سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی

نمونه سوالات دوره روخوانی و روانخوانی قرآن  - 28 ساعت کددوره 92503896 

       89سوال       blue hearts                                       91/8/17 قدرت اله محمودلو

 


1 -  منظور از روخوانی و  روانخوانی ؟فرد یک سلسه  اطلاعات را بداند و به خط قرآن  که نگاه کرد هم بداند  و بتواند آنرا با علامت های آن بخواند.روانخوانی = گام بعدی روخوانی است.

2 – شرایط روانخوانی ؟الف- روخوانی  صحیح    ب- بدون مکث بخواند.

3 – مسائل مهم در افزایش مهارت تدریس  و رو خوانی  ،  روانخوانی  صحیح؟الف- سعی روی صدا  و لحن  خود کار کنید.        ب-   قرآن  را زیبا تلاوت کنید.ج- استفاده دانش آموزان از منابع و تمرینات  بطور کامل و خوب.د- هم خود و هم دانش آموزان هر روز قرائت قرآن را  در برنامه روزانه قرار دهیم.

4 -   یک تفاوت حروف الفبای قرآنی  و  حروف زبان فارسی ؟در زبان فارسی بعضی حروف را با اسم خاص می گوئیم  و بعضی راا بدون اسم خاص  مثل : الف – نون – جیم          بدون اسم خاص :   ب – ت – ذ ....ولی در عربی همه حروف اسم خاص دارند. یعنی آنهائیکه در فارسی اسم خاص ندارند  را  یک   الف  و همزه  به آنها اضافه می کنیم  مثل : باء   -  ذاء   ....

5 -  در کجا حروف با اسم خاصشان خوانده   نمی شوند؟زمانیکه در عبارت یا کلمه ایی دارای حرکت باشند. مثل آیه : بِسم الله .... حرف بِ  با حرکت خودش خوانده م یشود.

6 –   خصوصیات حروف مقطعه را بنویسید.الف-  همگی در ابتدای بعضی سوره ها هستند.       ب- 14 حرف در قالب  حروفی به نام مقطعه ( قطع شده – جدا جدا  ) هستند.ج- این حروف در اول 29 سوره قرآن آمده اند.                        ح- حرکت  و علامت ندارند  مگر  مد

خ- اگر از چند حرف بهم  چسبیده بودند جداجدا می خوانیم.         د- بزرگ ترین  حروف مقطعه :   5 حرف     کهیعص   است.

 7 -   انواع   صداها    در قرآن.صداها ی کوتاه و کشیده       کوتاه :  َ       ِ        ُ                          کشیده  :    آ   ای   او

 8- اشتراکات  زبان فارسی و عربی ؟الف- از نظر علائم =  سه صدای   َ         ِ          ُ     و سه حرف هم داریم    آ    ای      او  با کمی اختلاف ر تلفظ  در زبان  قرآن  داریم.

بحث تشدید 

10 -  در کلمه  "  بنّا " تشدید روی کدام حرف است؟نون اول ساکن است و نون دوم با صدای الف مدی همراه است. 

11 – کدام علامت نشان میدهد که یک حرف دوبار خوانده شود؟علامت تشدید  ّ  

12 –  کلمه انّی  چگونه تلفظ میشود؟نون دوبار خوانده میشود. 

13 – (  آیه 78 انعام ) کدام کلمات  تشدید دارند؟و چگونه تلفظ میشوند؟ به آیه رجوع کنید

میم   فلمّا    و   شین  الشّمس   و  باء   ربّی  و  میم  فلمّا   و نون   انّی   و میم  ممّا  تشدید دارد. 

تمام کلمات حروفی که تشدید دارند دارای دو حرف تکراری هستند.  

14 – ( آیه 80 سوره انعام) کلمه حآجّه و اَتُحآ جُّـونی چگونه تلفظ میشود؟

الف مد دار قبل از جیم  را کمی می کشیم  و و حرف جیم آنها تکرار ی هستند. 

15 -  کلمات    مَن نُعَمِّره  و نُنُکِّسه کدام کلمات تکرار میشوندو تشدید دارند؟میم  بعداز عین  و  کاف  

15 – تلفظ تشدید در فارسی و عربی چگونه است؟تلفظ آن یکسان است.وقتی که کلمه و ترکیبی که دارای چند تشدید پشت سرهم داشته باشد

از نظر تلفظ فرقی ندارد.

