صنایع فرهنگی
1-     صنایع فرهنگی را  تعریف کنید؟(مهم)
صنایع فرهنگی به گونه ای از صنعت اطلاق می شود که به خلق ایده، تولید و توزیع محصولات و خدماتی می پردازد که ماهیت فرهنگی دارند و مخاطب آن ها جنبه ها و ابعاد فرهنگی فرد وجامعه است. و از آنجايي که توليد محصولات و خدمات فرهنگي بر خلاقيت، مهارت، دانش و استعداد توليد کنندگان آن استوار است صنايع فرهنگي را صنايع خلاق نيز مي‌گويند.
2-     شاخه ها و انواع صنایع فرهنگی را نام ببرید؟(مهم)

      صنایع فرهنگی هنری:سینما،تئاتر،هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایشگاه های هنری،مد و طراحی لباس، طراحی دکوراسیون،صنایع دستی
      صنایع فرهنگی چندرسانه ای:ماهواره،رادیو،تلویزیون، وب سایت های اینترنتی و تبلیغات
      صنایع فرهنگی مکتوب: کتاب ها، نشریات و روزنامه ها
      صنایع فرهنگی سرگرمی:موزه داری،جشنواره ها،تفریحات،گردشگری، اسباب بازی و بازی های رایانه ای
      از جنگ جهانی دوم بدین سو پیوسته بر اهمیت صنایع فرهنگی افزوده شده است.قدرت این صنایع و اهمیت بین المللی آن ها روزبه روز بیشتر احساس می شود.
      توسعه جوامع صنعتی ابتدا در اروپا و سپس در بقیه نقاط جهان،نوآوری های صنعتی پی در پی،به ویژه در زمینه ارتباطات و از همه مهم تر سلطه ملاحظات اقتصادی از هنگام ظهور سرمایه داری، سبب تحولی بنیادی در تولید و ارسال انواع بیان فرهنگی شده است.
3-      مبانی نظری صنایع فرهنگی را توضیح دهید؟(مهم)
      اصطلاح صنعت فرهنگ(به حالت منفرد)نخستین بار در کتاب دیالکتیک روشنگری توسط آدورنو و هورکهایمر ابداع شد.
       اصطلاح صنعت فرهنگ برای اشاره به فرآیند صنعتی شدن فرهنگی که به صورت انبوه تولید می شود ابداع شد.
      فرهنگ از کارکرد اصلی خود خارج می شود و درخدمت هژمونی غالب جامعه قرار می گیرد. در چنین شرایطی مردم نه محصولات فرهنگی، بلکه کالاهای تجاری صرفی اند که برابر آنچه آدورنو آن را شی زدگی، استانداردسازی و یکسان سازی می نامد، هویت و فردیت خود را ازدست می دهند.
      در صورتی می گویند یک صنعت فرهنگی وجود دارد که کالاها و خدمات فرهنگی به صورت صنعتی یا تجاری تولید، بازتولید، انبار و یا توزیع شود؛ یعنی در مقیاسی وسیع و هماهنگ با راهبردی که بیشتر مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است و نه براساس هیچ گونه علاقه ای به توسعه فرهنگی.
4-     اصطلاحات آدورنو رانام بیرید ویک مورد را شرح دهید؟؟(مهم)
      کالاشدگی (شیءزدگی) Commodification
      توده سازی Massification
      استاندارد سازی   Standardization
      بت وارگی کالا Fetishism
هرشیء نوعی محصول به شمار می آید و هیچ فردیتی به جز تودۀ مردم وجود ندارد. در چنین مفهومی، حتی انسان نیزنوعی محصول به شمار می آید.گانت لت معتقد است تمام محصولات در صنعت فرهنگ، ارزش های نظام غالب را منعکس می کنند و در حقیقت نه نیاز واقعی را، زیرا توهمی بیش نیستند.   
5-     کارویژه های اصلی صنعت فرهنگ از دیدگاه مکتب فرانکفورت را ببنویسید؟(خیلی مهم)
     ۱- تولید فرهنگ توده ای در راستای منافع سرمایه داری
     ۲- تضمین اطاعت از سلسله مراتب اجتماعی و از میان برداشتن هرگونه مخالفت اساسی با ساخت سلطه
     ۳-  سرگرم ساختن توده ها برای تضعیف آگاهی انتقادی آن ها و یکسان سازی و استاندارد سازی فرهنگی
6-     تفاوت صنایع انتشاراتی و صنایع تولید برنامه را بنویسید؟( مهم)
      صنایع انتشاراتی؛ صنایع فرهنگی هستند که در آن ها کارهنری آفریننده در مقیاسی کوچک است بعداً با استفاده از روش های صنعتی به شکل نسخه های فراوان تکثیر می شود. مثل: کتاب،آثارهنری و صفحه.
