جعل و استفاده از سند مجعول

2

84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :       133

ب: شاکی : محمود متین مقدم وکیل مهدی  کاظم اسمائیل زاده مسئول حراست شهرداری مشهد

متهم : ابراهیم وکیل متهم ارا... دهقان پور

ج: موضوع : جعل واستفاده از سند مجعول

د: گردشکار :

حراست شهرداری و آقای .... عطایی در مراحل مقدماتی دادسرا شکایتی را علیه ابراهیم مطرح می کنند اظهارات مسئول حراست شهرداری در پاسگاه به این شرح است.

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می رساند که آقای ابراهیم ..... با ارائه دو فقره قولنامه عادی و دو برگ آرای غیابی شورای حل اختلاف مدعی مالکیت پلاکهای 777 و776 از 138 الی 142 فرعی گردیده وچون پلاکهای مذکور در مسیر تعویض خیابان قرار  گرفته است درخواست پرداخت خسارت نموده است که مبایعه نامه ای از سوی شهرداری تنظیم گردیده است لیکن در تاریخ 13/10/83  فردی به هویت مهدی متولد 1332 با ارائه اصل اسنا د مالکیت و وکالت رسمی از ناحیه برادرش بنام محمد مهدی ... مدعی گردیده که موکل ایشان در خارج از کشو ر سکونت داشته و هیچ معامله ای را به آقای ابراهیم یا هیچ فردی  دیگر انجام نداده است و اعلام کرده که قولنام های ارائه شده از سوی آقای ابراهیم جعلی می باشدمراتب جهت استحضار واقدامات لازم قانونی تقدیم میگردد.

در تاریخ 30/1083 قرار مجرمیت علیه ابراهیم به عنوان جرم استفاده از سند مجعول صادر می شود و بنا به درخواست اصلاح از سوی ریاست دادسرا در تاریخ 18/12/83 قرار منع پیگرد در خصوص اتهام دیگر آقای ابراهیم دائر به جعل قرارداد صادر می شود آنهم به لحاظ قرائن موجود و امارات در پرونده  و عدم کفایت دلیل.

البته لازم به ذکر است در تحقیق از اداره تشخیص هویت 6 فقره سابقه مجرمیت از قبیل قتل غیر عمدی دو فقره اخاذی و یک کلاهبرداری و ایراد صدمه وچک بلامحل اعلام شد.

باتوجه به قرارهای مجرمیت صادره و تأیید ریاست دادسرا و دستور ایشان بر صدور کیفر خواست تحقیقا ت مقدماتی به پایان می رسد و پرونده به دادگاه ارسال میشود.

یکی از اقداماتی که در تحقیقات دادگاه انجام می شود ارجاع امر به کارشناسی است نظر کارشناسی در ذیل آورده می شود:

نظر کارشناسی:

ریاست محترم شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد

سلام علیکم

احتراماً در اجرای قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاهس 84/2/133 که در تاریخ 29/2/84 به اینجانب رضا نیک  فرجام کارشناس رسمی دادگستری ابلاغ گردیده است به استحضا ر می رساند با توجه به معرفی نامه های صادره در تاریخ 5/3/84 به اداره ثبت ناحیه یک مشهد و دفتر اسناد رسمی شماره 15 مشهد مراجعه و با عنایت به موضوع قرار ، امضائات ذیل سه برگ قولنامه به تاریخ های 5/1/1360 ، 6/1/58 ، 15/12/58 فی مابین آقایان محمد هادی قمی و ابراهیم  و نیز سه برگ رسید پرداخت وجه به تاریخ های 8/6/58 ،10/1/59 ،20/9/58 با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی مندرج در پرونده ثبتی 138 الی 142 فرعی 226 اصلی بخش 9 مشهد (عسکری) شامل سه برگ صورتجلسه تفکیکی به تاریخ 7/2/52 ، درخواست تحویل اسناد مالکیت به تاریخ 23/6/54 ، هفت برگ خلاصه معامله به شماره  و تاریخ : 1-18205-16/8/32 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مشهد 2-21548 –14/1/35 دفتر اسناد رسمی شماره  10 قوچان در خصوص 5/1 دانگ 3-21548-14/1/35 دفتر اسناد رسمی ....

