موضوع گزارش : کشتارگاه مرغ

 

 

 

 


 

 

 

موضوع گزارش :  کشتارگاه مرغ

 

تهيه کنندگان:

حسین غریبی

                                 

مقطع تحصيلي :

كارشناسي ناپیوسته بهداشت محيط ترم4

 

خرداد ماه 1390

 

تصفیه فاضلاب کشتارگاه مرغ

 

مقدمه

نیاز به  تصفیه فاضلاب در کشو رهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر باین علت است که تخلیه فاضلاب خام د رجریانهای اب و محیط زیست باعث الودگی شدیدی می گردد.

ابهاب زیر زمینی و خود زمین نیز از این الودگی مستثنی نیستند در کشور های در حال توسعه یا به تعبیر امروز کشور های جهان سوم کمبود و فقدان افراد کارامد و متخصص در بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه با عث شده تا به روشهای کم خرج تر که بهره برداری و نگهداری انها نیاز به تخصص زیادی ندارد توجه بیشتری مبذول گردد.

 

بدیهی است این روشها باید بتواند فاضلاب تصفیه شده ای که در تخلیه به محیط زیست باعث الودگی نشود تولید نماید توسعه روشهای تصفیه فاضلاب که از سال 1900میلادی شروع گردید همواره با تکامل روشها براساس انتظاری که انسان از تصفیه فاضلاب داشته توام بوده است .

در حال حاضر هدف اصلی از تصفیه فاضلاب حذف تمام الو د گیها به منظور ممانعت از الوده شدن محیط زیست می باشد .

بطور کلی اهداف تصفیه فاضلاب را می توان این چنین بیان کرد:

 

1-               گرفتن مواد معلق و شناور فاضلاب

2-               اکسیداسیون مواد الی ناپایدار موجود در فاضلاب و تبدیل ان ها به مواد پایدار مانند نیتراتها و سو لفاتها و فسفاتها و سپس ته نشینی و جداسازی انها از فاضلاب

3-               جداسازی مواد سمی محلول و نا محلول (toxic compound) از فاضلاب نظیر فلزات سنگین و ترکیبات انها

4-               گندزدایی و ازبین بردن عوامل بیماری زا در فاضلاب

 

تمام مراحل گفته شده در طبیعت و در مدت زمان نسبتا طولانی و بالغ بر چندین روز خود بخود انجام می گیرد و هدف از ساختن تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و تکامل دادن ان از یکسو سرعت بخشیدن به مراحل نام برده و کوتاه نمودن مدت زمان پالایش تا بحدود چند ساعت است و از طرف دیگر جلو گیری از الوده شدن منابع طبیعی و محیط زیست می باشد تصفیه فاضلاب چه بصورت مصنوعی و د رتصفیه خانه انجام گیرد و چه وقتی که به صورت طبیعی و خود بخود انجام گیرد به 3 صورت زیرممکن است عملی شود :

 

1-               تصفیه فیزیکی یا اولیه (physical treatment)

2-               تصفیه بیولو ژیکی یا ثانویه (biological treatment)

3-               تصفیه شیمیای یا نهایی (chemical treatment)

 

 

 

مشکلات ناشی از فاضلاب های تصفی نشده می توان نام برد :

 

1-               شیوع بیماری های حاد و میکروبی (عمده ترین و مهمترین مشکل)

2-               شیوع بیماری های مزمن

3-               بهم خوردن سطح ابهای زیر زمینی

4-               الودگی منابع اب,خاک , هوا

5-               عدم امکان استفاده مجدد از فاضلاب

6-               جلو گیری از زیبایی محیط زیست

 

 

تصفيه فاضلاب کشتارگاه مرغ

                                               

  يكي از معضلات كشتارگا هها دفع فاضلاب حاصل از كار كشتارگاه مي باشد 

   منابع تولید فاضلاب

- خون 

خون از موادیست که در مرحله ذبح تولید تولید می گردد

خون دارای درجه آلودگی فو ق العاده  زیاد می باشد

خون به جهت دارا بودن مواد مغذی فراوان می تواند در قسمت تبدیل ضایعات کشتارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد

خون اگر وارد شبکه تصفیه فاضلاب گردد که این امر اجتناب ناپذیر می باشد ویکی از دلایل بالا بودن درجه آلودگی فاضلابها ی کشتارگاه ها نیز همین امر است

مواد غذایی هضم شده

این مواد نیز جزو موادی هستند که می بایست از ورودشان به شبکه فاضلاب جلو گیری بعمل آید

ورود این مواد به شبکه نه تنها باعث بالا رفتن درجه آلودگی فاضلاب چه از جهت اکسیژن خواهی بیو لوژیکی و چه از جهت مواد معلق می شود بلکه سبب انسداد لوله های شبکه و تصفیه خانه می گردد

- فا ضلاب ناشی از شستشوی محوطه و تجهیزات

این بخش از فاضلاب در اثر شستشوی محوطه و تجهیزات قسمتهای مختلف مانند شوک و ذبح و پوست کنی تمیز کردن کله و پاچه - دل و جگر - قلوه  - تمیز کردن شکمبه و روده و.......  تولید می گردد که حاوی مقادیر ی خون - ذرات گوشت - چربی - مواد غذایی هضم نشده - پشم و گل و لای می باشد

- فاضلاب بهداشتی

با توجه به پیش بینی پرسنل شاغل فاضلاب های ناشی از توالت و دستشویی ها و حمام و رستوران با در نظر گرفتن سرانه ۱۵۰ لیتر و با توجه به این نکته طرح تصفیه فاضلاب کشتارگاه با هدف استفاده مجدد از آب مصرفی تهیه می گردد - توصیه می شود که فاضلاب بهداشتی وارد شبکه اصلی فاضلاب صنعتی نگردد و یا در صورت حجیم بودن آن جداگانه تصفیه گردد یا وارد چاه جذبی گردد

کیفیت فاضلاب خام

مواد معلق (Suspended  Solids )

این مواد شامل مواد فرار و غیر فرار می باشد که اگر وارد مجاری طبیعی گردند به تدریج ته نشین  می شوند و رسوبات لجن تولیدی به جهت دارا بودن مواد آلی تخمیر هوازی و بی هوازی  شده و سبب آلودگی محیط می شوند

مواد آلی قابل تجزیه بیو لو ژیکی (Biodegradable Organics )

این مواد عمدا از پروتئین ها -کربو هیدراتها و چربی ها تشکیل شده اند و به کمک فعل و انفعالات بیولوژیکی تجزیه می شوند اگر این گونه مواد تجزیه نشوند تثبیت و تجزیه بیو لوژیکی آنها با عث ایجاد نقصان در منابع طبیعی اکسیژن و تولید شرایط عفونی در طبیعت می گردد

عوامل بیماری زا (pathogens )

