درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد

توسط:حامد مالی:50
صنعتی:32
حسابرسی:45
ریاضی امار :15
زبان:0
قبولی تکمیل ظرفیت (ارومیه)
    توسط:امیر زبان -6.7
حسابداری مالی50
حسابداری صنعتی23.3
حسابرسی46.7
ریاضی 0
رتبه131
آخرین رتبه قبولی32
تراز5516
آخرین تراز قبولی6176
مردود کد انتخابی اسلامشهر       نویسنده: دیار زبان0
حسابداری مالی33.3
صنعتی30
حسابرسی65
ریاضی33.3
رتبه 348
واحدانتخابی علوم وتحقیقات تهران
واحد قبولی علوم وتحقیقات آ.شرقی
    نویسنده: مهدی زبان 5%
مالی40%
صنعتی 50%
حسابرسی 40%
ریاضی 31.7%
تراز6215
قبولی در واحد الکترونیک
      نویسنده: azam زبان 8%
مالی 16%
ریاضی 50%
صنعتی60%
حسابرسی51%
واحد انتخابی: تهران شمال
واحد قبولی: تکمیل ظرفیت تهران مرکز قبول
رتبه325
      نویسنده: مجتبی زبان 0
ریاضی 40
مالی 45
حسبرسی 55
صنعتی 65
واحد انتخابی همدان
رتبه 60
واحد قبولی : مجازی       نویسنده: سمیرا زبان30
مالی43.3
صنعتی36.7
حسابرسی70
ریاضی37
واحد مشهد رتبه59
نمره کل6842
قبولی تکمیل ظرفیت واحد مجازی
    نویسنده: مهتاب ریاضی : 5
مالی :7/61
صنعتی :3/73
حسابرسی: 46/6
زبان :0
تراز : 6148
رتبه :196 واحد انتخابی قزوین
قبولی در تکمیل ظرفیت : علوم تحقیقات زنجان
   

نویسنده: نازی

زبان 5
مالی 21.8
صنعتی 8.3
حسابرسی 63.3
ریاضی 51.8
تراز 6100
رتبه 36
واحد انتخابی اسلامشهر
واحد قبولی علوم تحقیقات اذربایجان شرقی

 

نویسنده: هاجر

زبان سفید
ریاضی 49درصد
حسابداری مالی 30درصد
حسابداری صنعتی25درصد
حسابرسی 50درصد
رتبه 120
واحد انتخابی مبارکه
آخرین رتبه قبول 67
واحد قبولی در تکمیل ظرفیت : علوم تحقیقات ساوه

 

نویسنده: نسیم

زبان 5
مالی35
صنعتی60
حسابرسی38.3
ریاضی و آمار 57.4
تراز6630
تراز آخرین فردقبول 6660

واحد انتخابی علوم تحقیقات خوزستان
رتبه 32
رتبه آخرین فرد قبول 30
قبول در تکمیل ظرفیت واحد خوزستان
آخرین نفر تکمیل 66
تراز آخرین نفر تکمیل 6263

 

نویسنده: بهنام

زبان6.67
مالي36.6
صنعتي28.8
حسابرسي23.3
رياضي35

واحد انتخابی: علوم تحقيقات تهران

واحد قبولی:تكميل ظرفيت علوم تحقيقات اروميه

 

نویسنده:آرزو

زبان5
مالی33.3
صنعتی61.7
حسابرسی80
ریاضی و امار 55.6
میانگین درصدها 46.65
رتبه 46
انتخاب :واحد مشهد
اخرین رتبه قبولی 28
اخرین تراز قبولی 7174
تراز :6948

قبولی در تکمیل ظرفیت:واحد الکترونیکی (مجازی)


 

نویسنده: ساسان
زبان: سفید
حسابداری مالی: 7/26
حسابداری صنعتی: 70
حسابرسی: 3/33
ریاضی و آمار: 7/26
تراز کل: 5972
سهمیه: بسیجی فعال
رتبه: 142
واحد انتخابی: یزد
آخرین فرد قبولی بدون احتساب سهمیه: 32 با تراز 6955
آخرین فرد قبولی با احتساب سهمیه: 49 با تراز 6687

و اما نتایج تکمیل ظرفیت:
آخرین فرد قبولی بدون احتساب سهمیه: 67 با تراز ...
آخرین فرد قبولی با احتساب سهمیه: 113 با تراز 6144

