مراحل انجام پروژه راه

پروژه راه

 

فهرست

مطلب                                                                                                      صفحه

1 مقدمه                                                                                                     

2 -  مراحل انجام پروژه                                                                                 

2-1 نقشه توپوگرافی                                                                                         

2-2 نقاط اجباری ابتدایی وانتهایی و میانی                                                                

2-3 عرض رویه وشانه                                                                                    

2-4 نوع منطقه                                                                                                

2-5 سرعت طرح                                                                                              

2-6 بربلندی وشعاع پیچ                                                                                    

2-7 محاسبات کلوتوئید                                                                              

2-8 اجرای کلوتوئید بر زمین                                                                        

2-9 طول تامین بربلندی                                                                    

2-10 تعریض در پیچ  

2-11 پیاده کردن قوس دایره ای بر زمین       

2-12 شیب طولی راه

2-13 شيب عرضي رويه ، شانه ها و شيرواني     

2 -14 خمهای قائم                                                                                                           

2-15 آبروهای راه                                                                            

3 نقشه های راه و منحنی و جدول بروکنر

3-1 پلان راه                                                                                

3-2 نیم رخ طولی                                                                          

3-3 نیمرخ عرضی                                                                       

3-4 جدول بروکنر                                                                         

3-5 منحنی بروکنر                                                                        

3-6 عزم حمل و فاصله حمل                                                      

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي پروژه

نقشه توپوگرافي تهيه شده از سازمان نقشه‌برداري كشور مي‌باشد و مربوط به منطقه کرمانشاه است . شماره نقشه NO.Q10 مي‌باشد. منطقه ياد شده از نظر نوع منطقه منطقه‌اي تپه ماهور –. بدين صورت كه در بعضي از نقاط فاصله خط تراز‌ها بسيار كم بوده ( متراكم) است و در بعضي از نقاط فاصله خط تراز‌ها به نسبت بيشتر ديده و منطقه تپه ماهور است .

از نظر آب و هوايي داراي آب و هوايي معتدل با بارندگي هاي نسبتاً زياد و زمستان‌هاي نسبتاً معتدل است .                                                                               

راه طراحي شده يك راه اصلي دو خطه دو طرفه درجه يك مي‌باشد . و سرعت طرح با توجه به تعريف منطقه برابر 80 كيلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است . ساير مطالب و توضيحات مربوط به اين پروژه به طور كامل در صفحات بعد  توضيح داده شده و محاسبات انجام شده به طور كامل آورده شده است .

 

پروژه راهسازي

 

 

مقدمه :

راهسازی از دیرباز ، برای اهداف مختلف از قبیل توسعه صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و ... امری اجتناب برای بشر  بوده است .راه بعنوان نواری برای عبور وسائل نقلیه چرخدار بایدیک سری خصوصیات فنی را با توجه به اهمیت آن ارضا کند .

طرح هندسي راه شامل تعيين مسير بين نقاط مفروض ، تعيين حجم خاكبرداري و خاكريزي ، مشخص كردن فاصله متوسط حمل و نقل خاك ، تعيين محل ابنيه فني راه شامل : پل ، آبرو و ديوار حائل ، رسم قوسهاي افقي و قائم و تعيين جزئيات آنها و نهايتا ارائه جدولي جهت اجراي آنها بر روي زمين مي باشد . در مجموع طرح هندسي راه تمام مشخصه هايي كه در يك راه مورد نياز است را نشان مي دهد .

طرح هندسي راه ها در قالب نشريه شماره 161 سازمان مديريت و برنامه ريزي ذكر شده است . ومحاسبات این پروژه نیز بر اساس این آیین نامه انجام گرفته است .

.

در اين پروژه هدف پياده كردن مسير در امتدادي است كه ابتدا و انتهاي آن مشخص و مسير از تعدادي نقطه اجباري تعيين شده عبور مي‌كند . براي احداث يك مسير مراحل خاصي را بايد طي كرد كه در زير به شرح آن خواهيم پرداخت :

 

  مراحل انجام پروژه :

 

 

 

1- مطالعات اوليه و طرح مقدماتي مسير

در اين مرحله از منطقه موردنظر بازديد به عمل مي‌آيد و مسيرهاي تقريبي و اوليه بين مبدا و مقصد مشخص مي‌شود و از بين مسيرهاي اوليه پيشنهادي يك مسير انتخاب مي‌شود .

2- تهيه نقشه توپوگرافي

براي تهيه نقشه توپوگرافي به سازمان نقشه برداري استان کرمانشاه مراجعه و نقشه اي با مقياس 2000/1 مربوط به منطقه ی Q10 ازاستان کرمانشاه را تهيه كرديم . اين نقشه مشتمل بر منحني هاي تراز ، مسيرهاي جيپ رو ، مسيل ها و بسياري از اطلاعات به توپوگرافی منطقه مي باشد .

 

سپس توسط استاد راهنما بر روي  نقشه نقاط شروع، انتها و يك نقطه‌ي اجباري مشخص كرديم.

1- طرح نهايي مسير كه شامل طراحي قسمت‌هاي مستقيم و قوس‌ها با توجه به مشخصات فني و آيين نامه مي‌باشد .

2- پياده كردن مسير كه شامل عمليات اجرايي زميني براي احداث راه مي‌باشد

3- تهيه نيمرخ‌هاي طولي و عرضي و انتخاب خط پروژه

4- محاسبه‌ي حجم عمليات خاكي

5- تجهيز كارگاه‌ها و اجراي عمليات

در بالا يك شماي مختصري از عمليات مسير آورده شد و در ادامه به شرح كامل پروژه خودمان خواهيم پرداخت .

