ضرب المثل ها (متل متون ) خروجی از صفحه ی خصوصی mehranian


۱-داری تک باد گندنه 
یعنی به توجهی و بی خیال بودن نسبت به حرفی یا کاری 

۲- سگ زرد برادرشغاله
کسی رابا شخص منفی مقایسه کردن

۳- من گو دزدمه دزدیمه هاکومه ولی این رسم خونه داری نییه
توجیه کردن کاری زشت با استفاده از نقطه ضعف طرف مقابل

۴- جنس سوجاندنه ورفی اسم بددرشنه
یعنی کار ناشایست را فردی به ظاهر مثبت انجام می دهد و اسم شخص دیگری خراب می شود 

۵-مترس ازابرسیاه وآدم تند بترس ازابرسفید وآدم نرم
یعنی از انسان هایی که ظاهری خشن دارند نترس ولی از انسانی که ظاهری آرام داردو باطنی خشن دارند بترس 

۶- زمین خنی بییش مرزو مهاره/اگرزن دی خنی بییش وی ماره
اگرمی خواهی زمینی رابخری به همسایه های هم مرزت نگاه کن و اگربا دختری می خواهی ازدواج کنی به خلق وخوی مادرش نگاه کن

۷- وله خری پالن دوجندنه ول
کنایه ازاین مثل این است همانطوربرای خری که کمرو پشتی کج دارد بایدپالانی کج دوخت با انسان کج خلق وبداخلاقی که اصلاح پذیر نیست هم بایدمثل خودش با بدخلقی رفتارشود

۸- افتابه لویره گنه تی کین سیاهه
یعنی آفتابه به دیگ میگه زیرت سیاهه .معادل فارسی : دیک به دیک میگه روت سیاهه

۹- نوبه تن کهنه به من 
لباس نوراخودت بپوش و لباس کهنه ات را به من بده تا بپوشم 
کنایه ازاین مثل ولخرجی بیش از حد بعضی در خریدلباس و دور انداختن قبل از کهنه شدن آن

۱۰- سیره چه غمه وشنا وشنارغمه فردا 
آدم سیر به فکر گرسنه نیست آدم گرسنه هم به فکرشکمشه نه اینکه فردا چه اتفاقی می افته

۱۱- عروس نتتنه برقصه گنه زمین غر چاله 
عذر و بهانه آوردن برای انجام ندادن کاری که از توان فرد خارج است 

۱۲- باهاری هوا زن و شی دوا
یعنی زود گذر بودن دعوای زن و شوهر مثل بارندگی فصل بهار 

۱۳- نوکه بیمابه بازارکهنه بونه دل آزار
یعنی دوست جدیدکه پیدابشه قدیمی ها فراموش می شن

۱۴- خورمه کمتر و خسمه جمع تر 
یعنی کم خوری و قناعت برابر است با محتاج مردم نشدن

۱۵- خره ونی زدن سیخ سر کوسگاه
یعنی جواب انسان بدون ملاحظه را باید به موقع و بجا داد

۱۶- کلکه بدین نتنه بی کلک دبین
وابستگی شدید به چیزی ودر عین حال به ظاهر از آن دوری جستن

۱۷- تی جوونی ر ندییمه و صاتی رجه ی خرمی ره 
منظور انتظار غیر ممکن از شخصی داشتن

۱۸- پییرشه ندیبی ادعای پادشاهی کمبییه 
کنایه از عدم توجه به اصل و نسب

۱۹- خدا گو کم خور و زن پر خور نصیب آدم نکنه
کنایه از اینکه گاو کم خور بازده شیرش کم و زن پر خور نیز هزینه خانواده روستایی را در قدیم زیاد می کرد

۲۰- شو سیاه گو سیاه 
یعنی تشخیص ندادن دروغ از راست

۲۱- ورفه شویی گو
کنایه از اینکه مطلب را نمی شود حاشا کرد علائم آن کاملا مشهود است

۲۲- بی عاری کینی سره زنده گنه تک تکی صدا کجائه 
بی تفاوتی بعضی نسبت به کارو زندگی

۲۳- درگا دارنه دشن وشن دله ندارنه شویی شم
تو خونه شام شب و نداره بخوره ولی بیرون به سر و وضعش خیلی میرسه

