دوره ی ریاضی(19)

  1 – جاهاي خالي را با کلمه ي مناسب پر کنيد:
بهترين وسيله براي کشيدن دايره ......... است.

هر دايره بي نهايت شعاع دارد و شعاع هم با هم ........ هستند.

هر دايره بي نهايت قطر دارد و اندازه ي قطر هر دايره ........اندازه شعاع همان دايره است.

هر دايره يک مرکز دارد و قطر هر دايره از ........ آن مي گذرد.

  2 – خطي که از وسط دايره که مي گذرد و آن را به دو نيم مي کند، چه نام دارد؟


  3 – دايره اي بکشيد که شعاع آن 2 سانتي متر باشد. قطر آن چند سانتي متر است؟


  4 – اگر قطر دايره 8 سانتي متر باشد. شعاع دايره چند سانتي متر است؟


  5 – قطر چرخ يک ماشين اسباب بازي 8 سانتي متر است. شعاع آن چند سانتي متر است؟


  6 – قطر دايره اي 4 سانتي متر است. شعاع اين دايره چقدر است؟


  7 – شعاع دايره اي 8 سانتي متر است. قطر اين دايره چند سانتي متر است؟


  8 – به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف – چه وسيله اي براي کشيدن گوشه راست بکار مي رود؟
ب – چه وسيله اي براي رسم يک دايره به کار مي رود؟
ج – براي وزن کردن اجسام از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟
د – يک کيلومتر چند برابر 100 متر است؟


  9 – جاهاي خالي را پر کنيد:
الف – قطر دايره از .... مي گذرد و قطر ....... شعاع است.

ب – بهترين وسيله براي کشيدن دايره ...... است.

ج – يک دايره بي نهايت ......... و بي نهايت ............... دارد

د – براي کشيدن دايره دهانه ي پرگار را به اندازه......... باز مي کنيم .


  10– نصف قطر دايره اي 5 سانتي متر است، شعاع آن چقدر است؟

- خانه ای به شکل مثلث ، محیط آن 27 سانتیمتر است ، طول یک ضلع آن را بدست آورید .2- شعاع دایره ای 4سانتیمتر است ، قطر این دایره چند سانتیمتر است ؟3- قطر دایره ای 18سانتیمتر است . شعاع آن را بدست آورید ؟


4- اگر در هر هفته 2 ساعت درس ریاضی داشته باشیم ، در4 هفته چند ساعت ریاضی خواهیم داشت ؟5- مرسا هر شب 4 ساعت کتاب می خواند . اگر در هر ساعت 3 صفحه بخواند . در یک شب چند صفحه از کتاب را می خواند ؟ در 5 شب چند صفحه را می خواند؟

 

6- طول مستطیلی 2 برابر عرض آن است ، عرض مستطیل 4 سانتیمتر است ، محیط مستطیل را به دست آورید .7- باغی داریم به شکل مستطیل که طول آن 9متر وعرض آن 3متر است ، محیط آن را بدست آورید .8- مجموع طول و عرض مستطیلی 9 سانتیمتر است ، محیط این مستطیل چند سانتیمتر است ؟  9- اندازه محیط یک مثلث 40 متر است . اگر اندازه ی یک ضلع آن 8 متر و ضلع دیگر آن 18 متر باشد ، اندازه ی ضلع سوم آن چند متر است ؟


10- قطر دایره ای  12 سانتی متر است ، شعاع آن را بدست آورید .


