سیاست از دیدگاه اماعلی

 

سیاست ازدیدگاه امام علی (ع)

 

(اصل لیاقت وشایستگی درنظام سیاسی )

جان محمد بیانی

  مقدمه :

     یکی ازموضوعات بیسیاراساسی ومهم اسلامی،سیاست اسلامی است . باتوجه به نافهمی یکعده ازبی خردان خارجی وداخلی، که همیشه صداهای منافقانه ،ازحنجره زشت وناپاک آنها بیرون می شودمبنی براینکه دین اسلام ،دین آخرت است وبرای دنیااصلابرنامه وکاربرد،ندارد خصوصادرعرصه سیاست ،دانشمندان اسلامی ودینی ،برای اینکه جواب دندان شکن ومنطقی داده باشندبه آنها،تحقیقاتی راپیرامون سیاست اسلامی انجام داده اند. باتوجه به غنامندی اسلام ووجودنظریات ناب اسلامی درهمه عرصه ها،مساله سیاست،ازاین قاعده مستثنی نبوده  واسلام عزیزدارای بهترین نظریات سیاسی ونظام سیاسی است .

   ماضمن مفروض دانستن ارتباط تنگاتنگ اسلام وسیاست وباتوجه به اهمیت وضرورت این بحث دردنیای امروز،که متاسفانه اکثردانشجویان وحتی کسانیکه سنگ دانشمندی رابه سینه شان می کوبند،تحت تاثیرنظریات سکولاریستان قرارگرفته ونظریات آنان رادربست پذیرفته اند وعلت این گرویدن به نظریه سکولاریستی، کم توجهی وکم اطلاعی آنان درمورد دین مقدس اسلام می باشدولذاگمان میکنندکه پیشوایان اسلامی ودینی ماتنها پیشوا یان دینی اندونه رهبران سیاسی، وباهدف سهم گیری برای ارائه جواب دندان شکن ومنطقی برای مغرضان که دین راازسیاست جدامیدانند ونیزباهدف آگاه ساختن جوانان دینی واسلامی ،تصمیم اتخاذنمودیم که تحقیقی رادرباره سیاست ازدیدگاه امام علی(ع) وبخصوص جایگاه (اصل لیاقت وشایستگی دربینش سیاسی وحکومتی امام علی(ع)) انجام دهیم . پس سؤال اصلی این است که جایگاه اصل لیاقت وشایستگی دربینش حکومتی علی چگونه است؟ چنانچه قبلااشاره شددرمورد، سیاست اسلامی بطورعام، دانشمندان تحقیقات فراوان انجام داده اندامادرموردسیاست ازدیدگاه دومین رهبراسلامی یعنی امیرمؤمنان علی(ع) وبخصوص درموردجایگاه (اصل لیاقت وشا یستگی ) دربینش حکومتی آن امام(ع)تحقیقی انجام نشده واگرانجام هم شده خالی ازنقض واشکال نیست

   ولذامابافرض اینکه اصل لیاقت وشایستگی دربینش سیاسی وحکومتی امام علی(ع) ازاهمیت وجایگاه خاصی برخورداراست،بحث وتحقیق خویش راپیرامون موضوع سیاست ازدیدگاه امام علی(ع) وبخصوص جایگاه ( اصل لیاقت وشایستگی دربینش سیاسی وحکومتی علی (ع)) آغازنموده وازخداوند درامرموفقانه به پایان رسانیدن این تحقیق کمک واستمدادمی طلبیم .

  نکاتی پیرامون این مقاله :

 1. محوراین نوشتارسیاست ازدیدگاه امام علی(ع) و(اصل لیاقت وشایستگی) دربینش سیاسی وحکومتی آن حضرت می باشد.

 2. مباحث پیرامون موضوع مذکوردرسه بخش کلی واساسی مطرح خواهد شد که اجمالااشاره میشود:

      بخش اول : کلیات ومفاهیم .

      بخش دوم :بررسی وبیان بنش ودیدگاه امام علی(ع) درموردسیاست،حکومت ورهبری ونکات برگرفته شده ازبینش سیاسی وحکومتی آن حضرت .

     بخش سوم : دراین بخش اصل لیاقت وشایستگی ازدیدگاه امام علی(ع) به بحث گرفته شده وفوایداستخدام افرادشایسته ولایق درنظام سیاسی وامرحکومتداری بیان خواهدشد .

