راهكارهاي اجرايي كيفيت بخشي آموزشي وپرورشي درمدارس

1-      توجه بهفضاي فيزيكي در مدرسه در همه ابعاد «از جمله ميز و نيمكت مناسب، رنگ كلاسها، تختهسياه، گچ تحرير مرغوب و...»

2-      برقراريروابط انساني مطلوب بين كاركنان و دانش آموزان واوليا با هدايت و رهبري دلسوزانه مدير با عنوان كارگردان اصلي در مدرسه

3-     برقراري ارتباط و تعامل دوسويه بين دانش آموزان به عنوان عنصر اصلي و محوري در تعليم وتربيت.

4-      توجه جدي به نيازهاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان در مدرسه از قبيلكتابخانه، نمازخانه، كارگاههاي علمي و رايانه، آزمايشگاه، زمين بازي مناسب، وسايل وامكانات ورزشي و...

5-      كيفيت بخشي به جلسات شوراي معلمان با طرح مسايل علمي وكاربردي و تشكيل كارگاههاي آموزشي

6 - هدايت و راهنمايي معلمان به آموزشهاي خلاقو استفاده از يادگيري مشاركتي توسط خود   دانش آموزان،                                                                                                                          7 ۷  ۷-   توجهلازم به كلاسهاي جبراني و ارايه برنامه منظم مطالعه به دانش آموزان در منزل

8-      توجه جدي به بانك جايزه در مدرسه و تشويق دانش آموزان

9-      توجه جدي به ساعت ورزشدر مدارس و نيز برگزاري مسابقات علمي در مدارس با تشويق دانش آموزان

10-      توجهجدي و اهميت دادن به روز نوجوان و جوان و دانش آموز در مدرسه و ارتباط مستمر و دوسويه بين كاركنان مدرسه و دانش آموزان در جهت حل مسايل روزمره با كمك خوددانش آموزان

11-      توجه و اهميت جدي به امر مهم اقامه نماز در مدرسه

12-      توجه بهخواسته ها و نيازهاي منطقي مربيان پرورشي در مدرسه و فعال نمودن ايشان در امورپرورشي مدرسه همراه با برنامه هاي مناسب و پيش بيني شده در جهت تقويت بنيه ديني دردانش آموزان

13-      اهميت دادن به شوراي دانش آموزي در مدرسه و دادن نقشها ومسؤوليتهاي متفاوت به ايشان در كارها از جمله ايجاد نظم در مدرسه، همكاري بامعاونان مدرسه، شوراي حل اختلاف در مدرسه براي حل مسايل بين دانش آموزان، اموربهداشتي و ورزشي مدرسه و...

14-      فعال نمودن كتابخانه مدرسه و به روز نمودنكتابهاي موجود در آن در جهت استفاده مطلوب دانش آموزان براي رفع نيازهاي علمي، دينيو پژوهشي

15-      توجه و اهميت به همه مسابقات علمي و فرهنگي در مدرسه در جهت تقويتبروز استعدادهاي متفاوت دانش آموزان

16-      اهميت دادن به تشكيلات سازماندانش آموزي مدرسه از قبيل «پيشتازان، فرزانگان، هلال احمر و بسيج دانش آموزي»

17-      توجه جدي به درس پرورشي در مدارس و اهميت دادن به آن در حد دروس ديگر

18-      فعال نمودن در مناسبتها از قبيل «ولادتها، ايام خاص، رحلتها» و برگزاري مراسم مخصوصآن روز در مدرسه در جهت آشنايي بيشتر دانش آموزان

19-      تشويق و ترغيب دانش آموزانقاري قرآن، هنرمند، ورزشكار و داراي استعدادهاي خاص

20-      توجه به نيازها وخواسته ها و مشكلات رفتاري و خاص دانش آموزان در مدرسه و ايجاد چتر حمايتي برايايشان «مخصوصاً احيا و بكارگيري مشاوران مجرب در مدارس راهنمايي» با توجه به اين كهدانش آموزان در سن بحران و بلوغ به سر مي برند.

