مطالعات اجتماعی سال هفتم(بخش تاریخ )

 


238- میراث فرهنگی چیست؟

میراث فرهنگی همهٔ چیز های ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود. این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرد ه اند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

239- بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است، «میراث فرهنگی » است.

240- چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم؟

همان طور که نسل های قبلی این میراث را حفظ کردند و به دست ما سپردند ما هم همان طور که نسل های قبلی این میراث را حفظ کردند و به دست ما سپردند ما هم میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است. پس همه باید در حفظ آن بکوشند.

241- چرا آثار تاریخی در موزه ها نگهداری می شوند؟

برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش

242- علم تاریخ چیست؟

علم تاریخ عبارت است از مطالعهٔ زندگی انسان ها در گذشته

243- مورخ چه کسی است؟

به کسانی که دربارهٔ زندگی انسان ها و رویدا دهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می کنند، مورّخ می گویند.

244- مورخان با مطالعه کدام آثار ،اطلاعات جدیدی بدست می آورند؟

مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته ها یا کتیبه ها، ابزا رها و وسایل زندگی، بنا ها، سکه ها، سلاح ها،سنگ نگار ه ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده می کنند.

245- میراث فرهنگی شامل چه آثاری است؟

میراث فرهنگی ممکن است چیز های مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها،فرش ها، کتا بهای قدیمی و بنا های تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد. همچنین ممکن است چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که ازگذشته به ما رسیده است.

246- کار باستان شناسان چیست؟

بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند. به همین علت باستا نشناسان ابتدا با مشاهدهٔ ویرانه ها و خراب هها یا مطالعهٔ منابع تاریخی حدس می زنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. سپس به جست وجو و حفاری در آن منطقه می پردازند.

247- چرا موزه ها بوجود آمده اند؟

در همهٔ کشو رها برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش ومیراث فرهنگی، مکا نهایی به نام موزه وجود دارد.

248- موزه ها نیز یکی از بخش های سازمان ..................... هستند.

249- تاریخ ایران به چند دورهٔ زمانی تقسیم شده است؟

1- تاریخ قبل از اسلام که به آن دورهٔ ایران باستان می گویند.

2- تاریخ دورهٔ اسلامی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

250- تاریخ دورهٔ اسلامی ایران از چه زمانی آغاز شده است؟

الف) از زمان سقوط حکومت ساسانیان

ب)  از زمان  ورود اسلام به ایران

ج) از 7000 سال پیش

د) هر دو گزینه های الف و ب درست است

251- ................ موجب شد که انسان ها یکجانشین شدند.

252- اولین روستا ها در کنار رو دهای پرآب و چشمه ها پدید آمدند.     ص    غ

253- خط چگونه اختراع شد؟

انسا ن ها برای رسیدگی به کار ها و نوشتن و محاسبه داد و ست دهایشان خط را اختراع کرد

254- تمدن ها چه ویژگی هایی دارند؟

1- داشتن حکومت

2- داشتن قوانین و مقررات

3-داشتن خط

4- داشتن عقاید مذهبی

5- مهارت در کا رهای مختلف

6- داشتن معماری، شه رسازی و هنر

255- کدام یک از تمدن های زیردر محدوده ی ایران کنونی قرار دارد؟

الف) تمدن آشور

ب) تمدن سومر

ج) تمدن شهرسوخته

د) تمدن بابل

256- کدام یک از تمدن های زیردر محدوده ی ایران کنونی قرار ندارد ؟

الف) تمدن جیرفت

ب) تمدن ایلام

ج) تمدن شهر سوخته

د) تمدن بابل

257- کدام مورد از تپه های باستانی ایران است؟

الف) تپه ی سییلک

ب) تپه ی حسنلو

ج) تپه ی حصار

د) تمامی موارد

258- کدام یک از تمدن های زیر حدود پنج هزار سال پیش در نزدیکی شهر زابل بوجود آمده بود؟

الف) تمدن جیرفت

ب) تمدن ایلام

ج) تمدن شوش

د) تمدن شهر سوخته

259- مهم ترین اثر به جای مانده از تمدن ایلام کدام گزینه است؟

الف) جام نقره ای زن ایلامی

ب) معبد چغا زنبیل

ج)آسیاب های آبی

د)چشم مصنوعی و ظروف سفالی

260- یکی از کهن ترین تمدن های شرق در کنارهلیل رود بوجود آمد چه نام داشت؟

الف) تمدن جیرفت

ب) تمدن ایلام

ج) تمدن شوش

د) تمدن شهر سوخته

261- معبد...................... که شهرت جهانی دارد، در نزدیکی شوش است.