16 – هنگام خواندن قرآن افرادی که کلمه مشدد را غلط می خوانند چگونه برخورد کنیم؟ از او  بخواهیم برگردد و حرف به حرف بخواند و اتصال حرف را رعایت کند. 

بحث تنوین  17 –  تنوین چیست ؟ و انواع آن ؟ نون ساکنی است که نوشته میشود ولی خوانده نمیشود.تنوین فتحه ، تنوین کسره و تنوین ضمه

 18 – از کجا متوجه تنوین انتهای یک کلمه می شویم؟علامت کوتاه فتحه ، کسره یا ضمه در حرف آخر تکرار شده است.

 19 – فرق تنوین کسره و ضمه ؟تنوین کسره ، کسره ایست که بعد از آن نون ساکن است وتنوین ضمه  ، ضمه ایست که بعد از آن نون ساکن است. 

20 – اگر جایی تنوین کسره بود چگونه بخوانیم؟با حرف آخرکسره را می خوانیم و و یک نون ساکن هم اضافه می کنیم.

لِقَومٍ  اینجا میم دو کسره زیرش قرار دارد . میم با کسره و بعدش نون ساکن که از تکرار این کسره متوجه نون ساکن میشویم.

 21 – آیه 14 سوره شوری : کلمات تنوین دار؟بَغیً – کَلِمَةٌ – اَجَلٍ -   مُسَمًّی – شَکٍ – مُریبٍ

22- فرق تنوین ها از نظرخواندن؟یک حرفی در درون خود بنام نون ساکن دارند که تلفظ میشوددر انواع تنوین ها  در  حرکت ماقبل نون ساکن فرق دارند.

24 - مهم ترین  حروف معروف گاهی ناخوانا در قرآن ؟(تکرار)الف وصل

 25 – الف وصل چیست؟(تکرار)درابتدای  بعضی کلمات قرآنی  الفی دارند بدون حرکت که به آن الف وصل گویند.

26  – مثال  الف وصل؟(تکرار)هو الله = هو  + الله  : الف کلمه  الله الف وصل است.

من السماء  =  من + السماء   """"" و یک لام والی  که هیچگاه  خوانده نمیشود.

27 – نوع دوم از حروف گاه ناخوانا؟الفی که با تنوین فتحه همراه است. این الف هنگام وصل نمی خوانیم.

اما هنگام وقف،  الف را می خوانیم.هنگام وصل و ناخوانا بودن: مسکیناً  و یتیماً و اسیراً  هنگام وقف و خوانا بودن: کلمه اسیراً هنگام وقف روی آن الف آنرا می خوانیم. ( اسیرن)

28 -  نمونه آیات مربوط به بحث؟سوره دهریا انسان  آیه 6 تا 8 ( تفجیراً – مستطیراً – مسکیناً و یتیماً و اسیراً)

 29 -  در چه حالت خود بخود حرف ناخوانا در وصل نداریم؟حالت اول - تنوین فتحه بدون الف نوشته شود  مثل رحمتً – هُدَیً ( یاء خوانده نمیشود. وقت خواندن (هُدآ  ) خوانده میشود. و هنگام وقف  ( هُدَن )  می خوانیم.)-ماءً : هنگام وقف( ماآ ) می خوانیم.

حالت دوم :  قاعده است وبه ترکیب مربوط است. وقتی صدای کشیده مثل الف - یاء- واو مدی داریم.اگر این صداها(آ – ای -  او ) قبل از الف وصل باشند آن صدای کشیده به صدای کوتاه تبدیل میشوند.

مثل: الف : اَمَتنا  ِاثنَتَینِ  :  الف اِ ثنتین (الف وصل)   بعد از آ  کشیده در   اَمتنا   است

هنگام خواندن  حرف کشیده آ  در  اَمتنا    به فتحه تبدیل میشود چون فتحه صدایی است که  با الف مناسب است.

 مثال حرف یاء :  یا اولی الباب : یاء  حرف کشیده است و بعد از آن الف وصل در الباب  است که هنگام خواندن 

اولی را با کسره می خوانیم چون  یاء مدی یا کشیده با کسره متناسب است.

مثال واو  مدی :  اقیموا الصلاه  : واو مدی در اقیموا  بعد از آن  الف وصل در  الصلاه است هنگام خواندن  ترکیب واو مدی به صدای ضمه تبدیل میشود.به سوره  صاد آیه 29 مراجعه شود.