در تکمیل ظرفیت ترازهای بالای 6200 بدون سهمیه و بالای 5900 با سهمیه در واحدهای دیگر پذیرفته شدند و نتیجه تکمیل ظرفیت بنده : قبول با احتساب سهمیه در علوم تحقیقات واحد خراسان رضوی

 

زبان 5
مالی 75
صنعتی 76.7
ریاضی 33.3
حسابرسی46.7
رتبه 21 همدان آخرین فرد 27

 

زبان 23
مالی 44
صنعتی 59
حسابرسی 57
ریاضی 58
رتبه 10 نیشابور

 

زبان 25
مالی 50
صنعتی 53
حسابرسی 75
ریاضی 52
رتبه 5 قبول در واحد نیشابور
آخرین نفر قبولی 40

 

زبان 48.3
مالی 7.6
صنعتی 31.7
حسابرسی 46.7
ریاضی 38.3
نمره کل 6305
رتبه تهران مرکز262
تراز آخرین فرد قبول 6530
رتبه آخرین فرد قبول 167

 

زبان 0
مالی45
صنعتی38.7
حسابرسی64.1
ریاضی60
رتبه 11اسلامشهر

 

زبان 36.7
مالي 60
صنعتي 40
حسابرسي 48.3
رياضي 8.3
رتبه 156
تهران مركزي قبول


ریاضی 35
مالی 41.7
صنعتی33.
زبان 1.7-
حسابرسی ه66.7
رتبه 61
رتبه آخرین فرد قبول 32
نمره6289
نمره آخرین نفر6673
مبارکه مردود

 

صنعتی و زبان صفر
ریاضی وامار 10
مالی 40
حسابرسی 41.7
رتبه 365
اخرین نفر 40
واحد تبریز

 

زبان 5
مالی53
صنعتی60
حسابرسی38.3
ریاضی و آمار 57.4
تراز6630
تراز آخرین فردقبول 6660

 

زبان7
مالی53
صنعتی40
حسابرسی33
ریاضی و آمار 24
رتبه321 علوم تحقيقات

 

زبان 0
مالی 31.7
صنعتی 36.7
حسابرسی 56.7
ریاضی وامار 23.3
واحد انتخابی اسلامشهر
اخرین رتبه قبولی 32
رتبه 52
نتیجه :مردود

 

حسابداری مالی 15
ریاضی -3.3
صنعتی 52
حسابرسی 20
زبان 18
واحد قزوین رتبه 669 - آخرین فرد 32


زبان 38
مالی 57
صنعتی 40
حسابرسی 75
ریاضی 21
رتبه 8 کاشان

 

زبان 7/46
مالی 3/58
صنعتی 7/56
حسابرسی7/26
ریاضی 3/18
متوسط 83/40
رتبه 42 واحد همدان
آخرین فردقبول 27

 

واحد اراک
زبان0
مالی 20
صنعتی16.7
حسابرسی30
ریاضی10
رتبه 163 رتبه آخرین نفر قبولی 29

 

زبان 8.3
مالی 16.7
صنعتی 60
حسابرسی 61.7
ریاضی 30
رتبه 113 واحد یزد مردود اخرین نفر 49

 

آزاد همدان قبول شدم
زبان 7/31
مالی 3/48
صنعتی 7/66
ریاضی و آمار 7/56
رتبه 14
نمره کل 7324

 

زبان 55
مالی 35
صنعتی 53
حسابرسی 55
ریاضی 60
رتبه 4 قبول نیشابور آخرین نفر40

 

زبان 6.7
مالی48.3
صنعتی55
حسابرسی53.3
ریاضی3.3 -
رتبه 147 یزد

 

صنعتي 52
حسابرسي 52
رياضي 52
مالي 12
زبان 15
آخرين رتبه قبولي اهواز با سهميه 47
رتبه 55

 

مالی 70
صنعتی 29
حسابرسی 80
زبان تخصصی 42
رتبه 9 کاشان

 

قبول رتبه 8 همدان
ربان 25
مالی 7/76
صنعتی 7/76
حسابرسی 55
ریاضی 40
تراز آخرین نفر 6919
تراز 7555

 

مالی15
صنعتی45
حسابرسی35
ریاضی28
زبان10
رتبه28اراک(قبول)

 

واحد قزوین قبول
زیان 70
ریاضی40
حسابداری مالی81.7
حسابداری صنعتی67.7
حسابرسی 54.6
رتبه 4
تعداد پذیرش 32 نفر