262- زیگورات.................. مهم ترین اثر به جای مانده از تمدن ایلام است.

263- مهم ترین و بزرگ ترین  شهر تمدن ایلام ................. بود.

264- باستان شناسان کدام وسایل و اشیاء را از تمدن جیرفت کشف کرده اند؟

وسایل و ظروف سنگی و مفرغی با نقش جانوران، زیگورات٭ و کتیبه های آجری از جمله این اکتشافات است.

265- به عقیده ی بعضی از باستان شناسان احتمالا قدیمی ترین خط متعلق به کدام تمدن است؟

الف) تمدن جیرفت

ب) تمدن ایلام

ج) تمدن شوش

د) تمدن شهر سوخته

266- مردم کدام تمدن با هنر سفال سازی آشنا بود و ظروف سفالی و مجسمه های زیبایی می ساختند؟

الف) تمدن جیرفت

ب) تمدن ایلام

ج) تمدن آشور

د) تمدن شهر سوخته

267- کدام یک از تمدن های زیر در منطقه ی بین النهرین بوجود آمده اند؟

الف) آشور ، سومر ، بابل

ب) آشور ، ایلام ، جیرفت

ج) آشور ، ایلام ، لیدی

د) سومر ، ایلام ، لیدی

268- دوتن از پیامبران بزرگ الهی یعنی......................و.................. در بین النهرین می زیستند.

269- حضرت................. )ع( و حضرت.............. )ع( مدت زیادی در مصر بسربردند.

270- حضرت ............... )ع( در زمان حکمرانی امپراتوری روم در فلسطین متولد شدند.

271- نخستین امپراتوری بزرگ در جهان کدام امپراتوری بود.

الف) امپراتوری روم

ب) امپراتوری هخامنشیان

ج) امپراتوری یونان

د) امپراتوری ساسانیان

272- در شمال غرب ایران کدام یک از اقوام آریایی ساکن بودند؟

الف) پارت ها

ب) پارس ها

ج) مادها

د) ایلامی ها

273- مردم ماد بیشتر مورد حمله ی کدام همسایه ی خود بود؟

الف) بابل

ب) لیدی

ج) آشور د) سومر

274- اولین حکومت قدرتمند آریای ها در ایران بدست چه کسانی بوجود آمد؟

الف) مادها

ب) پارس ها

ج) پارت ها

د) ایلامی ها

275- چه کسی دولت ماد را بوجود آورد و پایتخت مادها کجا بود؟

الف) دیااکو، هگمتانه

ب) دیااکو ، شوش

ج) کوروش ، پاسارگاد

د) کوروش ، هگمتانه

276- چه کسی توانست حکومت ما دها را سرنگون کند.

الف) داریوش

ب) کوروش

ج) دیااکو

د) خشایارشاه

277- بنیان گذار سلسله هخامنشیان چه کسی است؟

الف) داریوش

ب) کوروش

ج) دیااکو

د) خشایارشاه

278- کوروش کدام مناطق را توانست تصرف کند؟

الف) دولت ماد

ب) لیدی

ج) بابل

د) هرسه گزینه

279- کدام یک از پادشاهان زیر به خردمندی و عدالت در رفتار معروف است؟

الف) داریوش بزرگ

ب) کوروش

ج) خشایارشاه

د) اردشیر

280- می توان از حکومت .............................. به عنوان نخستین امپراتوری جهانی یاد کرد.

281- بعداز کوروش هخامنشی معروف ترین فردی که به پادشاهی رسید...................است.