 30 -   هفت کلمه ایکه( از حروف گاهی ناخوانا) در آن ها  الف در آخرشان است وهنگام وصل  و  و قف  استثناء دارند؟

اگر کلمه را به کلمه بعد وصل کنیم الف را نمی خوانیم. اگر در انتهای کلمه وقف کردیم آن الف قرائت میشود.

اَنـا الله -  لا کنـا هو  الله ربی  -   اذنونا  هنالک .الرسولا  و قالوا   -  السبیلا  ربنا  -  سلا سلا    و    اغلالا( وقف آن دو وجهی است) = سلا سل – سلا سلا  .قواریرا من فضه

بحث خواندن تنوین قبل از الف وصل: 

31 -  تنوین همیشه کجا می آید؟آخر کلمه جمیعاً – نوحٌ – بغلامٍ .32 – تنوین چیست؟ یک حرکت کوتاه به اضافه نون ساکن.

 33 -  چه موقع الف وصل خوانده میشود؟وقتی بخواهیم با آن کلمه شروع کنیم. مثل الذی

 34 – هنگام خواندن تنوین قبل از الف وصل چگونه عمل کنیم؟مثال جمیعاً الََّذی : نون تنوین به  لام ساکن الذی وصل میشود.

بحث اشباع و انواع حرکات هاء در انتهای کلمات قرآنی

35 -  انواع حرف هاء در انتهای کلمات قرآنی؟1 -  جزء کلمه و هاء اصلی-ذاتی و جوهری  مثل: الله – اله – وجه – ایاه – کَرِهَ

(با حرکات کوتاه خوانده میشود بجزء کلمه هذه که با ممکن است با کشیده خوانده میشود.)2 -  هاء سَکت : در پایان چند کلمه استثنایی آمده  و همواره ساکن است. ( چون حرکت حرف آخر در حالت وقف و وصل مشخص شود)

 مواردلم یَتَسَنََّه  ( بقره 259 ) – اِقتَدِه( انعام 90 ) – کِتابِیَه ( حاقه 19 و 25 ) حسابِیه ( حاقه 20 و 26 ) – مالیه ( حاقه 28 )

سلطانیه ( حاقه 29 ) – ماهِیَه ( حاقه 10 ) .3 – هاء ضمیر : معنای آن یا او دارد. (سوم شخص مفرد ) در انتهای کلمات اضافه میشود.

اگر برداشته شود برخلاف هاء ذاتی کلمه معنا دارد. به آیات معارج 1 تا 8  مراجعه شود.  له – الیه – مقداره – یرونه –

حرکات کوتاه فتحه – کسره یا ضمه یا کشیده واو یا یاء مدی میگیرد. واصل حرکت کوتاه است.

36 – اشباع چیست؟تبدیل حرکت کوتاه به حرکت کشیده . هاء ضمیر و اشباع  و یا عدم اشباع ضمیر

37– هاء ضمیر یعنی چه؟معنی او یا آن است و در انتهای کلمه یا ضمیر اضافه میشود.

و با حرکات کوتاه کسره-ضمه و یا حرکات کشیده واو و یاء مدی خوانده شود. 

38  – کجا حرکت هاء ضمیر حرکتش کوتاه یا کشیده است؟اصل حرکتش کوتاه است ولی در جایی که حرکت به کشیده تبدیل می کنیم به آن اشباع گفته میشود. 

39 - حالات  حرکت هاء ضمیر؟1 – اگر قبل از هاء ضمیر حرکت فتحه یا ضمه است ، یا یک حرف ساکنی غیر از حرف یاء وجود داشته باشد آن حرف را با ضمه می خوانیم : مثل صَلُّوهُ- مِنهُ – مَسَّهُ-

 2 – اگر قبل از هاء ضمیر کسره وجود داشته باشد یا حرف یاء ساکن وجود داشته باشد.چونکسره با یاء تناسب دارد و از جنس همند. مثال : بِهِ -  یَدَ یِهِ

 40  -  کجا هاء ضمیر اشباع میشود؟هاء ضمیر در وسط کلام باش و در حالت وصل باشد

 و اگر قبل و بعد از هاء ضمیر متحرک باشند حرکت آنرا به اشباع می خوانیم. ( کشیده )

مثل: (حالتی که هاء ضمیر کسره بوده و یاء مدی شده )کُلِّهِ وَ اِذا  - نو تئِهِ  منها (حالتی که هاء ضمیر ضمه بوده و واو مدی شده  ):عِندَهُ حُسن الثواب-لَهُ وَلَد

