کتابهای کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان تا اردیبهشت ماه 1388-قسمت سی و هشتم

 

76

 

مباحثی در جبر

 

ی . ن . مواشتاین

علی اکبر عالم زاده

 

ریاضیات

 

43/501

 

79

 

77

روش هایی از جبر

کتاب های کوچک ریاضی

جی . ای هبورن

سی . پلامپتون

 

حمید رضا امیری

 

ریاضیات

 

1/44/501

 

78

 

78

روش هایی از جبر

کتاب های کوچک ریاضی

جی . ای هبورن

سی . پلامپتون

 

حمید رضا امیری

 

ریاضیات

 

2/44/501

 

78

 

79

عبارت ها و معادله های جبری

کتاب های کوچک ریاضی 16

علی حسن زاده ماکویی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/45/501

 

78

 

80

عبارت ها و معادله های جبری

کتاب های کوچک ریاضی 16

علی حسن زاده ماکویی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/45/501

 

78

 

81

 

جبر

علی اکبر محمدی

حسن آبادی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/46/501

 

78

 

82

 

جبر

علی اکبر محمدی حسن آبادی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/46/501

 

78

 

83

 تقارن جبری و ضریب های نامعین

کتاب های کوچک ریاضی

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/47/501

 

78

 

84

تقارن جبری و ضریب های نامعین

کتاب های کوچک ریاضی

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/47/501

 

78

 

85

 

جبر به روش تمرین

تی . اس . بلایس

ای . اف . رابوتسون

 

حسین دوستی

 

ریاضیات

 

48/501

 

75

 

86

بخش پذیری در جبر

 کتاب کوچک ریاضی 2

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/49/501

 

78

 

87

بخش پذیری در جبر

 کتاب کوچک ریاضی 2

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/49/501

 

78

 

88

بخش پذیری در جبر

 کتاب کوچک ریاضی 2

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

3/49/501

 

78

 

89

بخش پذیری در جبر

 کتاب کوچک ریاضی 2

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

4/49/501

 

78

 

90

 

جبر خطی

کنت هاضمن ری کنزی

 

جمشید فرشیدی

 

ریاضیات

 

50/501

 

78

 

91

 

جبر خطی مقدماتی

استانلی . آی گراسمان

علی اکبر عالم زاده

 

ریاضیات

 

1/51/501

 

72

 

92

 

جبر خطی مقدماتی

استانلی . آی گراسمان

علی اکبر عالم زاده

 

ریاضیات

 

2/51/501

 

72

 

93

تثلیث زاویه تربیع دایره

کتاب کوچک ریاضی  26

پرویز شهریاری

سیامک جعفری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

52/501

 

80

 

94

قدر مطلق

کتاب کوچک ریاضی 7

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/53/501

 

80

 

95

قدر مطلق

کتاب کوچک ریاضی 7

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/53/501

 

75

 

96

 

آشنایی با نظریه اعداد

ویلیام و. آدامز

لری جوئل گولوشیتن

آدینه محمد فارنجانی

 

ریاضیات

 

54/501

 

78

 

97

 

سیری در عمودهای طبیعی

 

جلیل ا... حراگزلو

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

55/501

 

75

 

98

 

تئوری اعداد

سید حسین سید موسوی ، سید شمس الدین انوار

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

56/501

 

79

 

99

 

گنجینه ای از تئوری اعداد

 

بهزاد صالحیان

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

57/501

 

78

 

100

 

اثبات بدون کلام

 

راجرب فلسن

 

سپیده چمن آرا

 

ریاضیات

 

58/501

 

75

 

101

 

ریاضیات پیشرفته دبیرستانی

 

محمود نصیری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

59/501

 

76

 

102

مبانی ریاضیات

کتاب کوچک ریاضی 5

حمیدرضا امیری

یدا... ایلخانی پور

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/60/501

 

78

 

103

مبانی ریاضیات

کتاب کوچک ریاضی 5

حمیدرضا امیری

یدا... ایلخانی پور

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/60/501

 

78

 

104

تشریح مسائل روش های ریاضی در فیزیک ج 1

 

جورج ارفکن

مهندس حسین تقفی فر ، مهندس حمید قاسمی

 

ریاضیات

 

1/61/501

 

79

 

105

تشریح مسائل روش های ریاضی در فیزیک ج 2

 

جورج ارفکن

حمید قاسمی

شکوفه خسروی زاده

 

ریاضیات

 

2/61/501

 

80

 

106

 

پرسش های 4 گزینه ریاضی

خلیل پاریاب

حمید صفدری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

62/501

 

75

 

107

ریاضی عمومی 2و1

از مدرسه تا دانشگاه

محمد عابدی

محمدهاشم رستمی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

63/501

 

80

 

108

 

برخورد دانش آموزان با ریاضیات 

 