21-به كارگماردن مدیراني با اعتماد به نفس بالا ُرئیس بودن ولی ریاست نکردن مدیر                                    

                                                                                                                                                     ۲۲- استفاده از روشهاي تدريس بارشمغزي (فكري) براي توانمندسازي‌دانش آموزان در حل مسايل روزمره و زندگي

23- تقسیم کار بین عوامل اجرایی آموزشگاه و نظارت کامل بر کار نیروها .

24- تشویق همکاران فعال در حیطه های مختلف آموزشی و پرورشی .

25- تشویق به جا و مناسب و جایگزینی آن به جای تنبیه نا بجا و نامناسب .

 26-با احترام گذاشتن به تفاوت های فردی دانش آموزان ، هرگز آنان را با هم مقایسه  ننماییم .

27- برگزاري جلسات هماهنگی کادر اجرایی مدرسه به صورت مکرر .

28- انتخاب امین دو شیفت (جهت مدارس دو نوبته ) به جهت هماهنگی امور و کم رنگ شدن تنش ها .

29- کسب تجربه از صاحب نظران امور مختلف آموزشی و پرورشی .

30- تشویق به موقع دانش آموزان برتر علمی ، اخلاقی ، کتاب خوان ، و......زدن عکس آنها در تابلو به منظور تشویق خود فردو دیگر دانش آموزان .

31  - تهیه دفتر راهنمای بایگانی جهت انبوهی از پرونده های سنوات گذشته به جهت عدم معطلی و صرف وقت کمتر .

32- حضور مدیر در کلاسهای مختلف و گفتگوی رو در رو و حضوری ، جهت شنیدن نقطه نظرات دانش آموزان .

33- درج سخنان گهر بار  پیامبر گرامی اسلام ،  ائمه و معصومین و همچنین بزرگان دینی و حکما و فیلسوفان و دانشمندان بزرگ کشورمان ، در تابلو ، به جهت آشنایی و بکار گیری و الگو گرفتن سخنان و منش  این بزرگواران در زندگی .

34- سعی ننماییم که همه طرح های خود را همزمان با هم اجرا نماییم .

35- ارتباط مستمر با اداره به جهت انجام شرح وظایف محوله به نحو مطلوب .

36- آشنایی مدیر با برنامه های رایانه ای مدرسه و از جمله خدمات ماشینی .

37- کنترل کامل دفاتر امتحانات ، دفتر آمار ، ریز نمرات دستی و کامپیوتری وکلیه امور دفتری و نظارت کامل بر تنها نکات ماندگار در مدرسه  .

38- مدیریت دل دریایی می خواهد و انعطاف پذیری .

39- ایجاد عدالت آموزشی و محیطی همراه با رقابت آموزشی بین دبیران . 

40- عقد قرارداد با دبیران قبل از سازماندهی و بیان نقطه نظرات و توقعات از دبیر مربوطه و ملزم بودن دبیران به انجام مفاد قرارداد .

41- ایجاد آرامش و فضایی دوستانه در کلاس توسط دبیران به جهت دستیابی به یادگیری بهتر دانش آموزان.

42- ایجاد محیطی گرم و صمیمی و به دور از استرس و دادن آرامش به همکاران .

43- استفاده از دانش آموزان فعال وبرگزاری کنفرانس های کلاسی در دروس مختلف.

44- شیوه های تدریس را از سنتی به شیوه های روز تغییر داده و با استفاده از تکنولوژی  آموزشی ،  حواس پنجگانه دانش آموزان را به کار گرفته و تقویت نماییم .

45- برگزاری جلسات هماهنگی دبیران دروس و رشته های  یکسان به جهت بررسی مسائل ، طراحی سئوال و رفع اشکالات آموزشی (ندانستن عیب نیست ، نپرسیدن خطا میباشد ) .

46- کارگاهی نمودن و رونق بخشیدن به جلسات شورای دبیران و استفاده از نظرات ارزشمند دبیران در حیطه های مختلف .

47- بیان حداقل یک حدیث یا روایت در ابتدای شروع کلاس توسط دبیران .

48- حضور دبیران دروس مختلف در مراسم صبحگاهی و استفاده دانش آموزان از تجربیات دبیران در این جلسات و متکلم الصحبت نبودن مدیر و معاون در مراسم ارزشمند و مفید صبحگاهی .

