فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت بدنی

هدف کلی

: دانش آموزان پس ازاتمام نیم سال بتوانند بارشته بسکتبال آشنا شده ومهارت های پایه آن را فرا گیرند.

هدفهای آموزشی هر ماه

دانش آموزان بتواند :

1- تعادل در بسکتبال رایادبگیرند

2- کارباتوپ وآشنایی باتوپ رابدانند

3- مقدمات دریبل رایاد بگیرند

1- پاس دودست سینه به سینه

2- پاس دودست زمینی

3- دریبل کوتاه وبلند

1- آموزش شوت سه گام (لی آپ شوت )

2- آشنایی با رانینگ (تراولینگ ) ودبل

3- آشنایی با قوانین ومقررات بسکتبال

1- آموزش جاگیری دربسکتبال

2- دریافت توپ ازحلقه (ریباند )

3- یارگیری دربسکتبال

خلاصه    فعالیت های هفتگی وویژه هر کلاس

آموزشی نکات بیومکانیکی تعادل توسط مربی وتمرین درحالت های مختلف بدون توپ وپس از آن حالت تعادل با توپ

آموزش انواع دریبل درحالت های مختلف کوتاه جهت عبور از موانع وبلند درضد حمله ها –تمرینات ستونی ورقابتی درقالب دریبل نمودن

پس از مراحل قبل به آموزش سه گانه یا لی آپ شوت اقدام شود وبهتر است پس از توضیح تمرینات دریبل وپس از آن لی آپ شوت به طرف حلقه انجام شود

دراین جلسه نحوه ی استقرا ر دفاع وحمله توضیح داده می شود وپس از آماده شدن بازی انجام می شودوکلیه ی موارد باید رعایت شود

آوردن هماهنگی لازم برای ارائه تجربیات مختلف جهت به دست مالکیت توپ ،نحوه ی صحیح گرفتن توپ آشنایی با محیط توپ وتسلط برای دراختیار داشتن درقالب تمرینات گوناگون

آموزش پاس دودست ونشان دادن نحوه ی صحیح درهنگام ارسال ودریافت وتمرینات دونفره روبروی هم ویا به صورت دوگروه روبروی هم

توضیح درارتباط با تخلفات رایج دربسکتبال دبل ورانینگ جهت مبتدیان ونشان دادن حالت های مختلف آن

آموزش ریباند یادریافت ازحلقه توضیح داده می شود واهمیت دریافت از حلقه توضیح وبر این نکته تمرین داده می شود

آموزش نحوه ی صحیح دریبل وتوضیح ونشان دادن حرکت از تمرينات يك ودو نفره در قالب تمرينات ستوني وگروهي  و بازي هاي محدود

آموزش پاس دودست زمینی توضیح مانند حرکت جلسه قبل بااین تفاوت که دریافت پس از برخوردتوپ بازمین درفاصله 3/1  حریف وتمرینات مشابه با موانع

آموزش خطاهاوتخلفات رایج د ربسکتبال که شامل برخوردهای مشخص تخلف از قوانین وبرخوردهاورفتارناشایست ونحوه امتیازات وچگونگی برنده شدن

دراین جلسه نسبت به اهمیت سیستم دفاعی یارگیری نسبت به جاگیری توضیح ودرقالب بازی تمرین می شود

مروری برتمرینات سه جلسه گذشته وبازی درقالب تیم های دونفره وسه نفره

مروری برتمرینات سه جلسه گذشته و بازی درقالب تیم های 3و4 نفره ودر صورت امکان بازی به صورت واقعی

بازی درقالب تیم های پنج نفره وانتظاررعایت قوانین ومقررات ازدانش آموزان وبه کار بردن مهارت های آموزشی فراگیر شده

ارزیابی از مهارت های آموزشی داده شده درقالب بازی واقعی از دانش آموزان

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

تعادل

BALANCE

1- پاها به اندازه عرض شانه ا ز یکدیگر فاصله داشته باشد .

