سوالات کلیات اقتصاد (استاد ترشیزی)

1-        علم اقتصاد را تعريف كنيد و دو ركن اصلي آن را توضيح ديد؟ علم تخصيص بهينه محدود به خواسته ها به نيازهاي نامحدود است .دو ركن اصلي : 1- تخصيص بهينه منابع كه مسئله بهترين انتخاب را اجتناب ناپذير مي كند2- منابع محدود است كه مسئله كميابي را تداعي ميكند در اين دو واژه كليدي انتخاب وكميابي لازم و ملزوم يكديگرند يعني اگر كميابي نبود مسئله انتخاب مطرح نمي شد و اگر انتخاب نباشد علم اقتصاد ضرورتي پيدا نمي كند.

2-        به طور كلي افكار و انديشه هاي متداول اقتصاد در قرن هجدهم و نوزدهم و اوايل قرن بيستم به دو گروه اصلي تقسيم مي شد .آنها را نام برده و توضيح دهيد؟ كلاسيك : در سال 1770 تا 1850 و نئوكلاسيك : كه از سال 1850 تا 1920 تقسيم مي شود. اقتصاد دانان كلاسيك به مباحث اقتصاد خرد علاقه مند بودند اما اقتصاد دانان نئوكلاسيك به مباحث اقتصادي خرد و كلان علاقه داشته اند.

3-        در خصوص تفكرات آدام اسميت و تاثير آن بر انديشه هاي اقتصادي توضيح دهيد؟ تاثير چشم گيري بر افكار و انديشه هاي اقتصادي به جاي گذاشت آدام اسميت معتقد بود كه نفع شخصي فعاليت هر فرد است و فعاليت تك تك افراد نفع جامعه را به دنبال خواهد داشت او معتقد بود اقتصاد مبتني بر بازار آزاد مي تواند علايق عمومي را تامين كند و دليلي ندارد دولت بر اقتصاد دخالت كند .

4-        پيش بيني كارل ماركس در اقتصاد چه بود؟آثار و تفكرات وي را توضيح دهيد؟ كارل ماركس علت انتقاداتي كه به نظام سرمايه داري كرد موجبات در نظام سرمايه داري را فراهم كرد عقيده او دوره اي ركود و رونق اقتصادي و نتيجه اقتصاد در نظام سرمايه داري بود و منجر به تشكيل لشكر انبوه در حال رشد بيكاران خواهد شد. بيكاراني كه از نظر سياسي آگاهي دارند منجر به انقلاب كارگران و مالكيت اشتراكي ابزارهاي توليد خواهد شد.  در سال 1867 كتاب سرمايه

5-        جان مينارد كينز بيكاري جامعه را ناشي از چه عاملي مي دانست؟در خصوص تفكرات وي توضيح دهيد؟ او مي گفت پديده بيكاري به ناتواني وتوانايي در اقتصاد ارتباط دارد و مردم قادر به خريد كالاهاي توليد شده نسيتند او معتقد بود كه دولت مي تواند با برنامه ريزي مخارج خود اقتصاد را از ركود نجات دهد كه اين سياست سبب افزايش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش ماليات كه درامد آينده بود خواهدشد كانون جامع علم اقتصاد را دگرگرن كرد و اقتصاد را از توجه به طرف عرضه متوجه طرف تقاضا نمود.

6-        اقتصاد اثباتي و دستوري را توضيح دهيد؟ اثباتي:به بيان توصيف واقعيتها و شرايط يك پديده اقتصادي بر مبناي آن چه هست مي پردازد.مشخصه آن تكرار پذيري و امكان آزمون تجربي آن است. دستوري: بخشي از مباحث اقتصاد است كه تحت تاثير هنجارها و ارزشها به تشريح بايدها و تعيين اهداف مي پردازد.

