الشاعرمجیدالبوغبیش/هوسه

اذاهدت علی عدوان وسلت بلمعاره اسیوف

اظل بیک انه اشداحزام لوکثرت علیه اصفوف

سیفی انته وهدن بیک وبیوم الملحمه معروف

اطبرماهابن لوهدیت

الشاعرمجیدالبوغبیش


مطالب مشابه :


الشاعرمجیدالبوغبیش/هوسه

دیوان الکوره - الشاعرمجیدالبوغبیش/هوسه - اشعار وقوافی - دیوان مدونه مله ثانی
الشاعرسرتیب الباوی/هوسات

دیوان الکوره - الشاعرسرتیب الباوی/هوسات - اشعار وقوافی - دیوان مدونه مله ثانی
الشاعرهادی الامغیطی(البوغبیش)ابوذیه/اماني

دیوان الکوره - الشاعرهادی الامغیطی(البوغبیش)ابوذیه/اماني - اشعار وقوافی مدونه مله ثانی
الشاعراحمدالبوصبيح ال طحمه\ابوذيات\حينهه و عزلهه

دیوان الکوره - الشاعراحمدالبوصبيح ال طحمه\ابوذيات\حينهه و عزلهه مدونه مله ثانی
چند نوحه از دیوان کلامی

نوحه تركي-فارسی - چند نوحه از دیوان کلامی - مذهبی- سیاسی -فرهنگی- تا لود شدن صبور باشید ممنون
الشاعرهادی الامغیطی(البوغبیش)ابوذيات

دیوان الکوره - الشاعرهادی الامغیطی(البوغبیش)ابوذيات - اشعار وقوافی مدونه مله ثانی
شعر ترکی _حاج ولی ا... کلامی زنجانی _

دیوان اشعارحاج ولی سالێـب عالـه‌ملـه واضیح دئییم آخه‌ر سنه ائی کعبه‌‌ی-ی-ثانی.
خدايا! نگذار نقاب منافق و بيطرف بر چهره مان افتد

و ثبوت ابوحمزه سحرمان كه « اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك و علي مله ثانی و عصر توبه
برچسب :