هنر در دوره ی ابتدایی...!؟

 نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

ارتباط با طبيعت ( توجه به صداهاي مطبوع و ناموزون، گردش در طبيعت / پارك/ استفاده از محوطه­ی آموزشگاه ،آشنایی با عناصر طبیعی و ...)

وسيله نقليه جهت اعزام به مكان مورد نظر- دريافت مجوز و رضايت نامه­ی اوليا، ذره بین، کیسه فریزر

2

دوم

3

قصه گويي ( قصه هاي محلي ‘بومي ‘ ايراني)

كتاب قصه

4

نقاشی باموضوع آزاد

مداد رنگی/مدادشمعی/ آب رنگ/پاستیل،کاغذ/مقوا

سوم

5

نقاشي با موضوع معين (صورت انسان )

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا

6

كاردستي (شکل سازی با کاغذ و مقوا)

كاغذ رنگي/كاغذهاي باطله،زمينه دلخواه، چسب ‘مدادرنگي ، قیچی نوک گرد

چهارم

7

قصه گويي ( قصه هاي ایرانی ‘بومي ‘محلی) همراه با ايفاي نقش

كتاب قصه

8

نقاشي( چاپ انگشتي)

آب رنگ/ گواش/ استامپ، كاغذ ضخيم / مقوا

آبان

اول

9

نقاشي با موضوع معين(ميوه / حيوان دلخواه)

مدادرنگي/ گواش/پاستیل/ آب رنگ‘ كاغذ ضخيم / مقوای اشتنباخ /کاغذA4

10

كاردستي ( نقش آفريني با شكل هاي هندسي دايره ‘سه گوش ‘چهار گوش ) ( دوجلسه)

اشكال هندسي ‘چسب ‘ مدادرنگي ‘ زمينه مناسب ،كاغذ / مقوا، قیچی نوک گرد

دوم

11

12

تلفيق قصه گويي با تقليد صدا و حركات، همراه با ابزار مناسب

قصه ي مناسب

سوم

13

نقاشي (پيدا كردن تصاويراتفاقي از يك مجموعه­ی خط خطي)

مدادرنگي /مدادشمعي/پاستیل ،كاغذ / مقوا

14

كاردستي (شكل سازي با موادطبيعي‘برگ و ...)

انواع برگ گياهان / پوسته ميوه ها ، سنگ / مواد دورریختنی/صدف، چسب و...

چهارم

15

آشنايي با صداهاي مطبوع و ناموزون ‘ تقليد صدا

ضبط صوت‘ نوار‘CD

16

نقاشي با موضوع معين (گل دل خواه و...)

مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا

آذز

اول

17

كاردستي ( ساختن پرچم ) همراه با خواندن سرود جمهوری اسلامی

كاغذ رنگي‘مقوا ‘چسب ‘ دسته ي پرچم(نی/ چوب)

18

تعريف خاطره و تلفيق حركات و تقليد صدا

-

دوم

19

نقاشي براي قصه ( قصه هاي بومي و ايراني )

مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ / مقوا، قصه­ی مناسب

سوم

20

خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران و نقاشي پرجم

/ CD نوار ‘ ضبط صوت‘ وسايل نقاشي

21

كاردستي ( ساختن جورچين)

تصاوير رنگي از مجلات کودک ‘ مقواي نازك به اندازه تصوير ‘چسب مايع‘ مداد ‘ قيچي نوک گرد‘ كاغذ

جهارم

22

نقاشي با موضوع معين ( انسان كامل )

مدادرنگي /پاستیل/ مدادشمعي/آب رنگ،كاغذ /مقوا

زمستان

دي

اول

23

تربيت شنوايي ( تمرين و خواندن يكي از شعرهاي نوار بخوانيم پايه­ی اول ابتدایی )

/ CD نوار ‘ ضبط صوت

24

کاردستی( ساخت پاکت)

كاغذ رنگی/ کاغذ A4 ، قیچی نوک گرد، چسب

دوم

25

تصوير خواني با مشاهده يك تصوير ( درست كردن قصه براي تصوير )

يك تصوير مناسب به تعداد گروه‌ها

26

تربيت شنوايي‘ توليد صدا با ليوان هاي آب و تلفيق آن با شعر كودكان

هشت ليوان بلند ويكسان‘2 مداد بلند‘ جوهر رنگی، آب

سوم

27

نقاشي براي قصه

مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي، كاغذ

28

تربیت شنوايي‘ آشنايي با ريتم ( قدم رو)

سوت براي قدم رو، فضای مناسب (حیاط/ سالن)

چهارم

29

كاردستي ( ساختن کارت تبريك) ( دوجلسه)

انواع كاغذ رنگي، مقوا ‘ اشیاءدور ریختنی، چسب‘ قيچي‘ موادتزئيني‘ مدادرنگي‘ خط كش و...