      صنایع تولید برنامه: سینما یا تلویزیون است که کار آفرینش یک اثر عملاً از همان ابتدا به معنی یک محصول اساسا صنعتی است.
7-    تقسیم بندی محصولات بر طبق روش های تولید را بنویسید؟( مهم) : جواب ان سوال با تفاوت صنایع انتشاراتی و صنایع تولید برنامه را بنویسید. مشترک است؟
     میان اولین گروه از صنایع فرهنگی، که در آن یک اثر هنری آفرینشی و شخصی، که در بدو امر در مقیاسی کوچک تولید شده، با استفاده از شیوه های صنعتی تکثیر می شود(کتاب، صفحه، تکثیر آثار هنری) وگروه دوم، که در آن شرط قبلی فعالیت آفریننده از همان آغاز کار داده های فنی قابل توجه است (سینما، تلویزیون) و در آن توزیع ماهیت جمعی دارد، تمایز قائل شد.
8-     تعریف آلبرت برتون از اقصاد فرهنگ را بنویسید؟( مهم)
     آنچه می توان اقتصاد فرهنگ نامید توصیف و تحلیل ویژگیهای مشهود عرضه و تقاضا و نیز ویژگی های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون بخش فرهنگ است.
     هرگاه تقاضای کل تولید بیش از عرضه کل باشد، نتیجه آن تورم قیمت ها است؛ در صورتی که برعکس، تقاضا کمتر از عرضه باشد، اقتصاد وارد رکود می شود و زمانی که بین حجم تقاضای کل و مقدار عرضه توازن برقرار باشد، سطح قیمت ها در تعادل و ثبات می ماند که به این حالت ثبات اقتصادی گویند.
9-     اهمیت کلی صنایع فرهنگی در یک نگاه ر ا شرح دهید؟؟(مهم)
      اقتصادی:  اشتغال زایی، تولید ثروت، درآمد و گردش مالی، مبادلات خارجی و فقرزدایی
      فرهنگی:  صدورفرهنگ ایرانی _اسلامی، دفاع از فرهنگ، حفظ تنوع فرهنگ بومی و ملی
      نوآوری و خلاقیت :  کمک به ایده ها، خلق مفاهیم، نوآوری
      دفاعی:   پشتوانه امنیت و اقتدار، صدور پیام انقلاب
      اجتماعی:   بهبود فرهنگ عمومی، افزایش خود باوری،پرورش همبستگی
      هویت ملی:  حفظ میراث، حفظ ارزش ها
      زیست محیطی:  دوستدار محیط زیست
10-   رابطه صنایع خلاق با سرمایه فرهنگی را بنویسید؟ (مهم) از پارگراف 4
      "صنایع خلاق" اشاره به گسترۀ وسیعی از فعالیتهاي اقتصادي دارند که با تولید و بهره برداري از دانش و اطلاعات و از طریق خلاقیت و نوآوري به تولید محصولات خود می پردازد.
      صنایع فرهنگی خلاق شامل تبلیغات، معماري، هنر، صنایع دستی، طراحی مد، فیلم و موسیقی، هنرهاي نمایشی، چاپ و نشر، نرم افزار، اسباب بازي و بازيهاي ویدیویی، رادیو و تلویزیون تلقی میگردد.
       با تکیه بر صنایع فرهنگی خلاق میتوان به جذب تخصصهاي نوآورانه و مبتکرانه پرداخت.
      صنایع فرهنگی خلاق میتوانند با تولید کالاهاي فرهنگی به وضعیت مصرف و نیازهاي فرهنگی در جامعه نیز سرو سامان دهند. میزان مصرف، نوع مصرف و تنوع کالاهاي فرهنگی موجود در جامعه قدرت تبیین کنندگی سرمایه فرهنگی در جامعه را دارامیباشند. بدین معنا که با سنجش مصارف فرهنگی افراد میتوان پایگاه اجتماعی و میزان سرمایه فرهنگی ایشان را مشخص و حتی پیش بینی نمود.
      در شبکه جهانی امروز، سرمایه فرهنگی نه ازجنبۀ فردي بلکه در بعد اجتماعی و به عنوان شاخصی مؤثر در توسعه مد نظر است. بنابراین توسعه و ارتقا در سرمایه فرهنگی، امروزه به عنوان "توسعه پایدار" در جوامع مورد نظر میباشد.
      سرمایه فرهنگی در راستاي تولید فعالیتهاي هنري، فعالیتهاي اوقات فراغت و تولید صنایع خلاق به رسمیت شناخته شده اند که می توان با ارتقاي آنها براي توسعه پایدار فرهنگی و حفظ و ارتقاي سبک زندگی آحاد جامعه و رسیدن به جوامع خلاق از آنها بهره مند شد.
