علل نارسانویسی

درمباحث نظری برخی علل مهم نارسا نویسی بدین صورت معرفی شده اند

1- عدم مهارت های پایه ای مانند چرخاندن ، فشاردادن ، گرفتن وامثال آن

2- عدم رشد مهارت ها وهماهنگی های حرکتی وحرکت های ظریف که برای نوشتن ضروری هستند

3- عدم حرکت مناسب انگشتان

4-عدم هماهنگی چشم ودست

5-عدم توانایی کنترل بازو،دست وعضلات انگشتان

6- عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند:بالا ،پایین، زیر،رو

7-وضعیت قرار گرفتن ناممناسب کاغذ وبدن به هنگام نوشتن

8-فاصله نا مناسب سرکودک باکاغذ به هنگام نوشتن

9-استفاده از میز وصندلی ومدادنامناسب

10-دردست گرفتن مدادبه صورت نامناسب

11-عدم توانایی درطراحی فرم صحیح ترسیم هریک از حرف وکلمات در ذهن

12-دشواری در حفظ تجارب وتاثیرات دیداری

13-بی قراری وپرتحرکی

14-نداشتن انگیزه کافی برای خوب نوشتن

15- تاخیردرتکلم

16- فقریا نارسایی آموزش

17- اشکال در تبدیل وانتقال ادراک حس دیداری به حرکتی

18- خطا در ادراک دیداری واژه ها

19- عدم هماهنگی کلی بدن


مطالب مشابه :


فرم ، شکل و فضا

فرمها و اشکال نواحی و یا احجامی هستند که شیئ را در فضا تعریف می کنند.در حقیقت فرم و شکل بر فضا
معرفی انواع سبک های باغسازی

امروزه در باغچه های جدید فرانسه اشکال هندسی ، خیابانهای منظم متقاطع یا غیر هندسی مورد نظر
چگونگی شیت بندی طرح معماری

استحکام را نشان بدهید و سپس کل مجموعه ی شیت را بر اساس حرکت همین اشکال طرح ریزی کنید.
چک لیست پیشنهادی تم 14 درس ریاضی

بامفهوم تقارن آشنایی داردوازآن درطراحی یک شکل متقارن برای حل مسئله از اشکال کمک می
طراحی, ضوابط و عکس در مورد کتابخانه ها

چنین ترتیبی به اشکال مختلف، تقریباً در تمام کتابخانه های دانشگاهی نکات مهم درطراحی: 1.
طراحی داخلی

درطراحی داخلی با ایجاد ضرب و اهنگ در مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ
تاثیر اقلیم در طراحی

- بناهای پهلو باز یا دارای اشکال بادگیر چون تمایل دارند باد را به چنگ درآورند نیروی باد
علل نارسانویسی

11-عدم توانایی درطراحی فرم صحیح ترسیم هریک از حرف 17- اشکال در تبدیل وانتقال ادراک حس
طراحی و معماری بیمارستان

اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران
برچسب :