انواع دوره های آزمون سراسری( روزانه- شبانه- نیمه حضوری-تربیت معلم- غیر انتفاعی- دانشگاه امام صادق

126.jpg

آشنايي‌ با انواع‌ دوره‌ هاي‌ آزمون‌ سراسري :


1- دوره‌ روزانه‌ : تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ رايگان‌ بوده‌ و امكانات‌ رفاهي‌ و تسهيلات‌ آموزشي‌ براي‌ اكثر دانشجويان‌ مهيا مي‌باشد.


2- دانشگاه‌ پيام‌ نور : به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ ادامه‌ تحصيل‌ براي‌ داوطلبان‌ شاغل‌ يا خانه‌ دار،با استقرار دانشجو در محل‌ كار و سكونت‌ خود ، امكان‌تحصيل‌ و فراگيري‌ علوم‌ براي‌ دانشجويان‌ فراهم‌ مي‌شود. متن‌ درسي‌ خود آموز وراهنماهاي‌ آموزشي‌ مهمترين‌ عنصر تدريس‌ را در نظام‌ آموزشي‌ اين‌دانشگاه‌ تشكيل‌ مي‌دهد. مضافاً در حد توان‌ از نوارها و برنامه‌هاي‌ راديويي‌ و تلويزيوني‌ و بسته‌هاي‌ نرم‌ افزاري‌ درانتقال‌ مفاهيم‌ دروس‌ به‌ دانشجويان‌استفاده‌ خواهد شد. امكانات‌ رفاهي‌ از قبيل‌ خوابگاه‌ ، غذاخوري‌ ، وسيله‌ اياب‌ و ذهاب‌ و نظاير آنها به‌ دانشجويان‌ ارايه‌ نمي‌شود. انتقال و تغيير رشته دانشجويان دانشگاه پيام نورمنحصراً به دانشگاه پيام نور امكان پذير خواهد بود.


3- دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌ : در اين‌ دوره‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ، تامين‌ مسكن‌ ، خوابگاه‌ و وام‌ تحصيلي‌ وساير امور رفاهي‌ به‌ دانشجويان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد. مقررات‌ آموزشي‌همانند دوره‌ روزانه‌ است‌ مگر در مواردي‌ كه‌ در آيين‌ نامه‌ طرح‌ ايجاد دوره‌ نوبت دوم ( شبانه)‌ مستثني‌ شده‌ باشد. انتقال‌ دانشجويان‌ به‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ ممنوع‌ مي‌باشد. از پذيرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهريه اخذ مي‌گردد. تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي موسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود. ساعات‌ تشكيل‌ كلاسهاي‌ دوره‌ شبانه‌ براي‌ رشته‌هاي‌ گروه‌ آموزشي‌پزشكي‌ و ساير گروههاي آموزشي با نظر موسسات ذيربط تعيين و اعلام مي‌شود . مقررات دوره هاي نوبت دوم (شبانه) گروههاي آموزشي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي ، تابع وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد. انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ، منحصراً براي دوره نوبت دوم (شبانه) امكان پذير خواهد بود.