30

بهمن

اول

31

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

زمستان

32

فعالیت کارگاهی (نقاشی، کاردستی با موضوع دست)

دست دانش­آموزان، لیوان آب

دوم

33

نمايش ( بازي سوال هاي دقّتي – يافتن يك شي با توجه به شدت صدا)

اشیاء مختلف موجود در کلاس

34

نقاشي با موضوع معين ) موضوعات اجتماعی یا مناسبت­های مختلف مثل روز مادر، روز پدر، سفره­ی هفت سین و .....)

مدادرنگي / مدادشمعي‘ كاغذ/مقوا....

سوم

35

بازی شناسایی صداها با چشم بسته

-

36

کاردستی( تبدیل سطح به حجم)

دست دانش­آموز/ کاغذ باطله/ گل سفالگری،گواش، کاغذ A4

جهارم

37

تلفيق قصه و نمايش

قصه مناسب /وسايل مورد نياز جهت اجراي نمايش

38

کاردستی ( ساختن کاردستی با اجزای میوه­ها)

انواع میوه­ها/ کاغذ A4، مداد رنگی/ آب رنگ/ پاستیل/ گواش، بشقاب ، چاقو

اسفند

اول

39

بازی حرکات وصداهای تقلیدی

-

40

كاردستي –کار با گل ، حجم دلخواه( ایجاد نقش روی گل)

گل رس آماده، لباس كار ، ظرف آب، نايلون /كاغذ بزرگ‘ روزنامه، اشياء براي ايجاد نقش

دوم

41

كامل كردن نقاشي نيمه تمام(توافق و همكاري گروه دو نفري ) (دوجلسه)

مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل/مداد شمعي ، كاغذ

42

سوم

43

كاردستي (کار با مواد موجود در طبیعت‘ سنگ ،برگ،پوسته­ها، هسته­ها، صدف و.....) (دوجلسه)

انواع سنگ­هاي كوچك ‘ صدف و... چسب ‘مدادرنگي /آب رنگ/ پاستیل / گواش و....

44

چهارم

45

بازی کشیدن صدای مصوت­ها

-

46

نقاشي آزاد

وسایل نقاشی (مدادرنگي‘مدادشمعي‘كاغذ يا مقواو....)

بهار

فروردين

سوم

47

چاپ انگشتي براي ايجاد نقش ( تصوير سازي : مثل انگور ‘گل، سيب ‘پروانه و...) (دوجلسه)

آب رنگ /گواش/ مداد رنگی/ مقوا يا كاغذ ضخيم

48

جهارم

49

كاردستي ( ساختن ظرف با روش انگشتی با گل)

گل رس آماده،  لباس كار ، ظرف آب، نايلون يا كاغذ بزرگ ،  اشياء براي ايجاد نقش

50

نقاشی( کشیدن شکل)

دست دانش آموز/ کاغذ A4، مداد رنگی

ارديبهشت

اول

51

بازي حرکات و صداهای تقلیدی

-

52

کار با گل( ساختن حجم دل خواه)

گل رس آماده ، لباس كار  ، ظرف آب ،  نايلون / كاغذ بزرگ ،  اشياء براي ايجاد نقش

دوم

53

نمايش (تلفيق قصه با تقليد صداها و حركات )

قصه مناسب همراه با وسايل نمايشي

54

بازی شناسایی اشیاء با چشم بسته

-

سوم

55

كاردستي ( ساختن تاج / سربند )

مقواي رنگی ، وسايل تزييني  ، قيچي ، چسب ،کِش ، منگنه

56

بازي زوو...