49-  ملزم نمودن دبیران به داشتن برنامه های آموزشی و داشتن طرح درس .

50- هیچگاه دانش آموزان را خدمتگزار خود ندانسته و آنان را به واسطه کار اشتباه مجبور و وادار به عذر خواهی ننماییم.                                    

51- مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند آموزش و تقویت کارهای گروهی در کلاس.

52- استفاده از راهکارهای مناسب جهت تقویت روحیاتی چون خلاقیت ، نوآوری، آموزش بهتر زیستن ، احترام به قانون ، رعایت بهداشت فردی و  ........

53- تهیه صندوق هایی در مدرسه تحت عناوین : ارتباط با مدیر ، ارتباط با مشاور ، ارتباط با شورای دانش آموزی و صندوق انتقادات و پیشنهادات .

54 - ایجاد پوشه ای مخصوص جهت بخشنامه های رسیده و پرهیز از زدن بخشنامه ها به در و دیوارو ناموزون نمودن اتاق دبیران  .

55- داشتن طرح های نشاط و شادابی در مدرسه همانند مسابقات ورزشی ، استفاده از آهنگ های سنتی و موزیک های بدون کلام در زنگ تفریح در مناسبت های مختلف .

56- آراسته بودن فضای آموزشگاه به جهت بهبود وضعیت روحی دانش آموزان و همکاران

57- نصب چند عدد تخته سیاه درحیاط آموزشگاه به جهت تخلیه هیجانات روحی دانش آموزان از یک طرف و از طرف دیگر استفاده آموزشی دانش آموزان در  زنگ های استراحت.

58- برقراری اردوها جهت همکاران واحد اموزشی به جهت تعامل بیشتر با آنان .

59- ایجاد تغییر در فضای آموزشی به منظور متنوع شدن محیط  و تاثیر روانی مثبت در همکاران و دانش آموزان .

60- تهیه بانک سئوالات و در دسترس بودن آن جهت استفاده دبیران و دانش آموزان.

61- فعال نمودن شوراهای دانش آموزی و اهمیت به تصمیم و نظرات آنان .

62- برگزاری کلاس روش صحیح مطالعه جهت دانش آموزان . چراکه بسیاری از مشکلات دانش آموزان به ندانستن روش صحیح مطالعه بر میگردد .

63- بالا بردن روحیه معنوی در همکاران و دانش آموزان .

64- برگزاری زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین و سایر مراسم معنوی و مذهبی و حضور حداکثری کادر اجرایی ، معلمان و دانش آموزان در این مراسم .

65- برگزاری نمایشگاه های کتاب ، صنایع دستی و دست ساخته های دانش آموزی

66- تهیه منشور اخلاقی و انضباطی دانش آموزان در کلاس با استفاده از نظرات خود دانش آموزان و نصب آن در کلاس .

67- تشویق دانش آموزانی که نسبت به ماه قبل خود پیشرفت داشته اند .

68- دادن مسئولیت به دانش آموزان در امور مختلف .

69- بالا بردن سطح بهداشت مدارس با استفاده از خود دانش آموزان .

70- راه اندازی کلاسهای رفع اشکال قبل از امتحانات که تاثیر بسزایی بر روی پیشرفت   تحصیلی دانش آموزان دارد .

71- دادن اعتمادبه نفس به دانش آموزان به خصوص در مورد ضعف درسی و تکرار عبارت  :    <<< تو می توانی >>> و پرهیز از بکار بردن کلمات مایوس کننده .

72- دعوت از دانش آموزان موفق سالهای گذشته ((دانشجویان فعلی و برگزیدگان که در همین مدرسه درس می خوانده اند ))و بیان تجربیات آنها جهت دانش آموزان .

73-جلسات مشاورمدرسه و یا مشاور مقطع  تحصیلی بعدی با دانش آموزان جهت رفع مشکلات و پاسخگویی به سئوالات دانش آموزان.  

74- تعبیه و در دید قرار دادن  بانک و صندوق جوایز و اهدا کارت امتیاز به دانش آموزان توسط دبیران دروس مختلف و سایر مسئولین مدرسه .

75- انتخاب و تشویق به موقع دانش آموزانی که خود می توانند الگویی جهت دیگر  دانش آموزان باشند .