7-        اقتصاد خرد و كلان را توضيح دهيد؟ خرد: به بحث بنگاهها و خانوار مي پردازيم به صورت تك تك و فردي مانند:هزينه خانوار كلان: بيانگر مجموعه اي از تحليل هاي اقتصادي است كه با رفتارهاي جمعي واحدهاي اقتصادي سروكار دارد مانند:درامد ملي تورم و بيكاري

8-        نظام اقتصادي چيست؟چند نوع نظام اقتصادي وجود داردتوضيح دهيد؟  به مجموعه نهادهايي گفته مي شود كه به واسطه آن منابع جامعه براي رفع نيازهاي انساني به كار گرفته مي شود. نظام اقتصاد آزاد:نظام بازار،بهره وري نهايي ومالكيت خصوصي- نظام اقتصاد متمركز – نظام اقتصاد مختلط

9-        مطلوبيت و تقاضا را تعريف كنيد؟عوامل موثر بر تقاضا را نام برده و توضيح دهيد؟ در اقتصاد به رضايت خاطر و لذتي كه در اثر مصرف يك كالا به دست مي آيد را مطلوبيت ميگويند. تقاضا: به مقدار كالايي مي گويند كه مصرف كننده در يك دوره زماني مشخص با توجه به امكانات خود و واقعيتهاي بازار خواهد خريد.عوامل موثر: قيمت مورد نظر : قيمت مهمترين متغيري است كه نظر خريدار را جلب مي كند و اينكه چه كالايي خريداري شود يا به چه ميزان به آن بستگي دارد – درآمد مصرف كننده- قيمت ساير كالاها

10-      قانون تقاضا و عرضه چيست؟توضيح دهيد؟ تقاضا : مصرف كننده به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خود است و مايل است قيمت كاهش يابد تا بهتر و بيشتر بتواند خريد كند ولي با افزايش كالا تمايل كمتري براي خريد دارد. عرضه : روي ديگر سكه در تحليلهاي بازار مبادله عرضه كننده است كه همواره به دنبال حداكثر كردن سود مي باشد در صورت ثابت بودن ساير عوامل توليد،افزايش قيمت محصول به منزله سود بيشتر براي بنگاه توليدي مي باشد و سود بيشتر توليد كننده عرضه بيشتر تشويق مي كند.قانون عرضه بيانگر يك ارتباط مستقيم است.

 

11-      براساس جدول تقاضاي ذيل منحني تقاضا را رسم نوده و حركت بر روي منحني تقاضا و انتقال منحني تقاضا را رسم نموده و توضيح دهيد؟ جدول تقاضا:با فرض ثابت بودن ساير عوامل اطلاعات  و داده هاي مربوط به يك كالا خاص در طول يك دوره زماني مشخص را جدول تقاضا مي گويند.منحني تقاضا: بيان نموداري تقاضا ذر سطوح مختلف قيمت در زمان مشخص مي باشد تقاضا اصولاداراي شيب منحني است وشيب آن مويد قانون تقاضا است.

12-      تقاضاي بازار چيست؟با ذكر يك مثال توضيح دهيد؟ منظور مجموعه تقاضايي كه براي يك كالا در بازار وجود دارد.مثلا براي خريد خودكار بيك اگر 60 تومان باشد مصرف كننده اولي يكي مي خرد ولي مصرف كننده دوم هيچي نمي خرد اما اگر كالا 50 تومان باشد مصرف كننده اول 2 عدد مي خرد و مصرف كننده دوم 1ميخرد.  

13-      عرضه را تعريف كرده و عوامل موثر بر عرضه را نام برده توضيح دهيد؟ مقدار كالايي كه توليد كننده براي فروش در زمان مشخص به بازار ارائه مي كند.1-كالاي مورد نظر2كالاي جانشين در توليد 3قيمت محصولات توام4قيمت عوامل توليد5تكنولوژي اقتصاد

14-      براساس جدول عرضه ذيل منحني عرضه را رسم كنيد و حركت بر روي منحني عرضه و انتقال تابع عرضه را توضيح دهيد؟ منحني عرضه داراي شيب مثبت مي باشد و مويد قانون عرضه است .اگر قيمت كالاي مورد نظر تغيير كند باعث حركت بر روي تابع عرضه خواهد شد اما اگر عواملي به جز قيمت كالا مورد نظر تغيير كند باعث انتقال به چپ و بالا و يا راست و پايين منحني عرضه خواهد شد.