فاضلاب ها عموما دارای انواع میکروبها ی بیماری زا می باشند که می توانند سبب شیوع بیماری زا می باشتد که می توانند سبب شیوع بیماریها ی گونا گون مسری و غیر مسری گردد

مواد غذایی (Nutrients )

نیتروژن و فسفر و کربن در فاضلابها از مواد غذای غیر آلی می باشند که برای رشد بیو لوژیکی لازم می باشند اگر این مواد به محیط های آبی تخلیه شوند با عث رشد گیاهان آبزی نا مطلوب شده و در صورت تخلیه فراوان در زمین عامل ایجاد آلودگی در آبهای زیر زمینی می شوند

مواد آلی مقاوم یا تجزیه نا پذیر(Refractory Organics )

این مواد شامل فنل ها و سموم دفع آفات نباتی می باشند که باروش های متداول تصفیه بیو لوژیکی از فاضلاب خارج نمی گردند

مواد معدنی محلول (Inorganic Dissolved Solids )

مواد معدنی از جمله کلسیم سدیم و سولفاتها در اثر مصرف آب در فاضلاب وجود دارند ودر صورت داشتن برنامه ای برای استفاده مجدد از پساب و متناسب با برنامه باید از فاضلاب گرفته شوند

بطور خلاصه در یک کشتارگاه در صورتی که خون در مر حله ذبح و محتویات شکمبه و روده در فاضلاب تخلیه نشوند

آ شغالگیر

به منظور جمع آوری قطعات بزرگ موجود در فاضلاب از شبکه میله های موازی که بطور مورب درعرض

کانال نصب می شود استفاده می کنند زاویه بین صفحه شبکه با کف کانال بین ۳۰ تا ۴۵ درجه منظور می شود

فاصله میله ها حدود ۲ سانتی متر است

بلحاظ ثابت نگهداشتن سرعت عبور فاضلاب در داخل کانل مربوط - عرض کانا ل را در محل نصب شبکه میله ای عریضتر انتخاب می کنند

تمیز کردن جلوی شبکه آشغالگیر بدو طریق دستی و خودکار ( مکانیکی ) انجام می شود

برای کشتارگاههای  خیلی بزرگ که مقدار مواد اضافی فاضلاب  جمع شده جلوی آشغالگیر قابل توجه است و تمیز کردن آن بطریق دستی با اشکال مواجه می شود طریق خودکار پیشنهاد می گردد

روشهای تصفیه فاضلاب کشتارگاه

۱- استفاده از پنجره های آهنی که فضولات بسیار درشت را نگهمیدارند

۲- دستگاه جدا کننده مواد چربی که باید کاملا مورد مراقبت قرار گیرد

۳- ته نشین کردن ساده بجهت فراوان بودن مواد سبک - خون - و غیره  که کافی نمباشد

روشهای تصفیه شیمیایی عمل انعقاد را آسان می نمایید معرفهای زیر جهت تصفیه شیمیایی بکار می رود

استات فریک ۱ تا ۲ کیلو گرم بر حسب متر مکعب فاضلاب

املاح آهن و آلو مینیم که به آنها پرمنگنات یا کلرو آهک که در عین حال برای بی بو نمودن بکار می شود

از زیاد شدن آهک باید جلو گیری بعمل آورد زیرا باعث متصاعد شدن گاز آمونیاک می گردد

فا ضلاب حاصل از کشتارگاه به  د لیل ما هیتی که دارند می توانند باعث آلودگی محیط زیست و منابع آبی گردد

صنایع گوشت بطور کلی دارای مصرف بسیار بالای آب می باشند و به همین دلیل باید این واحدها مجهز به تصفیه خانه باشند تا این حجم بالای فاضلاب را بتوانند به محیط زیست وارد نمایند

میزان آلودگی یک فاضلاب با واحد BOD سنجيده مي شود كه معرف ميزان مواد آلي قابل مصرف براي موجودات ذربيني است

آلودگي فاضلاب صنايع گوشتي از جمله كشتارگاهها در حدود ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ميلي گرم در ليتر مي باشد

( فاضلاب انساني ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليگرم در ليتر مي باشد )

بعنوان رقم متوسط مي توان گفتكه به ازاي هر ۵۰۰ كيلو گوشت توليدي از يك كشتارگاه  ۵۰۰۰ ليتر فاضلاب با BOD در حدود ۱۵۰۰ توليد مي شود و اگر اين حجم آب كمتر شود آلودگي متنا سبا با لا خواهد رفت

الف : تصفيه مقد ماتي

در اين مرحله با استفاده از غربال مواد جامد مثل پوست و پشم و استخوان گرفته مي شود سپس در يك حوضچه

چربي موجود بروي سطح فاضلاب گرفته مي شود با اين وسايل مقدماتي مي توان ۹۰ درصد چربي و ۶۵ درصد مواد جامد و ۳۵ درصد BOD را كاهش داد

ب : تصفيه ثانويه

انتخاب روش براي اين مرحله در هزينه يك كشتارگاه بشدت تا ثير مي گذارد 

از طرف ديگر انتخاب روش بسته به زمين درد سترس - ميزان بوي نا مطبوعي كه مي توان توليد كرد و ميزان BOD خروجي مورد نياز - بستگي دارد

۱- روش غير هوا زي

در اين روش در غياب هوا ميكرو ارگانيسمها مواد آلي را كاهش مي دهند

كه در انتها BOD از ۶۰ تا ۸۰ درصد كاهش مي يابد . به د ليل توليد گاز متان در اين روش مي توان گاز فوق

را جمع آوري نمود و با انرژي حرارتي حا صل از سوزاندن دماي فاضلاب را به دماي ۵/۳۲ رسانيد كه راندمان تصفيه افزايش يابد و مازاد گاز توليدي گرمايش سالنها و آب را انجام داد

در اين روشها بار آلودگي ورودي به حوضچه ها به عمق ۵/۴ متر به ميزان ۵/۷ كيلو گرم به ازاي هر ۵۰۰۰ ليتر حجم مخزن مي باشد

۲- روش هوازي

در اين روش با استفاده از هوادهي سطحي يا عمقي ميكرو ارگانيسمهاي در محيط رشد مي كنند كه محتاج به اكسيژن هوا هستند و با رشد اين موجودات مواد آلي نيز به مصرف غذايي آنها مي رسد

 در اين روش حوضچه ها يي به عمق ۹/۰ تا ۲/۱ متر مورد بهربرداري قرار مي گيرند وبا ر آلودگي ورودي      ۱/۹ تا ۳/۷ كيلو گرم به ازاي هر هكتار سطح حوضچه ها