-

چهارم

57

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايه ي فعاليت هاي هنري سالیانه پايه ي دوم ابتدايي براساس جدول زمان بندي

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

نقاشي با موضوع آزاد

مداد رنگي/مدادشمعي/آب رنگ / كاغذ يا مقوا

2

قصه گويي ( مناسب سن دانش‌آموزان بومي ، محلي ، ملي)

كتاب قصه داراي تصوير

دوم

3

ارتباط با طبيعت (آشنايي با صداهاي مطبوع و نامطبوع تشخيص صدا و منبع آن، تقليد صدا

پارك يامحوطه مدرسه / دريافت مجوز / رضايت‌نامه اولياء

4

سوم

5

نقاشي با موضوع معين (گلدان گل ، باغ گل ، مغازه ، گل‌فروشي)

مداد رنگي ‘ مداد شمعي ‘كاغذ يا مقوا / چسب مايع / آب رنگ

6

كاردستي ( شكل‌سازي با كاغذ مچاله)

انواع خرده كاغذ / كاغذ رنگي /كاغذ يا مقوا / چسب مايع

جهارم

7

قصه‌گويي (قصه‌هاي ، بومي ، محلي ، ملي)

كتاب قصه داراي تصاوير

8

نقاشي( چاپ با استفاده از عناصر طبيعت)

كاغذ يا مقوا/ گواش/سبزیجات/میوه­ها/انواع برگ/صدف­ها/سنگ

آبان

اول

9

نقاشي با موضوع معين(ظرف ميوه ، باغ ميوه ، مغازه ميوه‌فروشي)

مدادرنگي ، مداد شمعي / آب رنگ / كاغذ يا مقوا

10

تربيت شنوايي (سرود جمهوري اسلامي ، اي ايران ، قدم رو)

ضبط صوت، نوار،سوت

دوم

11

كاردستي (شكل‌سازي با رشته‌هاي كاغذ)

انواع كاغذ رنگي يا مقواي نازك، چسب نواري يا مايع ، قيچي ، منگنه و ...

12

تلفيق قصه با تقويت شنوايي (شامل قصه‌هاي ريتم‌دار مثل شلغم پربركت)

ليوان‌هاي آب

سوم

13

نقاشي (يافتن تصوير از يك مجموعه خط خطي)

مدادرنگي /مدادشمعي/آب رنگ/كاغذ يا مقوا

14

نمايش (بازي سوال‌هاي دقتي ، بازي يافتن جاي خود با چشمان بسته)

يك دستمال تميز

جهارم

15

نقاشي با موضوع معين (حيوان مورد علاقه با خانواده ، باغ وحش، جنگل ، مزرعه)

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ / كاغذ / يا مقوا

16

كاردستي (كار با گل رس ، ساختن حجم دلخواه)

گل رس / روپوش /ظرف آب / پلاستيك براي زيردست

آذز

اول

17

قصه‌گويي همراه با اجراي نقش

قصه مناسب / وسايل نمايش

18

نقاشي براي قصه (قصه مناسب پايه دوم)

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ / كاغذ يا مقوا / گواش

دوم

19

كاردستي (شكل سازي با برش داخلي)

كاغذ يا مقوا ، چسب ، قيچي

20

سوم

21

نمايش (بازي يافتن يك شي با چشمان بسته / نام بردن اشياء محيط با چشمان بسته)

يك دستمال تميز براي بستم چشم

22

نقاشي با موضوع معين (معرفي شغل‌هاي مختلف)

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ / كاغذ / يا مقوا / گواش

جهارم

23

كاردستي (ساختن كارت تبريك همراه با پاكت)

انواع كاغذ رنگي يا مقوا / مواد تزئيني / چسب / قيچي

24

زمستان

دي

اول

25

نقاشي (توافق و همكاري گروه دو نفری براي انتخاب موضوع) کشیدن نیمی از نقاشی ، چسباندن دو نیمه به هم و کامل کردن آن

مداد رنگي ، آب رنگ ، گواش ، كاغذ يا مقوا

26

دوم

27

قصه‌گويي همراه با اجراي نقش

قصه مناسب ، وسايل نمايش

28

نقاشي (چاپ با استفاده از اشياء نقش‌دار (مواد مصنوعي)

گواش، كاغذ ضخيم يا مقوا ، پيچ و مهره، سكه و ...

سوم

29

كاردستي (شكل سازي با چند نمونه از يك ماده‌ي طبيعي)

مواد طبيعي مثل برگ ، سنگ ، صدف ، چسب مايع ، كاغذ‌ يا مقوا

30

جهارم

31

نقاشي با موضوع معين (آشنايي با زندگي مشاهير و بزرگان)

مداد رنگي ، مداد شمعي ، آب رنگ ، گواش ، كاغذ‌ يا مقوا

32

كامل كردن قصه‌هاي ناقص

قصه ناتمام

بهمن

اول

33

ارزش يابي نوبت اول

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

-

34

دوم

35

كاردستي (كار با گل رس، ساختن ظروف با روش فتيله‌اي)