15-      تعادل را تعريف كنيد ؟و براساس جدول ذيل منحني ان را رسم نموده و توضيح دهيد؟ در اقتصاد حالت تعادل وقتي به وجود مي آيد كه مقدار تقاضا شده از يك كالا در بازار در يك دوره از زمان برابر مقدار كالايي عرضه شده از آن مقدار كالا به بازار در طول همان دوره از زمان باشد از نظر هندسي تعادل در محل برخورد منحني ها تقاضاي بازار و عرضه بازار بوجود مي آيد.قيمت و مقداري كه در چنين تعادلي وجود دارد به ترتيب قيمت تعدلي و مقدار تعادلي شناخته مي شود.

16-      منحني بي تفاوتي را تعريف كنيد؟و با ذكر مثال شكل آن را رسم كنيد؟ تركيبات مختلف كلا هستند كه مطلوبيت يكساني را ايجاد مي كنند.

17-      ويژگيهاي منحني هاي بي تفاوتي براي كالاهاي خوب را بيان كنيد؟ شيب منحني منفي است .يعني اگر از yكمتر مصرف كنيم بايستي از xبيشتر مصرف كنيم تا مطلوبيت ثابت بماند.

18-      حالات خاص منحني هاي بي تفاوتي را رسم كنيد.و توضيح دهيد؟ وقتي دو كالا كاملا با هم جانشين باشند.وقتي دو كالا مكمل باشنديعني با هم مصرف شوند مثل چايي و قند.

19-      مطوبيت كل و نهايي را تعريف كنيد.و بر اساس جدول ذيل شكل آنرا رسم كنيد و توضيح دهيد؟ به مجموع تك تك مطلوبيتها حاصله از مصرف يك كالا گفته مي شود.نهايي : به ميزان مطلوبيت آخرين واحد مصرف شده گفته مي شود.توضيح: هر فرد كالايي را به اين دليل مصرف مي كند كه براي او مطلوبيت دارد و هر قدر مقدار بيشتري مصرف كند براي او مطلوبيت بيشتر دارد اما مطلوبيت اضافي يا مطلوبيت نهايي آن كاهش مي يابد. 

20-      اثر جانشيني و اثر درامدي را توضيح دهيد؟ 1- جانشيني: موقعي كه قيمت يك كالا  كم مي شود فرد اين كالا را جانشين ساير كالا مي كند كه قيمت آنها بدون تغيير مانده 2- درآمدي: اگر قيمت يك كالا كم شود قدرت خريد فرد افزايش ميبابد يعني درآمد حقيقي فرد افزايش يافته است.وقتي اين جريان اتفاق مي افتد اگر كالا يك كالاي معمولي باشد مقدار بيشتري از ان مصرف مي كنيم و اگر يك كالاي پست باشد مقدار كمتري از آن استفاده مي كنيم .


مطالب مشابه :


سوالات کلیات اقتصاد (استاد ترشیزی)

به وبلاگ پاتوق بچه های علمی کاربردی سرخس دانشگاه علمی کاربردی كانون جامع علم
سفر نوروزي در ايران

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 2 اكنون در ذهنتان، اقطار «سرخس
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

دانشگاه جامع علمی چناران ، خواف، سبزوار،سرخس جامع علمی کاربردی
راه آهن1- حمل و نقل 7

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شمال شرق به سرخس ددر مرز
سازمان سنجش آموزش كشور

دانشگاه جامع علمی کاربری ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی; سرخس (409
اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان پرینت کارت ورود به جلسه دانشگاه علمی - کاربردی

دانشکده علمی کاربردی وكارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع زاوه (1920)، سرخس(1947
تراریوم باغچه مینیاتوری

دانشگاه جامع مدرس دانشگاه جامع علمی اقدام به ساختن مكاني براي پرورش سرخـــــــــس
سبك هاي معماري ایرانی

گنجینه معماری دانشگاه علمی کاربردی جامع آموزشی دانشگاه علمی سرخس 16. مسجد جامع
" پرورش اُرکیده ها 2" ؛ " Orchids growing 2 "

سايت دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی نظير خزه ها و سرخس ها در داخل
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

دانشگاه جامع علمی-کاربردى سرخس (409) سرخس سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
برچسب :