282- چه کسی دستور داد تا نقش برجست های به یاد پیروزی او در جنگ با دشمنان بر روی کوه بیستون حجّاری کنند؟

الف) داریوش بزرگ

ب) کوروش

ج) خشایارشاه

د) اردشیر

283- کتیبه ی بیستون یادگار چه کسی است؟

الف) داریوش بزرگ

ب) کوروش

ج) خشایارشاه

د) اردشیر

284- اسکندر مقدونی چگونه توانست ایران را فتح کند؟

اسکندر از موقعیت ضعیف هخامنشی استفاده کرد و یونانیان را به انتقام جویی از ایرانیان فرا خواند سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی را شکست دادند و ایران را فتح کردند. درنتیجهٔ حملهٔ اسکندر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله تخت جمشید به آتش کشیده شد.

285- اسکندر مقدونی کجاها را تصرف کرد؟

اسکندر علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

286- پس از مرگ اسکندر، ایران به ............... یکی از سرداران او افتاد.

287- در زمان فرمانروایی .......................، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمند تبدیل شد.

288- حکومت اشکانیان را ..................... تأسیس کرد.

289- آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران سلسله.............. است.

290- ....................... از خاندان ساسان مؤسس سلسله ی ساسانیان است.

291- یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی، ............. است.او توانست امپراتور روم )والریانوس( را شکست دهد.

292- آخرین پادشاه ساسانی چه کسی است؟

الف) اردشیر بابکان

ب) شاپور اول

ج) یزدگرد سوم

د) انوشیروان

293- چه کسی توانست امپراتور روم )والریانوس( را شکست دهد.

الف) اردشیر بابکان

ب) شاپور اول

ج) یزدگرد سوم

د) انوشیروان

294- چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟

چون ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه می کردند.

295-  موبدان و بزرگان کشور چگونه می توانستند شاه را بر کنار کنند؟

اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف شود حمایت اهورایی از او گرفته می شود و بزرگان و موبدان می توانستند شاه را عزل یا برکنار کنند.

296- چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان را بنویسید؟

شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند. شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید. شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند.

297- چه کسی مهم ترین مقام بعد از شاه و مسئول کار های اداری مملکت بود؟

الف) رئیس دربار یا تشریفات

ب) وزیر بزرگ

ج) مأموران مخفی شاه

د)بانوی اول دربار

298- چه کسی مسئول رسیدگی به کار های کاخ شاهی )مراسم و جشن های مختلف، انبار و ذخیره کردن محصولات غذایی درکاخ ) بود؟

الف) رئیس دربار یا تشریفات

ب) وزیر بزرگ

ج) مأموران مخفی شاه

د)بانوی اول دربار

299- در حکومت های باستان کا رهای اداری و مالی و نوشتن نام هها بر عهدهٔ آنها بود و گاه به چند زبان آشنایی داشتند؟

الف) رئیس دربار یا تشریفات

ب) وزیر بزرگ

ج) مأموران مخفی شاه

د) منشیان و دبیران

300- ایرانیان، برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخش های مختلف را ابداع کردند.    ص   غ

301- در زمان داریوش برای هر ایالت یک........... انتخاب می کردند که معمولاً از مقا مهای حکومتی یا اعضای خانواده ی شاه بود.

302- پایتخت دولت ماد شهر...................... بود.

303- شهرهای ..........و.................. پایتخت های اشکانیان بوده است؟

304- تخت جمشید و بابل جزو پایتخت های هخامنشیان بوده است ؟    ص     غ

305- پایتخت زمستانی  هخامنشیان شهر.............. و پایتخت تابستانی شهر................... بود.

306- قلمرو کدام یک از دولت های زیر وسیع تر بود؟

الف) دولت ماد

ب) دولت هخامنشی

ج) دولت اشکانی

د) دولت ساسانی

307- به چه کسانی چشم و گوش های شاه می گفتند؟

الف) رئیس دربار یا تشریفات

ب) وزیر بزرگ

ج) مأموران مخفی شاه

د)بانوی اول دربار

308- پرسپولیس (شهر پارسه) نام کدام پایتخت هخامنشیان است؟

الف) هگمتانه

ب) تخت جمشید

ج)شوش

د) بابل

309- سپاهیان کدام یک از دولت های زیر مهارت زیادی در سوار کاری و تیراندازی داشتند؟

الف) دولت ماد

ب) دولت هخامنشی

ج) دولت اشکانی(پارتیان)

د) دولت ساسانی

310- تشکیل سپاه جاویدان از ابتکارات چه کسی بود؟

الف) کوروش هخامنشی

ب) داریوش هخامنشی

ج) شاپور اول

د) دیااکو

311- خانواده در ایران باستان چه ویژگی هایی داشته است؟4 مورد.