41  – کجا هاء ضمیر اشباع نمیشود؟1 – اگر قبل یا بعد از هاء ضمیر  یا هردو حرف متحرک نباشد یعنی ساکن باشد و یا الف وصل

وجود داشته باشد  .( با حرکت کوتاه تلاوت می کنیم.مثل نوتیهِ اَجراً- فیهِ اختلافاً     عنهُ نُکَفِّر- لَعَلِمَهُ الَّذینَ 

39 – کلمات استثنایی در  هاء:هذِهِ ( هاء آخر آن ذاتی است  مثل هاء ضمیر اشباع میشود. - ) نکته : اگر بعد از هذه کلمه با الف وصل شروع شود اشباع نمی کنیم. اما اگر کلمه ایی باشد که با حرکت کوتاه آغاز شود اشباعش می کنیم. مثل: هذه الشجرة ( بدون اشباع)هذه جهنم ( بااشباع خوانده میشود.)

42 – کلمات استثنایی در تلفظ هاء ضمیر در قرآن که دقت لازم دارد؟اَرجِه  - هاء ضمیربصورت ساکن تلفظ میشود. (اعراف 111 و شعرا 36 ) –

انسانیهُ -  باید مکسور تلفظ شود ولی ضمه تلفظ میشود. ( کهف 63 )– یَـتََّـقِـه – هاء ضمیر باید اشباع شود ولی نمیشود (نور 52)-

 فیه  مُهانا – نباید اشباع شود استثناً با اشباع خوانده میشود.(سوره فرقان69)فَاَلقِه -  هاء استثناءً ساکن خوانده میشود.( نمل 28) -     

 یَرضَهُ  لَکم -   استثناءً  اشباع نمیشود.( زمر 7 )  عَلَیهُ اللهَ  طبق قاعده باید مکسور خوانده شود ولی با ضمه می خوانیم  ( فتح 10 )

 بحث وقف  و انواع آن

43 -  چرا در آیات وقف کنیم؟در وسط یا آخر آیات ممکن است وقف کنیم و یا بخاطر القاء معنای بهتر و کاملتر از آیه   وقف خوب است.

44 -  تغییرات کلمات در هنگام وقف چیست؟1 -  حرکات کوتاه هنگام وقف به سکون تبدیل میشوند . یبعثونَ  = یبعثون

یتخذَ = یتخذ           بالملاءِ  =  بالملاء      انهارِ  = انهار   اللهُ  = الله    الواحد ُ   =  الواحد(نکته : اگر کلمه آخرش ساکن بود چه در وصل یا وقف تغییر نمی کند) مثل  فحدث 2 -  کلماتی که حرف آخرش مشدد است : آن تشدید به سکون تبدیل میشود و  مشدد بودن حذف میشود . با مکث بیشتر قرائت می کنیم.مثل : تَبَّ  = تب ( حرف باء ساکن میشود و با مکث بیشتر خوانده میشود)

آیات سوره مسد 1 و 2  مراجعه کنید. 3 – اگر کلمه حرف آخرش تای گرد( ة )  باشد این  تاء  با هر حرکت به هاء  ساکن تبدیل میشود.

لَعبرةً  = لَعبره    عاقبةٌ = عاقبه   الخالیة ٌ  = الخالیه

4 – اگر کلمه ای  تنوین فتحه داشته باشد غیر از تاء گرد قبلی  موقع وقف به الف تبدیل میشود.

خساراً = خسارآ    .اگر تنوین فتحه با الف نیامده باشد  موقع وقف  بازهم با الف ختم میشود.  هدی ً = هدآ 

ماءً = ماآ     تذکر : تنوینهای کسره و ضمه موقع وقف به سکون تبدیل میشوند.

علمٍ = علم    بعیدٍ = بعید   نظیرٌ  =  نظیر    قدیرٌ = قدیر .یادآوری : تاء گرد با هرحرکتی موقع وقف به هاء ساکن می شود.

 45 -  تغییرات هاء ضمیر (در آخر کلمه) هنگام وقف؟هاء ضمیر معنی او یا آن  را دارد. و حرکت کوتاه یا کشیده ضمه یا کسره را دارد.

