بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

پایان نامه با عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

این پایان نامه در سال 1392 دفاع شده و حاوی فصول 5 گانه، ضمایم، منابع و سایر قسمت ها می باشد. تعداد صفحات پایان نامه 105 صفحه است. چکیده پایان نامه بدین شرح می باشد:

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. کارکنان نیروگاه رامین اهواز جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از این میان تعداد 124 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد نوآوری و چابکی سازمانی استفاده گردید. با این وجود بار دیگر روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی با استفاده از نظرات خبرگان سازمان و اساتید محترم تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 84/ و 87/ بدست آمد. از آزمون های کالموگروف-اسمیرینف برای بررسی نرمال بودن داده ها، همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سازمان مورد مطالعه بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود همبستگی میان نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی می باشند. در ارتباط میان ابعاد متغیرها، بین نوآوری تدریجی و انعطاف پذیری و نیز بین نوآوری تدریجی و سرعت رابطه ای یافت نشد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه  
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای نحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • نوآوری سازمانی
 • مقدمه
 • نوآوری
 • تعریف نوآوری
 • انواع نوآوری
 • الگوهای تکاملی فرایند نوآوری تکنولوژیک
 • عوامل موثر بر شکل گیری فرایندهای نوآوری
 • فرایند نوآوری
 • ارزیابی نوآوری
 • ابعاد نوآوری سازمانی در پژوهش حاضر
 • تئوری هاینوآوری
 • عوامل شکست نوآوری
 • چابکی سازمانی
 • مقدمه
 • سیر ظهور و پیدابش مفهوم چابکی
 • تعریف چابکی
 • ابعاد چابکی سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر
 • مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
 • اصول چابکی در بخش دولتی
 • ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی
 • اصول طراحی سازمان چابک
 • اهمیت چابکی در سازمان های دولتی
 • نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات داخل کشور
 • تحقیقات خارج از کشور
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه
 • فرضیه های تحقیق
 • انواع تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • روش و ابزار جمع آوری داده ها
 • پرسشنامه های تحقیق
 • نحوه توزیع پرسشنامه
 • نحوه امتیازبندی پرسشنامه
 • ویژگیهای فنی ابزار تحقیق
 • روایی
 • پایانی
 • متغیرهای تحقیق
 • روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
 • آزمون کالموگروف - اسمیرینف
 • تحلیل همبستگی
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 • مقدمه
 • تحلیل توصیفی داده ها
 • نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
 • نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها
 • آزمون کالوگروف-اسمیرینف
 • آزمون فرضیه ها
 • فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق
 • مقدمه
 • یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه ها
 • نتیجه گیری حاصل از تحلیل استنباطی
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهاداتی به محققان آینده
 • منابع
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست ها
 • فهرست شکل ها، جداول و نمودارها
...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 105


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


download.gifمطالب مشابه :


انجام فصل سوم پایان نامه - اولویت بندی اجزای آمیخته بازاریابی و محیطی در صنعت نساجی

در فصل سوم پایان نامه به بررسی روش های پیمایشی است که به دانلود پایان نامه
انجام فصل سوم پایان نامه - بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

پایان نامه از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش انجام فصل سوم پایان نامه, دانلود
علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود پایان نامه روش تحقیق مورد استفاده برای دست‌یابی به نتیجه، روش پیمایشی است كه
طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان

پایان نامه مدیریت , این روش ها به دو دسته کمی و کیفی دسته بندی می دانلود پایان نامه
بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه توصیفی از نوع پیمایشی می با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 84/ و
پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی
دانلود پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود پایان نامه علل یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که روش تحقیق پایان نامه
پایان نامه بررسي تناسب محتواي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي از نظر معلمان مقطع ابتدايي

پایان نامه بررسي تناسب دانلود پروژهای گردآوری اطلاعات به روش توصیفی-پیمایشی
برچسب :