     ودراخیرچشم اندازی خواهیم داشت ، درموردجایگاه اصل لیاقت وشایستگی ، درحکومتهاو ونظامهای سیاسی پیشین کشورعزیزماافغانستان .

 

      اصل لیاقت وشایستگی درنظام سیاسی دربینش حکومتی  امام علی(ع) چگونه توصیف وتبیین شده است؟

     امام علی(ع) بعنوان سردمدارایجاد یک نظام سیاسی کارآمد درجامعه بشری، اصل لیاقت وشایستگی را،بعنوان اصول حکومت بیان می دارد وحتی حاضرمی شودکه حکومت رافدای بوجودآمدن این اصل که ریشه عدالت درجامعه بشری می باشد، بنماید.

تعاریف ومفاهیم

1. اصل لیاقت .

2. شایستگی .

3. نظام سیاسی.

4. بنیش حکومتی.

     اهمیت تحقیق:

   چیزیکه درسراسرجهان واقشارملت بشری گمشده است وانسانها درپی بدست آوردن آن است (عدالت) است بنائا اگربخواهیم عدالت تحقق پیداکند درجامعه بشری، یکی ازاصول عدالت که اصل لیاقت وشایستگی است بایددرجامعه تطبیق شود. بخوص درعرصه سیاسی ونظام سیاسی یک جامعه وازسوی دیگررهبران دینی بعنوان نمونه والگوبرای بشریت است امام علی(ع) بعنوان عادل ترین رهبر دینی درجامعه بشری درعرصه سیاسی وحکومتی است واین تحقیق بررسی است ازاصل لیاقت وشایستگی ازدیدگاه حکومتی وسیاسی امام علی(ع) که خودازاهمیت بالای برخوداراست.

     هدف تحقیق :

برای تحقیق دوتاهدف می توان بیان نمود:

 1. هدف علمی که آن دانستن وارائه معلومات درمورداصل لیاقت وشایستگی درنظام سیاسی ازدید گاه امام علی(ع) می باشد

 2. هدف کاربردی که آن  بکارگیری این اصل است ازسوی کارگزاران دراجرای برنامه های کاری بابهره گیری ازسیره امام علی بعنوان یک حاکم عادل دینی وسیاسی.

پیشینه تحقیق:

     درموردعدالت واصل لیاقت ازدیدگاه امام علی(ع) درعرصه نظام سیاسی بصورت مشخص ودسته بندی شده مقاله ویاکتابی نوشته نشده است امابصورت یک بخش جزئی درکتابهای علوم سیاسی نمونه اش (مبانی سیاست تالیف عبدالحمید) و(اصول علم سیاست تالیف احمدبخشایشی ) ودیگر کتب اشاره گذرا شده است .

     درین تحقیق سعی شده است که امام علی(ع) رابعنوان الگودرنظام سیاسی واندیشه اش بصورت رهگشا وراهکاردرزمینه، بصورت دقیق دسته بندی وجمع آوری نمایم.

 


مطالب مشابه :


امام زمان (عج)

علل غیبت امام زمان « مهدی انقلابی بزرگ,آیت الله می نگرند درحالی که انسانهای .
مفهوم امام زمان چیست ؟

اشعار درمورد امام زمان نیز از دیدگاه های انسانهای امروزی سنگین و بزرگ و دیگری
پیام های عاشورا از دیدگاه روایات

اما شرایط در زمان امام روح آزادگی درمورد امام انسانهای بزرگ درجسم، همانند شخص
مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع) (Ali)

مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام تکبر و تفاخر بزرگ نمایی نزد در زمان امام
سیاست از دیدگاه اماعلی

اطلاعی آنان درمورد دین مقدس برای انسانهای سیاستمدار از دیدگاه امام
ارتباط اخلاق و سیاست از دیدگاه اسلام و اندیشمندان اسلامی

به دیدگاه امام علی بزرگ و مرجع عالیقدر زمان خود برای انسانهای
تعقل و تفکر و تدبر از دیدگاه احادیث اسلام و آیات قران

بدین روی معانی و اصطلا حات مختلف عقل از دیدگاه دو محدث بزرگ امام زمان انسانهای
برچسب :