سرژلانگ

 

محمد باقری

 

ریاضیات

 

64/501

 

74

 

109

 

بحث ریاضی با دانش آموز

 

سرژلانگ

 

نعمت عبادیان

 

ریاضیات

 

1/65/501

 

76

 

110

 

بحث ریاضی با دانش آموز

 

سرژلانگ

 

نعمت عبادیان

 

ریاضیات

 

2/65/501

 

76

 

111

 

بازی های ریاضی و منطقی

 

فرانکو آگوستینی

 

حسن نصیرنیا

 

ریاضیات

 

66/501

 

74

 

112

 

ریاضیات 1

حسن انصاری

سیامک قادر

 

حسن نصیرنیا

 

ریاضیات

 

67/501

 

80

 

113

 

مروری بر ریاضی دبیرستانی

 

گ.ن.یاکوولیف

 

مسعود مشهوری

 

ریاضیات

 

68/501

 

72

 

114

مجموعه تست های کلیدی ریاضیات جدید

 

نادرجعفرنیا

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

69/501

 

75

 

115

آموزش تفکر و حل مسئله در ریاضی

 

چرفرستن

 

پرویز امینی

 

ریاضیات

 

70/501

 

78

 

116

 

دنباله ها و سری ها

 

احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

71/501

 

79

 

117

 

خلاقیت ریاضی

 

جورج پولیا

 

پرویز شهریاری

 

ریاضیات

 

72/501

 

75

 

118

 

فعالیت ریاضی

ریچارد ام شارپ سیمورمتزنر

مرتضی بهمن آزاد

 

ریاضیات

 

73/501

 

75

 

119

 

بازی های هدفدار ریاضی

 

محمد تقی مبینی

 

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

74/501

 

71

 

120

 

از توان بیشتر بدانیم

 

خسرو داودی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/76/501

 

75

 

121

 

از توان بیشتر بدانیم

 

خسرو داودی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/76/501

 

75

 

122

مجانب ها و رسم منحنی

کتاب های کوچک ریاضی 3

 

احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/77/501

 

75

 

123

مجانب ها و رسم منحنی

کتاب های کوچک ریاضی 3

 

احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/77/501

 

79

 

124

استقرای ریاضی

کتاب های کوچک ریاضی 21

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/78/501

 

78

 

125

استقرای ریاضی

کتاب های کوچک ریاضی 21

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/78/501

 

79

 

126

 

تصاعدها و لگاریتم

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

79/501

 

78

 

127

نظریه گراف

کتاب های کوچک ریاضی 10

 

سوزانا اپ

حسین ابراهیم زاده قلزم

 

ریاضیات

 

80/501

 

78

 

128

مثلثات

کتاب های کوچک ریاضی 15

 

احمد فیروز نیا

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

81/501

 

80

 

129

پیوستگی و مشتق پذیری

کتاب های کوچک ریاضی

 

احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

82/501

 

80

 

130

 

حسابان 2

 

یدا... ایلخانی پور

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

83/501

 

76

 

131

 

تابع و روندهای تناوبی

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

84/501

 

78

 

132

مفهوم ؛ تعریف و محاسبه حد

کتاب های کوچک ریاضی

سید محمد رضا هاشمی موسوی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

85/501

 

75

 

133

نابرابری ها و نامعادله ها

کتاب های کوچک ریاضی

 

میر شهرام صدر

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

86/501

 

79

 

134

آنالیز ترکیبی و بسط دو جمله ای

کتاب های کوچک ریاضی

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

87/501

 

78

 

135

 

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی

 

مارین جی گرینبرگ

 

ه . شفیعی ها

 

ریاضیات

 

88/501

 

76

 

136

حساب برداری

جرالدی . مارسدن ؛ آنتونی . ج . ترومبا

علی اکبر عالم زاده ؛ حسین محمد داودی

 

ریاضیات

 

89/501

 

77

 

137

روش های مثلثات

پرویز شهریاری

احمد فیروزنیا

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

90/501

 

78

 

138

 

عدد

 

آیزاک آسیموف

 

ایرج جهان شاهی

 

ریاضیات

 

91/501

 

76

 

139

 

متغیرهای مختلط

 

هرب سیلورمن

محسن نقشینه ارجمند

 

ریاضیات

 

92/501

 

74

 

140

بردار در صفحه و فضا

کتاب های کوچک ریاضی

سید محمد رضا  هاشمی موسوی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

93/501

 

78

 

141

 

در جهان ریاضیات

 

اریک اوبلاکر

 

بهروز بیضائی

 

ریاضیات

 

94/501

 

76

 

142

 

مجموعه سئوالات ریاضیات 3

 

اصغر صفائیان

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

95/501

 

80

 

143

 

تاریخ ریاضیات

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

کتاب کوچک ریاضی سرگذشت نامه ریاضیدانان

 