در ایران باستان خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد.

ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود.

مردان زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته باشند.

درخانوادهٔ ایران باستان، پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده برعهدهٔ او بود.

ازدواج معمولاً خویشاوندی و درون گروهی بود

ایرانیان باستان برای اولاد پسر ارزش خاصی قائل بودند.

خانواده ها همچنین مرکز تربیت و آموزش بودند.

312- در کدام دوره ی ایران باستان شهر نشینی رونق بیشتری داشت؟

الف) دولت ماد

ب) دولت هخامنشی

ج) دولت اشکانی

د) دولت ساسانی

313- اختلافات طبقاتی جامعه  در کدام دوره ی ایران باستان بیشتر دیده می شود؟

الف) دولت ماد

ب) دولت هخامنشی

ج) دولت اشکانی

د) دولت ساسانی

314- در دوره ی ساسانیان کدام گروه اکثریت جامعه را تشکیل می دادد؟

الف) کشاورزان

ب) روحانیون زرتشتی

ج) بازرگانان

د) پیشه وران

315- کدام گروه جزء طبقه ی اشراف و بزرگان در دوره ی ساسانیان نبود؟

الف) فرماندهان جنگ

ب) روحانیون زرتشتی

ج) دبیران

د)بازرگانان

316- کدام گروه جزء طبقه ی عامه ی مردم در دوره ی ساسانیان نبود؟

الف) کشاورزان

ب) روحانیون زرتشتی

ج) بازرگانان                    د) پیشه وران

317- در کتاب اوستا، مردم به چند دسته تقسیم می شدند؟

در کتاب اوستا، مردم به دستهٔ پیشوایان دینی، نظامیان، کشاورزان و دامداران تقسیم شده اند و هر دسته وظیفهٔ خاصی دارد.

318- اختلاف طبقاتی درجامعه ایران باستان چگونه بوجود آمد؟

با تشکیل امپراتوری های بزرگ و تمرکز قدرت و ثروت در دست شاهان و شاهزادگان و سایر مقام های حکومتی به تدریج اختلاف طبقاتی درجامعه متفاوتی به دست آوردند.

319- اختلاف طبقاتی درجامعه ایران باستان چگونه بوجود آمد؟

الف) با تشکیل امپراتوری های بزرگ

ب) به دلیل  تمرکز قدرت و ثروت در دست شاهان و شاهزادگان

ج) به دلیل اختلافات شاهان و شاهزادگان با یکدیگر

د) گزینه الف و ب درست است

320- جامعه ایران در دوره ی ساسانی به کدام طبقات تقسیم می شد؟آن ها را بنویسید؟

1- شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی )موبدان(، فرماندهان نظامی و دبیران به عنوان اشراف و بزرگان شناخته می شدند.

2-  پیشه وران، بازرگانان و کشاورزان، نیز عامه مردم محسوب می شدند.

321- ازحقوق و امتیازات طبقه ی اشراف یا بزرگان دوره ی ساسانی دو مورد بنویسید؟

آنها زمین ها و ثروت های فراوان داشتند اما از پرداختن مالیات سرانه معاف بودند.

از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.

322- در دوره ی ساسانی عامه ی مردم بویژه کشاورزان و فرزندان آن ها حق تحصیل نداشتند.

 ص   غ

323- روابط اجتماعی بین طبقات  در ایران باستان چگونه بوده است؟

در جامعه طبقاتی، رفتن از طبقه ای به طبقهٔ دیگر بسیار سخت و تقریباً ناممکن بود.یعنی فرزند کشاورز می بایستی تا ابدکشاورز بماند.همچنان که اشراف زادگان همیشه درگروه اشراف می ماندند.

افراد از طبقه محروم نمی توانستند با بزرگان ازدواج کنند.

لباس و مسکن طبقات نیز متفاوت بود.