۲۴- وی ریز گردنه
کنایه از مدام مشغول خوردن بودن(ریز نام قسمتی از آسیاب آبی قدیمی که مدام در حال حرکت بود وگندم را برای آرد کردن به قسمت اصلی منتقل می کرد

۲۵- شالی ماری عارسیه
کنایه از اتفاقات عجیب .مثل باریدن باران در هوای آفتابی

۲۶- تلی سر نیشته
کنایه از آدم عجول .که سریع می خواد وضعیت خودش رو تغییر بده

۲۷- طالقانی ره بتی بسم الله .خرشه برنه سر سیکا
مصطلح نزد مازندرانی های هم مرز با طالقان .کنایه از اینکه طالقانی ها خیلی سریع با مردم خودمانی می شوند

۲۸- گیل سگ وقتی گیره یا طالقانی ره گیره یا خلخالی ره(با لهجه گیلکی)
مصطلح نزد گیلانی ها در قدیم .کنایه ازحضور پر رنگ طالقانی ها در گیلان برای معلمی و خلخالیها برای سایر امور

۲۹-خورش بتنه ,یورش نتنه
کنایه از رعایت اعتدال در کشیدن خورشت غذا از سفره

۳۰-سگ و ورگ یی جا دبون هم خو بونده ولی همجنس چرا 
یعنی تاثیر پذیری افراد از لحاظ اخلاقی از هم 

۳۱-هلشته گو بلشته 
یعنی دوره ی خوشی وسوءاستفاده تموم شده به قولی دیگه گاوی وجودنداره

۳۲- وی هرا هراره نییش
کنایه از توپ و تشر تو خالی

۳۳- عارسی کار دارندی ؟
کنایه از تدارک زیاد برای انجام کاری دیدن

۳۴-مگر کت بزا 
کنایه از غیر قابل اندازه گیری بودن چیزی 

۳۵- آقا آقا خونه د درگا شنه 
کنایه از همون حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره

۳۶-آقا آقا داری تک
کنایه از تعریف و تمجید بیش از حد از کسی

۳۷- گوز کی بدا غریبک
کنایه از کاسه کوزه ها را سر آدم ضعیف شکستن

۳۸- جن سروشت 
کنایه از آدمی که به عواقب کار خود فکر نکرده و حرکات عجیب وغریبی می کند که جان وی را به خطر می اندازد

۳۹- کینه بنگته مرجی گوالی سر 
کنایه از جای نرم پیدا کردن برای نشستن وقصد بلند شدن نداشتن

۴۰-سگی لو حمومی او اندی بجوتا تی جن درشه
بی تفاوت شدن به رفتار ود شنام کسی

۴۱- همسایه ای کین گدتره
بیشتر دیدن دارایی دیگران از خود 

۴۲- حلا واشی سر چرنی
کنایه درخوشی و ناز و نعمت بودن زودگذر 

۴۳- تا روز دره خری کینه گ و ز دره
کنایه از اصرار بیخود در در ادامه یک کار عبث و بیهوده

۴۴- خو ر بالش نوینه وشنا ر خورش نوینه
یعنی انسان گرسنه بهانه ی خورشت را نمی گیرد و انسان خواب الوده بهانه ی بالش 

۴۵- مگر کنگر پشته ی سر نیشتی 
کنایه از آدم بی قرار

۴۶- چو ر راست هاکنی شیر بکالسته پیچا حساب کارش کنه
یعنی عمدتا فرد گناهکار به محض مطرح شدن اتهام حساب کار خود را خواهد کرد

۴۷- اندی مسسلق نو 
عمدتاً در بر ابر افراد بیهوده گو بکار می رود

۴۸- شهرکی کرگن کولی نیشیه
کنایه اینکه هنوز سرشبه

۴۹- او دمال بشو برو اوه بیر
کنایه از اینکه برای هر کاری باید زحمت کشید یا نتیجه می خواهی باید زحمت بکشی

۵۰- وی نک وناله ره نیش.وی خوردو خوراکه بیش
کنایه از اینکه خیلی به ظاهرش توجه نکن . بیشتر به عملش توجه کن