11-  سرمایه فرهنگی را تعریف کنید؟(مهم)
      سرمایه فرهنگی یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از محصولات فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در وی انباشته می شود.
      از نظر پیر بوردیو سرمایه فرهنگی یکی از مهمترین شاخص های احترام و قدرت و ثروت طبقات ممتاز در جوامع امروزی است.
12-  انواع سرمایه فرهنگی از منظر پیر بوردیو را بنویسید؟(مهم)؟
      حالت تجسدی: این نوع سرمایه به بدن و ذهن فرد پیوسته است. به تلاشها و سرمایه گذاری شخصی فرد وابسته است و بوسیله خود فرد بدست می‏آید. آن کسی که برای تحصیل و برای بهبود خود فعالیت می‏کند، آنرا بدست می‏ آورد.صرف کردن زمان برای کسب علم، تلاش برای کسب سرمایه تجسدی است. در واقع حالت تجسدی سرمایه فرهنگی، مجموعه توانایی ها و دانایی های ذهنی و مهارت های عملی و رفتاری است که در شیوه سخن گفتن، باورها و ارزش ها و نگرش های خاص فرد تجلی پیدا می کند.
      حالت عینیت یافته: اشیاء مادی و کالاهای فرهنگی مانند نوشته‏ها، کتابها، نقاشی ها، ابزارهای موسیقی جزء سرمایه فرهنگی عینیت یافته است.
      حالت نهادی شده: تحصیلات و مدارک معتبر علمی و هنری می باشد.
13-  نقش و جایگاه زنان در صنایع فرهنگی چیست؟(مهم)
با توجه به دیدگاه فرهنگی نسبت به نقش زن درجامعه می توان صنایع فرهنگی و محصولات آن را حلقه ارتباطی دیگری دانست که زنان را در قید و بند رابطۀ ویژۀ خود با ساختارهای اجتماعی_اقتصادی قرار می دهددر اکثر فرهنگ ها، زن را به عنوان کسی که در منزل باشد و به خانه و زندگی عشق بورزد معنا کرده اند و رسانه ها بیشتر نقش زن و تأثیر گذاری آن را در جریان های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نشان نداده اند.
     زنان نویسنده در نتیجه تبعیضی که در انتشاراتیهایی که به دست مردان اداره می شود برآنها روا داشته شد، نقشی درجه دوم یافتند. گرچه غالب مصرف کنندگان]کتاب[ را زنان تشکیل می دادند نگرش ناشران آن بودکه نویسندگان داستان باید مرد باشند و زنان را وادار به اختیار کردن اسامی مستعار می کردند. کورربل،جرج الیوت و جرج سند چند نمونه از این دست اند.
     برخی کشور ها مانند چین تصویری مثبت از زن به دست داده و بر کمک های آن ها به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده اند.البته باز هم چین همان معضل، یعنی تقاضاهای ناسازگار بین نقش اقتصادی زن و نقش او در خانه، به قوت خود باقی است و بر طبق برخی تحقیقات انجام شده در لهستان و شوروی]پیشین[در واقع رسانه ها باعث آن شده اند.
14-   نقش بخش دولتی و حمایتهاي دولتی در صنایع فرهنگی را شرح دهید؟.(مهم)
      مقامات دولتی از راه‌های ذیل می‌توانند به اهداف عمدة مربوط به صنایع فرهنگی دست یابند.
      - کمک مستقیم، که عمدتاً به وسیلۀ پرداخت یارانه یا خرید کالاها و خدمات با بودجه دولتی انجام ‌شود .
      - کمک‌هاي غیر مستقیم به شکل بخشودگی مالیاتی،که در کشورهاي مختلف فرق می‌کند.
      - مقررات؛ شامل: مشخصات، قراردادهاي برنامه‌ها و امثال آنها که برخی شاخه‌ها را ملزم به رعایت  قوانین ناظر بر خدمات عمومی می‌کند.
      - موافقت‌نامه‌هاي بین المللی به‌ویژه موافقت‌نامه‌هاي مربوط به حقوق نویسندگان و مصنفان .
      - دیگر مشوق‌ها، مانند جشنواره‌ها، جوایز بخت آزمائی و امثال آن
      - و سرانجام، گسترش ضمانت‌هاي بانکی براي صنایع فرهنگی و وامهاي صادراتی، که براي دیگر صنایعی که دچار مشکل می‌شوند وجود دارد .