76- استفاده از شیوه معلم یار در کلاس و استفاده از  دانش آموزان برتر در این خصوص جهت تقویت دانش آموزانی که ضعف درسی دارند .  

77- جلسات پرسش و پاسخ مدیر با دانش آموزان در خصوص کیفیت بخشی به امور مختلف مدرسه .

78- برگزاری آزمون تعیین سطح علمی از دروس پایه مقطع تحصیلی قبلی ، در ابتدای سال تحصیلی ، به جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و چاره اندیشی به موقع جهت جبران مافات .

79- طرح و اجراء آزمون ها ی  تک درس و همچنین گروهی ، جهت آماده شدن دانش آموزان در عرصه های مسابقات و آزمون های علمی .

80- دادن انگیزه و موج انرژی مثبت به دانش آموزان توسط اولیامدرسه در همه زمینه ها

81 - دادن فرم نظر سنجی به دانش آموزان و اظهار نظر آنان درخصوص کلیه کادر آموزشی و اجرایی مدرسه و برگشت نظرسنجی انجام شده به افراد ذینفع و پیگیری در جهت رفع کاستی ها .

82- کار بر روی سئوالات تستی و امادگی دانش آموزان جهت زدن تست و یادگیری این مهارت ،  در مراحل مختلف آموزشی .

83- آموزش والدین در کنار آموزش دانش آموزان و کسب انگیزه های لازم اولیا در امر مشارکت تحصیل فرزندان .

84- در صحبت با اولیادانش آموزان احساساتشان را کاملا درک نماییم .

85-دعوت از اولیابه صورت کلاسی و در دبیرستانها به صورت رشته ای و بیان نکات مشاوره ای مناسب با موقعیت های مختلف زمانی و سنی دانش آموزان .

86- چاپ کارنامه ماهانه و دعوت از اولیا به جهت تحویل کارنامه و آگاهی آنان از وضعیت فعلی فرزندشان .

87- تشکیل کلاسهای آموزش خانواده توسط اساتید مجرب ، پرهیز از مسائل تکراری و  به روز بودن مسائل مطرح شده در جلسه.

88- تخصصی نمودن مسائل مربوطه در جلسات آموزش خانواده با توجه به کشش و نیازهای اولیاء دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی .

89- ارتباط حداکثری با اولیا ءدانش آموزان و حضورمستمرآنان در مدرسه .

تهيه وتنظيم:محمدمهدي ماهري معاون آموزشي دبستان فتحيه


مطالب مشابه :


راهکارهایی برای رفع مشکلات رفتاری دانش آموزان

راهکارهایی برای رفع مشکلات و اولیای مدرسه در میان گذاشته و تلاش خود را در جهت رفع
راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه راهنمایی شریعتی دو

راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود به اين مدرسه و كاربردي جهت رفع
راهکارهای نوین برای مدرسه ای بهتر

راهکارهای نوین برای مدرسه جهت کسب علم و و اجرای آن راهکارهایی در رفع مشکلات
راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه

راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه جهت مدرسه. 4.آسیب شناسی مشکلات مدرسه. راهکارهایی
راهكارهاي اجرايي كيفيت بخشي آموزشي وپرورشي درمدارس

مراسم مخصوص آن روز در مدرسه در جهت بعدی با دانش آموزان جهت رفع مشکلات و پاسخگویی
راهکارهایی جهت شاداب سازی دانش آموزان

راهکارهایی جهت هایی جهت شاد کردن محیط مدرسه برای - رفع مسائل و مشکلات نگران
اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی برای کاهش آن

اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی در شناخت و رفع این مشکلات را جهت ورود به
دلایل مخالفت آموزگاران با ارزشیابی توصیفی

رغبت معلمین و راهکارهایی جهت رفع این جهت رفع این مشکلات. مدرسه و اولیه ی
راهكارهايي براي تقويت املا

مدرسه راهنمايي چسب (راهکارهایی جهت تقویت برای رفع این نوع غلط ها می توان از روش
روانشناسی دیکته نویسی با تاکید بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی

راهکارهایی جهت تقویت جهت رفع مشکلات دیکته نویسی دانش خورد و به سمتِ مدرسه
برچسب :