۵۱- سرآکورده خنه دارمی .آذوقی مست دی نیه
کنایه از اینکه خیلی غصه زندگی را نخور . حداقل امکانات را برای زندگی داریم

۵۲- دونه دبو کلاره. پلا پتن چه کاره؟ 
کنایه از اینکه انجام کار با فراهم بودن مقدمات وامکانات کار سختی نیست.هنر این است که با کمبود امکانات کار خوب انجام شود

۵۳- وی زون تلی دارنه 
کنایه از آدم بد دهن

۵۴- یی نون هادین نونوا ر یی نون بالاتر 
یعنی هوای استادکارراداشته باشی کارت بهتر انجام میشه

۵۵- دتردار، لات دار ، هیچی ندار
یعنی اگه دختر داشته باشه روزی شوهر میکنه و میره تنها میشی واگه زمینی کناررودخونه داشته باشی با اومدن سیلی ازبین میره وهیچی واست باقی نمی مونه

۵۶- درو گنه راست د بهتر
یعنی دروغ میگه از واقیعت هم واقعی تر

۵۷- اخلاتی ریزی رنییش وی تند وتیزی ربییش
معادل فارسی فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

۵۸- او و دون سوا
کنایه از غذای بی کیفیت. مترادف او پرکت

۵۹- کاه تی نیه کاهدون گو تی هسته
کنایه از اینکه درسته که مفته ولی فکر سلامتی خودت هم باش

۶۰- دست دست شورنه دست دی دگردنه دیم شورنه 
یعنی اگه به کسی کمک کنی مطمئنن کسی هم روزی به تو کمک خواهد کرد

۶۱- بشورده دیم خوش هادای هنر نییه نشورده دیم خوش هادای هنره
یعنی اگربه آدم خوب خوبی کردی هنر نیست اگربه آدم بد خوبی کنی هنره

۶۲- عارس کل بییه کم بییه وی کینه گوز آچیه
کنایه از اضافه شدن به غیوب فردی یا کاری

۶۳- امی نسمه دی یی وقت افتاب گیرنه
یعنی روزگاز تلخ ما هم روزی خوش میشه

۶۴- نگوزید نریند باغ عبدالله خیار داره
کنایه از کاری ضروری رو به خاطر موضوعی نا مربوط انجام ندادن

۶۵- گه کم بییه سنده بیما وی سرتر
یعنی یه آدم مفت خور کم بود که یکی دیگه هم اضافه شد 

۶۶- وشنا ورگه دره لش نا
کنایه از حواله گرسنه به غذای فاسد و گندیده

۶۷- خرداروقاطرداری شو منزل یکییه
یعنی منزل وعاقبت انسان دارا ونداریکجاست

۶۸- قاطره گنده تی پیر کیه؟ گنه می دایی اسبه
کنایه از اصل ونسب خود خشنود نبودن

۶۹- وی بمرده اسبیج یی سال جان کندنه
کنایه از پیگیری مطلبی قدیمی وبی ارزش

۷۰- او وی دست د نچکنه
کنایه از آدم خسیس

۷۱- یی صبر و دو پو
کنایه از خوداری از عجله در کارها از جمله غذا خوردن

۷۲-هی …..کر بدار 
کنایه اینکه حواستو جمع کن از موضوع خارج نشو

۷۳- هی او جو نکن 
کنایه از آدم بد خوراک

۷۴-اندی داد هاکنه تا بادهاکنه
کنایه از اینکه نباید به حرفهای یاوه کسی توجه کرد.طرف را باید به حال خود رها کرد تا هرچه دل تنگش می خواهد بگوید

۷۵- وی چشمونه وش بیته
کنایه از ندیدن واقعیت ها .پرده ای جلو چشمانش را گرفته

۷۶- منه یاد انه گویی داد انه 
کنایه از یادآوری موضوعی بسیار متاثر شدن

۷۷- فرنه میرزا
آدمی با سوادی که همیشه ترشحات بینیش آویزانه (با سواد شلخته )

۷۸- داروا دری
کنایه از کسی که مدام در حال رفت وآمد است و سر پاست

۷۹- لتتازی سر تره بشورن ( لتی سر بشورد )
نفرین مبنی بر اینکه بمیری و جسدتو روی لنگه در بشورن