گل رس ، پلاستيك براي زير دست ، ظرف آب

36

سوم

37

نقاشي با موضوع معين (دهه‌ي فجر)

مداد رنگي ، آب رنگ ، گواش ، كاغذ ‌يا مقوا

38

نمايش و اجراي نقش (با موضوع دهه فجر)

وسايل نمايش

جهارم

39

توليد صدا با ليوان‌هاي آب و تلفيق آن با شعر كودكان

8 ليوان بلند همسان ، دو مداد و مقداري آب رنگي

40

نقاشي براي قصه‌هاي مناسب پايه دوم

قصه ، ابزار نقاشي

اسفند

اول

41

نمايش (بازي شمارش با توجه به شدت صدا ، بازي آسياب فرضي)

وسيله نياز ندارد

42

تعريف كردن خاطره همراه با اجراي نقش

در صورت لزوم وسايل نمایش

دوم

43

نقاشي با موضوع معين (مناسبت‌ها)

ابزار نقاشي

44

كاردستي (رنگ‌آميزي اشياء گلي)

گواش ، ظرف آب ، قلم مو ، دستمال و اشياء ساخته شده

سوم

45

تصوير‌خواني (با مشاهده‌ي چند تصوير)

چند تصوير در رابطه با يك موضوع به تعداد گروه ها

46

نقاشي (چاب با استفاده از عناصر طبيعت)

مواد طبيعي مثل هسته‌ها ، دانه‌ها ، سنگ‌ها ، برگ ها و ... گواش ، ظرف آب ، كاغذ يا مقوا

جهارم

47

نمايش (بازي آينه، بازي سفر‌هاي خيالي)

دو عدد صندلي

48

نقاشي با موضوع معين (عيد نوروز)

ابزار نقاشي

بهار

فروردين

سوم

49

نقاشي (چاپ با استفاده از اشياء نقش‌دار)

مداد رنگي / گواش / اشياء نقش‌دار / كاغذ ضخيم / مقوا

50

كامل كردن قصه‌هاي ناقص

قصه‌هاي ناتمام

جهارم

51

نقاشي با موضوع معين (زيارت ، نذري دادن)

مداد رنگي / گواش / آب رنگ / كاغذ يا مقوا

52

نمايش يكي از داستان‌هاي كتاب بخوانيم كلاس دوم

وسايل نمايش / داستان مناسب

ارديبهشت

اول

53

كاردستي (شكل‌سازي با چند نمونه از يك ماده طبيعي)

مواد طبيعي مثل دانه‌ها / هسته‌ها / پوسته‌ها / برگ ها / كاغذ ضخيم يا مقوا / چسب مايع

54

دوم

55

تلفيق با نقاشي با قصه و نمايش (اجراي نمايش و هم زمان كشيدن آن توسط كودكان روي تابلوي كلاس)

تابلوي كلاس و ابزار مورد نياز

56

نقاشي با موضوع معين (موضوعات اجتماعي)

وسايل نقاشي

سوم

57

ارتباط با طبيعت ، آشنايي با عناصر طبيعي

رضايت‌نامه / وسيله نقليه / مجوز

58

بازي حركات تقليدي بدون صدا (پوست كندن ميوه يا پارو زدن در قايق)

-

چهارم

59

ارزش يابي نوبت دوم

(جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری )

-

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه­ی پايه ي سوم ابتدايي (جدول زمان بندي پیشنهادی)

 

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاریخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

ارتباط با طبيعت (آشنايي با صداهاي مطبوع و ناموزون ، جمع آوری مواد طبیعی و...)

پارك / محوطه مدرسه ، دريافت مجوز ، رضايت‌نامه اولياء،کیسه­ی نایلونی،ذرّه بین

دوم

2

حجم سازي با كاغذ مچاله

انواع كاغذ باطله ، چسب و ...

3

خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران

CD، ضبط صوت، نوار

سوم

4

نقاشي آزاد

مدادرنگی/ مدادشمعی/پاستیل/گواش/آب رنگ،کاغذ/مقوا

چهارم

5

آموزش تركيب رنگ ها (تمرين)

گواش/ آبرنگ، قلم مو، ظرف آب، کاغذ / مقوای ضخیم ، پالت جهت تركيب رنگ ها / طلق آبی/ زرد/ قرمز