96/501

 

82

 

144

 

ریاضیات 3و4 ( سال دوم )

حمید رضا امیری احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/97/501

 

79

 

145

 

ریاضیات 3و4 ( سال دوم )

حمید رضا امیری احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/97/501

 

80

 

146

 

حسابان 1و2 ( سال دوم )

یدا... ایلخانی پور

احمد قندهاری

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

98/501

 

79

 

147

 

معادله و نامعادله

والری واسیلو

ویچ واویلف

 

پرویز شهریاری

 

ریاضیات

 

1/99/501

 

75

 

148

 

معادله و نامعادله

والری واسیلو

ویچ واویلف

 

پرویز شهریاری

 

ریاضیات

 

2/99/501

 

75

 

149

 

مباحثی در ریاضیات جدید

 

سیدحسین سیدمولوی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

1/1/100/501

 

74

 

150

 

مباحثی در ریاضیات جدید

 

سیدحسین سیدمولوی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

2/1/100/501

 

74

 

151

 

آشنائی با ماتریس ها

 

سیدحسین سیدمولوی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

101/501

 

74

 

152

 

دانستنی های ریاضی ( 1 )

محبت اله همتی –

پرویز امینی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

102/501

 

81

 

153

 

چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم

 

پرویز شهریاری

 

ــــــــ

 

جبر جلد 1

 

103/501

 

80

 

154

 

نظریه گراف و بردهای آن

 

باندی ، مورتی

 

دارا معظمی

 

مباحث عمومی

 

104/501

 

81

 

155

 

آشنائی با تاریخ ریاضیات ج 1

 

هاوردو . ایوز

محمد قاسم وحیدی اصل

 

ریاضیات

 

1/105/501

 

81

 

156

 

آشنائی با تاریخ ریاضیات ج 2

 

هاوردو. ایوز

محمد قاسم وحیدی اصل

 

ریاضیات

 

2/105/501

 

81

 

157

 

ریاضیات و کاربرد آن در جغرافیا

عباس ملک حبیبی

عین اله صالحی

 

ــــــــ

 

ریاضیات

 

106/501

 

80

 

158

 

مکان هندسی ج 1

 

محمد هاشم رستمی

 

ــــــــ

 

هندسه

 

107/501

 

79

 

159

 

گنجینه ای از تئوری اعداد

 

بهزاد صالحیان

 

ــــــــ

 

نظریه اعداد

 

108/501

 

79

 

160

 

متمم جبر و آنالیز

 

محمدعابدی

 

ــــــــ

 

جبر و آنالیز

 

1/109/501

2/109/501

 

75

 

161

 

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

 

نورمن کورتز

 

حبیب ا... تیموری

احتمالات و ریاضیات کاربردی

 

110/501

 

81

 

162

 

تحلیل آماری چند متغری کاربردی

 

ریچارد آ . جانسون

 

حسینعلی نیرومند

احتمالات و ریاضیات کاربردی

 

111/501

 

 

78

 

163

 

آمار و احتمالات

 

دکترمسعود نیکوکار

 

ــــــــ

احتمالات و ریاضیات کاربردی

 

1/112/501

 

80

 

164

 

آمار و احتمالات ( 1 )

 

مهدی نفر

 

ــــــــ

احتمالات و ریاضیات کاربردی

 

2/112/501

 

72

 

165

رام کردن و پرورش مساله های ریاضی

 

عبدالحسین مصحفی

 

ــــــــ

یک سرگذشت + روش های گوناگون حل مساله

 

113/501

 

77

 

166

هندسه تحلیلی چند محوری و جند رساله دیگر

 

احمد شرف الدین

 

ــــــــ

 

هندسه

 

1/114/501

 

75

 

167

هندسه تحلیلی چند محوری و جند رساله دیگر

 

احمد شرف الدین

 

ــــــــ

 

هندسه

 

2/114/501

 

75

 

168

هندسه تحلیلی چند محوری و جند رساله دیگر

 

احمد شرف الدین

 

ــــــــ

 

هندسه

 

3/114/501

 

75

 

169

ساخت دست سازه های ریاضی با طلق و مقوا

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

 

متوسطه - تدایی

 

1/115/501

 

79

 

170

طراحی و ساخت دست سازه های هندسی با طلق و مقوا

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

 

تدریس راهنمایی

 

2/115/501

 

81

 

171

طراحی و ساخت دست سازه های هندسی با طلق و مقوا

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

 

تدریس راهنمایی

 

2/115/501

 

81

 

172

مدل سازی و روش حل مسائل ریاضی ، ویژه دبیران و دانش آموزان دبیرستانی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

مسائل – تمرین ها و غیره

 

3/115/501

 

81

 

173

مدل سازی و روش حل مسائل ریاضی ، ویژه دبیران و دانش آموزان دبیرستانی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