۸۰-وی گردن به جوئره قوت دره 
کنایه از اینکه طرف فقط ادعا می کنه .از عمل خبری نیست

۸۱- خونه خا گرمه
کنایه از اینکه میزبان خیلی مهمان نواز هست

۸۲- دنگت کتنه
حالت خوبه ؟ سالمی؟ این ضرب المثل بیشتر در مورد سئوال از سلامتی جنسی آقایان کاربرد دارد

۸۳-یکی یر بمیر که تییرتب بکنه
واسه کسی بمیر که حداقل واست تب بکنه 

۸۴- خورا خورا ره نوینه خونه خا هردوتاره
مهمون چشم نداره مهمون ببینه و صاحب خانه هر دو تاشونو

۸۵- یی درزن خودت بزن یی گوال دوج دی همسایه 
معادل فارسی یه سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به همسایه 

۸۶- هرکه نادونه کدخدای خونه ی مردمه
شخصی نادان است که فضولی خانه ی مردم رامی کند 

۸۷-مردغیرت کوشنه قاطر میون بار
مرد را تعصب و غیرت از پا در می آورد وقاطر را بار اضافه ای که وسط بار می گذارند

۸۸- کاردل دست هاکنه وای به حالت کس هاکنه
کار دلخواه هر شخصی با دست خودش انجام میشه وای به حال آدمی که نتونه کارش و انجام بده و شخصی براش انجام بده 

۸۹- دل پلی ربخورده
یعنی بی طاقت شدن

۹۰- گوبمرده اون واره بوئستییه
واره یعنی همسایه ها به نوبت شیرگاو وگوسفند رابه هم دادن بامردن گاو نوبت و قرار بین همسایه ها به هم خورد

۹۱- طبع اعیون فطرت گدا
ظاهری متشخص و بزرگ داشتن در مقابل فطرت و درون مایه ای پست 

۹۲- هر چی اسبی ریشه تی پیری خویشه؟ 
یعنی از روی ظاهر قضاوت نکن

۹۳- خا… خا.. عزیزماه دمالی ماه
این مثل جهت پایان دادن به نوازش زیاد بچه ای توسط شخصی دیگر بکار می رود 

۹۴- گ و زه تی بدای خجالتشه من بکشم 
یعنی کار ناشایست و تو انجام دادی خجالتش را من بکشم

۹۵- دله خسه ورزا ر موندنه 
یعنی از تنبلی خودش وبه مریضی میزنه

۹۶- گ و ز مرگی دوا نبونه 
یعنی مشکل بزرگی که با کار کوچک حل شدنی نیست

۹۷- برادرشاه شود زنش بنازد 
یعنی به داشته ی دیگری افتخار نکن حتی برادرت

۹۸- ازتنبلی خرس گنه آقا دایی
یعنی ازتنبلی انجام کاری به شخصی که لیاقت محبت نداره محبت میکنه

۹۹- خر ر با می خورنه 
یعنی شخص خیلی حریص وطمع کاره

۱۰۰- نخورا ر ترسه 
یعنی از کسی که میگه نمی خورم بترس

۱۰۱- یی چال بنجته کتنی
یعنی رو حرف خودت پافشاری میکنی

۱۰۲- شیربکالی پیچا رموندنه
یعنی ازکرده ی خود خجالت کشیدن

۱۰۳- مهربخورده پیچار موندنه
یعنی از کرده ی خودترسیدن

۱۰۴-نیش زنبوربه دیوار چه خفته چه بیدار
یعنی خطری متوجه ما نباشه خواب و بیداری فرقی نداره

۱۰۵- کم بییه جن وپری یکی بکته دریجه دری 
یعنی دور و بر ما آدم بد کم بودیکی دیگه هم اضافه شد