در شهرها پیشه وران و کشاورزان نمی توانستند در محلهٔ خاص بزرگان سکونت کنند و به ناچار در حومهٔ٭ شهرها ساکن می شدند.

324- ..................... مهم ترین پیشه و وسیلهٔ معیشت در ایران باستان بود.

325- به فرمان داریوش اول هخامنشی، «جادۀ شاهی » ساخته شد.     ص   غ

326- در زمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان ..........، سکّ های زرین به نام دِریک  یا زریک ضرب شد.

327- کدام مورد از اقدامات داریوش کبیر در دولت هخامنشی بود؟

الف) ایجاد ارتش جاویدان

ب) ساخت جاده ی شاهی

ج) ضرب سکه های طلایی زریک

د) هر سه گزینه صحیح است

328- در ایران باستان،............... منبع اصلی درآمد حکومت ها بود.

329- بیشترین حجم مالیات را در ایران باستان................. می پرداختند.

330- در ایران باستان مالیات سرانه وجود داشت که فقط از عامهٔ مردم وصول می شد. ص   غ

331- مالیات هایی که از مردم دریافت می شد در کجا ها هزینه می شد؟2 مورد.

1- بخش زیادی از درآمدهای حکومتی صرف جنگ با دشمنان می شد.

2- قسمت دیگری از آن، به مصارف شخصی شاه، شاهزادگان،درباریان و ساختن کاخ های مجلل می رسید

3-. حکومت ها همچنین بخشی از درآمد را در اموری مانند پرداخت حقوق به مأموران حکومتی می کردند.

4- و همچنین احداث، نگه داری و تعمیر آتشکده ها، کاروان سراها، قنات، سدها و... خرج می کردند.

332- مهم ترین دستاوردها و ابتکارات ایرانیان باستان در فعالیت های اقتصادی چه بود؟ 4مورد.

1- دانش و مهارت کشت و زرع از ایران به سرزمین های دیگر برده شده است.

2- پارچه های پنبه ای یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات بود.

3- ارابه های ساخت ایران به ظرافت و زیبایی، مشهور بوده است.

4- تجارت  و دادو ستد از طریق جاده ی ابریشم

5- احداث جاده شاهی و کاروان سراها

6- ساختن سکه های طلایی زریک برای رونق تجارت

7- مهارت در دریانوردی برای رونق تجارت دریایی با کشورهای دور دست.

333- کدام اقدامات داریوش کبیر باعث رونق بیشتر تجارت شد؟

ساختن جاده ی راه شاهی و برقراری امنیت در ای جاده ها

ساختن کاروان سراها در فاصله های معین در جاده ها

ضرب سکه های طلایی زریک برای رونق تجارت

334-...........، پیامبر ایران باستان که قبل از سلسلهٔ مادها می زیست، در اندیشهٔ اصلاح عقاید ایرانیان برآمد.

335- از آیین زرتشتی و عقاید و باورهای مردم ایران باستان چه می دانیید؟

در آیین زرتشت، اهورا مزدا، منشأ تمام خیر و خوبی ها بود و اهریمن سرچشمهٔ شر و بدی ها بود.

. زرتشت به پیروان خود سفارش می کرد پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

پس از مرگ زرتشت، پیروانش تعالیم او را در کتابی به نام اوستا گردآوری کردند. به تدریج آیین زرتشتی درمیان اقوام ایرانی رواج یافت.

ایرانیان باستان، آتش را مقدس می شمردند.و آتشکده ها محل عبادت آن ها بود.

336- در دورهٔ ساسانیان دین ............، دین رسمی کشور اعلام شد.

337- ایرانیان باستان اعتقاد به پوشش کامل بدنداشتند و برهنگی و ب یبند و باری را نشانهٔ ....... می دانستند.

338- پوشش مردمان ایران باستان چگونه بوده است؟

ایرانیان باستان اعتقاد به پوشش کامل بدنداشتند و برهنگی و ب یبند و باری را نشانهٔ اهریمن می دانستند.

ایرانیان، نخستین کسانی بودند که شلوار را طراحی کردند .