دو برگ صفحات نهم الی یازدهم سند مالکیت و نیز سوابق ثبت سند شماره 36932 مورخه 10/2/54 مندرج در صفحه 169 جلد 71 دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 مشهد ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نظر به به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به بررسی های به عمل آ»ده شش فقره امضائاتی که با علائم x1  الی x5 بر روی فتوکپی اسناد مورد ادعا مشخص شده اند و منتسب به مرحوم جواد می باشند در مقایسه با امضائات مسلم الصدور نامبرده  متجانس نبوده بلکه امضائات مشخص شده با علائم N1  الی N5  بر  روی فتوکپی شش برگ اسناد مورد ادعا ، که منتسب به مالک ( محمد هادی ) می باشند با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی متجانس بوده و با توجه به سند ثبتی ، مالک دارای امضایی مغایر با دو نمونه امضاء موجود در اسناد موصوف می باشند.

لذا با توجه به توضیح بالا به عرض می رساند:

1-         مقایسه امضاء ذیل یک برگ قولنامه مورخه 5/1/60 (که روی تصویر سند با علامت X1  مشخص  شده است ) با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد به دلیل عدم تجانس و اختلاف در شکل وقالب کلی امضائات اصولی و امکان پذیر نمی باشد.....%

2-         امضائات پنج برگ قولنامه ها و رسیدهای پرداخت وجه به تاریخ های 6/1/58 و15/12/58  و8/6/58  و 10/1/59  و 20/9/58 ، ( که بر روی تصــــاویر اسنـــــاد مورد ادعا با علائـــمN5 ,N4,N3,N2,N1  مشخص شده اند)  در مقایسه با امضائات مسلم  الصدور مرحوم جواد دارای اختلافات زیادی بوده و مطابقت ندارند(منفی)....%

کارشناس   رسمی دادگستری

 رضا نیک فرجام

لذا دادگاه در تاریخ 23/5/84 ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید و در تاریخ 9/8/84 رأ به صورت دادنام تنظیم می شود:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهیم ...  55 ساله شغل راننده اهل کاشمر ساکن مشهد دائر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شکایت شکات 1- آقای محمود متین مقدم به وکالت از آقای ....قمی و 2- آقای کاظم مسئول حراست شهرداری بعنوان نماینده اداره شاکی با عنایت به مندرجات پرونده واظهارات شکات و لوایح تقدیمی و مدافعات بلاوجه متهم و وکیل مدافع وی آقای امراله دهقان بود و با عنایت به شش فقره سابقه کیفری مؤثر متهم از جمله اخاذی و کلاهبرداری و قتل غیر عمد و ..... دادگاه بزه انتسابی به متهم را دائر بر استفاده از سند مجعول عادی از طریق طرح دعوی در شورا ی حل اختلاف بطرفیت آقای محمد هادی عطایی قمی مجهول المکان ؟ به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند یک قطعه زمین با مشخصات پلاک 777 فرعی از 138 الی 142 اصل بخش 9 مشهد و معرفی خود بعنوان مالک زمین مذکور که در طرح احداث خیابان توسط شهرداری و قرار گرفته و تا مرحله صدور چک پرداخت وجه زمین موصوف توسط شهرداری اقدام نموده است دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص  و متهم را به استناد مواد 48 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را علاوه بر جبران خسارات وارده به شکات به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت استفاده از سند مجعو ل محکوم می نماید رأی  صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 133  دادگاه عمومی مشهد

قارونی 9/6/84

نویسنده:علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx


مطالب مشابه :


جعل و استفاده از سند مجعول

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می
جعل و استفاده از سند مجعول

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می
جعل و استفاده از سند مجعول

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می
از لیست های انتخاباتی چه خبر

رزمندگان حزب الله مشهد - از لیست های انتخاباتی چه خبر - - رزمندگان حزب الله مشهد
جلیلی ، فردا یا شنبه برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند

رزمندگان حزب الله مشهد 5.پاکیزه سرشت (مدیر سابق حراست شهرداری مشهد) 6. دکتر شهریاری
وداع و خداحافظی با همکارانم در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

جا دارد از تمامی عزیزان و همکاران و مدیران محترم مجموعه شهرداری مشهد از همکاران حراست
بسته خبری ویژه «تابناک»؛نامه عجیب به فرمانده سپاه/ احتمال انصراف لاریجانی از نامزدی مجلس/ تفسیرها از

دفتر خانه اسناد رسمی 162تبریز - بسته خبری ویژه «تابناک»؛نامه عجیب به فرمانده سپاه/ احتمال
مردان دکتر قاليباف در شهرداري تهران

اين فرماندار مشهد، شهردار منطقه 5 تنها» مديركل حراست شهرداري شود شهرداری
برچسب :