در اين روش از لجن فعال در ابتدا به عنوان شروع كنند استفاده ميشود و با فاضلاب مخلوط مي گردد و توسط  وسايل مكانيكي عمل هوادهي به حوضچه ادامه مي يابد اين روش براي فاضلابهاي انساني بسيار استفاده مي شود ولي براي فاضلاب صنايع گوشت به دليل حجم سرمايه گذاري بالا توصيه نمي شود ولي در عوض از سيستم تغيير شكل يافته آن يعني از روش هوادهي كانالي استفاده مي شود كه در كانالها به عمق ۸/۱ تا ۹/۰ متر انجام مي شود و قادر خواهد بود كه BOD را تا ۹۵ درصد كاهش دهد

 

جدول استاندارد خروجی فاضلاب ها برای تعدادی از آلاينده های مهم بر حسب mg/L

 

مصارف کشاورزی و آبياری

تخليه به چاه جاذب

تخليه به آبهای سطحی

پارامتر

100

30(50)

30(50)

BOD5

200

(100)60

(100)60

COD

100

-

40

TSS

10

10

10

چربی و روغن

5/8-6

9-5

5/8-5/6

pH

2

-

2

حداقل اکسيژن محلول

400

400

400( تعداد در 100 ميلی ليتر)

کلی فرم گوارشی

1000

1000

1000

کل کلی فرم ها

 

بحث ونتیجه گیری

1.   تخليه فاضلابها بايد بر اساس استانداردهايی باشد که بصورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بيان می شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروری است

2.مسئولين منابع آلوده کننده بايد فاضلابهای توليدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استاندارد تصفيه نمايند

2.   اندازه گيری غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه ای تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد

3.   اندازه گيری جهت تطبيق با استانداردهای اعلام شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضلاب بر مبنای نمونه مرکب صورت گيرد. در سيستم هايی که تخليه نايوسته دارند اندازه گيری در طول زمان تخليه ملاک خواهد بود

4.   لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستی به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايی  اِين مواد نباِيد موجب آلودگی محيط زيست گردد

5.   فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط  يکنواخت و به نحوی وارد آبهایذيرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گيرد

6.   فاضلاب خروجی نبايستی دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی کف و اجسام شناور باشد

7.   رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نبايد ظاهر طبيعی آبهای پذيرنده و محل تخليه را بطور محسوس تغيير دهد.

8.   روشهای سنجش پارامترهای آلوده کننده بر مبنای ذکر شده در کتاب روشهای استاندارد برای آزمايش آب و فاضلاب خواهد بود

10.استفاده از سيستم سپتيک تانک و ايمهوف تانک با بکارگيری چاهها و يا ترانشه های جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه يا ترانشه از سطح آبهای زيرزمينی کمتر از 3 متر باشد ممنوع است

11.ضمن رعايت استانداردهای مربوطه ، خروجی فاضلابها نبايد کيفيت آب را برای استفاده های منظور شده تغيير دهد

12.رقيق سازی فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهای اعلام شده قابل قبول نمی باشد

13.استفاده از روشهای تبخير فاضلابها با کسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است

14.استفاده از کنار گذر ممنوع است.

15.تاسيسات تصفيه فاضلاب بايد بگونه ای طراحی ، احداث و بهرهبرداری گردد تا پيش بينی های لازم جهت به حداقل رساندن آلودگی در مواقع اضطراری از قبيل شرايط آب و هوائی نامناسب ، قطع برق ، نارسائی تجهيزات مکانيکی و ... فراهم گردد

16.آندسته از فاضلابهای صنعتی که آلودگی آنها بيش از اين استانداردها نباشد می تواند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايد

پیشنهادات

در تصفيه بيو لوژيكي جهت رشد بقا و توليد مثل ميكرو ارگانيزم ها همواره مي بايست نسبت ثابتي بين مواد آلي نيتروژن و فسفر موجود در فاضلاب وجود داشته باشد كه در غير اينصورت اختلا لا تي در زندگي ميكرو ارگانيزم ها بو جود حواهد آمد

نسبت BOD به نيتروژن به فسفر حدود ۱۰۰ به ۵ به ۱ مي باشد ( اين نسبت حدودي  مي باشد )

زمانيكه در عمل اين نسبت برقرار نباشد مي بايست مقداري نيتروژن يا فسفر به سيستم تزريق گردد

- درجه اسيدي فاضلاب كشتارگاهها با توجه به تجارب و آزمايش هاي موجود همواره بين ۹/۶ تا ۶/۷ مي باشد

فاضلاب کشتارگاه تر کیبی است از مقدار زیادی آب -خون - تکه استخوان - چربیهای اضافی بصورت تکه های کوچک و بزرگ - شاخ - سم - تکه های کوچک روده و غیره

کانال فاضلاب از داخل سالن شروع می شود و بر حسب موقعیت محل و تاسیسات کشتارگاهها تا محل نهائی که ممکن است رودخانه  - تصفیه خانه - چاه و سطح زمین باشد ادامه پیدا می کند

 ابعاد کانال فاضلاب بر حسب مقدار حداکثر فاضلاب  تولیدی کشتارگاه طوری محاسبه می شود که سرعت متوسط عبور فاضلاب در داخل کانال نیز حدود ۵/۱ تا ۲ درصد می باشد

گندیده شدن لجن :
گندیده شدن لجن هنگامی اتفاق می افتدکه لجن در مدت طولانی در قیف جمع اوری لجن حوض زلالساز و کانال های انتقال لجن باقی بماند . این پدیده باعث ایجاد بوی نامناسب، شناور شدن تکه های لجن و نیز علاوه بر افزایش مقدار مواد معلق جامد پساب، منظره بدی روی سطح حوض ثانویه نمایان می شود. گندیده شدن لجن ، در اثر طراحی نامناسب قیف های جمع اوری لجن ، کف و دیواره های حوض ، کانال ها یا شبکه انتقال لجن پدید می اید . در چنین مواقعی لجن باید به مقدار بیشتری دفع گردد تا تجزیه غیرهوازی شروع نشود . گاهی اوقات لجن گندیده شده مربوط به کف حوض های هوادهی است که به دلیل نا کافی بودن هوادهی و عدم اختلاط در حوضچه ایجاد می شود . همچنین بارگذاری جامدات زیاد ، می تواند باعث تشدید مشکل گندیده شدن لجن ( لجن مرده ) از سیستم خارج شود تا فعالیت بیولوژیکی بهبود یابد .
گندیده شدن لجن در حوضچه زلالساز ثانویه ، به چهار دلیل زیر صورت می گیرد :
· میزان لجن برگشتی کم موجب باقی ماندن لجن ( به مدت طولانی ) در حوضچه زلالساز و در نتیجه گندیده شدن ان می شود .
· پل متحرک حوض زلالساز ، مجهز به پاروی لجنروب از کار افتاده باشد که در نتیجه لجن به سمت قیف جمع اوری لجن حرکت نمی کند .
· لوله یا خط انتقال به علت عدم تخلیه پیوسته لجن گرفته باشد .
· تلمبه های تخلیه لجن خاموش یا شیرهای مسیر پمپ بسته باشند .
یک بهره بردار خوب باید سیستم را روزی چند بار کنترل و بازرسی کند . در بیشتر تصفیه خانه های لجن فعال ، زلالسازهای ثانویه برای برگشت لجن به پمپ هوا و برای تعیین ارتفاع بستر لجن در حوض زلالساز وسایلی مانند نمونه گیر ودیسکهای نوری مجهزند . با تغییرات ارتفاع بستر لجن در حوض ثانویه ، می توان به سرعت مشکل را شناسایی کرد و جهت رفع ان چاره ای اندیشید .