6

شكل سازي با گل رس، اشكال هندسي

گل رس آماده، پيش بند،ظرف آب، روزنامه /پلاستیک

آبان

اول

7

يافتن تصوير از ميان مجموعه‌ي لكه هاي رنگين

گواش /آب رنگ،كاغذ/ مقوای ضخیم، قلم مو

دوم

8

ساخت كارت تبريك

انواع مقوا /كاغذ رنگی در اندازه هاي مناسب با كارت، چسب، مداد، قيچي، وسايل مورد نياز، مواد دور ریختنی، مواد مورد نیاز برای اتصالات

9

ساخت پاكت

انواع مقوا /كاغذ ، چسب مايع ، وسايل تزئيني، قیچی نوک گرد

سوم

10

بازی نمایش استشمام بوهای مختلف

-

چهارم

11

قصه گويي همراه با اجراي نقش

قصه آماده شده از قبل، وسايل متناسب با قصه براي ایفای نقش

12

سرود باهم بخوانيم

ضبط صوت، نوار/ سي دي

آذر

اول

13

بازي نمايش خوردن يك داروي تلخ

-

دوم

14

نقاشي با موضوع معين

وسايل مورد نياز نقاشي

15

شكل سازي با تاكردن كاغذ و مقوا

كاغذرنگی، قيچي نوک گرد، چسب، مداد،وسايل نقاشي

سوم

16

تعريف خاطره (در صورت امكان با ايفاي نقش)

--

چهارم

17

آشنايي با صداهاي مطبوع و ناموزون

تصاوير گوش انسان و حيوان، ضبط صوت، نوار كاست / سي دي صداهاي مطبوع و ناموزون

18

كامل كردن قصه هاي ناتمام

-

زمستان

دي

اول

19

نقاشي براي قصه (نقاشي متناسب با ماه محرم)

مداد رنگي/ مداد شمعي / پاستيل،كاغذ سفيدA4

دوم

20

نمايش (بازي سوال هاي دقّتی/ تشخيص اشياء با چشم بسته)

دستمال/ مقداري اشياء درون كيسه

21

توليد صدا با ليوان هاي آب

هشت ليوان بلور ساده و بلند، يك يا دو مداد چوبي ، جوهر رنگی

سوم

22

نقاشي براي قصه

وسايل مورد نياز براي نقاشي

چهارم

23

كاردستي (شكل سازي با كاغذهاي حلقه شده)

انواع كاغذ و مقوای رنگی، قيچي، چسب

24

تعريف خاطره يا قصه همراه با اجراي نقش

وسايل مورد نياز جهت اجراي نقش

بهمن

اول

25

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

دوم

26

بازي نمايش دست زدن به اجسام داغ يا سرد

-

سوم

27

كامل كردن نقاشي هاي ناتمام

مداد رنگي يا هر ماده رنگي ديگر، كاغذ /هر زمينه مناسب

چهارم

28

تصوير خواني با مشاهده يك يا چند تصوير

چند تصوير با يك موضوع (به تعداد گروه ها)

29

كار با مواد طبيعي

مواد طبيعي متنوع، چسب، چوب و ...

اسفند

اول

30

تشخيص صدا و منبع آن/ تقليد صدا

ضبط صوت، نوار، صداهاي طبيعت

دوم

31

تلفيق قصه يا خاطره با كاردستي

وسايل كاردستي متناسب با قصه يا خاطره

32

نقاشي با استفاده از چاپ مواد طبيعي يا مصنوعي

آب رنگ /گواش، کاغذ/ مقوا/ ظرف آب، انواع ميوه ها و اشياء مناسب و ...

سوم

33

ساخت بشقاب با گل

گل سفالگري، پيش بند، ظرف آب ، روز نامه /ظرف پلاستیک

چهارم

34

ساخت كارت تبريك

مقوا/ كاغذ، قيچي نوک گرد،چسب،مداد رنگي ،مواد دور ریختنی و ...

بهار

فروردين

سوم

35

شكل سازي با تاكردن دايره (شكل هندسي)

دايره هاي آماده، كاغذ و مقوا،مداد، چسب، قيچي

چهارم

36

سرود باهم بخوانيم

CD،ضبط صوت، نوار

37

بازديد از موزه و آثار باستاني ( میراث فرهنگی)

وسيله نقليه مورد نياز، رضايت نامه از اولياء، دريافت مجوز

ارديبهشت

اول

38

بازي معرفي يك شيئي بدون حرف زدن / بازي قدم رو

سوت ورزشي

دوم

39

شكل سازي با گل رس (حجم دل خواه)

گل رس، ظرف آب، پيش بند/ نایلون /روزنامه برای انجام فعالیت و رعایت نظافت و ...