 
11- مستطیلی داریم که عرض آن 4سانتی متر است و طول آن  5برابر عرض آن است . محیط این مستطیل چند سانتی متر است ؟

 
12- محیط مربعی 36 سانتی متر است . طول هر ضلع آن چند سانتیمتر است ؟ 
13- مجموع طول و عرض زمینی به شکل مستطیل 70 متر است . محیط زمین چند متر است ؟14- مجموع طول و عرض یک مستطیل  ۴۳ سانتی متر است. محیط آن را به دست آورید.
15- برای رسم کردن دایره ای به قطر ۱۸ سانتی متر، دهانه پرگار را چقدر باز می کنیم؟
16- اگر عرض مستطیلی ۷ سانتی متر و طول آن سه برابر عرضش باشد،  محیط این مستطیل را حساب کنید.17- مربعی داریم که محیط آن 16متر مربع است، محیط آن چقدر است؟
یک شکل بسته بکش که دو گوشه ی راست داشته باشد- 18  .


19- جای نوک سوزن پرگار …………… دایره است.


20 - طول طنابی 24 سانتی متر است . با این طناب یک مثلث متساوی الاضلاع درست کردیم . اندازه هر ضلع چند سانتیمتر است ؟

 

 

- نگارو دیبا هر کدام 42 شاخه گل دارند . نگار دوست دارد با این گل ها دسته های 6 تایی درست کند ودیبا دوست دارد دسته های 7 تایی درست کند . هر کدام چند دسته گل می توانند درست کنند ؟

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- از 40 سانتیمتر سیمی 4 سانتیمتر آن را بریده ایم و کنار گذاشته ایم . می خواهیم با بقیه سیم یک 4 ضلعی درست کنیم که اندازه ضلع های آن مساوی باشد . سیم را در چه اندازه هایی خم کنیم ؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- اگر 24 مداد را به 3 دسته مساوی تقسیم کنیم ، در هر دسته چند مداد می شود ؟ تقیسم مربوط به آن را بنویسید ؟

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4- تقسیم       = 9  ÷ 72 را روی محور نشان دهید .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- جاهای خالی را پر کنید .

- اندازه دور هر شکل ............... آن شکل است .
- حاصل ضرب هر عدد در ............. برابر است با صفر .
- حاصل هر عدد در یک برابر است با ...................
- بهترین وسیله برای کشیدن گوشه راست ................. است .
- هر دایره ............. مرکزدارد و قطر هر دایره از ............... آن می گذرد .
- واحد سطح را ................... می گویند .
- سطح داخل هر شکل را .............. و اندازه دور آن شکل را ................. می گویند .
- واحد اندازه گیری مساحت ................ است و آن مربعی است که اندازه هر ضلع آن ........ سانتیمتر باشد .
- به ضلع بزرگ مستطیل ........... یا ...........می گویند و به ضلع کوچک آن ...........یا .......... می گویند.                            - هر ساعت ............ دقیقه است .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6- شعاع دایره ای 9 سانتیمتر است ، قطر این دایره چند سانتیمتر است ؟--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7- قطر دایره ای 20 سانتیمتر است . شعاع آن را بدست آورید ؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8- اگر در هر هفته 4 ساعت درس ریاضی داشته باشیم ، در 9 هفته چند ساعت ریاضی خواهیم داشت ؟-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9- روژین هر شب 3 ساعت کتاب می خواند . اگر در هر ساعت 2 صفحه بخواند . در یک شب چند صفحه از کتاب را می خواند ؟ در 4 شب چند صفحه را می خواند؟  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- طول مستطیلی 8 سانتیمترو عرض آن 4 سانتیمتر است ، مساحت این شکل چند سانتیمتر است ؟

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11- اگر عرض مستطیلی ۷ سانتی متر و طول آن سه برابر عرضش باشد، مساحت و محیط این مستطیل را حساب کنید.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-   درکلاس سوم یک مدرسه ۲۷ دانش آموز درس می خوانند. اگر هر دانش آموز در هر روز ۳ پاکت شیر بخورد، در یک روز شاگردان این کلاس چند پاکت شیر می خورند؟ در یک هفته چند پاکت شیر می خورند؟


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
13- مساحت مستطیلی 20 سانتیمتر است، عرض این مستطیل 4 سانتیمتر است ، طول این مستطیل را به دست آورید؟