2- باخم کردن زانوها مرکز ثقل بدن به زمین نزدیک می شود

3- دست ها از ناحیه آرنج خمیده ودرحالت عادی درکنار بدن قرار دارند

4- سردرامتدادبدن طوری که مرکز ثقل بدن به جلو یا عقب متمایل نشود

1- زانوها باید حدود 120-110 خم شوند

2- درحالت عادی به صاف بودن پشت برای دید کامل زمین وحفظ تعادل توجه شود

3- موقعیت دست ها نسبت به یکدیگر درحالت تهاجمی وتدافعی متفاوت است

4- برای بالا نگه داشتن سر تاکید می شود چانه تا حدی بالاقرارگیرد

1- خم نکردن زانوها یا خم کردن بیش از حد

2- بازکردن دست ها به طرفین با آرنج های صاف (درحالت تدافعی ) یا نزدیک کردن بیش از حد آنها به یکدیگر (درحالت تهاجمی ) یا آویختن آن به پایین

3- خم کردن پشت وسربه جلو

4- انتقال بیش از حد مرکز ثقل به جلو

5- انتقال بیش از حد مرکز ثقل به جلو یا عقب

این مهارت برای انجام اکثر مهارت های بسکتبال ضروری است

کار با توپ

Ball Handling

1- دوقطر توپ را با انگشتان گسترده طوری بگیرید که امتداد دوانگشت شست با هم زاویه ای حدود 90 ایجاد کند

2- انگشتان روبه جلو

3- آرنج ها خمیده وراحت درنزدیکی بدن

4- توپ دراکثر حالات درناحیه ی سینه وشکم حفظ با حرکت قوی وانگشتان کنترل می شود

1- درهنگام مالکیت توپ به اصول مهارت تعادل توجه شود

2- آرنج ها درکنا ربدن

3- درهنگام مالکیت توپ توجه به دوعامل دقت وسرعت ضروری است

1- انقباض بیش از حد انگشتان

2- چسبیدن آرنج ها به بدن

3- استفاده از انگشتان درگرفتن توپ به جای استفاده از تمام دست (به جز گودی کف دست )

4- رعایت نکردن اصل ضروری تعادل خم کردن زانوها درهنگام مالکیت توپ

تمام حرکات با توپ دربسکتبال نیاز به مهارت کا ربا توپ دارد

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

دریبل

DRIBBLING

1- هدایت تو پ : هرگز نباید به توپ ضربه زد ، بلکه باید توپ راهل داد .

2- کنترل توپ : با قرارگرفتن انگشتان باز بر روی توپ وحرکت قوی مچ توپ را کنترل کنید

3- حرکت دست : با تغییر زاویه ی ساعد وبازو د ر مفصل آرنج عمل دریبل انجام می شود

1- همیشه سربالا وازخم کردن کمر بپرهیزید .

2- انگشتان کاملابازباشند وبدون انقباض دریبل بزنید

3- درهر سه نوع دریبل توپ را بادستی دریبل شود که از دسترس مدافع دور باشد

4- بازیکنان باهر دودست قادربه دریبل زدن باشد

5- برای حمایت از توپ همیشه از دست حمایت کننده استفاده شود

1-ضربه زدن به توپ

2- نگاه کردن به توپ

3- خم کردن کمر به جای زانو ها

4- دریبل زدن نزدیک بدن وبرخورد توپ با پاها

5- درحین دریبل زدن تخلف (دبل ) صورت گیرد

ردوبدل شدن توپ بین دست وزمین را دریبل گویند

پاس دودست سینه به سینه

STRAIGNT PASS

1- دستها وپاها قبل از پاس دادن : توپ کاملا دردست نگه داشته شود بدن درحالت تعادل وآماده ی پاس دادن به مناسب ترین هم تیمی است

2- دست ها وپاها پس ازپاس دادن: توپ باباز شدن مفصل  آرنج وحرکت قوی مچ وانگشتان به سمت سینه پاس گیرنده فرستاد می شود

3-درهنگام پاس می توان یک پا را به جلو حرکت داد

4- محل ارسال پاس : سینه ی فرد گیرنده

1- توپ بدون هیچ قوسی به سینه ی پاس گیرنده ارسال شود

2- پس از ارسال پاس دست ها به دنبال توپ کشیده شود ومچها به طرف خارج بچرخندوآخرین تماس را انگشت سبابه وشست با توپ داشته باشد

