کنترل حشرات و جوندگان

بهداشت و ايمني کار

فني و حرفه اي (رشته صنايع غذايي)

 

فصل هفتم

کنترل حشرات و جوندگان

 

1- دو گروه مهم حشرات و جوندگان مرتبط با مواد غذايي را نام ببريد؟

- حشرات و جوندگان محيطي و خانگي

- حشرات و جوندگان انباري

 

 

2- راههاي نفوذ و محل هاي تکثير حشرات در محيط کار را نام ببريد؟

- تمام مواد اوليه اي که وارد کارخانه ها و کارگاههاي مواد غذايي مي شوند مي توانند آلودگي هاي مبدأ خود را به همراه داشته باشند. و به اين ترتيب، آلودگي هاي مزارع، انبارها و وسايل جابه جايي را وارد محل توليد کنند.

 

- ساختمان هاي اطراف کارخانه ها چه متروکه باشند و چه فعال، احتمال آلودگي آنها وجود دارد، عوامل آلودگي اين ساختمانها به سادگي مي توانند وارد کارخانه شوند.

 

- نقاط خارج از دسترسي و نقاطي که کمتر مورد توجه هستند (مانند سيستم هاي عايق بندي، سقف، ماشين ها) محل مناسبي براي لانه گزيني و تکثير حشرات مي باشند.

 

- رخت کن ها، محلهايي هستند که کارکنان از آنجا براي عوض کردن لباسهاي خود استفاده مي نمايند، لباس معمولي کارکنان ممکن است آلوده به حشرات خانه و مسيرهاي عبور آنان باشد که به اين وسيله وارد کارخانه شده، موجب آلودگي مي گردند.

 

- وجود نور بدون سايه بان و انعکاس آن، خارج از بنا، موجب جلب حشرات بويژه در شب ها مي شود.

 

- انبار کردن و نگهداري مواد اوليه، چنان چه به شکل مرتب و منظم صورت نگيرد و نتوان به راحتي آنجا را مورد بازرسي و کنترل قرار داد، موجب ابقاي حشرات در صورت آلودگي مي شود.

 

 

3- مگس خانگي چگونه در محل کار ايجاد آلودگي مي کند؟

مگس خانگي، به محل هاي آلوده مانند زباله ها و فاضلاب رفت و آمد دارد و در همين مکانها تخم گذاري مي کند. مگس با دست وپا و خرطوم خود که پوشيده از موهاي ريز است ميکروارگانيسم ها را از محل هاي آلوده ، به مواد اوليه، محيط کار و فرآورده ها منتقل مي نمايد. مگس عامل انتقال بيماريهاي خطرناکي مانند حصبه ، سل ، جذام ، سياه زخم و همچنين عامل مسموميت هاي غذايي است.

 

 

4- روشهاي مختلف کنترل شيميايي مگس خانگي را نام ببريد؟

1- استفاده از دود گوگرد.

2- استفاده از برمور متيل

3-  سمپاشي سطحي و خارجي با سم مالاتيول

4- استفاده از رشته هاي طناب آغشته به سم پاراتيون

5- استفاده از رنگهاي ساختماني کشنده حشرات

 

 

5- از چه نشان هايي مي توان به وجود موش در محيط کار، پي برد؟

- سوراخ محل ورود موش در نقاط روباز و ديوارها

- وجود توده خاک که بر اثر کندن لانه و گسترش يا تغيير مسير آن ايجاد شده است.

- سوراخ محل ورود موش در نقاط روبار و ديوارها

- وجود لکه هاي چرک بر روي سطوح مسير حرکت موش که بيشتر بر اثر وجود چربي در بدن موش ايجاد مي شود و به علاوه موش گاهي مسير حرکت خود را با بزاق نشانه گذاري مي کند.

- وجود توده خاک که بر اثر کندن لانه و گسترش يا تغيير مسير آن ايجاد شده است.

