاديان16-  15

د.رضايي11- 9

د.نادري14- 5/12

د.سالاری 5/15- 14

د.پورمستدام 5/9- 8

د.اکبری 14- 5/12

د.هاديان 16-  15

د.اميري 5/9-  8

د.صاحب قلم 12-  10

د.قاضي 5/16- 15

د.اسماعيلي12-  5/8

د.هاديان 16-  15

د.وادي پور10-5/8

د.اسماعيلي 13- 11

متخصص و فوق تخصص قلب

د.جيزان10-  9

د.جعفري5/12- 11

د.نجفي16- 5/14

د.شفايي10- 9

د.غفرانيها13- 12

خ.د.برومند 14- 13

د.صابري5/10- 9

د.شفایی 13- 5/11

د.جيزان 10- 9

د.كيا13- 5/11

خ.د.مهديزاده 15- 14

د.قوه12-  5/9

د.نجفي16- 5/14

د.قهقایی 10-  5/8

بينايي سنجي

آ.علينقي5/11-5/9

خ.حيدري16- 12

خ.سالارپور16-  9

 

آ.علينقي5/11-5/9

خ.حیدری 16-5/12

خ.سالارپور14-  5/8

خ.رمضاني16- 5/14

خ.حيدري12- 5/8   

خ.رمضاني16-5/14

آ.علينقي5/11-5/9

خ.سالارپور14- 12

سایر

بخش ها

درمانگاه عمومي

د. فردرحماني خ.د.مهديزاده

د.محمدي

د.نفيسي

خ. د.مولوي

د.نجفي

د.فردرحماني

خ. د.مهديزاده

د.محمدي

د.نفيسي

خ. د.مولوي

د.نجفي

خ. د.مهديزاده

د.محمدي

د.نفيسي

د.نجفي

فيزيوتراپي وليزرتراپي

آ.شمس خ.رحمدل (صبح)

آ.كاوياني خ.نيك پي (عصر)

آ.شمس خ.رحمدل (صبح)

خ.نيك پي (عصر)

آ.شمس خ.رحمدل (صبح)

آ.كاوياني خ.نيك پي (عصر)

آ.شمس خ.رحمدل (صبح)

خ.نيك پي (عصر)

آ.شمس خ.رحمدل (صبح)

آ.كاوياني خ.نيك پي (عصر)

 

كاردرماني

خ.دياني 19- 14

 

خ.دياني 19- 14

 

خ.دياني 19- 14

 

شيفت شب

د.همايونپور

د.موحدي

د.ورسه اي

د.موحدي

د.رحماني

د.ناصح

د.فردرحماني(جمعه)

داروخانه - آزمایشگاه-  سنجش تراکم استخوان- رادیولوژی -  سونوگرافی معمولی ورنگی-  پانورکس-  ماموگرافی-  اکوکاردیوگرافی داپلر-  تست ورزش- تست تنفس- آندوسکوپی کولونوسکوپی -  دندانپزشکی عمومی وتخصصی-  نوارمغز-  نقشه مغز- لیزرپوست ومیکرودرم-  غرفه های عینک وسمعک وارتوپدی فنی

 

 


مطالب مشابه :


پزشکان طرف قرارداد با بیمه طلایی استان گلستان صفحه 3

پزشکان طرف قرارداد با بیمه طلایی استان گلستان صفحه 3 متخصص پوست بهداشت در
بیمه طلائی

بازنشستگان محترم فرهنگی متقاضی بیمه طلایی که قبلا در تهران در سال متخصص پوست
آغاز بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

خدمات جدید در بیمه طلایی پیش‌بینی تهران در سال 1320 هستم متخصص پوست
همه چیز در باره پوست وپیشگیری از چین وچروک و پیری پوست

دانشگاه علوم پزشکی تهران استافیلوکوک طلایی كه پوست در معرض عوامل محيطي
اسامی پزشکانی که در منطقه جهت بهبودی بیماران متحمل زحماتی میشوند

اسامی پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه طلایی که در تهران.س .پدر طبقه متخصص پوست
پیشگیری از چین و چروک پوست

پیشگیری از چین و چروک پوست پاسخگوی پرسش هاتون در زمینه دانشگاه علوم پزشکی تهران
خشکی پوست در زمستان، راه های پیشگیری و درمان

خشکی پوست در زمستان، راه های پیشگیری و بیمه درمانی .و دانشگاه علوم پزشکی تهران
حساسیت پوست دست.اگزما.درماتیت.حساسیت پوست دست به مواد شوینده

بیمه درمانی .و سلول های مخصوصی در پوست می مصرفی حتماً با متخصص پوست مشورت کنید و هیچگاه
برنامه حضور پزشکان بیمارستان فرهنگیان تهران خ سی تیر

برنامه حضور پزشکان بیمارستان فرهنگیان تهران متخصص پوست. مراکز قرارداد بیمه طلایی
برچسب :