3- پاس دهنده باید ازآمادگی پاس گیرنده مطمئن باشد

1- قبل از ارسال توپ برای حفظ آن در ناحیه سینه آرنج ها به قدری به طرفین بازشودکه جهت انگشتان به سمت بالاتغییر کند

2- پایین انداختن دست ها بعد از پاس

3- پایی که برای افزایش قدرت به جلو آورده شده به زمین کوبیده شود

4- شانه ها بیش از حد منقبض ویا به سمت بالا کشیده شود

یکی از رایج ترین وسریع ترین پاس های بسکتبال است .

فاصله ی دومهاجم دراستفاده از این پاس نباید زیاد باشد

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

پاس دودست زمینی

TWOHAND

BOUNCEPASS

نقطه شروع پاس از سینه وشکم پاس دهنده می باشد ونقطه ی ارسال پاس حدود یک متر تایک مترونیم (m5/1-1)مقابل پای توپ گیرنده است

1- توپ با زاویه ای مناسب به زمین زده می شود

2- چر خش توپ قبل از برخورد آن با زمین به سمت پاس دهند ه وپس از برخورد آن به زمین به سمت پاس گیرنده است

3- آخرین انگشت رها شونده درپاس انگشت شست وسبابه هردودست است .

4- خمیدگی زانوها درکاهش ارتفاع توپ قبل وپس از برخورد با زمین اهمیت بسیاردارد

1- خم کردن پشت وکمر به جای خم نمودن زانوها به منظور کاهش ارتفاع توپ

2- کوبیدن تو پ با شدت به زمین

3- انتقال پاس از ناحیه ی سینه ی پاس دهنده به یک متر تا یک متر ونیم مقابل پای پاس گیرنده

4- ارسال توپ به نقطه ای به جز (m5/1-1) مقابل پای پاس گیرنده

برای ضد حمله ها وارسال توپ به داخل ذوزنقه

پاس يك دست سينه وزميني

1- دست ها وپاها قبل از پاس دادن:پاس دهنده پایی را که به سمت مدافع است یک گام جلوتر قرارمی دهد

2- توپ رابا کنترل کامل هر دو دست به یک سمت هدایت می کند وبا یک دست پاس می دهد

3- دست ها وپاها پس از پاس دادن : دست وپاس دهنده با آرنج باز به دنبال توپ کشیده می شود ومچ دست به سمت داخل خم می گردد

4- محل ارسال پاس : توپ بدون قوس حدود سینه فرد پاس گیرنده ودرصورت وجود مدافع درکنار پاس گیرنده فرستاده می شود

1- توپ بدون هیچ قوسی فرستاده می شود

2- پس ا ز ارسال پاس دست پرتاب کننده به دنبال توپ کشیده می شود ومچ به طرف داخل می چرخد

3- با دست وپای حمایت کننده از نزدیک شدن مدافع به توپ جلوگیری می شود

1- توپ با دست نزدیک مدافع فرستاده شود .

2- پاس دهنده از پای حمایت کننده وبدن استفاده نکند

3- پاس به سینه پاس گیرنده ارسال شود

4- پاس با قوس از بالای سر مدافع فرستاده شود

درپاس کاری های سریع ووجود یک مدافع  از این پا س استفاده می شود

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

پاس دو دست بالای سر

1-عملکرد دست ها وپاها قبل از پرتاب اجرای پاس : پاها به اندازه ی عرض شانه از هم فاصله دارند توپ را بادودست دربالای پیشانی گرفته به طوری که آرنج ها نه زیاد به هم چسبیده ونه زیاد از هم فاصله داشته باشد

2- عملکرد دست ها وپاها بعد از پاس :با کشیده شدن آرنج به سمت جلو وبالا و خم شدن مچ ها به سمت جلو وپایین توپ کاملا مستقیم فرستاده می شود درهنگام رها کردن توپ وزن روی سینه هر دوپا یا پای جلویی منتقل می شود

1- توپ از حد بالای پیشانی عقب تر نرود

2- درهنگام پاس دست ها از آرنج کشیده وا زمچ به جلو وپایین خم شود .

