اسناد و مدارک مثبته چیست

اسناد و مدارک مثبته چیست

حسابداران برای شناسایی و اندازه گیری و ثبت رویدادهای مالی به یکسری اسناد و مدارک نیاز دارند.در حسابداری برای بدهکار و بستانکار کردن حسابها نمی توان بر اساس گفته های افراد و مدارک شفاهی اقدام نمود بلکه حتما باید کاغذ و مدرک وجود داشته باشد.به اسناد و مدارکی که نشان دهنده وقوع یک رویداد مالی هستند اصطلاحا اسناد و مدارک مثبته می گویند.در تمامی انواع مدارک مثبته باید تاریخ وقوع رویداد مالی،مبلغ رویداد مالی و شرح رویداد مالی به طور شفاف و گویا درج شده باشد.

اسناد مثبته از یکطرف پیش نیاز تجزیه و تحلیل رویداد مالی هستند تا ثبت حسابداری صورت بگیرد و از طرفی دیگر برای پیگیری های بعدی دارای نقش مهمی هستند.لازم به ذکر است یک بایگانی مناسب و منظم و مرتب در یک موسسه برای اسناد مثبته و اسناد حسابداری بسیار اهمیت دارد.برخی از اسناد مثبته که در حسابداری مورد استفاده است به شرح ذیل است:

1)رسید پرداخت وجه : این فرم توسط صندوقدار موسسه مورد استفاده قرار می گیرد .به وسیله این فرم بابت هر مبلغی که از محل صندوق پرداخت می شود از دریافت کننده وجه ، رسید اخذ می شود.شکل آن به طور نمونه به شرح ذیل است :

شرکت ...............

دستور پرداخت وجه

شماره سریال:

تاریخ :

بدینوسیله تائید می شود مبلغ ....................................... ریال بابت ..................................... در تاریخ ........................ به ........................................................ توسط صندوق شرکت پرداخت گردید.دریافت کننده نیز با امضای ذیل این برگه دریافت این مبلغ را تائید می نماید.

صندوقدار مدیرمالی دریافت کننده

2)فاکتور : وقتی کالایی به فروش می رود لازم است فروشنده ، فاکتور فروش را صادر نماید که این فاکتور برای خریدار به عنوان فاکتور خرید و برای فروشنده به عنوان فاکتور فروش می باشد.البته برای فروش خدمات نیز فاکتور فروش خدمات صادر می شود.براساس دستورالعمل سازمان امورمالیاتی کشور،فرمت فاکتور باید به شکل ذیل باشد :

فاکتور فروش

فروشنده

نام شرکت

کداقتصادی

شماره

آدرس

تلفن

تاریخ

کدپستی

فاکس

پیوست

خریدار

نام شرکت

کداقتصادی

شماره ملی

آدرس

تلفن

شماره ثبت

کدپستی

فاکس

شرح کالا

تعداد

واحد

نرخ

جمع

درصد

تخفیف

خالص

ارزش افزوده

مبلغ کل

جمع

مهروامضای فروشنده

مهر و امضای خریدار

کارشناس بازرگانی مدیربازرگانی مدیرمالی

3)دستور پرداخت چک :به وسیله این فرم بابت هر چکی که پرداخت می شود از دریافت کننده چک ، رسید اخذ می شود.شکل آن به طور نمونه به شرح ذیل است :

شرکت ...............

دستور پرداخت چک

شماره سریال:

تاریخ :

دریافت کننده :

بابت :

ردیف

شماره چک

بانک

شعبه

شماره حساب

تاریخ سررسید

مبلغ چک

4)رسید انبار : به آن قبض انبار نیز می گویند و این قبض بابت تمامی کالاهایی که وارد انبار می شود صادر می گردد.شکل آن به طور نمونه به شرح ذیل است :

شرکت .....

رسید انبار

شماره سریال :

فروشنده:

تاریخ :

ردیف

نام کالا

تعداد

واحد

توضیحات

1

2

3

4

5

امضای انباردار

امضای مسئول خرید

5)حواله انبار :برای خروج هر کالایی از انبار باید ابتدا درخواست کتبی صورت بگیرد و مقام مجاز نیز ذیل برگه درخواست کالارا امضا نماید.بعد از تکمیل فرم درخواست کالا،درخواست کننده و یا نماینده ایشان به انبار مراجعه می نماید و کالاهای مورد درخواست را به شرط موجود بودن در انبار،دریافت می کند.در موقع تحویل کالا به درخواست کننده باید فرم حواله انبار تکمیل شود و از تحویل گیرنده کالاها نیز امضای لازم اخذ شود.در برخی از شرکتها،فرم درخواست کالا و حواله انبار با یکدیگر تجمیع می شوند و شکل آن به طور نمونه به شرح ذیل است :

شرکت ...............

درخواست و تحویل کالا

از واحد :

شماره حواله :

تاریخ :

ردیف

نام کالا

واحد

تعداددرخواست

تعداد تحویل

توضیحات

درخواست کننده تائید کننده انباردار تحویل گیرنده

 


مطالب مشابه :


فرم درخواست صدور قبض پرداخت مالیات و عوارض

فرم درخواست صدور قبض پزداخت مالیات و عوارض ُ فرمی است که ژس از تهیه و تنظیم مالیات آن را
فرم های حقوقی ملکی ثبتی دادخواست کیفری - ایمیلی فوری

نمونه قبض رسید نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی درخواست صدور گواهی موضوع ماده
مدارک لازم برای ثبت درخواست صدور سند

مدارک لازم برای ثبت درخواست صدور سند فرم تکمیل شده گواهی تعیین پرداخت قبض جریمه
خدمات تلفن ثابت

تکمیل فرم درخواست ارائه آخرین قبض تلفن پرداخت شده تکمیل فرم 20 ـ صدور قبض
بزودی دانلود نمونه فرمهای مراجع قضایی در زمینه های مختلف مدنی

فرم درخواست عدم پرداخت فرم اعسار از پرداخت محکوم فرم تقاضای صدور حکم ثبت
انبارداری

- صدور قبض انبار براساس اين مدارك، مبلغ كالا قابل پرداخت به فرم درخواست كالا در سه
اسناد و مدارک مثبته چیست

رسید پرداخت وجه : این فرم توسط بعد از تکمیل فرم درخواست کالا , قبض انبار,
انبــــارداری

- صدور قبض شده قابل پرداخت به موظف‌ به‌ صدور فرمدرخواست‌ خريد
برچسب :