نمرات نهایی آز پایگاه داده - دانشگاه آزاد دشتستان

نام و نام خانوادگی امتحان عملی کلاسی تمرین از 2 فاز 1 فاز2 جمع نمره نهایی
سجاد اجرایی ۷.۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۵ ۲ ۱۴.۵ ۱۶.۵
روح اله اسفندیاری ۳.۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۵ ۰ ۸.۷۵ ۱۰.۷۵
حمیدرضا جدی ۳ ۲ ۱.۷۵ ۱ ۰ ۷.۷۵ ۱۰
مهدیه چمنکار ۶ ۲ ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۳.۲۵ ۱۵.۲۵

محمد حاج حسینی

۷.۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۵ ۲ ۱۴.۷۵ ۱۶.۷۵
حسین حاجبی فرد ۹.۷۵ ۲ ۲ ۱.۵ ۲ ۱۷.۲۵ ۱۹.۲۵
محبوبه خسروی ۰ ۲ ۱.۵ ۰ ۰ ۳.۵ ۸
میکائیل زارعی ۲.۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۱.۵ ۰ ۷.۲۵ ۱۰
فرشاد شولی ۴.۲۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۲ ۱۱.۲۵ ۱۳.۲۵
سیمین عشایری ۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۰ ۱۰ ۱۲
رحیمه فخرالدینی ۳.۷۵ ۲ ۱ ۱.۷۵ ۲ ۱۰.۵ ۱۲.۵
زهرا فرخ ۱.۵ ۲ ۲ ۱.۷۵ ۰ ۷.۲۵ ۱۰
سکینه قادری ۲.۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۲۵ ۰ ۷.۵ ۱۰
مرتضی کشاورزی ۲ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۰ ۷.۷۵ ۱۰
سجاد گرمسیری ۳ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۰.۵ ۱۲.۵
اسماعیل گلزاری ۶ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۰ ۱۱ ۱۳
میثم بوستانی ۶.۵ ۲ ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۳.۷۵ ۱۵.۷۵
داریوش وطن خواه ۱ ۱.۷۵ ۱ ۱.۵ ۲ ۷.۲۵ ۱۰
لیلا اسماعیلی ۳ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۲ ۱۰ ۱۲
رضا اصیل پور ۷.۵ ۲ ۰.۵ ۱.۵ ۰ ۱۱.۵ ۱۳.۵
مسعود اعتمادی ۱۱.۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۲ ۱۸.۵ ۲۰
مریم افراشته ۳.۷۵ ۲ ۱.۵ ۱.۲۵ ۲ ۱۰.۵ ۱۲.۵
عابد تراب ۴.۵ ۲ ۰.۷۵ ۰ ۰ ۷.۲۵ ۱۰
علی جوکار ۱۰.۵ ۱.۷۵ ۱ ۱.۷۵ ۰ ۱۵ ۱۷
صادق حسینی نیا ۴.۵ ۲ ۱.۵ ۲ ۰ ۱۰ ۱۲
حمیدرضا خراده ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۸
مرضیه خزایی ۲.۵ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۲ ۱۰.۲۵ ۱۲.۲۵
سعید رضایی نژاد ۷.۵ ۲ ۱.۵ ۲ ۲ ۱۵ ۱۷
مریم سالمی ۰ ۱.۷۵ ۱.۲۵ ۰ ۰ ۳ ۸
مژده عالم دوست ۱۱.۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۰ ۱۶.۵ ۱۸.۵
عبدالرحمن قاسمیان پور ۵.۵ ۲ ۱.۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۲.۷۵ ۱۴.۷۵
رحمان کرمی ۲ ۱.۷۵ ۱.۲۵ ۰ ۰ ۵ ۹
رضا محمدی ۸.۵ ۲ ۱ ۱.۷۵ ۲ ۱۵.۲۵ ۱۷.۲۵
علی مرادی ۱۱ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۲ ۱۸ ۲۰
مهدی منصوری زاده ۸.۲۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۰ ۱۳.۲۵ ۱۵.۲۵
وحید اعظمی ۱۱.۲۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۸.۷۵ ۲۰
بهنام افراسیابی ۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۰ ۲۰