3-توپ بدون هیچ قوسی با یک تند از نقطه ی ارسال به سینه پاس گیرنده فرستاده شود

1-توپ برای قدرت پرتاب بیشتر به بالا وپشت سربرده شود

2- توپ با قوس به سمت پاس گیرنده ارسال شود

3- پاس دهنده به بدن خود انقباض بیش از حد بدهد

درفواصل نزدیک ومدافعان کوتاه قد استفاده می گردد

سانترها از این نوع پاس استفاده می کنند

پاس نزدیک یا دست به دست

عملکرد دست ها درهنگام پاس : این پاس صرفا با حرکت سریع مچ وانگشتان به سمت بالا انجام می شود

این پاس که پاسی کاملا گول زننده است باید درفاصله ای بسیار نزدیک انجام گیرند

حرکت قوی وانگشتان تنها عامل اجرای موفقیت آمیز پاس است

چنانچه پاس گیرنده وپاس دهنده از یکدیگر فاصله داشته باشند .

این پاس که ازقدرت پرتاب کمتری برخوردار است به راحتی دفاع پذیر است

دراین پاس از حرکات تکنیکی دووسه نفره استفاده می شود

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

پاس بیس بالی

BASEBALLPASS

1- عملکرد به سمت شانه ی دست پرتاب کننده برده می شود وزاویه ی بین ساعد وبازو حدود 90 است

2- توپ عقب برده شد ه سپس آرنج کمی باز وبه دنبال آن توپ پرتاب می گردد دست دیگر حمایت توپ را بر عهده دارد سپس پای موافق دست پرتاب به عقب برده است

3- عملکرد دست ها وپاها دراجرای پاس : با استفاده از حرکت کمر ودست پرتاب کننده به سمت جلو توپ پرتاب می گردد . هم زمان با حرکت دست به سمت جلو پاس موافق دست پرتاب به جلو آورده می شود

1- تا مراحل انتهای پرتاب توپ با هر دودست حمل وکنترل می شود

2- پاس بیس بالی به دودلیل زیر دارای اهمیت وقوس است .

3- الف) به برد بیشتر توپ کمک می کند

4- ب) توپ از دسترس مدافع حفظ می شود

5- با انتقال توپ به عقب بلافاصله توپ برای پرتاب به جلو آورده می شود

6- حرکت هم زمان پای موافق دست پرتاب برای افزایش قدرت پرتاب لازم است

1- حمل توپ توسط یک دست

2- چرخش بیش از حد بدن در هنگام حمل توپ به عقب

3- عدم درک پاس دهنده از حرکت هم زمان پا به جلو ودرنتیجه تضعیف اجرای پاس

4- عدم اجرای پاس به صورت قوس دار

برای فواصل بسیاردورود ر ضد حمله ها استفاده می گردد

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

پاس هوک

1- عملکرد دست ها وپاها قبل از پاس :توپ کنترل شده در ناحیه ی سینه وشکم با یک حرکت دورانی به یک سمت حمل می گردد ودرانتهای حرکت دورانی دست به صورت کشید ه دربالا قرارمی گیرد تا حدی که بازو کنا رگوش قرارگیرد هم زمان با دوارن توپ به یک سمت زانوی پای موافق دست پرتاب به سمت جلو وبالا جمع می شود

2- عملکرد دست ها وپاها بعداز پرتاب : درانتهای حرکت پاس دست پرتاب با حرکت قوی مچ وانگشتان از ناحیه ی کتف توپ را به سمت سینه فرد پاس گیرنده ارسال می کند

1- دوران تو پ به یک سمت با هردو دست انجام می شود

2- حرکت ارسال توپ به هدف فقط بایک دست ود رنقطه ی اول ( آرنج صاف ) انجام می شود

3- پس از ارسال توپ فرود بر روی هردو پا

1- توپ با دو دست پاس داده می شود

2- توپ با یک دست دوران داده می شود

3- نگاه وسر مسیر توپ راتا ر سیدن به هدف دنبال نکند

 