- وجود فضله به صورت پراکنده يا زياد

- آثار جويدگي و خوردگي روي مواد غذايي

 

 

6- روشهاي فيزيکي مبارزه با موش را نام ببريد؟

1- استفاده از تله هاي زنده گير و کشته گير :

در هر دو مورد لازم است بلافاصله پس از به دام افتادن موش، تله ها را از محل خارج نمود تا ساير موش ها آن را مشاهده نکنند، در غيراينصورت در مرحله بعد ، از نزديک شدن به تله خودداري مي کنند.

 

2- استفاده از دستگاه موش کش برقي  :

اين دستگاه، صدايي ايجاد مي کند که بر روي مغز موش اثر بسيار ناراحت کننده اي دارد، به همين دليل موش يا از محل دور مي شود و يا در محل مانده، مي ميرد.

 

3- جلوگيري از ورود موش به ساختمان

 

4- طراحي ساختمان :

چنانچه ساختمان نسبت به زمين هاي اطراف در مکاني مرتفع قرار گرفته باشد، کف و ديوارهاي آن بتوني باشد، نفوذ موش به داخل بنا محدود مي شود.

 

 

7- روشهاي شيميايي مبارزه با موش را نام ببريد؟

- استفاده از دور کننده هاي موش مانند آکتي دايون، تيرام، پريدين

- استفاده از طعمه قندي: اين طعم داراي 9 قسمت آرد و يک قسمت خاکه قند نرم است که حدود 50 ميلي گرم سم ، به ازاي هر هرکيلوگرم  به آن اضافه مي شود.

- استفاده از طعمه مرطوب که در اين روش، موادي مانند برنج پخته ، نارگيل ، نان خيس،ميوه ها و سبزي ها را مي توان با سم آلوده کرده و در دسترس موش قرار داد.

- استفاده از فسفر روي

- قراردادن طعمه يا سم، بويژه سمومي که به گاز تبديل مي شوند در داخل سوراخ موش و بستن در سوراخ، يا روشن کردن آتش در جلوي آن

- استفاده از رد اسکوييل

- استفاده از سم کلرات

 

 

8- مهمترين گونه هاي انباري کدام اند؟ در مورد هر يک توضيح دهيد؟

1- شپشه گندم :

حشره اي است به طول 3 تا 5/4  ميلي متر به رنگ قهوه اي روشن، که به گندم حمله مي کند.

 

2- شپشه برنج :

اين حشره در مقايسه با شپشه گندم، کوچکتر است و روي بالپوشهاي آن دو عدد لکه قهوه اي مايل به نارنجي برق ديده مي شود و به گندم، برنج، ذرت، ارزن ، يولاف و نخود ... حمله مي کند.

 

3- سوسک استراليايي گندم :

حشره اي  است به طول 5/2 تا 3 ميلي متر، در خارج از انبار فعاليت ندارد. به غلات و در صورت نبود غلات به ساير مواد غذايي حمله مي کند.

 

4- سوسک آرد :

اين حشره در آسيابها، انبارها و نانوايي ها فعال است از نور گريزان است.

 

5- سوسک چهار نقطه اي حبوبات :

شکل تخم کروي ناقص است. اين حشره به حبوباتي مانند نخود فرنگي، عدم ، باقلا و نخودچي آسيب مي رساند.

 

6- لمبه گندم :

حشره اي است به طول 5/1 تا 3 ميلي متر به شکل بيضي ، در مناطقي که داراي هواي گرم هستند فعاليت اين حشره بيشتر است. به غلات ، بويژه گندم، جو، ذرت، چاودار، پولاف و برنج حمله مي کند. قادر است تا حدود سه سال بدون غذا به زندگي خود ادامه دهد.

 

 

9- آفت هاي انباري به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد؟

پاره اي از حشرات ، تنها به دانه سالم حمله کرده، از آن براي تغذيه و تخم گذاري استفاده مي نمايند. اين دسته را «آفت هاي اوليه» مي نامند.