در وقف با هر حرکت  که دارد به هاء سکون تبدیل میشود. ( شبیه تاء گرد که هاء ساکن میشود)

لَهُ =  لَه      رحمتِهُ = رحمتِه     سمعِهِ  = سَمعِه     اُمِهِ = اِمِه     فِیهِ  = فیه .سوره عبس 11 تا 24

46 -  قواعد انواع دیگر کلمات در هنگام وقف؟

1 - اگر کلمه با حرف واو مفتوح ختم شود که قبل از آن حرفی ضمه داشته باشد( مضموم باشد)

آن فتحه برداشته میشود و آن ضمه  و  واو  صدای کشیده واو مدی میشوند. هُـوَ = هُـو    

2 -  اگر کلمه با یاء مفتوح ختم شود  و قبل از آن حرفی  حرکت کسره داشته باشد  (مکسور باشد)

آن فتحه حذف شده و آن کسره  و یاء  صدای   یاء مدی یا کشیده میشوند.

هیَ = هی         رواسیَ  = رواسی        فنسیَ  = فَنسی.به آیات  سوره بقره 67-68 مراجعه شود.

47 – بطور کلی هنگام وقف چه تغییراتی در کلمه به وجود می آید؟ممکن است در حرکت  و علامت آخر یا حرف آخر   کلمه باشد یا توامان باشد.

حرکات کوتاه ، (فتحه –کسره – ضمه ) و تشدید و تنوینهای ضمه و کسره هنگام وقف به سکون تبدیل میشوند.الا تشدید با مکث بیشتری همراه است.                      

48 -  علامت مد چیست؟

یعنی همان علامتی که بالای الف  اولین حرف در زبان فارسی می گذاریم. آ

49 – فرق علامت مد در زبان فارسی و قرآن چیست؟

در دو زبان  از نظر شکل شبیه هم هستند ولی از نظر نحوه کاربرد  فرق دارند.

50 – نکته مهم در مورد علامت مد؟

در زبان قرآن برخلاف زبان فارسی که بالای الف است بالای بعضی حروف دیگر هم می گذاریم.

51 – حروفی که بسیار مد دارند؟

الف-یاء – واو                                                                             ص 16

سوره هود آیه 62 = هذآ  - اتنهانآ  - ابآونا –

52 – وقتی که علامت مد را دیدیم چه کنیم؟

حرفی که دارای علامت مد است را بکشیم.(در روانخوانی و تجوید آن حرف را بیش از میزان طبیعیش می کشیم.)

53 -  مثالهایی از جاهایی که حرف مد بالای حروف کوچک است؟

 مد بالای الف: آیه 102 سوره هود= اَخذَهُ عَلیمٌ شَدید( بالای ه آخر که ضمیر اشباع هم است( چون قبلش حرف فتحه است و کلمه بعدش با حرکت و حرف متحرک آغاز میشود)  مد است)-

مد بالای یاء :

54 – مد بالای حروف مقطعه چگونه  تلفظ میشود؟

ابتدای سوره بقره: الف لام میم =  هم لام و هم میم مد دارند در حالیکه حرف لام بطور طبیعی نمی تواند کشیده شود .

چون در حروف مقطعه لام را با اسمش می خوانیم صدای آی آنرا می کشیم و در میم صدای میم آن کشیده میشود.

ابتدای سوره مریم : کاف هاء یاء عین صاد = کاف  (صدای آ کشیده میشود)- عین( صدای یاء کشیده میشود)

صاد: ( صدای کشیده آ را بکشیم.)

55 – نکته ای در مورد مد که به وقف هم مرتبط است؟

اگر بالای آخرین حرف کلمه ای مد بود مثل سوره لیل 19 و 20  : تجزی : (مد روی یاء است) هنگام وصل علامت مد که صدای آ

(الف کشیده)دارد کشیده شود ولی هنگام وقف الف با مد خوانده نمیشود.   

56 -  نتیجه کلی مد و وقف ؟

هنگام وقف مد خوانده نمیشود . هنگام وصل مد را می کشیم و کلمه را به کلمه بعد وصل می کنیم.

سوره شمس آیه 11 و 12

بحث تلفظ حروف قرآنی و تمایز آنها با حروف فارسی

57 – حروفی قرآنی که با حروف فارسی از نظر تلفظ تفاوت دارند؟

10 حرف

58 – تلفظ حروفی که در زبان قرآن و زبان فارسی کاملاً متفاوت است؟

– ثاء – ذال – ضاء

59 -  تلفظ حرف ثاء – ذال – ظاء چگونه است؟مهم

نوک زبان در پشت دندانهای بالایی قرار گیرد یا بین دندانهای بالا و پایین در جلو دندانها

60 – فرق تلفظ حرف ثاء و ذال چیست؟

دست را بر روی برآمدگی گلو بگذاریم موقع تلفظ حرف ثاء  هیچ لرزشی را احساس نمی کنیم.                    ص 17

(صدا حالت پایین و مخفی دارد. (اصطلاح تجویدی آن حمص )

موقع تلفظ ذال کاملاً لرزش را حس می کنیم.