شلوار و بالاپوش های آستی ندار و کلاه نمدی پوشاک اصلی مردان بود. زنان نیز از شلوار، پیراهن های بلند و روسری استفاده م یکردند. لبا سهای ایرانی مورد توجه بزرگان و درباریان روم و یونان بود و اغلب سعی می کردند از طرح لبا سهای ایرانی تقلید کنند.

339- از آداب غذا خوردن ایرانیان باستان دو مورد بنویسید؟

مردم ایران باستان، با آداب خاصی سر سفره می نشستند

.آنها سخن گفتن به هنگام غذا خوردن را گناه می دانستند

. شستن دست ها قبل و بعد از غذا خوردن و خواندن دعای نان در ابتدا و پایان غذا از نکاتی بود که آنها بر سر سفره رعایت می کردند.

. ایرانیان باستان ترجیح می دادند از ظروف فلزی استفاده نمایند.

340- از پهلوانان ایران باستان دو مورد نام ببریید؟

رستم، سهراب،سیاوش، گردآفرید

341- هردوت تاریخ نویس یونانی در مورد آموزش ورزش مردمان ایران باستان به فرزندان خود چه می نویسد؟

ایرانیان به فرزندان خود سه چیز را می آموختند: 1. سوارکاری،2. تیروکمان، 3. راستگویی.

342- چوگا ن بازی ورزشی است که ایرانیان باستان آن را ابداع کرد هاند و سپس از ایران به سایر کشورها راه یافته است.     ص      غ

343- سه مورد از جشن های مهم ایران باستان را نام ببرید؟

جشن نوروز، جشن سده  و جشن مهرگان از مهم ترین جش نهای آن دوره بوده است.

344- زبان ایرانیان در دورهٔ هخامنشیان، «پارسی باستان » و در عصر اشکانیان و ساسانیان، «پارسی میانه » یا «پهلوی » بوده که با هم تفاوت هایی داشته اند.    ص     غ

345- در زمان هخامنشیان،خط.................رایج بود ودر مکاتبات از آن استفاده می شد.

346- در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط............... رایج بود.

347- در دورهٔ ساسانیان،..................در شهر جند یشاپور ) خوزستان کنونی ( مدرسه و بیمارستانی تأسیس نمود که قدیمی ترین مدرسهٔ پزشکی جهان به شمار می رود.

348- زبان در دورۀ ایران باستان چه تغییراتی را پشت سر گذاشت؟

زبان ایرانیان در دورهٔ هخامنشیان، «پارسی باستان » و در عصر اشکانیان و ساسانیان، «پارسی میانه » یا «پهلوی » بوده که با هم تفاوت هایی داشته اند. بعدها در دورهٔ اسلامی زبان «فارسی دری » رواج یافت.

349- خط در دورۀ ایران باستان چه تغییراتی را پشت سر گذاشت؟

در زمان هخامنشیان، ایرانیان «خطّ میخی » را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند.

در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط پهلوی رایج بود. این خط از خط آرامی اقتباس شده بود.

350- ایرانیان  باستان در دانش چه پیشرفت هایی کرده بودند؟

ساختن بناهای عظیم و محکم، سدها، پل ها، ابزارها ... نشان می دهد آنها با علوم گوناگونی چون ریاضی، هندسه، زمین شناسی و... آشنا بوده اند.

ایرانیان باستان در علم نجوم پیشرفت کرده و با سنجش و تعیین زمان به خوبی آشنا بودند.

ایرانیان در پزشکی نیز پیشرفت کرده بودند و خواص درمانی گیاهان را می شناختند.

351- ایرانیان  باستان در هنر چه پیشرفت هایی کرده بودند؟

آنها در رشته های گوناگون چون سفالگری،پارچه بافی، قالی بافی، فلزکاری، چرم سازی، زرگری، کاشی کاری، سنگ بُری، حجاری، قلم زنی، منبّت کاری، موسیقی، نقاشی و... مهارت داشتند.

352- کدام آثار نشان دهنده ی پیشرفت ایرانیان در معماری است؟

تخت جمشید،هگمتانه،پاسارگاد، تخت سلیمان، طاق بستان و طاق کسری از بناهایی هستند که پیشرفت ایرانیان را در معماری نشان می دهند.