حجیم شدن لجن :
یکی از مهم ترین مشکلاتی که اغلب در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ایجاد می شود ، حجیم شدن و عدم ته نشینی به موقع لجن در حوض ته نشینی ثانویه است که در اصطلاح به ان بالکینگ گفته می شود . عامل اصلی ایجاد بالکینگ ، رشد بی رویه باکتری های رشته ای و گسترش انها از سطح لخته های بیولوژیک می باشد که این امر ، از نزدیک شدن لخته ها و فشردگی انها جلوگیری به عمل می اورد .


وجود بالکینگ در تصفیه خانه ، می تواند مشکلات زیر را به همراه داشته باشد :

  • افزایش مواد معلق و BOD پساب خروجی از ته نشینی ثانویه
  • عدم فشردگی لازم لجن در کف حوض ته نشینی ثانویه و در نتیجه کاهش غلظت لجن در کف این حوض که این موضوع ، خود مشکلاتی از قبیل کاهش غلظت لجن برگشتی و لجن مازاد را در پی خواهد داشت .

در حالت بالکینگ ، به علت رقیق بودن لجن برای حفظ توده میکروارگانیسم ها در حوض هوادهی ( MLSS ) باید حجم لجن برگشتی افزایش یابد ، که این موضوع باعث افزایش هزینه پمپاژ می شود . در بسیاری موارد ، به علت محدودیت ظرفیت پمپاژ ، نمی توان جمعیت میکروبی را در داخل حوض هوادهی ثابت نگه داشت که در نتیجه مقدار MLSS در حوض هوادهی کاهش می یابد . در ضمن ، اگر بالکینگ شدید باشد ، افزایش میزان لجن برگشتی باعث افزایش بارگذاری حجمی روی حوض زلالساز می شود که در این حالت ، تنها راه برای جلوگیری از سرریز شدن لجن از حوض ته نشینی ثانویه ، افزایش میزان لجن دفعی است . کاهش MLSS در حوض هوادهی و همچنین افزایش لجن دفعی ، تبعات بدتری به دنبال دارد. در حالت بالکینگ ، به علت رقیق بودن لجن ، حتی در صورت ثابت نگه داشتن عمر لجن ، باید حجم لجن دفعی افزایش یابد که این مورد نیز موجب بروز مشکلات زیر می شود :

  • بار اضافی روی واحد تغلیظ لجن
  • بار اضافی بر هاضم های بی هوازی به علت کاهش زمان ماند هاضم
  • بار اضافی بر واحد ابگیری لجن
  • کاهش عمر لجن و MLSS حوض هوادهی

در حالت بالکینگ شدید ، به علت خروج لخته های بیولوژیک از سیستم ( چه از طریق سرریز حوض ته نشینی ثانویه و چه از طریق لجن دفعی ) ، MLSS حوض هوادهی و در نتیجه عمر لجن سیستم کاهش می یابد . کاهش MLSS حوض هوادهی ، به طور مستقیم باعث کاهش راندمان تصفیه می شود . زیرا در حقیقت توده بیولوژیکی تصفیه کننده فاضلاب کاهش می یابد . از طرفی با کاهش MLSS و کاهش عمر لجن ، اولاً لخته سازی دچار اشکال می شود ، لخته های پراکنده توسعه می یابد و کدورت فاضلاب تصفیه شده افزایش می یابد ، ثانیاً مرحله رشد میکروارگانیسم ها وارد فاز لگاریتمی می شود و در این حالت ، تولید لجن در بیشترین مقدار خود قرار دارد .


راه های عملی برای کنترل بالکینگ ( به خصوص رشته ای ) عبارتند از :

  • شناخت مشکلاتی که باعث رشد باکتری های رشته ای شده اند
  • شناخت گونه های باکتری رشته ای
  • تعیین راه های پیشگیری کوتاه مدت و درازمدت

 

·        یکی از مشکلات مهم این کشتارگاه تولید کف میباشد:

كف (Foaming)

معمولاً يكي از مشكلات اصلي در تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش لجن فعال خصوصاً در زمان راه اندازي، تشكيل كف در حوض هاي هوادهي و زلال ساز نهايي مي باشد. تئوري هاي زيادي در مورد علت آن مي تواند وجود داشته باشد. اما علت آن هرچه باشد، همواره يك رابطه مشخص بين تجمع كف روي حوضچه هوادهي، مقدار جامدات در مايع مخلوط هوادهي و هواي ورودي به هواده برقرار است.
 انواع كف و دلايل ايجاد آن

ايجاد كف بر سطح حوض هوادهي و حوض ته نشيني ثانويه در لجن فعال ممكن است علل مختلفي داشته باشد.كف سفيد پر حجم بر سطح هوادهي

اين كف ممكن است بر اثر عوامل زير به وجود آمده باشد:

در ابتداي راه اندازي تصفيه خانه به علت وجود مواد آلي تجزيه نشده و سن پايين لجن در بارگذاري هاي زياد (MLSS كم): اين نوع كف با محاسبه و MLSS قابل تشخيص و كنترل است كه در صورت بالا بودن نسبت و كم بودن MLRSS لجن مازاد را براي چند روز كم و يا قطع مي كنند.در اين حالت ميزان DO در حوضچه هوادهي را نيز مرتباً كنترل نموده و آن را بين 2 تا 3 ميلي گرم بر ليتر نگه مي دارند و پساب ثانويه را از لحاظ خروج جامدات و شفافيت كنترل مي نمايند.


 كف قهوه اي تيره و كفاب در سطح هوادهي

اين كف ممكن است تحت شرايط زير ايجاد شده باشد:

سن زياد لجن (ناكافي بودن ميزان لجن دفعي): اين كف با مشاهده افزايش MLSS، DO ، SRT و نيترات در پساب خروجي و همچنين كاهش PH در حوض هوادهي قابل تشخيص است كه علت آن بارگذاري نامناسب حوض هوادهي ( پايين) مي باشد. كه جهت رفع آن بايد ميزان لجن مازاد را تا رسيدن به شرايط مناسب در حوض هوادهي افزايش داد اما اين افزايش نبايد بيش از 10 درصد در روز باشد همچنين ميزان لجن برگشتي بايد كنترل شود.

