حسابداری مالیاتی - نمونه سئوالات - حق التمبر و مالیات املاک

 شرکت الف که مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به شرکت ب  بدهکار است قصد دارد بدهی خود را از طریق تعهد پرداخت چهار فقره سفته بمبلغ ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ میلیون ریال به سرسید های    ۱/۵/۸۴ .    ۱/۶/۸۴ .  ۱/۷/۸۴ و ۱/۸/۸۴ پرداخت نماید حق تمبر هر یک از سفته ها را محاسبه نمائید .( ماده ۴۵ حق تمبر )

جواب : ارقام به ریال


۱/۵/ ۱۳۸۴            ۱۸۰۰۰۰= ۰.۰۰۳ * ۶۰۰۰۰۰۰۰


۱/۶/ ۱۳۸۴            ۲۱۰۰۰۰= ۰.۰۰۳ * ۷۰۰۰۰۰۰۰


۱/۷/ ۱۳۸۴             ۲۴۰۰۰۰= ۰.۰۰۳ * ۸۰۰۰۰۰۰۰


۱/۸/ ۱۳۸۴           ۲۷۰۰۰۰= ۰.۰۰۳ * ۹۰۰۰۰۰۰۰


 جمع                    ۹۰۰۰۰۰ریال۲- یک شرکت با مسئولیت محدود در تاریخ ۲۲/۱/۸۴ با سرمایه ۸۰۰ میلیون ریال تاسیس

و به ثبت رسیده است حق تمبر متعلقه را محاسبه و آخرین مهلت پرداخت آنرا بنویسید

( ماده ۴۸ و تبصره آن )


جواب : سهام و سهم الشرکه ۰.۰۰۲ مشمول حق تمبر هستند و مدت پرداخت ۲ ماه است

 و هر ماه ۳۰ روز محاسبه می شود  بنابرین  مبلغ  حق تمبر ۱۶میلیون ریال( ۰.۰۰۲ * ۸۰۰ ) 

و آخرین مهلت پرداخت     ۱۹/۳/۸۴ می باشد .۳- آقای الف آپارتمان مسکونی خود را به مبلغ ماهیانه ۲ میلیون ریال طبق سند رسمی

به اجاره واگذار کرده است .مالیات متعلقه را محاسبه نمائید .

 توضیح اینکه:

 آقای الف از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در مستغل دیگری استفاده کرده است  (ماده ۵۳ )


جواب :درآمد سالیانه   ۲۴۰۰۰۰۰۰  = ۱۲ * ۲۰۰۰۰۰۰


   ( درصد مشمولیت   ۷۵٪ )


 درآمد مشمول مالیات ۱۸۰۰۰۰۰۰ = ۷۵٪ * ۲۴۰۰۰۰۰۰


 (  نرخ  جدول ۱۳۱    ۱۵ ٪ )


 مالیات درآمد اجاره    ۲۷۰۰۰۰۰ =  ۱۵٪  * ۱۸۰۰۰۰۰۰۴- آقای ب مغازه ای را که ماهیانه به مبلغ ۲۰۰ هزار ریال اجاره کرده بود

به عنوان اجاره دست دوم در ازاء ماهانه ۱میلیون و پانصد هزار ریال به

شخص دیگری به اجاره واگذار کرده است . مالیات آقای ب را محاسبه نمائید .

(قسمت آخر ماده ۵۳ )


جواب :


 درآمد اجاره سالیانه که آقای ب  پرداخت می کند   ۲۴۰۰۰۰۰  = ۱۲ * ۲۰۰۰۰۰


  درآمد اجاره سالیانه که آقای ب  دریافت می کند  ۱۸۰۰۰۰۰۰ = ۱۲ * ۱۵۰۰۰۰۰


  مابه التفاوت                                  ۱۵۶۰۰۰۰۰ = ۲۴۰۰۰۰۰ - ۱۸۰۰۰۰۰۰


    درآمد   مشمول مالیات                            ۱۱۷۰۰۰۰۰  = ۷۵ ٪ * ۱۵۶۰۰۰۰۰


     مالیات                                               ۱۷۵۵۰۰۰   =  ۱۵ ٪ * ۱۱۷۰۰۰۰۰۵- آقای اکبری زمینی دارد طبق قرارداد در تاریخ ۲۵/۱/۸۴ به آقای قربانی به اجاره