۱۰۶- پیرهن عثمن درست کردی 
یعنی کاری رازیاد طول دادن

۱۰۷- عمری آرد اوئه
کاری که زیاد طول بکشه

۱۰۸- پیشی امزنا پسی گزنا
یعنی با کسی روبرو خوب بودن و پشت سر غیبت کردن

۱۰۹- روخونه ی او سرجوئر نشنه 
یعنی کار نادرست درست نمیشه

۱۱۰- شاخه ربکش خودتی طرف اگر نییما وره ول کن بشه
یعنی به کسی محبت کردی و بی تفاوته ازش دورشو

۱۱۱- تنبل نشو به سایه سایه خودش میایه
یعنی تنبل خودت را به زحمت نندازصبر کن شاید یکی کارت و انجام بده 

۱۱۲- ببربیونه کی بکوشته شیرژیون کی بکوشته 
تمجیدتوام با پوزخند به آدم پر ادعا

۱۱۳- ترکردی بتر کردی
کاری رو می خواستی درست کنی که باعملت بدترشد

۱۱۴- غر خ ا ی ه کی معلوم بونه او گند روز
یعنی خورشید پشت ابر نمی مونه

۱۱۵- بشنستی حامله زنک گل خورنه ندنی جونه خورنه یا سونه خورنه
یعنی فوت وفن کاری را بلد نبودن وانجام دادن

۱۱۶- عاشقی به اما برسیه مهتاب شو ببییه
یعنی نداشتن شانس انجام کاری 

سیاه معیش شیرین تره هرآقایی جیف دره -۱۱۷ 
این مثل درتایید ودلداری دختران سبزه بکار میرود یعنی کشمش سیاه شیرین تره ودرجیب هر آقا وبزرگی پیدا میشه

۱۱۸- پسره زننده پییره مصلحت نوینه 
یعنی پسر که مرد عمل باشد به پدر تکیه نمی کند

۱۱۹- دنگت دم دم نبونه 
یعنی تعریف کردن بیجاازکسی موجب بزرگی شخص نمیشه

۱۲۰-مهری جورتا ستاره رنوینه جن ندینه 
یعنی و دست و پا زدن وسماجت درکاری بابی توجهی به تجربیات دیگران 

۱۲۱-اوئم بیما نوئم بیما نوبت آسیوئم بیما 
یعنی هجوم انبوهی از کار مثل آبیاری ، مهمان و نوبت آسیاب باهم برشخصی 

۱۲۲-کار به بازار برنده نه روزه 
یعنی به کیفیت کار نگاه می کنند نه طول روزهای انجام کار 

۱۲۳-ریش پر طمع کون مفلسه 
یعنی انسان طمع کار چیزی عایدش نشده و از مال دنیا لذتی نمی برد 

۱۲۴-عذر وچه مار زنه کچه 
به بهانه ای از چیزی سوء استفاده کردن 

۱۲۵-مار چس پییر چس جن دل ورخس 
بی توجهی کردن به پدر و مادر بعد از ازدواج 

۱۲۶-گوساله تا گاو شود دل صاحبش آب شود 
یعنی زحمت انجام هرکاری 

۱۲۷-همسایه ی خوب را بنده باش بد را گریزنده باش 
اهمیت خوبی و بدی به همسایه 

۱۲۸-تا وچه ببو وچه مار بونه کچه 
یعنی تا بچه ای بزرگ شود مادرش مثل یک کچه (قاشق) خمیده ، لاغر و ضعیف می شود

۱۲۹-وی بر بر هو کته 
یعنی از برو بیا افتاد 

۱۳۰-کاره بکن مییر یاد بیر خودتییر
یعنی شاگردی استادی را کردن و از او کار را یاد گرفتن 

۱۳۱-وفای ماه رویان تا لب جوی وفای مار رویان تا لب گور 
یعنی وفای زن تاروز سختییه و وفای مادر تا لب گور و وقت مردنه

۱۳۲-قلحی بنی او اشکری سری خو 
یعنی فراموش نکردن و حسرت خوردن روزگار هر چند تلخ گذشته

۱۳۳-الف بی تی نخنستبون خنی شاهنامه بخوندی 
یعنی با شاگردی نکردن می خواهی استاد شوی 

۱۳۴-لوی لوی دیم بگنده صدا دینه 
دیک به دیک بخوره صدا می ده یعنی دو نفر با هم برخورد کنن سروصدا می شه 