4- دوره نيمه‌حضوري : در اين دوره به هيچ‌وجه تامين خوابگاه ، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي‌گيرد. مقررات‌ آموزشي دوره نيمه‌حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي همانند دوره‌هاي نيمه‌حضوري دانشگاه پيام نور مي‌باشد. از پذيرفته‌شدگان برابر مقررات مربوط شهريه اخذ مي‌گردد. مدرك تحصيلي دانشجويان دوره نيمه‌حضوري با جمله آموزش اين دوره به طريق نيمه‌حضوري بوده است اعطاء مي‌شود. انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منحصراً به دوره هاي نيمه حضوري و دانشگاه پيام نور امكان پذير خواهد بود.
5- مراكز تربيت‌ معلم‌ : دوره‌ تحصيل‌ در مراكز تربيت‌ معلم‌ دو سال‌ مي‌باشد و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ طبق‌ ضوابط مربوط ، مدرك‌ فوق‌ ديپلم‌ تخصصي‌ موردتاييد وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ اعطا مي‌شود كه‌ پس‌ از استخدام‌ رسمي‌ بايد حداقل‌ به‌ مدت‌ 5 سال‌ در محلي‌ كه‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ برابر مقررات‌مربوط تعيين‌ خواهد كرد، خدمت‌ نمايند. طبق‌ مقررات‌ پذيرفته‌ شدگان‌ مراكز تربيت‌ معلم‌ از امتيازات‌ زير بهره‌مند مي‌شوند :
(1) استخدام‌ در وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ به‌ صورت‌ آزمايشي‌ در زمان‌ تحصيل‌.
(2) استخدام‌ قطعي‌ در وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ در قالب‌ رديف‌ استخدامي‌ تخصيصي‌ .
(3) احتساب‌ طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در مراكز تربيت‌ معلم‌ (2 سال‌) جزو سوابق‌ خدمتي‌ آنان‌.
(4) معافيت‌ برادران‌ از انجام‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ در زمان‌ صلح‌ با رعايت‌ ماده‌ 7 قانون‌ وظيفه‌ عمومي‌ مصوب‌ مورخ‌ 29/7/63 مجلس‌ محترم‌ شوراي‌اسلامي‌.
(5) استفاده‌ از امكانات‌ رفاهي‌ شبانه‌ روزي‌ و دريافت‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهيانه‌، بديهي‌ است‌ هزينه‌ هاي‌ شبانه‌ روزي‌ از وجوه‌پرداختي‌ كسر خواهدشد.
(6) استفاده‌ دانشجويان‌ و افراد تحت‌ تكفل‌ آنان‌ از مزاياي‌ بيمه‌ درماني‌ و ساير بيمه‌هاي‌ مربوط همانند كارمندان‌ رسمي‌.
(7) امكان‌ ادامه‌ تحصيل‌ براي‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مراكز تربيت‌ معلم‌ پس‌ از استخدام‌ رسمي‌ قطعي‌ در رشته‌ هاي‌ مورد نياز آموزش‌ وپرورش‌ با استفاده‌ ازتسهيلات‌ ويژه‌ براي‌ مامورين‌ به‌ تحصيل‌ وجود دارد.
6- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ : در موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ نظام‌ درسي‌ ، نظام‌ واحدي‌ و براساس‌ نظام‌ آموزشي‌وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ وفناوري‌ خواهد بود و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ مدرك‌ مربوط ، برابر ضوابط وزارت‌ علوم‌ ،تحقيقات‌ وفناوري‌ اعطاء خواهدشد.از پذيرفته‌شدگان‌ شهريه‌ اخذ خواهد شد و اين‌ موسسات‌ هيچگونه‌ تعهدي‌ در قبال‌ تهيه‌ و تامين‌ مسكن‌ ، خوابگاه‌ و غذاي‌ دانشجويان‌ ندارند.
پذيرفته‌ شدگان‌ از وام‌ تحصيلي‌ و معافيت‌ تحصيلي‌ برخوردار شده‌ وداوطلباني‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ مشغول‌ خدمت‌ مي‌باشند درصورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ ونداشتن‌ غيبت‌ قبل‌ از اعزام‌ به‌ خدمت‌ ، ترخيص‌ خواهندشد. دانشجويان‌ اين‌ موسسات‌ كه‌ از معافيت‌ تحصيلي‌ استفاده‌ نمي‌كنند مي‌توانند بدون‌ انصراف‌از تحصيل‌ در آزمون‌ سراسري‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ نمايند كه‌ درصورت‌ قبولي‌ به‌ هنگام‌ ثبت‌ نام‌ بايدانصراف‌ قطعي‌ خود را به‌ محل‌ قبولي‌ جديد ارايه‌ نمايند.انتقال و تغيير رشته دانشجويان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي منحصراً به موسسات غير انتفاعي امكان پذير خواهد بود.