واگذار می کند که آقای قربانی درآن ساختمانی احداث کرده و ۱۰ سال بطور رایگان

درآن سکونت کند و پس از ۱۰ سال بدون دریافت وجهی ساختمان احداث شده را

به آقای اکبری واگذار نماید . اگر ارزش معاملاتی اعیان احداث شده در پایان ۱۰ سال

 یعنی در زمان تحویل به آقای اکبری ۱۲۰ میلیون ریال باشد مالیات آقای اکبری را

 محاسبه نمائید .( تبصره ۵ ماده ۵۳ )


جواب : درآمد مشمول مالیات  ۶۰۰۰۰۰۰۰ = ۵۰ ٪ * ۱۲۰۰۰۰۰۰۰


مالیات بر اساس ماده ۱۳۱  ۱۰۵۰۰۰۰۰ = ( ۲۰٪ * ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) + ( ۱۵ ٪ * ۲۰۰۰۰۰۰۰ )۶- آقای طاهری زمینی را برای مدت ۳۰ سال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال اجاره کرده و

درآن خانه ای احداث نموده است خانه را به مبلغ ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به اجاره

واگذار کرده است مالیات سال ۸۴ آقای طاهری را محاسبه نمائید .( تبصره ۷ ماده ۵۳ )


جواب :


ما به التفاوت اجاره دریافتنی و پرداختنی ماهانه ۱۹۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰- ۲۰۰۰۰۰۰


 ما به التفاوت اجاره دریافتنی و پرداختنی سالیانه  ۲۲۸۰۰۰۰۰ = ۱۲ * ۱۹۰۰۰۰۰


  درآمد مشمول مالیات                                 ۱۷۱۰۰۰۰۰ = ۷۵ ٪ * ۲۲۸۰۰۰۰۰


  مالیات                                                   ۲۵۶۵۰۰۰    = ۱۵ ٪ * ۱۷۱۰۰۰۰۰۷- آقای حامد خانه محل سکونت خود را در اول تیرماه ۸۴ به آقای پرویز فروخته است

و در سند انتقال بدون اجاره بها مدت ۸ ماه برای تخلیه خانه مهلت گرفته است .

در صورتیکه آقای حامد در پایان مهلت خانه را تخلیه و تحویل آقای پرویز داده باشد

و ارزش اجاره مزبور به تشخیص اداره امور مالیاتی ماهیانه ۳ میلیون ریال تعیین شود .

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۸۱ آقای پرویز و مالیات متعلق را محاسبه نمائید   

(تبصره ۸ ماده ۵۳ )


جواب:


 درآمد مشمول مالیات  ۴۵۰۰۰۰۰ = ۷۵ ٪ * ۶۰۰۰۰۰۰ = ۲ ( ۶ ماه - ۸ ماه ) * ۳۰۰۰۰۰۰


  مالیات                      ۶۷۵۰۰۰   = ۱۵٪ * ۴۵۰۰۰۰۰۸- یک موسسه دولتی ساختمانی را به مبلغ ماهیانه ۲۵ میلیون ریال از اول سال ۸۴

اجاره کرده است و طبق قرارداد اجاره بها را در آخر هر ماه پرداخت می نماید

اولا وظیفه موسسه مزبور پس از کسر مالیات چیست ؟

ثانیا نحوه محاسبه مالیات را در هر پرداخت در طول ۸۴ در اجرای

تبصره ۹ ماده ۵۳ محاسبه نمائید .