61 – طرز تلفظ ضاء و ظاء چگونه است؟

اصل تلفظ یکسان است. ولی کیفیت فرق دارد.  حرف ذال نازک اداء میشود. حرف ظاء درشت و پرحجم اداء شود.

اذا – ظالم – به سوره کهف آیه 87

62 – طرز تلفظ حرف حاء و هاء چگونه است؟

از قسمت میانی حلق تلفظ میشوند.

63 – قسمت میانی حلق کجاست؟

بالای برآمدگی گلو تا رسیدن به دهان

64 -  وجه تمایز اصلی بین حاء و هاء و عین و حرف همزه که در فارسی یکجور تلفظ میشود در عربی چیست؟

آن گرفتگی و فشاری است که ما به قسمت میانی گلو می آوریم.

65 – حاء در قرآن چگونه تلفظ میشود؟

با گرفتگی همراه است. (مثل گرم کردن دستها درزمستان)مثل احمد

66 – هاء در قرآن چگونه تلفظ میشود؟

با فشار و گرفتگی همراه نیست.

67 – اگر در تلفظ حاء گرفتگی و فشار در گلو زیاد باشد چگونه میشود؟

نزدیک به حرف خاء تلفظ میشود و غلط است.

68 -  حرف عین چگونه تلفظ میشود؟

با گرفتگی و مقداری نرمی تلفظ میشود یعنی  کمتر از حرف حاء .(آل عمران آیه 10 )

69 – تلفظ حرف غین چگونه تلفظ میشود؟

حرفی حلقی است و اما بالتر از حرف حاء و عین . و نزدیکتر به دهان.

70 – مکان تلفظ حرف غین در گلو کجاست؟

وقتی آب در دهان می ریزیم و غرغره می کنیم آن نقطه محل تلفظ غین است.

یعنی آخرین نقطه دهان و اولین نقطه حلق  

 71 – کدام حروف تلفظشان برخلاف هم است؟

حرف غین و قاف                                                                                ص 18

72 – در زبان فارسی کجا استثناً حرف غین را مثل قاف تلفظ می کنیم؟

آقا= آغا

73 – طا و ضاد چگونه تلفظ میشوند؟

طا مانند حروف دال – تاء  هم مخرج است. مانند تلفظ تاء و دال زبان پشت بعضی از دندانهای جلو را می گیرد و

تلفظ میشود .

74 – تفاوت تلفظ و شنیدن حروف طا و تاء و دال چیست؟

کیفیت ادا و تلفظ حروف است. حرف طاء برخلاف دو حرف درشت  و پرحجم اداء میشود. سوره مومنون آیه 21 و 22     

75 – نکته مهم در مورد تلفظ حرف طاء ؟

موقع سکون حرکت مختصر را پیدا می کند. مثل کلمه : اطــراف  

76 – تلفظ حرف صاد چگونه است؟

با دو سین و زا  هم مخرج است. صاد در کیفیت اداء فرق دارد.

زبان پشت دندانهای پایین قرار می گیرد ولی انتها و وسط زبان  به سمت بالا میل پیدا می کند و درشت و پرحجم ادا میشود.

(حرف سین را که درشت و پرحجم شود صاد میشود.)

77 – تفاوت حرف زا با دوحرف سین و صاد چیست؟

ارتعاش تارهای صوتی را احساس می کنیم در حالیکه در حرف سین وصاد مرتعش نمی کنیم.

78 – تلفظ حرف واو چیست؟

برخلاف زبان فارسی که دندان های بالا روی لب پایین قرار می گیرد در تلفظ قرآنی

واو دندانها نقشی ندارند و با جمع شدن لبها  واو تلفظ میشود. سوره مومنون آیه 3  و 6 (والذین – عن اللغو)

79 – در سوره مومنون  حرف واو در کلمه ( ازواجهم ) چگونه تلفظ شود؟

 واو نباید درشت و پرحجم تلفظ شود. (با جمع و غنچه کردن لبها)

80 – در همین آیه کلمه ( اَو) چگونه تلفظ شود؟

لبها غنچه ومیشود .و مانند فارسی تلفظ نمی کنیم.

