اختصاصی برای کلاس پنجمی ها

- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟

  الف : مهریز                   ب : فردوس                ج : يزد                       د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟

الف: زياد است به كم                  ب: زياد است به زياد                       

 ج: كم است به زياد                    د: كم است به كم

3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟ 

   الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون

4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوی                               

   ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبي  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟

  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك

   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان يزد

6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟  

الف: تركيه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان       

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان

 

7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟

  الف : آمودريا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو               ب: ایروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکیه               د: پاکستان

 

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بیعت                           د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه                       ب: مدینه              ج: حجاز                    د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند.                       

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.                  د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس       ب: محمدعلی شاه            ج: ناصرالدین شاه        د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلی

 

17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟

   الف: گسترش آموزش و پرورش             

 ب: نگهباني از استقلال كشور      ج: پاسداري از اسلام              د: مبارزه با فقر

 

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                    ب: خدا ، کتاب آسمانی  ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستری              ج: دولت    د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367

21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟

      . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند

       ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.

     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند

22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟

الف: شيميايي          ب: فيزيكي      ج: فيزيكي و بعد شيميايي       د: شيميايي و بعد فيزيكي

23- در كدام يك  از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟

    الف: يخچال                         ب: ضبط صوت             ج: راديو           د:جارو برقي

24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟

   الف: ارتفاع تكيه گاه              ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه       

 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه                      د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟

  الف:نيكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونيكل            

 ج: نيكل  -  سنگ                د: آهن و نيكل  - سنگ

26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟

  الف: باكتري                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها

27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

  الف:استحكام زمين                    ب:شدت زمين لرزه                     

 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله

28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟              

الف: توليد دارو و مواد براي انسان                    ب: بيماري زايي در جانوران        

ج: تجزيه و پوسيدگي مواد                                   د: بيماري زايي در گياهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.                   

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.                                    

  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی

- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم     

ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم            

33-  خمس 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟

الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             

  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار

36-  كدام گزينه درست است؟

الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.

37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16

38

 

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4           

   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر

موفق باشید.

 

 

بسمه تعالی

 

پاسخنامه ی آزمون علمی وهماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پنجم ابتدایی          نمونه ی: الف    

 نام و نام خانوادگی: ..........................   نام پدر: ............   نام آموزشگاه:......................   تاریخ:............    نمونه ی: ب   

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

« نمونه ي:  الف »

 

آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتدايي

 

 

 

تعداد سؤال : 40 ،    مدت پاسخگويي : 45دقيقه ، آزمون نمره ي منفي ندارد ،

 

 فقط در پاسخ نامه علامت بزنيد. 

 

   

 

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات كشوري ، به جاي نقطه چين كدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............→ استان → كشور

 

 

  الف : شهر              ب : مر كز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

 

2- تراکم جمعيت در كدام طرف ايران بيشتر است ؟

 

 

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

 

3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

 

 

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

 

4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

 

 

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر

 

5- كدام جمله غلط است

 

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

 

  ب: ديگ بخار در كارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

 

 

ج: رود هاي مهم تركمنستان از كشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ كدام

 

6- همسايگان غربي ايران كدامند ؟

 

 

الف: تركيه ، عراق          ب: افغانستان، پاكستان        

 

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

 

7- كشور تركمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

 

 

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي تركمني

 

8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

 

 

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

 

9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

 

 

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

 

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

 

10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

 

 

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

 

 

11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

 

 

الف: آمنه مادر پيامبر            ب: عبدالله پدر پيامبر                  

 

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد

 

12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

 

 

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت

 

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

 

 

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد

 

14- كداميك جزء سلسله هاي ترك زبان كه بر ايران حكومت كردند محسوب نمي شود؟

 

 

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

 

15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

 

 

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعيل                      

 

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه

 

16- کدام عبارت صحيح است؟

 

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

 

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 

 د: همه ي موارد صحيح است

 

 

17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

 

 

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.            ب: پيامبر                

 

 ج: امامان                       د: پيشوايان ديني

 

18- بر اساس قانون اساسي وظیفه ی دادگستری چیست؟

 

 

الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم       

 

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

 

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حكومت چيست؟

 

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانین اسلامی              الف : نگهباني از استقلال كشور

 

 

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

 

20- کدام عبارت غلط است؟

 

الف: درباره ی همه ی مسائل نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت.

 

ب: مهمترین قانون هر کشور قانون اسلام است.

 

ج:حکومت جامعه ی ما از نوع ولایت فقیه است.

 

 

د: در جامعه ی اسلامی هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.

 

 

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمك اضافه كنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

 

 

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

 

22- كدام يك تغيير فيزيكي است؟

 

 

  ج   : كپك زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکیل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

 

23-  اتم هاي تشكيل دهنده ی كدام ماده مثل هم نمي باشد؟

 

 

    الف: آلومینیم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

 

24- در كدام هوا امكان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

 

   الف: هواي آفتابي و خشك                              ب: هواي ابري و مرطوب

 

 

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

 

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

 

الف : چون مولكول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي كنند.

 

 

د  : چون مولكول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولكول ساخته شده اند.  

 

26- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

 

 

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

 

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

 

27- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

 

 

الف: محل زخم را با آب بشوید      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

 

  ج: محل زخم را ضد عفونی کند.   د: واکسن کزاز تزریق کند.

 

28- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

 

 

الف: باکتری ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدنی

 

29- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

 

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.                  

 

  ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

 

 

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.       

 

 د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

 

30- داروي پني سيلين از كدام يك از موجودات زير به دست مي آيد؟

 

 

  الف : جلبك ها            ب: ویروس ها                ج:باكتري ها                  د: قارچ ها

 

 

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

 

 

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

 

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

 

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

 

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

 

 

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

 

  34- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

 

 

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

 

35- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

 

 

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

 

36- کدام گزینه غلط است؟

 

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

 

 

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

 

37-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

 

 

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

 

38- حاصل تفریق دو عدد مرکب ″14    ′56      7  و ″27    ′53      4 کدام است؟

 

 

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

 

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

 

39- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

 

 

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

 

40 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟ 

 

 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

 

موفق باشید.

 

 

 


مطالب مشابه :


دانلود کتاب جامع و تمام رنگی سلسله قارچ ها (The Kingdom of Fungi, 2013)

دانلود کتاب جامع و تمام رنگی سلسله قارچ ها (The Kingdom of Fungi, 2013) درباره ي وب
آزمون علمي و هماهنگ دروس اجتماعي ، علوم و رياضي پايه پنجم ابتدايی

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) قارچ ها ج: کود د: مواد معدني. 29- در يک اتاق تاريک ، هيچ
آزمون علمی

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) قارچ ها ج: کود د: مواد معدني. 29- در يک اتاق تاريک ، هيچ
تیزهوشان!

14- مؤسس سلسله ي قاجاريه که باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل
اختصاصی برای کلاس پنجمی ها

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) قارچ ها ج: کود د: مواد معدنی 29- در یک اتاق تاریک ، هیچ
آزمون علمی پايه پنجم ابتدايی

مؤسس سلسله ي قاجاريه که باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل
علم قارچ شناسی

قارچ ها موجوداتي يوكاريوت مي باشند كه در سلسله اي مجزا 2 – قارچ ها هتروتروف ها ي رشد
برچسب :