جواب : در خصوص اجاره توسط یک شخصیت حقوقی مالیات بایستی به هنگام پرداخت

اجاره به مالک به وزارت دارایی پرداخت گردد و در صورتی که در حساب ها ثبت ولی

پرداخت نشود به ازای هر ماه۲.۵ ٪ جریمه دریافت می گردد و در صورتی که

در دفاتر ثبت نشده باشد دفاتر رد می شود


درآمد مشمول مالیات فروردین   ۱۸۷۵۰۰۰۰ = ۷۵٪ * ۲۵۰۰۰۰۰۰


مالیات فروردین ۲۸۱۲۵۰۰ = ۱۵٪ * ۱۸۷۵۰۰۰۰


اجاره مالک در فروردین  ۲۲۱۸۷۵۰۰ = ۲۸۱۲۵۰۰ - ۲۵۰۰۰۰۰۰درآمد مشمول مالیات فروردین و اردیبهشت ۳۷۵۰۰۰۰۰ = ۷۵٪ * ۲ * ۲۵۰۰۰۰۰۰


مالیات فروردین و اردیبهشت ۶۰۰۰۰۰۰ = ( ۲۰٪ * ۷۵۰۰۰۰۰  ) + ( ۱۵٪ * ۳۰۰۰۰۰۰۰)


مالیات اجاره اردیبهشت ۳۱۸۷۵۰۰ = ۲۸۱۲۵۰۰ - ۶۰۰۰۰۰۰


سایر ماهها نیز به همین روش محاسبه می گردند


۹- آقای اصغری خانه خود را به مبلغ ۲ میلیون ریال در ماه طبق سند رسمی به اجاره

واگذار کرده و خود آپارتمانی را برای سکونت به مبلغ ۱میلیون و دویست هزار ریال

ماهانه طبق سند رسمی اجاره کرده است .

مالیات سال ۸۴ آقای اصغری را محاسبه نمائید .( ماده ۵۵ )


جواب :ابتدا اجاره دریافت شده و پرداخت شده تهاتر می شوند


مانده پس از تهاتر ۸۰۰۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰۰۰


درآمد مشمول مالیات سالیانه ۷۲۰۰۰۰۰ = ۱۲ * ۶۰۰۰۰۰ = ۷۵٪ * ۸۰۰۰۰۰


مالیات ۱۰۸۰۰۰۰ = ۱۵٪ * ۷۲۰۰۰۰۰


۱۰- آقای باوند ساختمانی را با اجاره ماهانه ۴ میلیون ریال از اول خرداد ماه سال ۸۳ به

اجاره واگذار نموده است . نامبرده در پایان تیرماه ۸۴ اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ۵۷

را مبنی بر اینکه غیر از اجاره دریافتی در سال مذکور درآمد دیگری نداشته است به

اداره مالیاتی مربوط تسلیم می نماید . مالیاتی را که نامبرده بابت اجاره دریافتی

در سال ۸۳ مکلف به پرداخت ان می باشد محاسبه نمائید میدانیم ساختمان مزبور

در دو ماهه اول سال ۸۳ فاقد مستاجر بوده است


جواب : اجاره ۱۰ ماهه ۴۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰ * ۴۰۰۰۰۰۰


اجاره پس از کسر معافیت سال ۸۳  ۱۹۰۰۰۰۰۰ = ۲۱۰۰۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰۰۰۰


درآمد مشمول مالیات  ۱۴۲۵۰۰۰۰ = ۷۵٪ * ۱۹۰۰۰۰۰۰


مالیات                      ۲۱۳۷۵۰۰  = ۱۵٪ *  ۱۴۲۵۰۰۰۰


۱۱- آقای محمدی مالک خانه ای است و قصد دارد این خانه را به آقای علوی

بمبلغ ۸۵۰ میلیون ریال بفروشد و بهمین مناسبت قولنامه ای نیز بمبلغ مذکور تنظیم

و امضاء شده است ارزش معاملاتی این خانه ۶۳ میلیون ریال است

مالیات نقل و انتقال متعلقه را محاسبه نمائید .( ماده ۵۹ )


جواب : مالیات فروش ۳۱۵۰۰۰۰ = ۵ ٪ * ۶۳۰۰۰۰۰۰ (ارزش معاملاتی )


۱۲- آقای فاضلی یک باب مغازه واقع در ملک خود را که خالی بود در سال ۸۴ با

حفظ حق مالکیت برای خود به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به شخص دیگری