7- دانشگاه‌ امام‌ صادق‌(ع‌) : دانشگاه‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) دردوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ويژه خواهران و كارشناسي‌ ارشد پيوسته‌ ويژه‌ برادران‌ دانشجو مي‌پذيرد. دوره‌آموزشي‌ كارشناسي‌ ويژه‌ خواهران‌ حداقل‌ 5/4 سال‌ (9 نيمسال‌ تحصيلي‌)و به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ روزانه‌ مي‌باشد ودانشگاه‌ نسبت‌ به‌ خوابگاه‌ خواهران‌هيچگونه‌ تعهدي‌ ندارد. دوره‌ كارشناسي‌ ارشد ويژه‌ برادران‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ تحصيلي‌ حدود 7 سال‌ و به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ و روزانه‌ بوده‌ و براي‌ سال‌ اول‌به‌ كليه‌ پذيرفته‌ شدگان‌ متقاضي‌ ، خوابگاه‌ تعلق‌ مي‌گيرد ولي‌ براي‌ سالهاي‌ آتي‌ خوابگاه‌ بر مبناي‌ ضوابط وملاكهاي‌ دانشگاه‌ در اختيار دانشجويان‌متقاضي‌ واجد شرايط قرار خواهد گرفت‌. ثبت‌ نام‌ و قبولي‌ در اين‌ دانشگاه‌ محدوديتي‌ براي‌ داوطلب‌ در انتخاب‌ رشته‌هاي‌ آزمون‌ سراسري‌ ايجاد نمي‌كندو درصورت‌ پذيرش‌ در دانشگاه‌ به‌ داوطلب‌ زمان‌ مشخصي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ پس‌ از طي‌ مراحل‌ گزينش‌ دانشگاه‌ بين‌ قبولي‌ درا ين‌ دانشگاه‌ ودانشگاههاي‌ سراسري‌ ، رشته‌ موردنظر خود راانتخاب‌ نمايد. اين‌ دانشگاه‌غيردولتي‌ است‌ ودانشجويان‌ بايد معادل‌ نيمي‌ ازدوران‌ آموزشي‌ را به‌ دانشگاه‌تعهد خدمت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ بسپارند كه‌ در صورت‌ نياز از آنها استفاده‌ گردد.
8ـ پذيرش دانشجو با همكاري دانشگاههاي خارج از كشور: به منظور گسترش آموزش عالي كشور در سطح بين‌المللي، جذب دانشجويان ايراني و خارجي از سراسر جهان و فراهم نمودن شرايط لازم براي ادامه تحصيل در داخل كشور به جاي تحصيل در خارج از كشور، برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل با همكاري دانشگاههاي خارج از كشور مبادرت به پذيرش دانشجو مي‌نمايند كه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو با همكاري دانشگاههاي خارج كشور در دفترچه راهنماي شماره 2 درج و به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.


مطالب مشابه :


افزایش بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال 93

دانش‌آموز و 50 هزار نفر معلم در مدارس دولتی و غیر استخدام. فرهنگیان تبریز.
انواع دوره های آزمون سراسری( روزانه- شبانه- نیمه حضوری-تربیت معلم- غیر انتفاعی- دانشگاه امام صادق

( روزانه- شبانه- نیمه حضوری-تربیت معلم- غیر انتفاعی استخدامدر بخش مدارس غیر
تنها راه جذب و استخدام معلم در آموزش و پرورش

دبستان غیر انتفاعی تنها راه جذب و استخدام معلم در و مربیان مدارس باید از کانال
آگهی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اعلام اسامی 2 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخ

199 ناحیه 3 تبریز صنایع 3 _ چنانچه در هر مرحله استخدام خلاف مدارس غیر
آموزش و پرورش در انگلستان

نباشد به استخدام در معلم را جذب مدارس که غیر انتفاعی هستند نیز در این
فرهنگی

تاريخ پر فراز و نشيب تأسيس مدارس در تبریز استخدام شده غیر انتفاعی را در
برچسب :