مهارت « دریافت »

1- حالت آمادگی قبل از دریافت : دستها به صورت کشیده به اندازه ی قطر توپ انگشتان بازو راحت وآماده ی دریافت توپ

2- حالت دریافت توپ : به استقبال توپ رفته بایک جهش کوتاه وباخم کردن زانووپایین آوردن مرکز ثقل تعادل حفظ می شود برای توقف از تمام سطح پاها استفاده می شود

3- حالت دست دردریافت توپ به محض تماس دست با توپ با خم کردن آرنج ها توپ درسینه وشکم حمایت می شود

1- برای دریافت توپ باید به استقبال تو پ رفت

2- دست های به اندازه ی قطر تو پ ازهم فاصله داشته وانگشتان به حالت آزاد وراحت به سمت جلو باشد

3- به محض  تماس توپ باید آن را درسینه و شکم حمایت کرد

1- دست ها با آرنج خمیده درناحیه ی شکم منتظر دریافت توپ بماند

2- انگشتان بیش از حدمنقبض باشد

 

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

شوت ثابت یک دست

1- دست ها وپاها قبل از پرتاب : بازوبه موازات زمین ، ساعد بابازوزاویه ی 90 دارد وساعد تا مچ نیز زاویه ی 90 انگشتان باز وجهت انگشتان به طرف عقب وتوپ روی کف دست

2- دست غیر پرتا ب کمک کننده درکنا رتوپ قرار می گیرد محل قرار گرفتن توپ درجلوو بالای پیشانی است

3- پاها به حالت تعادلی

دست هاوپاها درهنگام پرتاب

1- شروع حرکت از ناحیه ی آرنج سپس توپ از نقطه ی  جلو وبالای پیشانی با باز شدن مفصل آرنج به سمت بالا وجلو پرتاب می شود آرنج صاف می گردد

2- حرکت قوی مچ وانگشت مکمل حرکت آرنج است ومچ به سمت جلو وپایین خم می شود زانو ها صاف ووزن بدن روی سینه پا منتقل می شود

3- جهت بدن به سمت حلقه است

1- توپ روی تمام سطح کف دست قرار می گیرد ( باگودی دست تماس ندارد )

2- زاویه مچ با ساعد ساعد  بابازو وبازو با بدن 90 است

3- جهت آرنج روبه حلقه است

4- پرتاب توپ باقوس

5- پاها موازی با هم یا یکی از پاهاجلوتر ازدیگری است ووزن بدن روی سینه دو پا تقسیم می شود

1- با گودی کف دست تماس داشته باشد

2- دست غیر پرتاب بالای توپ قرار گیرد

3- آرنج درراستای حلقه نباشد

4- مچ دست بیش ا زحد معمول خم شود

5- بدن درجهت حلقه نباشد

 

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

شوت ثابت دودست

1- دستها وپاها قبل از پرتاب : ابتدا توپ درناحیه سینه وشکم قرار دراد جهت انگشتان به سمت جلو وبادوران آرنج ها به سمت نقطه ی پرتاب منتقل می شود پاها می توانند موازی با یکدیگر باشند

2- دست ها وپاها درهنگام پرتاب : توپ همراه با یک قوس باباز شدن مفصل آرنج های دودست به سمت حلقه پرتاب می شود

مچ ها به صورت کشیده وموازی یکدیگر درمسیر توپ باقی می ماند به طوری که با چرخش مچ ها کف دست ها به طرف بیرون قرار می گیرد

پاها به دنبال پرتاب توپ به سمت جلو حرکت می کند

1- توپ کاملا با تمام سطح کف دست تماس دارد

2- دست ها پس از پرتاب به طور موازی درامتداد توپ کشیده می شود

3- قوس توپ بسیار مهم است

1- خم کردن مچ ها به دنبال پرتاب توپ

2- عدم توالی حرکت توپ درانتقال از ناحیه سینه به نقطه ی پرتاب

 

شوت هوک

عملکرد دست ها وپاها درشوت هوک دقیقا مانندپاس هوک می باشد به علاوه ی دونکته ویژه ی زیر که باید رعایت شود:

1- هدف شوت هوک حلقه یا تخته است بنابراین انگشتان وسردرجهت حلقه قرار دارد

2- شوت هوک بیشتر دربین بازیکنان سانتر انجام می شود

1- توجه به دست غیر پرتاب درشوک هوک به عنوان ابزاری حمایت کننده است درمقابل مدافع است

2- شوت هوک را می توان بایک تک گام یا اجرای کامل سه گام از فواصل نزدیک یا دور نسبت به حلقه انجام داد

1- موارد (1) و(2) اشتباهات رایج درپاس هوک

2- پایین انداختن دست غیر پرتاب

 

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

شوت سه گام

1- وضعیت دست ها وپاها قبل از پرتاب : مهاجم هم زمان با قطع دریبل یا دریافت پاس با پای موافق دست شوت اقدام به برداشتن یک گام بلند می کند

هم زمان با آن توپ را با دو ست در سینه وشکم حفظ می کند پس از فرود روی پای گام اول گام دوم را با پای بعدی به صورت کوتاه برمی دارد

سپس با وارد کردن فشار روی پای گام دوم جهش کرده پای دیگر را با زانوی خمیده در شکم جمع می کند وتوپ به سمت جلو وبالا برده می شود

2- وضعیت دست ها وپاها پس از پرتاب :دست پرتاب تا آخرین لحظه به دنبال توپ کشیده می شود پای خمیده صاف وفرودبر روی دوپا صورت می گیرد

1- از مهارت شوت یک دست استفاده شود

2- گام اول بلند تر وگام دوم کوتاه تر

3- توپ تا آخرین لحظه با نگاه به دست پرتاب دنبال می شود

4- درمراحل گام برداشتن تو پ با دو دست حمل می شود

5- همیشه پرش آخر روی پای مخالف دست پرتاب

6- فرود روی هر دو پا

7- شوت سه گام از سمت راست حلقه بهتر است با دست راست واز سمت چپ حلقه بهتر است با دست چپ انجام گیرد.

1- اندازه ی طول گام ها یکسان باشد

2- تو پ با یک دست حمل شود

3- فرود روی یک پا انجام گیرد

4- دست غیر پرتاب به صورت کشیده درکنار بدن وپایین قرارگیرد

 

موضوع

نکات بیومکانیکی مورد توجه جهت اجرای صحیح حرکت

نکات کلیدی مورد توجه دراجرای صحیح حرکت

اشتباهات رایج

ملاحظات

شوت جفت

1- عملکرد دست ها وپاها قبل از پرتاب : مهاجم پس ا زقطع دریبل پاها را به موازات هم وبه اندازه ی عرض  شانه روی زمین قرار می دهد وضمن خم کردن وسپس باز کردن زانوها اقدام به یک پرش عمودی می کند هم زمان با پرش توپ رااز ناحیه ی سینه وشکم به سمت بالای سر هدایت می کند درنقطه ی اوج پرش همراه با مکثی کوتاه توپ با یک دست پرتاب می شود

2- عملکرد دست ها وپاها بعد ا ز پرتاب : پس از پرتاب فرود روی سینه ی دو پا درهمان نقطه ی انجام جهش است

1- درهنگام شوت ازپرش قوی ومناسب استفاده شود

2- بدن درلحظه ی شوت در هوا به جلو خم نشود

3- حرکت باز شدن آرنج به سمت حلقه به قدرت وکنترل شوت کمک می کند

4- مکث کردن برای شوت جفت بسیار با اهمیت است

5- تکنیک شوت جفت همان تکنیک شوت یک دست است

1- شوت کننده به جای استفاده از یک پرش مطلوب از یک پرش حداکثر استفاده نماید

2- پس از پرتاب کردن توپ فرود درنقطه ای جلوتر از محل پرش انجام گیرد

3- شوت کردن بدون مکث انجام شود

4- رها کردن توپ قبل از رسیدن به نقطه ی اوج پرش یا درهنگام فرود انجام گیرد

 

ریباند

1- خصوصیات جسمانی : قد بلند دست های بلند کف دست بزرگ جثه بزرگ و.....