۱۳۵-غراب زنه غار وچه گنه مار 
یعنی همانطور که کلاغ نیازش و باغار غارکردن بروز میده بچه هم با گریه کردن مادرش و می خواد

۱۳۶-صرفه غوله 
یعنی حرفی که به نفعش نباشد خود را به کری می زند 

۱۳۷-کار خوب گم نبونه 
یعنی اگه در حق کسی خوبی کنی هیچ وقت فراموش نمی شه 

۱۳۸-آقا چوب بردار ک و ن م کن 
یعنی با سخنی یا حرکتی بیهوده برای خود مشکلی بزرگ درست کردن 

۱۳۹-کلند طلا سر دوندی ونی زمینه بکنده 
یعنی برای آدمی که ارزشی برای خودش و کارش قائل نیست هر کاری کنی عوض نمیشه 

۱۴۰-آسیوکه تندبچرخه زود از کار کونه 
یعنی تو کار خیلی به خودت فشار بیاری زود از پا می افتی

۱۴۱-افتاب تا سفیده سیاه کنه سیاه کین مالنه 
یعنی نور آفتاب تا چیز سفیدی و سیاه کنه سیاه و از بین می بره 

۱۴۲-دروغ بی حد و گرگ سرافراز / شتر بر پشت کک می رفت به شیراز 
یعنی موضوعی از پایه و اساس دروغ بودن 

۱۴۳-ناشکری ها کردیم در ملک قزوین/ کلم را پختیم وآبش را ریختیم 
یعنی اسراف در موقع وفور نعمت به فکر روز سخت نبودن

۱۴۴-خر خری لو د نمیرنه 
یعنی با شوخی دو بچه مشکلی پیش نمی آید 

۱۴۵-بچه ها می رن بازی مادرا می رن قاضی 
بچه ها با هم بازی می کنن و با بروز مشکلی مادرا دخالت می کنن

۱۴۶-دزد وهیززی زبن درازه 
یعنی آدم خلافکار سر و صداش از همه بیشتره 

۱۴۷-وره دوش کشی وکریش کشی فرقی ندارنه
یعنی از بس که بی تفاوته محبت و بدی کردن براش فرقی نداره

۱۴۸-گنه غوکان کنند غاکان بسوزند
یعنی گناه و کسی انجام بده و شخصی بیگناه به جاش مجازات بشه 

۱۴۹-بکاشتی دره چینی 
یعنی آیا کشت وکار کردی که مثل مردم مشغول درو کردن شوی این یک جمله ا یست دوپهلوبرای به چالش کشیدن شخص تنبل وبیکار

۱۵۰-ته بی یا عمادین کمر 
کنایه ازتنبل و بی مصرف بودن شخص

۱۵۱-خوردنی وقت خالو خورزا ر نشناسنه 
موقع خوردن دایی خواهر زاده را نمی شناسد

۱۵۲-او ندیبون تمبن نکن 
یعنی ابزار کار را قبل از شروع بکار آماده کن 

۱۵۳- اوه ندیبون شلوارشه در اورده
کنایه از به همه جوانب کار توجه نکردن

۱۵۴-آب ندیده تیمم کن 
یعنی اگر ازهمه ی راهها به نتیجه نرسیدی راه و روش را عوض کن 

۱۵۵-نکاشته جا رچینه 
کنایه از حرص و طمع بیش ازحد انسانی طمع کار

۱۵۶-بی غاربو بهتره آدم تا بیکار 
یعنی انسان خونه نداشته باشه بهتره تا کار نداشته باشه

۱۵۷-کارصحبشه گم بکرده
یعنی افتادن کار بدست نا اهلش 

۱۵۸-آقای خنه اقوز زیاده ولی شمارش دارنه 
کنایه از حساب وکتاب داشتن امور

۱۵۹- اندی داد هاکنه تا باد هاکنه 
کنایه از انجام کار بیهوده تا حد نثار جان

۱۶۰-وی قرم قرمه نیش 
کنایه از خیلی به ظاهرش توجه نکن .چیزی در چنته نداره

۱۶۱- او…. جو ….
کنایه از کاری جز خورد و خوراک نداشتن

۱۶۲- ماهه گنه ته در نرو من درمه 
کنایه از خود راضی بودن شخص

۱۶۳- ای او هر جا منه برنی ببر . امی خنه منه نبر
کنایه از عدم تمایل برای رفتن به خانه