81 – نتیجه اینکه در کجا نباید واو درشت و پرحجم تلفظ نشود (البته لبها غنچه شوند)؟

در واو مفتوح بخصوص اول آیات (  والذین )

82 – ضاد چگونه تلفظ شود؟

1 - این حرف هیچ حرف هم مخرجی ندارد. سوره مومنون آیه 14   - سوره حج آیه 73                                    ص 19

 2 – در هنگام تلفظ در کلمات صدای این حرف قطع نمیشود و ادامه پیدا می کند .

 3 -  این حرف صدایش از داخل دهان می آید و نوک زبانی نیست.

4 -  حرف ضاد از چسبیدن کناره زبان به چپ یا راست (کمی بالا بیاوریم)

83 -  در سوره حمد چندبار حرف ضاد آمده؟

2 بار – مغضوب – والضالین

بحث علائم وقف در قرآن

84 -  چرا در آیات وقف می کنیم؟

1 – آیات طولانی است یک نفس نمی توانیم بخوانیم.

2 – آیه کوتاه ایت و انتهای آیه وقف می کنیم.

3 – برای انتقال بهتر مفهوم و مطلبی وقف می کنیم. و بخشی را جدا می کنیم.

85 -  آنهاییکه با معانی قرآن آشنایی ندارند برای وقف چه کنند؟

علماء علم قرآن علامتهایی را برای راهنمایی این افراد قرار داه اند.(علائم وقف و ابتداء در قرآن )

86 -  علائم وقف و ابتداء در قرآن چه حکمی دارند؟

جنبه شرعی ندارند و گناه ندارد. مگر از روی عمد و برای عوض کردن معنای آیه ای وقف را به شکل دیگری انجام دهد.

87 -  علامت میم کوچک در وقف یعنی چه ؟

از آخر کلمه لازم گرفته شده – یعنی وقف لازم – یعنی جایی که اگر کلمه را وصل کنیم کاملاً معنا عوض میشود و حتی ممکن است

معنای کفرآمیزی بدهد. ولی اگر جدا کنیم و از بعد شروع کنیم معنا ، معنای دقیق و درستی خواهد بود.

مثل:  سوره بقره آیه 118 (مثل قولهم م : وقف کنیم و بعد ادامه دهیم. تشابهت قلوبهم)

سوره انعام آیه 36

88 -   علامت  جیم در وقف یعنی چه ؟

از کلمه جایز گرفته شده. معنای آن هم میشود وقف کرد و هم به مابعد خودش وصل کرد.

البته چون علامت وقف است  یک پله وقفش بهتر است . سوره بقره آیه 115 (وجه الله)

89 – علامت لا یعنی چه ؟

دو معنا دارد. 1 – اینجا نباید وقف کرد. 2 – اگر قبل از لا وقف کردیم بعد از لا نمیشود شروع کرد باید برگشت

از محل مناسب شروع کرد.سوره بقره آیه 159 ( من بعد بینا لناس فی الکتاب) اولئک خبر است و تکمیل کننده مفهوم

ابتدای جمله است و نباید از هم جدا شوند.                                                                

      

                     تهیه : قدرت اله محمودلو              معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام


مطالب مشابه :


سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن - قدرت اله
سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی - قدرت اله
یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از
مطالب جالب درقرآن- قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - مطالب جالب درقرآن- قدرت اله محمودلو - قدرت اله
سوالات ضمن خدمت فرهنگیان فرهنگ وآداب پوشش وحجاب

قدرت اله محمودلو فرهنگی شاغل درمدرسه شیخ الاسلام 79 - کتاب معروف آیت الله شهید مطهری
سوالات ضمن خدمت آداب واسرارنماز

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت آداب واسرارنماز - قدرت اله محمودلو
نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 - قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 - قدرت
سوالات مطالعات اجتماعي ششم درنوبت اول - قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات مطالعات اجتماعي ششم درنوبت اول - قدرت اله
پدافند غیرعامل جنگ نرم- قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - پدافند غیرعامل جنگ نرم- قدرت اله محمودلو - قدرت اله
نمونه سوالات قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی...قدرت الله محمودلو

اول تا ششم ابتدایی - نمونه سوالات قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی قدرت الله
برچسب :