براي اين پروژه يك راه اصلي درجه 1 در منطقه‌ي تپه ماهوري در نظر گرفته‌ايم و سپس با استفاده از آيين‌نامه يا جداول داخل كتاب‌هاي موجود، مشخصات فني مسير از جمله حداكثر شيب طولي، سرعت طرح، عرض راه و ... را استخراج مي‌كنيم . مسير موردنظر ما داراي شيب طولي 5% و سرعت طرح 80 كيلومتر و با 65 . 3 متر عرض سواره رو در طرفين محور مركزي مي‌باشد كه با استفاده از اين مشخصات به طرح راه مي‌پردازيم . بعد از طرح هندسي مسير بايد مراحل مربوط به روسازي راه صورت گيرد .

ابتدا مسير تقريبي را روي نقشه بين نقاط ابتدا و انتها از روش پرگار زني بدست مي‌آوريم، در اين روش شعاع پرگار زني را مشخص مي‌كنيم و از نقطه‌ي ابتدا در جهت مسير شروع به كمان زني مي‌كنيم و در هر جا كه كمان منحني ميزان مقابل را قطع كند از همان جا دوباره كمان مي‌زنيم و اين كار را تا پايان مسير ادامه مي‌دهيم و مسير اوليه را مشخص مي‌كنيم . روابط اين روش در زير آورده شده است .

اختلاف ارتفاع بين منحني ميزان =

روي نقشه 

 

3)  نقاط اجباري ابتدا و انتها میانی :

مبدا اين راه نقطه A و مقصد آن نقطه C است و نقطه B به عنوان نقطه اجباري درجه يك  مي باشد .نقطه A در ابتدای پروژه ، نقطه C بعنوان نقطه پایانی مسیر واقع است .

بر اساس آيين نامه نقاط اجباري به دو دسته طبيعي و انساني تقسيم مي شوند كه نقاط اجباري انساني

عمدتا از نوع درجه يك و نقاط اجباري طبيعي عمدتا از نوع درجه دو مي باشند .

و

 

4)عرض رويه و شانه  :

درجه بندی راه، راه اصلی و سرعت طرح برابر 80Km/h در نظر گرفته شد وعرض رویه و شانه مطابق یک راه اصلی درجه یک به صورت دو طرفه با سواره رو آسفالتي به عرض حد اقل 65/3متر ( براي هرخط عبوري ) و شانه هاي طرفين به عرض 85/1 متر تعريف مي شود. بنابراين عرض روسازي  11  متر مي باشد . داشتن سرعت طرح بالاتر توسعه اتی را اسانتر خواهد کرد با این وجود وبا توجه به ضوابط ائین نامه بخوصوص شعاع حداقل قوسها سرعتh /80 Kmانتخاب گردید.

 

5)نوع منطقه:

براي تعيين نوع منطقه لازم است كه شيب عمومي خط بزرگترين شيب محدوده ( i ) را به دست آوريم .                

  با توجه به تعاريفي كه در رابطه با انواع مناطق دربند 3.3  آيين نامه آمده و نيز شيب عمومي خط ، بزرگترين شيب محدوده مربوط به پروژه برابر5. % محاسبه شده بنا به تعریف بند 4.3.3 آیین نامه راجع به منطقه و نیز وجود پستی،بلندی های زیاد، منطقه دشت انتخاب گردید.  

شیب طولی منطقه  = [ ( تراز بالا تراز پایین - ) / فاصله بین تراز بالا و پایین ]* 100

شیب طولی منطقه  = [1320- 1336]  ) / 1630 ] *100  =  01.%

 

 

                                            

 5) سرعت  طرح :

در بند 4.3.4 آيين نامه ، سرعت طرح طبق جدول 4-3 آیین نامه تعيين مي گردد .باتوجه به اینکه راه اصلی در منطقه تپه ماهور می­باشد سرعت طرح از گروه( V3 )برابر km/h  80  در نظر گرفته می­شود.

 

 

 

نام گروه

سرعت طرح   (  km/h )

حداقل

متوسط

حداکثر

V1

30

30

50

V2

60

70

80

V3

80

90

100

V4

110

110

110

V5

130

130

130


مطالب مشابه :


مراحل راهسازی

عمران - مراحل راهسازی - مقالات و نرم افزارهای تخصصی عمران و آموزش های کاربردی
مراحل پی سازی (فونداسیون)

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مراحل پی سازی (فونداسیون) - (رشته راه و ساختمان))
مراحل کلون سازی

حقایق زیست - مراحل کلون سازی - بررسی متون عمومی و تخصصی زیست شناسی و بهداشت - حقایق زیست
راه سازی (قسمت7)

راز - راه سازی (قسمت7) - ره ایستای زمین پس از تهیه طرح قطعی مسیر اقدامات زیر بانجام میرسد :
مراحل انجام پروژه راه

مهندسی عمران - مراحل انجام پروژه راه - - مهندسی روشهای جدید ساختمان سازی در جهان .
مراحل هوشمند سازی مدارس

مدرسه هوشمند - مراحل هوشمند سازی مدارس آماده سازی کلاس ها.‏ راه اندازی پورتال مدرسه.
مراحل ساخت ساختمان به طور کلی

مینی بانک اطلاعاتی - مراحل ساخت ساختمان به طور کلی 103 ) ماشین آلات راه سازی و
مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد

عنوان مقاله: مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد موضوع: مدیریت عملکرد منبع: ماهنامه تدبیر
برچسب :