۱۶۴-عجب ضربی بخورده کل شستم نکوشه خوب وقتییه 
یعنی بیمار شدن یا داشتن عذر موجه در فصل کار

۱۶۵- ماهی نخنی دمش بچسب 
میل به انجام کاری نداشتن یا کاری را نسیه انجام دادن

۱۶۶- عاقلن طالع نییه تورن گله به گله
یعنی شخصی که باید کاری رو انجام بده نمی ده و شخصی که لیاقتش و نداره اصرار در انجام اون کار رو داره

۱۶۷- عقد وطلاق درو ببیه تیر دکته
کنایه از رواج بی قانونی و اوضاع بر وفق مراد فرصت طلب ها شدن

۱۶۸- چیر پر پر کتنی
کنایه از به هر دری زدن

۱۶۹- اسا ببیه چمه کار یی اسب خمه سه پا نال 
کنایه از انجام جزء کوچک چیزی که بی ارزش هست با این ذهنیت که قسمت عمده کار انجام شده است

۱۷۰- ماهی به کندش نییرزنه
یعنی خوردن ماهی به زحمت پاک کردن وپختنش نمی ارزه زحمت زیاد انجام کار 

۱۷۱-خیلی تسن زهلائه 
ترس بیش از حد از انجام کاری 

۱۷۲-تا نباشد حکم حق برگی نریزد از درخت 
یعنی تقدیر و قضا و قدر 

۱۷۳-نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی 
یعنی خساست بیش از حد در زندگی 

۱۷۴-کرگی کین دارنه غازی مرغنه 
ادعای بیش از حد 

۱۷۵-نخورده مستی 
این جمله در مقابل عمل شخص مدعی که هنوز با مشکلی روبرو نشده بکار می رود

۱۷۶-ته بشی غرابن سیاه پوش بونده 
یعنی بی تاثیر بودن رفتن و ماندن شخصی 

۱۷۷- حرفی که چاق نکنه لاغر چرا 
یعنی چراحرفی بزنیم که موجب خوشی کسی نشود باعث رنجش خاطر او شود 

۱۷۸-همه دونده کل گو خ ا ی ه دارنه 
روشن بودن کاری که نیاز به توضیح ندارد

۱۷۹- کل کل کلی کنه خاک دکنه خودشی کتی 
یعنی با انجام و تکرار کار ی خود را بیچاره کردن 

۱۸۰- هر سرجوئری یی سرجیری دارنه 
یعنی هر سختی یک راحتی هم دارد

۱۸۱-کاربکن ته روزبه روز وقت به وقت /جن برار جن بدار روز سخت 
استفاده ازاین ضرب المثل درمواقعی که شخصی برای انجام کار، بیش ازحد خود رابه زحمت می اندازد وبه فکر سلامتی خود نیست به کار می رود

۱۸۲- ترکردی بترکردی 
یعنی کاری رو میخواستی بهتر کنی با صحبتات بدتر شد

۱۸۳-چیریم چک کردن 
یعنی انجام کاری بطور فی الفور

۱۸۴-جنس سوجاندنه ورفی اسمه بد
یعنی بدی دیدن از انسانی که ظاهرا ازدید مردم فردمثبتی است 

۱۸۵-درد ته نو به بی درد
یعنی سفره ی دل را به جز شخص همدرد پیش هر کسی باز نکن 

۱۸۶- هی …… دلاپره
کنایه از مواظب حرف زدن خود بودن

۱۸۷- تی کارن نفت خیکی بوکنه
یعنی کارروحساب کتاب نیست

۱۸۸- شریر ماه (اوایل بهار)شر شر او .وای وای نان 
کنایه از ماهی پر اب ولی کم نان در طالقان قدیم

۱۸۹-کار صحبشه گم بکرده 
یعنی افتادن کار بدست نا اهل

۱۹۰-کارته رسر گنستییه 
یعنی شلوغ شدن سر کسی با کار زیاد

۱۹۱- بخوردو بمرد بهتره تا آرزو به گور
کنایه از خوردن انواع غذاهای دلخواه بدون توجه به عوارض آن