 

زبان تخصصي انگليسي 13.3
حسابداري مالي 71.7
حسابداري صنعتي 45
حسابرسي 41.7
رياضي و آمار 31.7
نمره کل: 6792
قبولی نوبت اول در مبارکه

 

رتبه 45 بروجرد
آخرین فرد قبولی 30
زبان تخصصی 21.7
حسابداری مالی 28.3
حسابداری صنعتی 13.3
حسابرسی 28.3
ریاضی 15

 

رتبه 17 علوم تحقیقات خوزستان
زبان 28
ریاضی20
مالی 45
صتعتی 55
حسابرسی73

 

تبریز با رتبه 22
زبان تخصصی:11.7
حسابداری مالی:46.7
حسابداری صنعتی:18.3
حسابرسی:51.7
ریاضی و آمار:73.3

 

حسابرسی 70
مالی50
ریاضی45
صنعتی40
رتبه 19
کاشان
تراز6750

 

زبان 80
حسابرسی 60
صنعتی 60
مالی 30
ریاضی 20
رتبه 44 واحد قزوین

 

قبول واحد بندر عباس
زبان 40
مالي 66.7
صنعتي 45
حسابرسي 65
رياضي 0
نمره كل 6765
نمره آخرين فرد 6749
رتبه 30
رتبه آخرين فرد 31

 

زبان عمومی وتخصصی: 25 
حسابداری مالی: 55  
حسابداری صنعتی: 58.3  
حسابرسی: 41.7  
رياضي وامار: 33.3  
نوع سهمیه: عادی  
نام رشته: حسابداری 
رتبه در انتخاب: 9 
رتبه آخرین نفر انتخاب اول: 37 
نمره کل: 6836  
نمره آخرين نفر انتخاب اول: 6054  
نتيجه كلی آزمون: قبول درانتخاب اول  
واحد قبولی: مرودشت

 

زبان تخصصي -23.3 
حسابداري مالي 0 
حسابداري صنعتي -1.7 
حسابرسي 35 
رياضي امار 10 
رتبه 1285  
سهميه عادي  
انتخابي اسلامشهر  
نمره كل 4359 
نمره اخرين نفر 6176 
رتبه اخرين نفر 32 
نتيجه مردود

 

زبان تخصصي 0 
حسابداري مالي 21.7 
حسابداري صنعتي 23.3 
حسابرسي 40 
رياضي امار 25 
 رتبه 794  
سهميه عادي  
انتخابي تهران جنوب  
نمره كل 5522 
نمره اخرين نفر 6530 
رتبه اخرين نفر 167 
نتيجه مردود

 

حسابداری بندرعباس  
زبان13.3 
مالی60 
صنعتی53 
حسابرسی63.3 
ریاضی15.5 
رتبه 40 آخرین رتبه قبولی31 

 

زبان عمومی وتخصصی: 00 
حسابداری مالی: 55  
حسابداری صنعتی: 53.3  
حسابرسی: 55  
رياضي وامار: 16.7  
نوع سهمیه: عادی  
نام رشته: حسابداری  
نام واحد انتخابی: واحد علوم و تحقیقات تهران  
رتبه در انتخاب: 268  
رتبه آخرین نفر انتخاب اول: 167  
نمره کل: 6290 
نمره آخرين نفر انتخاب اول: 6530 
نتيجه كلی آزمون: مردود

 

زبان 28 
مالی40 
صنعتی26 
حسابرسی48 
ریاضی18 
رتبه ۳۱۳ تهران  

 

مالی 15  
صنعتی0 0  
حسابرسی 53.3 
زبان 20 
ریاضی 40 
رتبه 164 واحد تبریز - رتبه اخرین فرد 40

 

مالي 31 
صنعتي 9 
رياضي 9 
حسابرسي 50 
زبان 42 
رتبه 83 
رتبه آخرين 39 
رتبه آخرين نفر در سهميه 68 
واحد خليج فارس 
نتيجه مردود

 

زبان50 
مالي63/3 
صنعتي70 
رياضي18/3 
حسابرسي41/7 
نمره كل7165 
رتبه17 
نمره آخرين فردقبول6919 
رتبه آخرين فردقبول27 
قبولي همدان

 

