سئوالات عضو صندوق تامین اجتماعی

۱- ميزان مستمري بازنشستگي با شرايط حداقل 10 سال سابقه چگونه محاسبه مي شود؟

براساس بخشنامه شماره 47 مستمري ها ، مورخ 31 ارديبهشت ماه سال 86 ، محاسبه ميزان مستمري بازنشستگان متقاضي بهره برداري از شرايط بازنشستگي با حداقل 10 سال سابقه (60سال سن براي آقايان و 55 سال سن براي خانم ها ) با رعايت مفاد ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره ذيل آن محاسبه وتعيين مي شود .
لازم به ذکر است ،مستمري قابل پرداخت در اجراي اين بخشنامه ، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه است و اين گونه مستمري بگيران از شمول ماده 111 قانون تامين اجتماعي خارج مي باشند .
توضيح 1 : مطابق ماده 111، مستمري بازنشستگي ومجموع مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد .
توضيح 2: مطابق ماده 77 ، ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يک سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه ، مشروط بر آن که از سي و پنج ،سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
توضيح 3 : متوسط مزد يا حقوق دو سال آخر براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار

۲-ميزان مستمري بازنشستگي با شرايط حداقل 10 سال سابقه چگونه محاسبه مي شود؟

براساس بخشنامه شماره 47 مستمري ها ، مورخ 31 ارديبهشت ماه سال 86 ، محاسبه ميزان مستمري بازنشستگان متقاضي بهره برداري از شرايط بازنشستگي با حداقل 10 سال سابقه (60سال سن براي آقايان و 55 سال سن براي خانم ها ) با رعايت مفاد ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره ذيل آن محاسبه وتعيين مي شود .
لازم به ذکر است ،مستمري قابل پرداخت در اجراي اين بخشنامه ، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه است و اين گونه مستمري بگيران از شمول ماده 111 قانون تامين اجتماعي خارج مي باشند .
توضيح 1 : مطابق ماده 111، مستمري بازنشستگي ومجموع مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد .
توضيح 2: مطابق ماده 77 ، ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يک سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه ، مشروط بر آن که از سي و پنج ،سي ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
توضيح 3 : متوسط مزد يا حقوق دو سال آخر براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار

۳- آيا کارفرما مي تواند براي کارکنان خود در خواست بازنشستگي کند؟

- درخواست بازنشستگي به عهده بيمه شده است و کارفرما نمي تواند بيمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند يا از سازمان تأمين اجتماعي بخواهدکه بيمه شده را بازنشسته نمايد، مگردرمواردي که بيمه شده مرد داراي 65 سال تمام وبيمه شده زن داراي 60سال تمام يا بيشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نيز در تاريخ بازنشستگي داشته باشد.تنها در اين صورت است که کارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شده را از سازمان تأمين اجتماعي درخواست نمايد .

۴-در صورت اشتغال مجدد فرد بازنشسته، سازمان چه اقدامي خواهد نمود؟

طبق راي شماره 90 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 30/9/71، چنانچه فرد بازنشسته به طور ثابت و در ازاي دريافت حقوق مستمر در کارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي شاغل شوند، سازمان تامين اجتماعي مکلف به توقف پرداخت مستمري وي خواهد بود .

۵- چه كساني واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان هستند؟

- همسر متوفي تا زمانيكه مجدداً ازدواج دائم نكرده باشد .چنانچه همسران متوفي، شوهر اختيار نمايند (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرايط خاصي ، مجدداً مستمري وي برقرار خواهد شد.
- فرزندان ذكور متوفي ، در صورتيكه سن آنان كمتر از 18سال باشد يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته يا به علت بيماري يا نقص عضو ، طبق نظر كمسيون پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي )قادربه كار نباشند .

- فرزندان اناث متوفي، مادام كه شغل و شوهر اختيار نكرده باشند.
- پدر ومادر متوفي، در صورتي كه تحت تكفل وي بوده وسن پدر بيش از 60 سال و سن مادر بيش از 55 سال باشد يا به تشخيص كمسيون پزشكي از كار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند .

۶- براي دريافت مستمري بازماندگان چه شرايطي بايد داشت؟

مستمري بازماندگان يکي از خدمات و حمايتهاي سازمان تامين اجتماعي است که در صورت فوت بيمه شده يا مستمري بگير سر پرست خانواده به   بازماندگان واجد شرايط وي ، ارايه مي شود.

شرايط لازم براي دريافت مستمري بازماندگان:

در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته يا از کار افتاده کلي به بازماندگان واجد شرايط وي مستمري تعلق خواهد گرفت.

در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از کار ويا بيماري حرفه اي  ، بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه ،براي بازماندگان واجد شرايط وي، مستمري برقرار خواهدشد.

در صورت فوت بيمه شده براثر حادثه يا بيماري هاي عادي (غير ناشي از کار) ، حمايت از بازماندگان وي تابع شرايط خاصي است.

برخي از اين شرايط عبارتند از:

بيمه شده فوت شده اي که در 10 سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يک سال را پرداخت کرده باشد ، مشروط بر آن که 90 روز حق بيمه در آخرين سال حيات او پرداخت شده باشد ، بازماندگانش مشمول دريافت مستمري مي شوند .

در صورت عدم احراز شرايطفوق:

در صورتي که بيمه شده متوفي بيش از 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد ، بازماندگانش مشمول دريافت مستمري قرار مي گيرند.

در صورت فوت بيمه شده اي که تاريخ فوت وي پس از 10/5/1354 (تصويب قانون تامين اجتماعي ) واقع شده و بازماندگان وي تا تاريخ 20/11/86 (تاريخ تصويب قانون اصلاح تبصره 3بند3 ماده 80 قانون تامين اجتماعي ) به هر علت از مستمري يا غرامت مقطوع فوت بهره مند نشده باشند ، چنانچه بيمه شده متوفي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين ده تا بيست سال باشد،بازماندگان واجد شرايط وي استحقاق دريافت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه (بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي ) و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون ( به منظور تسهيم مبلغ مستمري ميان بازماندگان واجد شرايط ) را خواهند داشت . 

چنانچه فوت بيمه شده متوفي از تاريخ 20/11/86 به بعد واقع شده باشد و داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين يک تا ده سال نزد سازمان تامين اجتماعي باشد ، بازماندگان واجد شرايط وي به ازاي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت غرامت مقطوع فوت معادل يک ماه حداقل دستمزد کارگر عادي در زمان فوت را به طور يک جا وبه نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامين اجتماعي را  خواهند داشت


مطالب مشابه :


ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه جهاد کشاورزی وبخشنامه ها ی
سئوالات عضو صندوق تامین اجتماعی

براساس بخشنامه شماره 47 مستمري ها ، مورخ 31 ارديبهشت جهاد کشاورزی نامه های اداری نامه
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱393

بر اساس شرح فعالیت مندرج در موافقت‌نامههای های جهاد کشاورزی وبخشنامه های
بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

ائین نامه ها پایگاه جواد الائمه (ع) جهاد کشاورزی استان نامه های اداری
برگزاری کارگاه اتوماسیون اداری و پرتال دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مرکز علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل و در تاریخ بیستم نامه ,دستورالعمل وبخشنامه ها
انتخاب مركز اموزش علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزي اردبيل بعنوان مركز نمونه

انتخاب مركز اموزش علمي ـ كاربردي جهاد آیین نامه ,دستورالعمل وبخشنامه ها آيين نامه ها
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

می‌باشند، لازم است با ارایه معرفی­نامه از سازمان جهاد کشاورزی وبخشنامه ها
برچسب :