" آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی روستاهای نبی جان،بشاب،لاریجان،محمودآباد و مولان"

" آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی "

 بدینوسیله املاک مشروحه ذیل مفروزاً از پلاکهای 06- اصلی بخش 26 تبریز واقع در قریه نبی جان  و 82- اصلی بخش 30 تبریز واقع در قریه بشاب و 112- اصلی بخش 30 تبریز واقع در قریه لاریجان و 160- اصلی بخش 30 تبریز واقع در قریه محمودآباد و 166- اصلی بخش 30 تبریز واقع در قریه مولان و فروعات واقع در آنها که در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، بنیاد مسکن کلیبر به نمایندگی از طرف متقاضیان درخواست سند مالکیت نموده است عملیات تحدید حدود آنها مطابق بند ب ماده هفت آئین نامه برابر این آگهی در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد :

روستای نبی جان پلاک 6-اصلی بخش 26 تبریز

1-    ششدانگ یک قطعه زمین محصور پلاک 14فرعی به مساحت 45/193  متر مربع بنام آقای مصر اسدی کلاسه 24

روستای بشاب پلاک 82-اصلی بخش 30 تبریز

2-    ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 195 فرعی به مساحت 30/158  متر مربع بنام آقای کرم عباس نژادباشو کلاسه 77

3-    ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 196 فرعی به مساحت 40/304  متر مربع بنام آقای ذوالفقار طاهری کلاسه 88

روستای لاریجان پلاک 112-اصلی بخش 30 تبریز

4-    ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 313 فرعی به مساحت 90/123 متر مربع بنام سازمان تبلیغات اسلامی کلاسه 512

روستای محمودآباد پلاک 160-اصلی بخش 30 تبریز

5-    ششدانگ یکباب ساختمان مفروزاً از پلاک 160-اصلی بخش 30تبریز به مساحت 84/209 متر مربع بنام سازمان تبلیغات اسلامی کلاسه 513

روستای مولان پلاک 166-اصلی بخش 30 تبریز

6-    ششدانگ یکباب ساختمان مفروزاً از پلاک 166-اصلی بخش 30 تبریز به مساحت 35/137 متر مربع بنام سازمان تبلیغات اسلامی کلاسه 511

روز چهارشنبه  26/04/1392

لذا بدینوسیله کلیه مالکین ، مجاورین ، کسانیکه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پلاکهای قید شده ادعا و اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود که همه روزه در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد مطابق این آگهی و طبق ماده بیست قانون ثبت اسناد و املاک به مدت 30 روز اعتراض خود را به این اداره تحویل داده، رسید اخذ نمایند و یا به مرجع قضائی صلاحیت دار مراجعه نموده پس از طرح دعوی گواهی آن را به این اداره تسلیم فرمایند. %

 

     تاریخ انتشار:  05/04/1392                                                        ابراهیم نوری

                                                                                       رئیس ثبت اسناد واملاک کلیبر    


مطالب مشابه :


آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی شهر کلیبر پلاک 24-اصلی بخش 31 تبریز.
انتقال اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کلانشهر تبریز به محل جدید

ثبت اسناد و املاک کلیبر - انتقال اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کلانشهر تبریز به محل
آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی قانون ساماندهی

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی قانون شهر خمارلو 31-اصلی بخش 32 تبریز.
آگهی تحدید حدود عمومی بخش های 30 و 31 و 32 تبریز

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود عمومی بخش های 30 و 31 و 32 تبریز - اخبار و اطلاعات و
آگهی تحدید حدود عمومی

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود عمومی قطعات واقع در بخش 30 تبریز.
آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود قانون روستای عمارت پلاک 41-اصلی بخش 32 تبریز.
" آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی روستاهای نبی جان،بشاب،لاریجان،محمودآباد و مولان"

ثبت اسناد و املاک کلیبر - " آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی روستای بشاب پلاک 82-اصلی بخش 30 تبریز.
آگهی قانون تعیین تکلیف

وبلاگ ثبت کلیبر با هدف اطلاع رسانی در زمینه ثبت اسناد و املاک و انتشار آگهی های ثبتی در
آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین قطعات واقع در بخش 30 تبریز.
آگهی قانون تعیین تکلیف

ثبت اسناد و املاک کلیبر - آگهی قانون تعیین تکلیف قطعات واقع در بخش 30 تبریز.
برچسب :