ورود مواد آلوده كننده صنعتي به تصفيه خانه: كه در اين حالت بايد منبع آن شناسايي و مانع ورود آن فاضلاب به تصفيه خانه شد.

 كف سفيد موج دار در سطح حوض ته نشيني:

نشان دهنده غلظت بالاي مواد جامد معلق در آن است و بايد ميزان لجن دفعي را افزايش داد و مراقب غلظت MLSS در حوض هوادهي نيز بود.كف ناشي از ورود دترجنت (شوينده) ها

اين نوع كف كمتر در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ديده مي شود. ولي اگر برخي فاضلاب هاي صنعتي كه حاوي مواد پاك كننده و شوينده هستند وارد فاضلاب شهري شوند و يا در ماههاي آخر سال بخاطر شستشو و خانه تكاني ايام عيد ممكن است مقدار دترجنت فاضلاب ورودي افزايش يابد و مشكل كف را در تصفيه خانه به همراه داشته باشد.

راههاي كنترل كف ناشي از ورود دترجنت ها عبارتند از:

-استفاده از مواد ضد كف

-نگهداري غلظت MLSS حوض هوادهي در حد بالا

-كاهش هوادهي در زمان هايي كه دبي فاضلاب كم است به طوري كه اكسيژن محلول ثابت باقي بماند.
برگشت مايع رويي هاضم (سرباره) به حوض هوادهي در طول دبي هاي كم كه باعث بالا رفتن اكسيژن خواهي مي شود.

تخريب كف باآب پاشكف ناشي از رشد باكتري هاي رشته اي

باكتري هاي رشته اي مي توانند باعث ايجاد كف رشته اي در لجن فعال شوند. شايعترين آنها توليد كف شكلاتي رنگ پايدار و غليظي است كه در اثر رشد اكتينوميست ها مخصوصاً جنس Nocardia بوجود مي آيد. البته رشد بيش از حد برخي ميكروارگانيسم هاي ديگر نيز مي تواند باعث توليد كف شود از جمله وجود Thiothrix كه توليد كف خاكستري روشن مي كند و يا تيپهاي Microthrix و 1863 و 0675 نيز در ايجاد كف گزارش شده اند. Nocardia شايع ترين آنها مي باشد. Nocardia در 30 درصد از نمونه هاي به دست آمده از تصفيه خانه هاي آمريكا و  14 درصد نمونه هاي بدست آمده از تصفيه خانه هاي آفريقاي جنوبي وجود داشته است.

.


عوامل مؤثر بر رشد باكتري هاي رشته اي مولد كف

F/M کم، ميزان بالاي گريس و چربي، دماي كم
Microthrix parvicella

سن لجن بالا، ميزان بالاي گريس، روغن و چربي و دماي بالا
Nocardia spp

DO كم، چربي و گريس بالا، PH كم

 

راههاي كنترل كف ناشي باکتری های رشته ای :

1.افزایش نسبت F/M و افزایش دما برای بعضی گونه های باکتری(  Microthrix parvicella)

2.کاهش سن لجن وکاهش دما (Nocardia spp)

3.افزایش اکسیژن محلول وافزایش PH

 

هم چنین پل ساخته شده برروی تانک خیلی سنگین است و پل به سختی حرکت می کند و به دلیل نامناسب بودن سازه ها لاستیکی روی پل دوار زود فرسوده و خراب می شود هم چنین این تانک کف روب و قیف  کف ندارد و رنگ فاضلاب نیز نا مطلو ب است .

 

                               کشتارگاه طیور

 

الف) معرفی محصول و کاربرد آن:

آماده کردن گوشت مرغ برای مصرف غذایی، به طوری که عملیات کشتار و پاکیزهسازی مرغ کاملاً بهداشتی صورت گرفته و گوشت مرغ عاری از هر گونه پر و مواد زاید و بستهبندی شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

ب) مشخصات محصول:

پرواضح است گوشت مرغ از لحاظ غذایی دارای ارزش بالایی است و در برنامه غذایی خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. میتوان گفت کشتارگاه طیور یک واحد صنعتی است که وظیفه تأمین گوشت مرغ با رعایت کامل قوانین و مقررات شرع مقدس اسلام صورت گرفته و به لحاظ قابلیت انجماد پذیری گوشت میبایستی تدابیر بهداشتی مناسبی (مانند ضد عفونی خط تولید، سردخانه و ...) در روند تولید اتخاذ شود. بسته بندی مرغ بایستی در کیسه هایی   انجام گیرد و منجمد شده و به بازار عرضه شود و یا به صورت تازه در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد که در صورت دوم می باید بلافاصله بعد از انجام مراحل فراهم آوری گوشت مرغ، انتقال به فروشندگان صورت گیرد. وزن مرغ در حدود 7/1 کیلوگرم تخمین زده شده و قسمتهای خورکی داخل شکم مرغ به صورت بسته های جدا همراه با مرغ در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.

ج) بسته بندی:

محصول به علت فراوانی در مصرف آن اغلب بستهبندی خاصی ندارد و در بشکه ریخته می شود ولی در این طرح بستهبندی نایلونی برای آن پیشبینی شده است.

د) شماره تعرفه گمرکی، شرایط ورود:

شماره تعرفه گمرکی مربوط به گوشت مرغ در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 1375 تحت عنوان مرغ پرکنده و بستهبندی شده درج میباشد و کد سیستم هماهنگ شده 21/207 آمده است. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود آن با مجوز وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی است.

ه) معرفی محصولات رقیب (محصول جانشین):

در زیرگروه مورد پروتئینی علاوه بر گوشوت مرغ میتوان به گوشت گوسفند، گاو، ماهی و میگو اشاره کرد. قیمت و سلیقه و ذائقه مردم، عوامل مهم در خرید گوشت مرغ است. تنزل قیمت هر کدام از فرآوردههای گوشتی باعث مصرف بیشتر آن خواهد شد ولی به هر حال مصرف گوشت از روند صعودی برخوردار بوده و به عنوان غذای اصلی در خانوارهای ایرانی مصرف میشود.

و) بررسی ضرورت احداث کشارگاه طیور:

کشور ما از یک طرف دارای رشد جمعیت با حدود 5/2 درصد می باشد و از طرف دیگر گوشت مرغ به عنوان یک غذای معمولی و روزمره در خانوارهای ایرانی مصرف می شود و این در حالی است که در گذشته گوشت مرغ فقط مربوط به مجالس و مناسبتهای خاص بوده است. لذا برای جوابگویی به نیاز جمعیت و تأمین مواد پروتئینی کشور احداث واحد گشتارگاه طیور ضرورت مییابد. باید دانست در صورت کاهش قیمت این محصول، تقاضا برای مصرف آن افزایش خواهد یافت، زیرا سلیقه و ذائقه مردم ایران گوشت مرغ را به عنوان غذای دلپذیر قبول می نماید.