2- خصوصیات تکنیکی

3- خصوصیات تجربی :

  • شناخت موقعیت خود وسایرین
  • اشغال فضای کافی
  • تشخیص مسیر توپ
  • پرش به موقع وتشخیص زمان حرکت

1- توجه به شرایط بازیکنان حریف قبل از اقدام به ریباند

2- تشخیص مسیر های بازگشت توپ پس ازاصابت به حلقه یا تخته

3- پر ش به موقع ومنا سب

1- عدم توجه به موقعیت بازیکنان حریف وهم تیمی ها

2- پرش بی موقع

3- گرفتن توپ با آرنج های خمیده

 

 

نقاط قوت سیستم

نقاط ضعف سیستم

دفاع جاگیری

1- بازیکنان قادر خواهندبود تا در یک منطقه دفاعی مشخص برروی تعداد محدودی از حرکات دفاع فردی تمرکز یابند

2- یکی از مهم ترین ویژگی های این دفاع پوشش کامل منطقه ذوزنقه

3- برای بازیکنان کم انرژی کم تجربه کم تحرکت مؤثر است

4- تعداد خطاهای فردی بازیکنان را کاهش می دهد

5- نه تنها موجب توسعه ی یک کا رگروهی وهماهنگ می شود بلکه زمینه ی مناسبی را برای اجرای ضدحمله ی سازماندهی شده فراهم می آورد

1- این دفاع در مقابل شوت های دور وتجمع چند مهاجم دریک سمت حمله بسیار ضعیف است

2- تفهیم مسئولیت های فردی به ویژه درمرزها ی دفاعی وقرار گیری بیش از یک مهاجم دریک منطقه مشکل است .

3- این دفاع در مقابل ضد حمله تیم مقابل آسیب پذیر است .پ

یار گیری

1- براساس این نوعد فاعبه خوبی می توان مسئولیت های دفاعی بازیکنان را مشخص نمود

2- با استفاده از این نوع دفاع بازیکنان به خوبی با اصول دفاع فردی وشیوه ی اجرای آن ها در قالب کار گروهی سازگار می شود

3- این نوع دفاع درمقابل تیم هایی که دارای یکی دو بازیکن شاخص وامتیاز آ ور هستند بسیار مفید است

4- این نوع دفاع مؤثر ترین شیوه ی دفاعی در مقابل تیم ها یی اس که دارای شوت زن های دور خوبی هستند

1- اجرای دفاعی تیمی یارگیری نیاز به تمرین زیاد وهماهنگی تیمی توانایی وانگیزه زیاد مدافعان دارد

2- تک تک بازیکنان بای با اصول دفاع فردی به خوبی آشنا باشند

3- امکان ارتکاب خطا های فردی زیاد است

4- نیاز به بازیکنان ذخیره زیاد وهمسان بابازیکنان اصلی دارد


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه بسکتبال

+نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۵ساعت 7:29 توسط گروه درسی تربیت بدنی اسلامشهر |
طرح درس روزانه بسکتبال

وبلاگ ورزشی - طرح درس روزانه بسکتبال - برای دانش آموزان وهمکاران تربیت بدنی - وبلاگ ورزشی
نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال

نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی بسکتبال نمونه طرح درس روزانه برای رشته ورزشی
طرح درس یک جلسه بسکتبال

طرح درس یک جلسه بسکتبال آرشیو پیوندهای روزانه: طرح درس ورزش در
طرح درس بسکتبال

طرح درس بسکتبال طرح درس سالانه رشته بسكتبال كلاس اول
طرح درس روزانه شوت سه گام در بازي بسكتبال

شماره طرح درس: جویندگان مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

جهان اطلاعات ورزشی - فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال - کسی
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه پیوندهای روزانه : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
طرح درس روزانه ی هندبال

طرح درس روزانه ورزش" درس: ورزش و تربیت بدنی پایه: چهارم ابتدایی کلاس: طرح درس بسکتبال
نمونه طرح درس روزانه والیبال

نمونه طرح درس روزانه والیبال بسکتبال. شماره طرح درس: مجری:
برچسب :