واريزي روزپنحشنبه 1393/01/06

امروز پنجشنبه 1394/01/06 موارد زير واريز شد .

1- اياب وذهاب ائمه جماعات مدارس به حساب دبستان تربيت  به مبلغ 71.470.000 ريال

2- عيدي حامانده آقاي حسين رضا سعيدي به مبلغ 6.035.000 ريال


مطالب مشابه :


بخشنامه ها

گروههای آموزشی شهرستان سنقر - بخشنامه ها مدير آموزش وپرورش شهرستان سنقر و كليا
عیدی سال 1393

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - عیدی سال 1393 - آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر.
احکام خبره وعالی

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - احکام خبره وعالی - آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر.
واریز اداری مرداد93

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - واریز اداری مرداد93 - آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر.
واریزحقوق رسمی وپیمانی شهریور93

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر. عنوان روزنامه های
واريزي روزپنحشنبه 1393/01/06

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر. عنوان روزنامه های
فوق العاده شغل دوره ابتدائی

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر. عنوان روزنامه های
سرانه ضروری 4

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی - سرانه ضروری 4 - - امورمالی آموزش وپرورش شریعتی سنقر:
برگشت بیمه عمرمکمل وطلائی همکاران ، بیمه تکمیلی والدین

امورمالی آموزش وپرورش سنقروکلیایی آموزش ابتدائی آموزش وپرورش سنقر. عنوان روزنامه های
برچسب :