ز) برآورد آماری عرضه و تقاضا برای گوشت مرغ:

با توجه به آمار و اطلاعات وزارت صنایع در ارتباط با کشتارگاه طیور میتوان ظرفیت واحدهای مربوطه را در کشور در حدود 400 هزار تن برآورد نمود به عنوان مثال در استان اصفهان طبق برآورد انجام شده ظرفیت تولید مرغ پاک شده در کشتارگاههای طیور، در حدود 80 هزار تن میباشد، لازم به ذکر است این استان در سالهای اخیر شاهد ایجاد واحدهای صنعتی کشتارگاه طیور به نحو چشمگیر بوده است.
از طرفی جمعیت کشور ما چیزی حدود 60 میلیون نفر میباشد که تمامی شهرنشینان و اکثر روستائیان خریداران این محصول هستند و فقط تعدادی از خانوارهای روستایی خود نیازشان را برطرف میسازند لذا میتوان ادعا کرد که:

کیلوگرم 360/000/000 = 360/000 تن در سال

60،000،000 / 360،000،000 = 6 کیلوگرم برای هر نفر در سال

از طرفی اگر حداقل مصرف مرغ به ازای هر نفر در ماه 750 گرم در نظر بگیریم مصرف سالیانه آن 9 کیلوگرم خواهد شد که این مبین عرضه در قبال تقاضاست و احداث چنین واحدهایی اقتصادی و لازم، به نظر میرسد.

ح) قیمت محصول در بازار داخل و خارج:

 

با توجه به نوسان قیمتها در بازار نمیتوان مقدار ثابت را به عنوان قیمت محصول در بازار داخل معرفی نمود، ولی آنچه در حال حاضر در مورد خرید و فروش گوشت مرغ معامله می شود قیمت هر کیلو برابر 16500 ریال خواهد بود. از قیمت محصول در خارج از کشور اطلاعات ذی قیمتی در دسترس نیست ولی در کشورهای حوزه خلیج فارس هر کیلوگرم آن حدود 5/3 دلار برآورد شده است (در صورتی که مرغ به صورت بستهبندی شده و با رعایت مقررات و استاندارهای جهانی عرضه شود).

 

 

خصوصیات  گوشت ماكيان تازه 

 

1-رنگ ماهيچه هاي اعضاء خلفي و پاها صورتي و ماهيچه هاي  سينه روشن مايل به زرد بوده و پوست به طور يكنواخت روي بدن كشيده و عاري از هر گونه پارگي يا تورم و خون مردگي، تغيير رنگ و خراش باشد.

 2- اندرونه شكم بايد خالي شده باشد.

3- مرغ بايد كاملاً تميز و عاري از ذرات خارجي باشد.

4- بايد عاري از قارچ زدگي باشد.(لكه هاي رنگي)

5- نبايد هيچگونه بوي غير طبيعي مثل بوي ترشيدگي يا تعفن حس گردد.

6- در اتصالات داخلي گوشت به استخوان تغيير رنگ يا بوي بدي نداشته باشد.

7- گوشت مرغ بايد سفتي و قوام طبيعي داشته باشد.

8- چربي طيور بايد رنگ زرد روشن يكنواخت داشته و بدون هيچگونه بوي بدي باشد.

9- پركني به طور كامل صورت گرفته باشد.

10- لاشه حالت ليز و لغزندگي نداشته باشد.

 

مرغ منجمد علاوه بر موارد بالا:

 

1- در كيسه هاي پلاستيك بي عيب بسته بندي و منجمد شده باشد.

2- فاقد آثار سوختگي ناشي از انجماد باشد.

3- كاملاً يخ زده و عمق لاشه كمتر از 12- درجه نباشد.

4- در فريزرهاي با برودت 18- درجه نگهداري شود.

5- در هيچ مرحله اي نبايد پوشش بسته بندي باز شود.

6- از قراردادن گوشت طيور منجمد در خارج از يخچال فريزر اكيداً خودداري گردد.

7- از آويختن مرغ منجمد در فضاي باز خودداري شود.

8- از ريختن مرغ منجمد در ظروف حاوي آب يخ و يا شستشوي آن خودداري گردد.

 

نكات قابل توجه مصرف كنندگان:

 

1- مرغ تازه بسته بندي به صورت سرد را از مغازه تحويل و در اسرع وقت آن را به يخچال منزل جهت جلوگيري از رشد ميكروبها و تسريع در فساد منتقل نمائيد.

2- هنگام خريد مرغ به تاريخ توليد درج شده روي بسته بندي توجه نموده و از تحويل مرغهاي بسته بندي شده بدون تاريخ و يا تاريخ گذشته خودداري گردد.

3- از قرار دادن مرغ بسته بندي شده به صورت سرد به مدت طولاني در هواي گرم در آشپزخانه خودداري گردد.

4- از خريد مرغ بدون بسته بندي خودداري نمايند.

5- در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتي قابل مشاهده از قبيل تغيير رنگ، بو و غيره مراتب را در اسرع وقت به شبكه دامپزشكي شهرستان اعلام نمايند

 

 

 

 

دستور العملهاي نظارت بهداشتي طيور در کشتارگاه

با عنايت به دريافت گزارشاتي مبني بر وقوع بيماري آنفلوانزاي طيور در برخي كشورهاي همسايه وبا توجه به جايگاه و نقش حمل و نقل در انتشار بيماري و پيرو بخشنامه هاي قبلي ، بدينوسيله دستورالعمل تكميلي اقدامات بهداشتي در خصوص حمل و كشتار طيور در كشتارگاهها به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ارسال می گردد.

بارگيري و حمل به كشتارگاه طيور


1. كليه گله هاي طيور پرورشي بايد ظرف مدت 48 ساعت قبل از بارگيري توسط دكتر دامپزشك مسئول فني بهداشتي مرغداري و يا كارشناسان اداره دامپزشكي محل ، مورد معاينه درمانگاهي قرار گرفته و نسبت به صدور گواهي بهداشتي جهت حمل به کشتارگاه (‌با اعتبار حداكثر 5 روز) اقدام شود.
2. كشتارطيور بايد دريكي از کشتارگاههاي طيور داخل استان و حتي الامكان در نزديكترين كشتارگاه انجام پذيرد و در صورت نياز ،‌صرفا لاشه طيور كشتار شده با رعايت ضوابط زنجيره سرد و پس از اخذ گواهي بهداشتي حمل به استان هاي ديگر حمل شود.
3. در صورتيكه ظرفيت كشتارگاهي موجود استان ،‌كمتر از ميزان طيور عرضه شده براي كشتار باشد ، صدور مجوز حمل گله هايي كه از نظر درمانگاهي سالم و بويژه فاقد نشانه هاي درمانگاهي بيماريهاي ويروسي واگير از جمله گامبورو ، ‌نيوكاسل و انفلوانزا ميباشند، ‌با رعايت ساير ضوابط بهداشتی حمل طيور زنده و هماهنگي با اداره كل دامپزشكي استان مقصد جهت كشتار در نزديکترين كشتارگاه مجاز يکی از استان های همجوار بلامانع خواهد بود. بديهی است کشتار کليه گله های مادر و تخمگذار( در پايان دوره ) بايد در يکی از کشتارگاههای طيور داخل استان انجام پذيرد.
4. از هر محموله طيور كشتاري متعلق به مرغداريهايي كه دردوره پرورش با تلفات بيش از 10 درصد به كشتارگاه فرستاده می شوند بايد پيش از بارگيري ، جهت انجام آزمايش هاي سرولوژيك به تعداد 15 نمونه خون تهيه شود.