زبان 6.7  
مالي 20  
صنعتي 40  
رياضي 41.7  
حسابرسي 61.7  
نمره كل 6193  
رتبه 10  
نمره آخرين فردقبول 5702  
رتبه آخرين فردقبول 30  
قبولي بروجرد

 

زبان:61.7 
مالی:26.7 
صنعتی:43.3 
حسابرس:60 
ریاضی:0 
رتبه :87 
آخرین قبولی با سهمیه:61 
نمره کل:6387 
نمره آخرین نفر انتخاب اول:6587 
دانشگاه همدان  

 

رتبه 6 واحد علوم تحقيقات تهران
درصدها:
زبان تخصصي 35% 
رياضي و آمار 3/58% 
حسابداري مالي 55% 
حسابداري صنعتي 7/81% 
حسابرسي 48% 
نمره كل  7643 
نمره آخرين نفر در انتخاب اول 6530 
رتبه آخرين نفر انتخاب اول 167 

 

رشته:حسابداری 
مقطع:ارشد 
ضرایب: 
زبان تخصصی:0 
مالی:7/61 
صنعتی:70 
حسابرسی:3/43 
ریاضی وآمار: 0 
قبولی تکمیل ظرفیت علوم و تحقیقات زنجان

 

زبان عمومی وتخصصی: 20  
حسابداری مالی: 48  
حسابداری صنعتی: 20  
حسابرسی: 76.7  
رياضي وامار: 70  
نوع سهمیه: عادی  
نام رشته: حسابداری  
رتبه در انتخاب: 3  
رتبه آخرین نفر انتخاب اول: 32  
نمره کل: 7125  
نمره آخرين نفر انتخاب اول: 6210  
نتيجه كلی آزمون: قبول درانتخاب اول  
واحد قبولی: اسلامشهر

 

زبان: 1.7-
مالی:43.3
صنعتی:10
حسابرسی:43.3
ریاضی:38.3
رتبه:431
اخرین فرد:167
تهران شمال
مردود

 

زبان سفید
مالی 45
صنعتی 58.3
حسابرسی 41.7
ریاضی 45
رتبه 169
تراز 6527
تراز اخرین نفر علوم تحقیقات 6530

 

زبان تخصصي انگليسي 18.3
2 حسابداري مالي 16.7
3 حسابداري صنعتي 48.3
4 حسابرسي 35 10
5 رياضي و آمار 45
تهران شمال رتبه 305مردود


مطالب مشابه :


تخمین رشته محل قبولی(رایگان)

اطلاعات جامع و مفید کنکور کارشناسی ارشد برق دولتی و آزاد تخمین رتبه محل قبولی
درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد

درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال چگونه براي آزمون ارشد مطالعه کنيم تا رتبه ي تک
( رتبه ها و حدنصاب درصدهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری )

ارشد92×اخباردانشگاه×منابع ارشد×استخدام92 - ( رتبه ها و حدنصاب درصدهای قبولی کنکور کارشناسی
نمره و رتبه های قبولی تکمیل ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد در آزمون کارشناسي ارشد سال 90

کنکور کارشناسی ارشد برق - نمره و رتبه های قبولی تکمیل ظرفیت واحدهای دانشگاه آزاد در آزمون
رتبه قبولی ارشد مترجمی

تشخیص اینکه چه رتبه ای برای قبولی در کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی انگلیسی لازم است کار ساده
رتبه و محل قبولی ارشد برق 92

همانطور که به دوستان قول دادم در زیر رتبه و محل قبولی بیش از 150 نفر از شرکت کنندگان ارشد برق 92
رتبه های آزمون کارشناسی ارشد حسابداری86

رتبه های آزمون کارشناسی ارشد حسابداری86 رتبه ۱۸۴ قبولی دانشگاه آزاد: تهران علوم تحقیقات .
رتبه ها و درصدهای قبولی کارشناسی ارشد آزاد سال88-(راهنمای جامع انتخاب رشته)

رتبه ها و درصدهای قبولی کارشناسی ارشد آزاد رتبه 31 تهران جنوب قبول شدم آخرین رتبه قبولی 160
تراز و رتبه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها)

تراز و رتبه قبولی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) رتبه. تربیت
رتبه ها و درصدهای قبولی کنکور سراسری ارشد 1390

رتبه ها و درصدهای قبولی کنکور سراسری ارشد کارشناسی ارشد رتبه ها و درصدهای قبولی
برچسب :