۱۹۲- غر خ ا ی ه کی معلوم بونه او گند روز
یعنی خورشید پشت ابر نمی مونه

۱۹۳- سگ صحبشه نشناسنه
کنایه از شلوغ بودن و در هم ریختگی

۱۹۴- وی ادعا خری کینه پاره کنه 
کنایه از مرد عمل نبودن

۱۹۵- تا سو زنه من چو زمه 
کنایه از ادامه کار تا نقطه پایان

۱۹۶- یا ته بی یا عمادین کمر
کنایه از آدم تنبل و بی مصرف 

۱۹۷-کار ابزار هاکنه اوستا زنه لاف 
یعنی کار به کمک ابزار انجام میشه و استاد کار ادعا میکنه که کار دست اونه

۱۹۸-بکاشته جاره او شنه
کنایه از ادمی که پرخوری می کنه وپر خوری نتیجه اش آب خوردن زیاده .مثل زمین شخم زده ای که هرچقدر ابیاریش بکنی سیراب نمی شه

۱۹۹-کار ورزا هاکنه پیچا (بامشی) خستاعه 
کنایه از نالیدن آدمهای تنبل از کار

۲۰۰-اسا ببیه چمه کاریی اسب خمه سه پا نال 
کنایه از انجام جزء کوچک کاری که بی ارزش هست با این ذهنیت که قسمت بزرگی انجام شده 

۲۰۱-نترس ازآنکه هیاهو دارد بترس ازآنکه سربه تو دارد 
یعنی از شخصی که سروصدای زیادی داردترس و هراس نداشته باش بلکه از انسان آرام تو دار بترس

۲۰۲-اسب بروته خر هایته از خوشحالی پر هایته 
یعنی تشخیص ندادن بدتر شدن اوضاع و عوض کردن چیز باارزش با چیزی بی ارزش تر 

۲۰۳-بز دوارد در شییه 
یعنی از زیر کار در رفتن 

۲۰۴-یی دفعه امین وگوهرنه یی دفعه دی بمرده خر
یعنی برخی مواقع عاشق هم و گاهی دشمن هم هستند

۲۰۵- تلنگش درشییه
یعنی شخص بی طاقت و توان شده 

۲۰۶- تی بیته کرگه موندمه
یعنی از شخصی بدون هیچ گونه مخالفتی کار کشیدن

۲۰۷-دوناهم دونه هم پرسنه نادن نه دونه نه پرسنه
انسان دانا چیزی را میداند برای اطمینان باز می پرسد ولی انسان نادان نه چیزی


مطالب مشابه :


رمان نقطه پایان 7

علی رو بهش گفتم و اونم قانع شد تا ساعت 8 شب تو خیابونا دور سوگل امشب بریم برای خریدلباس
رمان نقطه پایان

ـ آره مامان,شب میمردم از خستگی!!!سوگند اومد کنارمو گفت: سوگل امشب بریم برای خریدلباس
کسی جاتونمیگیره....

رعنا:باشه منم کمکت میکم شب هومن:بیشتروسایلوکامران خریده!من فقط حوصله خریدلباس
رمان نقطه پایان

ـ آره مامان,شب میمردم از خستگی!!!سوگند اومد کنارمو گفت: سوگل امشب بریم برای خریدلباس
تکامل وظایف مادری در تریمستر اول، دوم و سوم بارداری

زنی که سالها منتظر به دنیا آمدن بچه ای بوده با زنی که در شب اول به خریدلباس
ضرب المثل ها (متل متون ) خروجی از صفحه ی خصوصی mehranian

کنایه ازاین مثل ولخرجی بیش از حد بعضی در خریدلباس و دور تو خونه شام شب و نداره بخوره
رمان نقطه پایان

رمــــــــــان - طنز-سرگرمــــــــــی - رمان نقطه پایان - مجله رمان؛طنز ؛حکایت وسرگرمی ترنم
فصل سوم

هزارویک شب عاشقی من - فصل سوم - اَشکــــــــــهایم هم شبیهـ تو شده اند,گریهـ کــ
برچسب :