تخليه طيور در كشتارگاه
1. گواهي حمل بهداشتي كليه محموله هاي طيور كشتاري بايد هنگام ورود به كشتارگاه كنترل گردد و بازرسي بهداشتي پيش از كشتار در مورد كليه محموله ها انجام پذيرد.
2. خودروها و قفس هاي ويژه حمل طيور كشتاري بايد قبل از هر بار بارگيري و بعد از هر بار تخليه ،‌بطور كامل شستشو و (‌ترجيحا با استفاده از ضد عفوني كننده هاي داراي پايه پراكسيد ،‌ ترکيبات چهارتايي آمونيوم ، يد - با رقت توصيه شده ) ضد عفوني ‌گردند . كنترل منظم فراهم و كارامد بودن امكانات لازم براي انجام فرايند فوق در کشتارگاههایطيور استان ضروري مي باشد.
تبصره : از ادامه فعاليت كشتارگاههاي طيور فاقد امكانات فوق بايستی در اسرع وقت جلوگيري بعمل آيد.
3. گواهي نظارت بر شستشو و ضد عفوني كاميونهاي حمل طيور ( برابر فرم نمونه که به پيوست می باشد ) جهت خروج اين کاميونها از كشتارگاه و مراجعه به واحد مرغداري برای بارگيری مجدد با مهر و امضاء مسئول فنی بهداشتي كشتارگاه ضروري است.يک نسخه از گواهی صادره بايد در کشتارگاه (نزد مسئول فنی بهداشتی ) بايگانی شود . در صورت حمل بين استاني طيور ، ارائه اين گواهي به اداره دامپزشكي مبدا ، برای دريافت گواهی بهداشتی حمل الزامي مي باشد.
4. خودروهاي حمل طيور كشتاري بايد داراي مشخصات زير باشند :
4-1)كليه سطوح اتاق حمل كاملا قابل شستشو و ضدعفوني باشد.
4-2) در هنگام حمل طيور، ‌مجهز به پوشش مناسب مانند پرده هاي مشبك برزنتي بوده،‌تهويه مناسب فراهم باشد.

بازرسي بهداشتي
مسول فنی بهداشتي كشتارگاه موظف است :
1. در صورت برخورد با محموله مظنون به آنفلوانزا در بازرسي بهداشتي ، كليه طيور با علايم باليني مشكوك و همچنين لاشه هاي مظنون به بيماري آنفلوانزا بايد ضبط و پس از معدوم نمودن به شيوه مناسب سوزانيده شود.
2. در صورت مشاهده مورد فوق، خط كشتار بايد متوقف شده و پس از شستشو و ضدعفوني مجدد و رعايت ساير دستورالعملهاي بهداشتي نسبت به كشتار طيور باقيمانده اقدام گردد يا كشتار موارد مظنون در پايان كشتار روزانه صورت گرفته و متعاقبا نسبت به شستشو و ضدعفوني کامل اقدام شود. همچنين ادامه فعاليت کشتارگاه، منوط به اخذ مجوز كشتار از اداره دامپزشکی محل می باشد که در صورت انجام کامل و دقيق شستشو و ضد عفونی کشتارگاه صادر خواهد شد .
3. كشتار گله هاي مظنون بايد با رعايت كليه ضوابط بهداشتي انجام گيرد . بديهي است پرسنل بايد مجهز به لباس كار مناسب ( كلاه ،‌ماسك ، روپوش ، دستكش و چكمه باشند.
4. مسئول فنی بهداشتي و نيز متصدي كشتارگاه موظفند اداره دامپزشكي محل را بلافاصله از تشخيص يا ظن به بيماري انفلوانزا در بازرسي بهداشتي قبل يا بعد از كشتار اگاه نمايند.
5. از كليه پرسنل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم تماس حداقل تا سه روز با كليه واحدهاي مرتبط با صنعت طيور اخذ شود.

كنترل بهداشتي كشتارگاه
1. اقدامات لازم براي مبارزه با جوندگان و حشرات به دقت به مورد اجرا گذارده شود.
2. كليه پنجره هايي كه به محوطه بيروني كشتارگاه باز مي شوند، ‌بايد مجهز به توري بوده ، به گونه اي که از ورود پرندگان و حشرات جلوگيري شود.
3. كليه سالنهاي عمليات و نيز تجهيزات مربوط بايد در پايان كشتار روزانه بدقت و به طور كامل شستشو و پاكيزه شده و با ماده ضد عفوني کننده مناسب گند زدايي گردند.
4. كليه آبروهاي فاضلاب موجود در محوطه بيروني كشتارگاهها بايد مجهز به سرپوش مناسب باشد ‌بنحوي كه از تماس هرگونه پرنده با ان جلوگيری شود.
5. كليه پرسنل شاغل در كشتارگاه بايد هنگام فعاليت از لباس كار مناسب اختصاصي جهت ايمني فردي و جلوگيری از انتقال بيماري (‌شامل كفش – كلاه- روپوش- ماسك – دستكش و ...) استفاده نمايند. لباس هاي كار بايد در پايان هر نوبت كاري تعويض وپس از شستشو و ضدعفوني به روش مناسب براي استفاده در روز بعد آماده گردند.
6. تعويض بموقع و نيز ا ستفاده از ماده ضدعفوني كننده در حوضچه هاي ضدعفوني موجود در ورودي كشتارگاه بايد مد نظر قرار گيرد.
7. از ورود خودروهاي متفرقه به كشتارگاههاي طيور بايد اكيدا جلوگيري شود.
8. از نگهداري هر گونه طيور و ساير حيوانات در كشتارگاههاي طيور بايد خودداري گردد.
9. ضايعات کشتارگاهی بايد بلافاصله و با رعايت کليه ضوابط بهداشتی به واحد تبديل ضايعات کشتارگاه و يا با فراهم اوردن کليه امکانات لازم (بدون هر گونه نشد در طول مدت حمل ) به کارخانه تبديل ضايعات مستقل انتقال داده شوذ و در غير اين صورت به شيوه بهداشتی در محل کشتارگاه دفن گردد.
بديهي است با كليه كشتارگاههايي كه دراجراي دستورالعمل مذكور قصور نمايند، از طريق مراجع قانوني برخورد لازم بعمل خواهد آمد . مسئوليت حسن اجراي دستورالعمل بعهده مدير كل استان بوده كه با استفاده از نيروهاي اداري نسبت به بازرسي ، نظارت واعلام موارد مربوطه اقدام نمايند.