واگذار کرده است مالیات حق واگذاری ( سرقفلی ) این مغازه را محاسبه کنید ( ماده ۵۹ )


جواب : مالیات سرقفلی  ۵۰۰۰۰۰۰ = ۲٪ * ۲۵۰۰۰۰۰۰۰


۱۳- آقای مطلق ملک خود را که عبارت از یکباب خانه به انضمام دو باب مغازه خالی

 است در سال ۸۴    می فروشد . در صورتی که ارزش معاملاتی ملک مزبور اعم از

 عرصه و اعیان ۴۰ میلیون ریال باشد و آقای مطلق بابت سرقفلی مغازه

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال دریافت کرده باشد مالیات آقای مطلق را حساب کنید (ماده ۵۹ )


جواب : مالیات  فروش ملک   ۲۰۰۰۰۰۰ = ۵ ٪ * ۴۰۰۰۰۰۰۰


          مالیات سرقفلی     ۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۲ ٪ * ۵۰۰۰۰۰۰۰۰


           کل مالیات            ۱۲۰۰۰۰۰۰


۱۳- شهرداری تهران ملکی را از آقای جوادی به موجب سند رسمی به مبلغ

 ۸۴ میلیون ریال خریداری   میکند در صورتی که ارزش معاملاتی ملک ۱۲۰ میلیون ریال

باشد مالیات متعلقه را محاسبه نمائید        (ماده ۶۶ )


جواب : اگر دولت یک ملک را با ارزش بسیار پائین بخرد به قیمت خرید مشمول مالیات

قرار می گیرد


مالیات ۴۲۰۰۰۰۰ = ۵٪ * ۸۴۰۰۰۰۰۰


۱۴- یک موسسه دولتی ملکی را که ارزش معاملاتی آن ۴۵ میلیون ریال است

از مالک آن به موجب سند رسمی به مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال خریده است

مالیات متعلقه را محاسبه نمائید .(ماده ۶۶ )


جواب  : مالیات ۲۲۵۰۰۰۰ = ۵ ٪ * ۴۵۰۰۰۰۰۰


۱۵- شهرداری اصفهان برای توسعه یکی از خیابانهای شهر . خانه ای را که دارای

یک بابت مغازه در اختیار مستاجر بوده است از مالک آن به مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال

خریداری و مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال نیز به اقای شایان مستاجر مغازه به عنوان

سر قفلی پرداخت کرده است

در صورتی که ارزش معاملاتی ملک ۳میلیون ۶۵۰ هزار ریال باشد .

مالیاتهای متعلقه بابت فروش ملک و سرقفلی مغازه را محاسبه نمائید      (ماده ۷۰ )


جواب : طبق ماده ۷۰ مشمول مالیات نمی باشد .


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات حق التمبر و مالیات املاک

مالیات کشور یک بابت مغازه در اختیار مستاجر بوده است از مالک آن به مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال .
انحصار وراثت

کجا باید برای انحصار بروم و آیا هزینه مالیاتی شامل آبارتمانها و مغازه مالیات بر ارث
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مالی چی - مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن - نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد
چند نکته مالیاتی برای مغازه داران

چند نکته مالیاتی برای مغازه داران - درزمان خريد مغازه اي از نظر مالیات باید به موارد ذیل
ابطال بخشنامه در خصوص انتقال املاک اجاره به شرط تملیک

مالیات - ابطال باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به
حسابداری مالیاتی - نمونه سئوالات - حق التمبر و مالیات املاک

آموزش حسابداری - حسابداری مالیاتی - نمونه سئوالات - حق التمبر و مالیات املاک - من عاشق محمد ( ص
مقایسه تغییرات قیمتی کارخانه نسبت به مغازه و مسكن در 70 سال گذشته:

گفتگوی بورسی - مقایسه تغییرات قیمتی کارخانه نسبت به مغازه و مسكن در 70 سال گذشته: - مطالب
محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن

مشاورین املاک آریا (مراغه) - محاسبه مالیات خرید و فروش مسکن - خرید و فروش املاک مغازه فروشي
برچسب :