محیط این مستطیل چند سانتیمتر است ؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14- یک کارتن 12 بسته ده تایی قوطی کبریت دارد . در این کارتن چند قوطی کبریت  قرار دارد ؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15- سارینا 849 تومان پول داشت ، او 5 دفتر خرید دانه ای 90 تومان و یک جفت جوراب خرید به قیمت 125 تومان ، حساب کنید چند تومان خرج کرده است ؟ چند تومان برایش باقی مانده داست ؟


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16- وزن 5 بسته پودر لباسشویی 400 گرمی ، چند کیلو گرم است ؟


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17- در مدرسه ای 10 کلاس و در هر کلاس 6 نیمکت و روی هر نیمکت 4 دانش آموز نشسته است ، تعداد دانش آموزان این مدرسه چند نفر است ؟


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-  فروشنده ای در یک قفسه از فروشگاهش ۱۸ چراغ قوه دارد. اگر او درقفسه ی دیگر سه برابر این قفسه اول چراغ قوه داشته باشد، او روی هم چند چراغ قوه دارد؟---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید ؟
- هر ساعت 12 تا ................. دقیقه است .
- یک ساعت و 5 دقیقه برابر است با ............... دقیقه .
- 78 دقیقه برابر است با .................ساعت و .............. دقیقه .
- 2 ساعت برابر با ................ دقیقه است .
- یک شبانه روز ............ دقیقه است .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20- خارج قسمت این تقسیم را از راه تفریق بدست آورید .                                                   = 6 ÷ 24

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21- 54 نفر از دانش آموزان دبستان هجرت  می خواهند به گردش  علمی بروند ، اگر آنها را به گروههای 6 نفری تقسیم کنند ، چند گروه به گردش می روند ؟

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22- برای هر ضرب دو تقسیم بنویسید .
      = 4 ×9                                       = 7×6                                                     = 5 × 9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23- شیلا 50 ریال پول دارد ، آیلار از سه برابر پول شیلا 30 ریال کمتر دارد .پول آیلار را بدست آورید ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24   - همتا در این هفته دو کتاب 56 صفحه ای را خوانده است . او در این هفته چند صفحه خوانده است ؟

 

 


مطالب مشابه :


مروری بر نوکیا ان95 8گیگ

تصاویر را می توان در حالت افقی و عمودی مشاهده کرد و حداکثر 8 برابر آن را بزرگنمایی نمود .
دوره ی ریاضی(19)

اگر اندازه ی یک ضلع آن 8 متر و ضلع دیگر آن 18 متر باشد ، اندازه ی ضلع سوم آن چند متر است ؟
8 تفاوت مهم خود ارضایی با جماع که دلیل بر پر ضرر بودن خود ارضاییست

عوارض استمنا و استشها و فواید ترک آن - 8 تفاوت مهم خود ارضایی با جماع که دلیل بر پر ضرر بودن
رمان پدر آن دیگری 8

دنیای رمان - رمان پدر آن دیگری 8 - بزرگترین وبلاگ رمان در ایران , به جمع رمان خوان های ایران
معرفی ویندوز 8 و ویژگی های آن

((((تار و پود کامپیوتر)))) - معرفی ویندوز 8 و ویژگی های آن - - ((((تار و پود کامپیوتر))))
فعالیت سیاسی و سازماندهی آن (8)

آقاداداشی/ابهر - فعالیت سیاسی و سازماندهی آن (8) - فرهنگی ،اجتماعی، علمی ،ادبی - آقاداداشی/ابهر
8.Radiology / گرید و انواع آن

مقالات - 8.Radiology / گرید و انواع آن | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی
سی ان سی واترجت (cnc)برش آب

ماشین آلات سی ان سی 8 کله منبت تراش چوب - سی ان سی واترجت (cnc)برش آب - سامانه ماشین آلاتCNC منبت
برچسب :