 

گروه ديگري از آفت هاي انباري قادر به استفاده از دانه کامل و سالم نيستند. بنابراين يا از دانه هاي آسيب ديده بوسيله ساير آفت ها و يا از دانه هاي شکسته استفاده مي نمايند. اين گروه را «آفت ثانويه» مي گويند.

 

 

10- زيانهاي وارده بر مواد غذايي بوسيله آفت هاي انباري را به طور خلاصه توضيح دهيد؟

- زيانهاي کمي :

آفت هاي انباري ممکن است در شرايط ويژه، بخش عمده اي از مواد غذايي را به مصرف تغذيه خود برسانند.

 

- زيانهاي کيفي :

در اثر فعاليت آفت هاي انباري تغييرات نامطلوبي در کيفيت محصول ايجاد مي شود و تغييراتي هم در ترکيب شيميايي رنگ، بو و مزه محصول، بروز مي کند.

 

- زيانهاي اقتصادي :

گاهي حشرات نه تنها به محصول اصلي ، بلکه به مواد هم جوار نيز ممکن است خسارت سنگيني وارد سازند.

 

- زيانهاي بهداشتي :

آفت هاي انباري، ميکروبهاي موجود درمحيط را منتشر کرده، از اين راه موجب عفونت ها مسموميت ها و ساير مشکلات بهداشتي مي شوند.

 

 

11- روشهاي شيميايي براي مبارزه با آفت هاي انباري را نام ببريد؟

1- استفاده از حشره کش گازي (فسفين يا فوستوکسين سلفوس يا PH3)

2- حشره کشهايي که از راه تماس جلدي مؤثرند: مانند پاي رترين و مالاتيون

 

 

12- راههاي مبارزه با مورچه را نام ببريد؟

- تعمير و نفوذ ناپذير کردن سوراخ ها و شکستگي هاي موجود در ساختمان درب و پنجره

- نظافت مرتب محل و جمع آوري باقي مانده هاي غذايي بدون بسته بندي

- استفاده از سموم مجاز مانند فنيترويتون

- مبارزه با مورچه کارگر که در نتيجه به دليل تأمين نشدن  غذا، بقيه مورچه ها هم نابود مي شوند.


مطالب مشابه :


مبارزه با حشرات و جوندگان موذي

مبارزه با حشرات و جوندگان موذي - راههاي مبارزه : مبارزه با مار :
مبارزه با حشرات خانگی

نكته: در صورتى كه از ميان روش هاى مبارزه با حشرات خانگى، كاربرد پودرهاى
مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

راههاي مبارزه . الف )بهسازي محيط مبارزه با حشرات و جوندگان موذی سه
روشهای کاربردی مبارزه با حشرات

اساس مبارزه با اين حشرات انجام سمپاشي ابقايي براي مبارزه با اين موجودات ضمن انجام
راههای مبارزه با کک

در فارسیان تنها با سم پاشی با این حشرات مبارزه می کنند و سم مورد نیاز را از منابع معتبر
مبارزه با حشرات و جوندگان و جانوران موذی در مواقع بروز حوادث

مبارزه با حشرات و راههاي پيشگيري و مبارزه با كليد اصلي مبارزه با سوسكها
ساس تختخواب و روشهاي مبارزه

حشره كش انتخابي براي مبارزه با ساسها بايد براي جمعيت هدف يك ايمني در حشرات با تاكيد
کنترل حشرات و جوندگان

1- دو گروه مهم حشرات و جوندگان مرتبط با مواد غذايي را نام 12- راههاي مبارزه با مورچه را نام
روشهای کاربردی و سنتی مبارزه با حشرات خانگی

برای مبارزه با سوسکها، یک بار بنابراین بهتر است با این حشرات مهربان تر باشیم وضمن
موریانه (شناسایی و راههای مبارزه با آن )

ج – مبارزه با موريانه در ساختمانها حشرات مفید و مضر اطراف
برچسب :