40

نقاشي دل خواه

وسايل نقاشي به انتخاب دانش آموز

سوم

41

ساخت پاکت

کاغذ A4/مقوای رنگی، قیچی نوک گرد، چسب، مواد تزئینی

چهارم

42

كار با مواد طبيعي

چند نمونه ماده ي طبيعي، وسايل نقاشي،چسب و ...

43

بازي قدم رو/ بازي نمايش راه رفتن روي زمين داغ/ خواندن شعر كتاب بخوانيم

-

خرداد

اول

44

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

 

 

 

 

نمايه فعاليت هاي هنري ساليانه­ی پايه ي­ چهارم ابتدايي( جدول زمان بندي پیشنهادی)

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

ارتباط با طبیعت

رضايت نامه ، سرويس اياب و ذهاب ، كيسه نايلون ،ذره بين ، مجوز

دوم

2

کاردستی (ساختن مهر)

مقواي ضخيم ، چسب مايع، فوم ، خودكار ، قيچي

3

چاپ با مهر

مهرهاي ساخته شده ، زمينه مناسب ( مقوا/ پارچه/ظروف سفالي و ...)گواش،آب، قلم مو، استامپ

سوم

4

خواندن سرود جمهوري اسلامي

CD، ضبط صوت ، نوار

چهارم

5

قصه گويي همراه با اجراي نقش

وسايل مورد نياز جهت اجراي نقش

6

بازي گفت گوهاي في البداهه

-

آبان

اول

7

تعریف و نوشتن قصه یا خاطره یا شعر

ابزار نوشتن و کاغذ A4

دوم

8

نقاشی برای قصه،خاطره / شعر جلسه­ی قبل

وسایل مورد نیاز نقاشی

9

کاردستی ( کتاب سازی برای قصه ،نمایش جلسات قبل)

ابزار نقاشی، قیجی نوک گرد، چسب ،مقوا،کاغذ رنگی وسایل اتصال، وسایل تزئینی

سوم

10

آشنايي با سازهاي كوبه‌اي

ویدئو ، CD، تلویزیون ، فيلم ، تصاوير و ….

چهارم

11

شكل سازي با جعبه‌ها و قوطي هاي دور ريختني

انواع قوطي و جعبه ، چسب ، قيچي ، ابزار نقاشي ، انواع مواد تكميل كننده مثل مواد طبيعي ، وسايل تزئيني و ...

12

كامل كردن قصه‌هاي ناتمام

-

آذر

اول

13

حجم سازي با روش‌هاي تركيبي _ گل رس

گل رس ، ظرف آب ، اسفنج، پيش بند، نایلون / روزنامه

دوم

14

رنگ آميزي حجم گلي

حجم‌هاي ساخته شده گلي ، گواش، ظرف آب ، پارچه، پيش بند، روزنامه/ پلاستیک جهت انجام فعالیت

15

خواندن شعر، سرود باريتم مناسب

در صورت نياز استفاده از ضبط صوت ، نوار،CD

سوم

16

نقاشي از موضوعات دل خواه به صورت گروهي و در قطع بزرگ

مداد رنگي ، گواش /آبرنگ، کاغذ A4 (چند برگ به صورت متصل به هم)

چهارم

17

اجراي قصه به صورت نمايش

قصه مناسب، وسايل مورد نياز براي گريم در حدامكان، وسایل اجرای نمایش

18

ادامه فعاليت اجراي قصه به صورت نمايش

قصه مناسب، وسايل مورد نياز براي گريم در حدامكان

دي

اول

19

آموزش تركيب كردن رنگ ها و تمرين

گواش /آب رنگ ، صفحه زمينه ، پالت، طلق­­های رنگی (زرد،آبی، قرمز)

دوم

20

كامل كردن قصه هاي نا تمام في البداهه

-

21

ساختن طبل

ليوان پلاستيكي ، گلدان سفالي /پلاستيكي /مشابه بادكنك ،كاغذکشی، چسب قیچی نوک گرد

سوم

22

توليد صدا با طبل هاي ساخته شده همراه با شعر خواني

طبل هاي ساخته شده

چهارم

23

نقاشي از حيوانات ساده شده به صورت شكل هندسي

كاغذ شطرنجي ،مداد رنگی

24

وزن خواني براساس تقطيع اشعار

-

زمستان

بهمن

اول

25

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

دوم

26

27

نقاشي با موضوع معين( یکی از موضوعات کتاب روش تدریس)

وسايل مورد نياز جهت نقاشي

سوم

28

بازي سوال هاي دقتي

-

چهارم

29

-

-

30

تعريف قصه يا خاطره همراه با ايفاي نقش

وسايل مورد نياز جهت ايفاي نقش

اسفند

اول

31

ساختن شكل هاي متحرك و ادامه كار در جلسه بعد

دكمه فشاري ، مقواي رنگي ، كاغذ رنگي،قیچی نوک گرد، چسب

دوم

32

ادامه ساختن شكل هاي متحرك

ابزار نقاشي ، قيچي نوک گرد ،پانچ،چسب و ...