محمد انگالی ۸ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۰ ۱۳.۷۵ ۱۵.۷۵
ناصر امیری ۱۱.۲۵ ۲ ۱.۵ ۱.۵ ۲ ۱۸.۲۵ ۲۰
مهدی باقری ۹ ۲ ۱ ۱.۵ ۲ ۱۵.۵ ۱۷.۵
افشین برزگر ۳.۲۵ ۲ ۱ ۱.۵ ۰ ۷.۷۵ ۱۰
ساره جمشیدی ۴.۷۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۲ ۱۲.۲۵ ۱۴.۲۵
مسعود حسینی ۹ ۲ ۱.۵ ۲ ۰ ۱۴.۵ ۱۶.۵
مرضیه رنجبر ۷.۲۵ ۲ ۲ ۱.۷۵ ۰ ۱۳ ۱۵
علیرضا شریفی ۹ ۲ ۱.۵ ۰ ۰ ۱۲.۵ ۱۴.۵
مصطفی صباح ۶.۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۰ ۱۲ ۱۴
محمدرضا عبدلی ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۸
سیداحمد موسوی ۶.۷۵ ۲ ۱.۵ ۱.۷۵ ۰ ۱۲ ۱۴
مرتضی موسوی ۹.۵ ۲ ۲ ۱.۵ ۲ ۱۷ ۱۹
فاطمه میرشکاری ۵.۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۳.۵ ۱۵.۵
مریم ایزدی ۹.۵ ۲ ۱.۵ ۱.۲۵ ۰ ۱۴.۲۵ ۱۶.۲۵
الهام بحرینی ۱۱.۲۵ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۰ ۱۷ ۱۹
عباس بحرینی ۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۵ ۲ ۱۲.۲۵ ۱۴.۲۵
فاطمه بحرینی ۱۲ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۰ ۱۷.۷۵ ۱۹.۷۵
خدیجه حمزوی ۹ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۰ ۱۴.۵ ۱۶.۵
فرهاد حیدری ۵.۵ ۲ ۱.۲۵ ۱.۵ ۲ ۱۲.۲۵ ۱۴.۲۵
بهرام راستگو ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷
حامد شهریاری ۰.۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۵ ۷
روح اله صداقت ۶.۷۵ ۲ ۲ ۱.۷۵ ۲ ۱۴.۵ ۱۶.۵
احسان قاسمی ۸.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۵ ۲ ۰ ۱۳.۵ ۱۵.۵
سهیلا گودرزی ۹.۵ ۲ ۲ ۱.۲۵ ۲ ۱۶.۷۵ ۱۸.۷۵
زهرا محمودی ۷ ۲ ۱.۷۵ ۱.۲۵ ۲ ۱۴ ۱۶
امیر ملک زاده ۲.۲۵ ۲ ۲ ۱.۷۵ ۰ ۸ ۱۰
محمدرضا نجفی ۰.۷۵ ۲ ۱.۷۵ ۱.۲۵ ۲ ۷.۷۵ ۱۰
جاوید نوروزی ۹ ۲ ۱.۷۵ ۱.۷۵ ۰ ۱۴.۵ ۱۶.۵


مطالب مشابه :


نمرات نهایی آز پایگاه داده - دانشگاه آزاد دشتستان

دانشگاه آزاد دشتستان معرفی سایت. دانشگاه آزاد اسلامی =>[email protected]
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد دشتستان واحد برازجان

دانشگاه آزاد اسلامی وب سایت پروفسور لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد
دانلود پروژه بارگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

دانلود پروژه بارگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان. منبع : ( iransaze.com ) استاد راهنما
دانلود پروژه بارگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

دانلود پروژه بارگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان. دانشگاه آزاد سایت. مدیر وبلاگ
مراسم توديع و معارفه پرحاشيه رياست دانشگاه آزاد بوشهر | امامي : الله اكبر به اين همه دو رنگي ، ما را

مراسم توديع و معارفه پرحاشيه رياست دانشگاه آزاد آزاد واحد دشتستان را سایت رسمی سید
عسکهایی از برازجان (دشتستان) قسمت اول

با سلام از اینکه به این وب سایت آمدید واقعا خوشحال سیستم اطلاع رسانی دانشگاه آزاد دشتستان
برچسب :