آمایش سرزمین(شهرستان کوهبنان)

 

بخش سوم

بررسی وضعیت اقتصادی منطقه

(شهرستان کوهبنان)

شامل:

وضعیت اقتصادی منطقه

امکانات زیربنایی

امکانات سیاسی اداری منطقه

وضعیت کشاورزی منطقه

وضعیت گردشگری و صنایع دستی منطقه

وضعیت صنعت و معدن و صنایع منطقه

 


مطالب مشابه :


همه چیز درباره هورامان/اورامان/شعر و ادب هورامی

هورامان تخت شامل به ترتیب روستاهای زير می باشد که منطقه اي على فعله گرى شيراز، يزد
تاثیر خاک در معماری ۱

شرايط اقليمي منطقه اي كه شيراز گل خوب را از لار گل كوزهگري شسته و آسيا
آمایش سرزمین(شهرستان کوهبنان)

بررسی وضعیت اقتصادی منطقه نقاط كشور خصوصاً شيراز به اين محل بوده است و چون گري: در قديم
برچسب :