33

بازي انجام كارهاي ساده

-

سوم

34

وزن خواني براساس تقطيع اشعار

در صورت نياز استفاده از ضبط صوت و نوار،CD

چهارم

35

نوشتن قصه و خاطره

کاغذ A4، خودکار

36

نقاشی برای قصه و خاطره جلسه­ی قبل

وسایل نقاشی

بهار

فروردين

سوم

37

کاردستی( کتاب سازی)

کاغذ و مقوای رنگی، قیچی نوک گرد، چسب، وسایل اتصال موردنیاز، مدادرنگی/ پاستیل، منگنه و....

جهارم

38

بازی تاریک و روشن

-

39

قصه گویی همراه با ایفای نقش

وسایل مورد نیازبرای ایفای نقش

اردیبهشت

اول

40

ادامه­ی قصه گویی همراه با ایفای نقش

وسایل مورد نیازبرای ایفای نقش

دوم

41

حجم سازي با روش هاي تركيبي ( گل رس)

گل رس، ظرف آب ، اسفنج، پيش بند،روزنامه / پلاستیک برای انجام فعالیت، اشیاء مختلف برای ایجاد نقش

42

رنگ آميزي حجم هاي گلي

حجم هاي ساخته شده گلي ، گواش /آبرنگ، پيش بند، قلم مو، نایلون، برای انجام فعالیت

سوم

43

اجراي قصه بصورت نمايش

وسايل مورد نياز براي نمایش

چهارم

44

نقاشي آزاد

مدادرنگی، پاستیل ،آب رنگ، وسایل مختلف نقاشی

45

وزن خواني براساس تقطيع اشعار

راديو، ضبط صوت، نوار/CD درصورت نیاز

خرداد

اول

46

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايه ي فعاليت هاي هنري ساليانه­ی پايه­ی پنجم ابتدايي (جدول زمان بندي پیشنهادی)

فصل

ماه

هفته

جلسه

تاريخ

عنوان فعاليت هاي هنري

ابزار ومواد مورد نياز

پاييز

مهر

اول

1

آشنایی با طبیعت

رضایت نامه، مجوز اداره، وسیله نقلیه،ذره بین،نایلون

2

آشنائي با رنگ هاي اصلي و تركيبي

كاغذ رنگي ، پاستيل، آبرنگ ( طلق آبي _ زرد _ قرمز)

دوم

3

نقاشي از موضوعات واقعي

كاغذ رنگي/کاغذ A4 ، پاستيل ، آبرنگ ،مداد رنگي،وسایل نقاشی

4

سوم

5

-

-

6

ساختن حجم هاي به علاوه اي

كاغذرنگي ، قيچي

چهارم

7

قصه گويي همراه با اجراي نقش

كتاب قصه، وسایل مورد نیاز برای اجرای نقش

8

آشنايي با سازهاي كوبه اي

نمونه اي از سازهاي کوبه اي

آبان

اول

9

-

-

10

خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران

ضبط صوت ،نوار / CD

دوم

11

نقاشي براي قصه يا شعر

كتاب قصه ، كاغذ، مداد رنگي ، پاستيل ، آبرنگ،گواش و...

12

ساختن حجم هاي هندسي ساده

قيچي نوک گرد، كاغذرنگي، چسب ، مداد / خودکار

سوم

13

-

-

14

كامل كردن قصه نا تمام

-

چهارم

15

بازديد از كارگاه ساخت سازهاي كوبه اي

وسيله نقلیه ، رضايت نامه اولياء ، مجوز اداره

16

ارائه گزارش

كاغذ A4

آذر

اول

17

--

-

18

كتاب سازي ( نقاشي صحنه‌هاي قصه )

كاغذ رنگي A4، مداد رنگي / پاستيل/ گواش/ آب رنگ و ....