 

 

 

 

 

 

گواهي شستشو و ضدعفوني خودروهاي ويژه حمل طيور زنده
شماره خودرو............ نام راننده..................

 

محل  بارگيري «

تاريخ بارگيري

محل تخليه««

تاريخ تخليه

امضاي مسئول فني- بهداشتي كشتارگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

علل اهمیت و ضرورت بهداشت محیط کشتارگاهها و کارخانجات فراوری مواد غذائی

 

سلامت و بهداشت مواد غذایی از مقوله های مهمی است که روز بروز بیشتر در

 

کانون توجه متصدیان بهداشت عمومی قرار میگیرد.بیماریهای ناشی از غذا(food-borne-disease) یا بطور مستقیم از مواد غذایی ناسالم و یا بصورت غیر مستقیم  در اثر آلودگیهای ثانوی حین تولید و فراوری، از مواد غذایی آلوده  منشاء میگیرند.

 

 

همچنین بعضی از آلودگیهای ثانویه که در حین کشتار یا فراوری محصولات دامی ایجاد میشود فساد این مواد را تسریع می نماید.

ü    رعایت بهداشت و نظافت کشتارگاهها و کارخانجات مواد غذایی بدلایل زیر حائز اهمیت فراوان می باشد:

1-جلوگیری از آلودگی محصولات تولیدی

2-حفظ سلامت کارکنان

3-افزایش عمر ماندگاری محصولات تولیدی

4-افزایش بهره وری

5-ارتقا کیفی و سلامت محصولات تولیدی

6-رسیدن به استانداردهای بهداشتی و کیفی

7-حفظ اعتبار کارخانه یا کشتارگاه

یکی از مسائل تشدید کننده آلودگی ها، نابینائی نسبت به محیط کار (Factory blindness) است.افرادی که برای مدت طولانی در یک محیط کار می کنند به تدریج از نظر ذهنی نسبت به دیدن دقیق محل کار خود (کور) می شوند و نمی توانند مسائل و ناهنجاری های محیط کار خود را مشاهده کنند.راه حل این مشکل بازدید تیم های نظارتی متشکل از افرادی غیر از کارکنان کارخانه است که هر چند گاه یکبار از کارخانه بازدید نمایند .

 

منشا آلودگی های کشتارگاهها و کارخانجات مواد خام دامی :

 

1-آلودگی های ناشی از حیوانات (مدفوع ، خون ،‌لاشه ، ترشحات و ...)

2-دیگر موادی که در فرایندهای مختلف استفاده می شوند

3-رفت و آمد  وسایل  و افراد

 

انواع مواد آلاینده

1-چربیها و روغن ها :

- اغلب شامل تری گلیسرید و اسید چرب

- دارای قوام روغنی تا واکسی

- غیرمحلول در آب

- در معرض هوا اکسیده یا پلیمریزه شده و بصروت سخت تری به سطوح متصل می شوند

- قرار گرفتن در معرض حرارت منجربه سوختگی و تبدیل به ذغال و مواد کربنی می گردد

2-پروتئین ها :

- مولکول های بزرگ و پیچیده معمولا نامحلول در آب

- دناتوره شدن (انعقاد) در برابر حرارت و افزایش سختی و حلالیت

- رسوب های سبز تا زرد رنگ ناشی از صفرا و دستگاه گوارش و سبز متمایل به قهوه ای ناشی از خون

- اتصال سخت و محکم رسوب ها به سطوح

3-کربوئیدرات ها و مواد نشاسته ای :

- مولکول های بزرگ و غیر محلول بعد از حرارت دیدن

- دارای منشا گیاهی برای تهیه سس ها،‌ پوشش ها و غیره

- قوام رسوب از حالت نرم و پودری تا سخت متفاوت میباشد

4- املاح و مواد آهکی و رسوبات فلزی و ...

- ناشی از چکه کردن و حرارت دیدن آب

- فرسایش سطوح و وسایل فولادی و آلومینیومی ، روی و غیره

- چسب ها و برچسب ها

- رنگ های استامپ مهر و غیره

- جلبک ها و قارچ هایی که در مناطق سرد و مرطوب رشد می کنند

 

مناسبت مواد مختلف برای استفاده در کشتارگاهها و کارخانجات مواد غذائی :

فولاد معمولی:  به سرعت در محیط های مرطوب زنگ زده و می پوسد

استیل زنگ نزن:  نوع درجه یک آن بهترین پوشش برای بسیاری از سطوح می باشد اما انواع نازک و ارزان قیمت آن در اثر تماس با پرکلرین و تغییر درجه حرارت ترک بر می دارد

روی و آلومینیوم :  روی بعنوان یک پوشش ضد فرسایش استیل و همچنین آلومینیوم هر دو در کشتارگاهها استفاده می شوند. ولی هر دو در مقابل مواد اسیدی و قلیائی قوی حساسند

موزائیک و سنگ : هر دو در مقابل مواد اسیدی حساس بوده ، فرسوده شده و ترک بر می دارند

رنگ ها : برحسب ماهیت دارای مقاومت در برابر عوامل مختلف مثل گرما و مواد پاک کننده هستند.برای محیط های خاص رزین های مقاوم به مواد شیمیائی (اپوکسی) در دسترس اند ولی باید با نوع تولید و نحوه عملیات پاکسازی مناسبت و همخوانی داشته باشند

پلاستیک ها و لاستیک ها : این مواد دارای کیفیت بسیار متفاوتی هستند انواع نامرغوب آنها در تماس با مواد شوینده ،‌نور ، حرارت و پرکلرین بسرعت فرسوده می شوند  برخی جاذب آلاینده ها بویژه مواد رنگی ، روغن ها


مطالب مشابه :


کشتارگاه گاو

Images cowتصاویر ی از گاو - کشتارگاه گاو - دامدار ببین
کشتارگاه

کشتارگاه. محلی است که در این اتاق پوست های گاو و گوسفندان نگه داری می شوند و در آخر کار
موضوع گزارش : کشتارگاه مرغ

میتوان گفت کشتارگاه زیرگروه مورد پروتئینی علاوه بر گوشوت مرغ میتوان به گوشت گوسفند، گاو
صنعت کشتارگاه و روشهای تصفیه فاضلاب آن:

پساب ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه گوسفند و گاو و مرغ دارای چربی و خون و مایعات و جامدات
ویزگیهای گاو کشتاری

دامپزشكان امیران - ویزگیهای گاو کشتاری - گاوزنده مناسب برای کشتار در کشتارگاه بایستی
برچسب :