353- کدام اثر از نظر معماری شهرت جهانی دارد؟

الف) تخت جمشید

ب) طاق بستان و طاق کسری

ج) پاسارگاد

د) تخت سلیمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         قوانین و مقررات کلاس مطالعات اجتماعی

1-در پایان هر دو ماه به سه نفراز دانش آموزانی که رتبه اول کلاس را در درس  مطالعات اجتماعی اخذکنند جوایزی اهداخواهد شد.

2- در پایان هر دو ماه به سه نفراز دانش آموزانی که بهترین رفتاررا داشته باشند و مقررات کلاس را رعایت کنند، با معرفی نماینده کلاس وبا تأیید دبیر جوایزی اهدا خواهد شد.

3- ازدانش آموزانی که نسبت به ماه قبل پیشرفت تحصیلی داشته باشند تقدیر خواهد شد و پیشرفت وی به خانواده اطلاع داده خواهد شد.

4- اگر معلم در پایان هر دو ماه از از اکثریت  کلاس  رضایت داشته باشد با اجازه مدیریت مدرسه، اردوی یک روزه یا بازدید علمی، مسابقه و..  برگزار خواهد کرد.

5- ازدانش آموزانی که نسبت به ماه قبل رفتار های منفی آنها  کاهش یافته باشد تقدیر خواهد شد

6- هرهفته از قسمت هایی که تعین شده است یک آزمون کوتاه یا پرسش شفاهی به عمل خواهد آمد.

7- در پایان هر ماه یک ارزشیابی مفصل(امتحان) به عمل خواهد آمد.

8- برای یادگیری بیشتر و آموزش بهتر، نکات مهم و اهداف مهم کتاب را بصورت تشریحی و تستی و... در جزوه  که (توسط دبیر تهیه شده است) ،آورده ایم.

(نکته: تهیه جزوه برای تمرین و تکرار  و یادگیری بیشتر برای دانش آموزان لازم است)

 اخطار....

اگر دانش آموزی بصورت تکرار و مکرر مقررات کلاس را رعایت نکند از کلاس بصورت موقت اخراج می شود تا هنگامی که والدین دانش آموز مراجعه نکنند حق حضور در کلاس را نخواهد داشت.

بعضی از قوانین و مقررات کلاس مطالعات اجتماعی:

برخورد مؤدبانه و احترام آمیز با معلم  - رفتار احترام آمیز با دانش آموزان

گذشت اشتباهات نا خواسته دانش آموزان - صبر و تحمل در برابر مشکلات ناخواسته کلاس

پرهیز از بکاربردن الفاظ زشت و .. درباره دانش آموزان - عدم درگیری و دعوا در کلاس

نداشتن رفتارهای پرخاشگرانه - گوش دادن و توجه به تذکرات مبصر کلاس برای برقراری نظم کلاس

سکوت در هنگام تدریس - تلاش برای برقراری نظم در کلاس

اینجانب.............. موارد بالا راخواندم و متعهد می شوم مقررات را رعایت کنم.          


مطالب مشابه :


ارسال گزارش فعالیتهای مشاوران ناحیه 5 اصفهان-92-91

مشاوران ناحیه 5/پنج اصفهان. راهنمایی ومشاوره تحصیلی ،شغلی ،روانی رفتاری .
فایل تصویری تاریخ اسلام

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان. اتوماسیون اداری ناحیه 4 . گروه تاریخ ناحیه 4 اصفهان .
سوالات و جواب درس مطالعات اجتماعی سال هفتم

اتوماسیون اداری ناحیه 4 . گروه تاریخ ناحیه 4 اصفهان . سوالات درس 4:
مطالعات اجتماعی سال هفتم(بخش تاریخ )

اتوماسیون اداری ناحیه 4 . وبلاگ اکرم گروه تاریخ استان اصفهان. گروه تاریخ ناحیه 4 اصفهان .
سوالات مطالعات اجتماعی (جغرافی)

اتوماسیون اداری ناحیه 4 . تهران، مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم
آقای بختیار عربصالحی

سيان جرقويه اصفهان در این مدت بر اثر موج انفجار از ناحیه گوش اتوماسیون اداری ناحیه 1
نمونه سوالات عملی کامپیوتر (چند رسانه)

پویشگران امین -اصفهان اتوماسیون اداری تعاون اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان.
برچسب :