دوم

19

ساختن كلاژ ( تركيبي)

وسايل دور ريختني ، كاغذ A4، كاغذ رنگي ، چسب ، قيچي نوک گرد

20

تعريف خاطره همراه با اجراي نقش

-

سوم

21

-

-

22

وزن خواني براساس تقطيع اشعار

ضبط صوت ، نوار،CD

چهارم

23

آشنايي با ميراث فرهنگي و هنري ايران

وسيله نقليه ، رضايت نامه اولياء ، مجوز اداره

24

كتاب سازي ( صفحه آرايي)

قيچي نوک گرد ، چسب، كاغذرنگي

زمستان

دي

اول

25

كتاب سازي ( طراحي روي جلد)

كاغذرنگي ، مدادرنگي ، پاستيل ، چسب ...

26

طراحي از موضوعات ساده واقعي از روي مدل

مداد طراحي ، كاغذ، مدل

دوم

27

ساختن طبل

بادكنك ، كش ، ليوان يك بار مصرف / ظرف پلاستیکی

28

-

-

سوم

29

توليد صدا با طبل هاي دست ساز

طبل هاي ساخته شده توسط دانش آموزان

30

نوشتن قصه

كاغذ ، خودكار

چهارم

31

خواندن شعر و سرود همراه با ايجاد ريتم مناسب

ضبط صوت ، نوار/ CD

32

جمع بندی اطلاعات و نتایج ارزشیابی­های تکوینی در طول فرایند یاددهی- یادگیری

-

بهمن

اول

33

حجم سازي با تركيب روش هاي مختلف

گل رس ، پيش بند ، روزنامه/پلاستیک برای انجام فعالیت، اشیاء مختلف برای ایجاد نقش

34

نقاشي با موضوع آزاد

كاغذ ، مداد رنگي / پاستيل ، وسایل نقاشی و ...

دوم

35

تبديل قصه به نمايشنامه (1)

كاغذ A4 ، خودكار

36

-

-

سوم

37

اجراي نمايشنامه­ی قصه

وسايل گريم ، لباس براي اجراي نمايش

38

نوشتن خاطره

كاغذ ، خودكار

چهارم

39

رنگ كردن حجم گلي

گواش، پيش بند، قلم مو، روزنامه / پلاستیک برای انجام فعالیت و ...

40

-

-

اسفند

اول

41

تلفیق قصه با کاردستی

کتاب قصه، کاغذ و مقوای رنگی،چسب، وسایل دورریختنی در دسترس

42

نوشتن قصه

-

دوم

43

تبديل خاطره به نمايشنامه (2)

كاغذ ، خودكار

44

اجراي نمايشنامه خاطره

وسايل گريم ، لباس براي اجراي نمايشنامه

سوم

45

تلفيق قصه با نقاشي

كاغذ، مدادرنگي/- آبرنگ / پاستيل

46

-

-

چهارم

47

-

كاغذ و مقواي رنگي ،چسب ، وسايل دوريختني در دسترس

48

-

-

بهار

فروردين

سوم

49

-

-

50

-

-

چهارم

51

نقاشی از موضوعات تخیلی

کاغذ، پاستیل/آبرنگ/مداد رنگی و..-

52

-

-

ارديبهشت

اول

53

خواندن شعر و سرود همراه با ايجاد ريتم مناسب

ضبط صوت ، نوار/CD

54

-

-

دوم

55

تعريف قصه همراه با اجراي نقش

وسایل مورد نیاز برای اجرای نقش-

56

خواندن سرود جمهوري اسلامي ايران

ضبط صوت ، نوار

سوم

57

58

تعريف خاطره همراه با اجراي نقش

وسايل گريم براي اجراي نقش


مطالب مشابه :


هنر در دوره ی ابتدایی...!؟

مداد رنگي / مداد شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا. 6. كاردستي تلفيق قصه يا خاطره با كاردستي.
اهم فعالیت های هنرپایه دوم

كاردستي با اشياء طبيعي(موش و لاك پشت) درست كردن فضاي طبيعي با كاغذ رنگي(دايوراما)
بودجه بندی درس هنر(اول دوم سوم)

كاردستي ( شكل‌سازي با كاغذ مچاله) كاردستي (كار با گل رس، ساختن ظروف با روش فتيله‌اي)
زنگ تفریح (ساخت كاردستي)

با استفاده از مواد شمعي يا ماركر لباسهاي مترسك را تزئين كنيد . كاغذ كاردستي مشكي .
نمایه فعالیت های هنر سالانه اول ابتدایی

شمعي / آب رنگ ، كاغذ / مقوا 6 كاردستي (شکل سازی با کاغذ و مقوا) كاغذ رنگي
برچسب :