مسائل – تمرین ها و غیره

 

4/115/501

 

81

 

174

مدل سازی و روش حل مسائل ریاضی ، ویژه دبیران و دانش آموزان دبیرستانی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

مسائل – تمرین ها و غیره

 

5/115/501

 

81

 

175

 

مقدمه ای به روش تدریسی ریاضی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

آموزش متوسطه – تدریسی – تربیت معلم

 

1/6/115/501

 

81

 

176

 

مقدمه ای به روش تدریسی ریاضی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

آموزش متوسطه – تدریسی – تربیت معلم

 

2/6/115/501

 

81

 

177

 

آموزش حل مسائل ریاضی

 

قاسم تیموری

 

ــــــــ

 

حل المسائل

 

7/115/501

 

79

 

178

 

جبر و احتمال

حمیدرضا امیری

میر شهرام صدر

 

ــــــــ

جبر – کتاب های اصلی – از مدرسه تا دانشگاه

 

116/501

 

80

 

179

 

احتمال

 

روح ا... جهانی پور

 

ــــــــ

احتمالات – مسائل تمرین ها

 

117/501

 

79

 

180

کتاب های موضوعی ریاضی تابع های مثلثاتی

 

مهدی مدغم

 

ــــــــ

توابع مثلثاتی – مسائل – تمرین ها

 

118/501

 

79

 

181

 

روش های ریاضی

 

استفئسون

 

خلیل هدایتی نژاد

ریاضی برای دانشجویان علوم

 

119/501

 

63

 

182

 

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

 

محمد عابدی

 

ــــــــ

دوره پیش دانشگاهی و داوطلبان کنکور

 

120/501

 

79

 

183

 

هندسه پیش دانشگاهی

 

ن . آ . کورت

 

بهمن اصلاح پذیر

جهت استفاده دبیران و دانشجویان

 

121/501

 

75

 

184

هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش دانشگاهی علوم ریاضی

 

مهران اخباری فر

 

ــــــــ

هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته ریاضی

 

122/501

 

79

 

185

کتاب کار و راهنمایی حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

 

مهران اخباریفر

 

ــــــــ

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

 

123/501

 

80

 

186

 

جبر ، حساب و آنالیز

 

احمد قندهار

 

ــــــــ

برای دانش آموزان دوره دبیرستان

 

124/501

 

76

 

187

 

ریاضیات گسسته

 

عباس علی عباسپور

 

ــــــــ

ویژه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

 

126/501

 

78

 

188

855مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2

 

احمد قندهار

 

ــــــــ

حسابان – مسائل ، تمرین ها و...

 

128/501

 

81

 

189

دائرة المعارف مسائل هندسه خواص توصیفی اشکال هندسی

 

محمدهاشم رستمی

 

ــــــــ

نقطه ، خط ، زاویه ، مثلث ، چهار ضلعی

 

129/501

 

75

 

190

پاسخ تشریحی سئوال های امتحان نهایی ریاضیات سال چهارم متوسطه

حمید رضا امیری

محمدهاشم رستمی

 

ــــــــ

ریاضی فیزیک و علوم تجربی سال 74 و 75

 

130/501

 

74-75


مطالب مشابه :


کتاب ماشین های الکتریکی چاپ من به زبان فارسی و ترجمه شده

مهندس تقی شفیعی ۵-الکترونیک ، تالیف: دانلود حل المسائل, کتاب ماشین های الکتریکی 2
برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

مهندسی برق+دانلود (2 جلد) – تقی شفیعی - برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل
منابع آزمون دکتری برق – الکترونیک

حل المسائل دانلود الکترونیک 2 از حلیل و طراحی مدارهای الکترونیک، مهندس تقی شفیعی
منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

الکترونیک **: (2 جلد) – تقی شفیعی برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل
منابع درسی و کنکور ارشد برق

مبانی و کاربردهای الکترونیک. 2. شیخ بهایی. تقی مترجمین شفیعی احتمالات مهندسی حل المسائل
منابع درسی و کنکور ارشد برق

قدرت-الکترونیک-کنترل- سایت های دانلود; 2 مدارهای
منابع کنکور کارشناسی ارشد برق قدرت

تقی شفیعی - الکترونیک (2 جلد) کتب حل المسائل الکترونیک دانلود
منابع آزمون ارشدبرق(مصاحبه با نفرات برتر آزمون ارشد برق)

الکترومغناطیس و الکترونیک، قدرتی ها کتاب تقی شفیعی (جلد 2) کهن، حل المسائل
کتابهای کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان فلاورجان تا اردیبهشت ماه 1388-قسمت سی و هشتم

آموزش تفکر و حل مسئله در ریاضی ه . شفیعی حل المسائل
برچسب :