15-  نقش بخش خصوصی در صنایع فرهنگی را توضیح دهید؟.؟.(مهم)
      خط مشي‌و دستورالعمل‌هايي که از لحاظ سياست‌گذاري ملي، يک پاسخ مناسب به چالش‌هاي صنايع فرهنگي در بخش خصوصي هستند، بسته به بافت سياسي، اقتصادي و نظام سياسي- اقتصادي کشورهاي مختلف تفاوت کلي خواهند داشت. در واقع تعادل و موازنه ميان فعاليت دولت و بخش خصوصي وابسته به نظامي است که قدرت را در اختيار خواهد داشت و در کشورهاي مختلف متفاوت است. در برخي کشورها که بخش خصوصي موجوديت قدرتمندي را دارد مثل کشور ژاپن يک خط مشي آزاد منشانه وجود دارد و دولت با دو هدف خدمت به مردم و حصول اطمينان از پخش اخبار به شکلي تقريباً بي‌طرفانه در صنايع فرهنگي دخالت مي‌کند و اين اهداف در دو بسته بلند مدت و به طور مداوم و کوتاه مدت و مقطعي برنامه ريزي مي‌شود.
16-  دهکده جهانی از منظر  مک لوهان را بنویسید؟(مهم)
      مک لوهان از نظر توجه به فناری های ارتباطی جزو چهره های پیشتاز در این قلمرو محسوب می شود. وی عصر حاضر را عصر رسانه ها ناميده است و اصطلاح دهكده جهانی از ابداعات اوست. مک لوهان معتقد بود که رسانه هاي جديد باعث بوجود آمدن پديده جهش اطلاعات خواهند شد و مي گفت: " اطلاعاتي که انسانها نياز خواهند داشت، از چهار گوشه جهان و با سرعت فراوان در اختيارشان قرار خواهد گرفت. جهان بزرگ، روز به روز کوچکتر مي شود و انسانها چه بخواهند وچه نخواهند، گويي در يک قبيله جهاني يا يک دهکده جهاني زندگي مي کنند. چنين وضعيتي را امکانات الکترو نيک فراهم خواهد کرد.
      به اعتقاد او با وجود رسانه ها با برد زياد، خبر هر واقعه اي هر چند کوچک به سرعت در جهان منتشر مي شود. رسانه ها جهان را به اندازه ي يک دهکده (روستا) کوچک مي کند، دهکده اي که در آن رفتار، هيچ گروهي از بقيه پنهان نيست.
      رسانه های ارتباطی و تکنولوژی های اطلاعاتی با سرعت هشداردهنده ای در حال تغییر محیط های فرهنگی هستند.
17-  شکاف دیجیتالی را توضیح دهید؟(مهم)
      شکاف دیجیتالی نابرابری‌های موجود میان کشورهای مختلف جهان است که از چگونگی بهره‌گیری آنان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی می‌شود. به عبارت دیگر می توان گفت شکاف دیجیتالی نشانه ای از تهدید قدرت های نیرومندی است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخش های نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم می کنند.
      یکی از مشکلات فن آوری های جدید پدیده ای به نام ”شکاف دیجیتال“بین کشورهاست. این موضوع به قدری مهم است که از سال 94 میلادی معیار تشخیص کشورهای فقیر و غنی شده است. تا قبل از سال 94 فاصله کشورهای فقیر و ثروتمند را با سرمایه مادی می سنجیدند اما امروزه به کشوری ثروتمند می گویند که از نظر توسعه فن آوری اطلاعات به مرحله خوبی از رشد رسیده باشد.
18-  نقش تکنولوژی و فن آوری در صنایع فرهنگی را بنویسید؟(مهم)
      وقتي مي‌خواهيم که صنايع فرهنگي پويا را در کشور داشته باشيم، فناوري اهميت پيدا مي‌کند فناوري فرهنگي زيربناي صنايع فرهنگي و ابزار توليدات است با پيشرفت تکنولوژي مي‌توان محتواي موجود محصولات فرهنگي را به راحتي و در کمترين زمان از طريق شبکه‌هاي الکترونيکي وارد گستره بازار مصرف کنندگان نمود.
      کشورهايي که به اهمیت استراتژيک صنايع فرهنگي پي‌برده و اقدامات مناسبي را انجام دادند امروزه از نظر اقتصادي و همچنين نفوذ فرهنگي در سطح بين‌المللي، موقعيت ممتازي را دارند و به عکس کشورهايي که به دلايل مختلف اعم از ايدئولوژيک، سياسي و اقتصادي از صنايع فرهنگي خود حمايت نکردند امروزه به هجوم محصولات و محتواهاي فرهنگي بيگانه گرفتار شده‌اند و در معرض همه گونه پيامدهاي جدي آن، همچون به خطر افتادن هويت فرهنگي و پرداخت هزينه‌هاي سنگين يا فشار براي ايجاد مانع در برابر واردات فرهنگي قرار گرفته و بدين سبب چه از لحاظ اقتصادي و چه فرهنگي در معرض خطر انزوا قرار دارند.
      استفاده از فناوري و تکنولوژي در صورتي مفيد خواهد بود که نيازهاي واقعي و محدوديت‌هاي ناشي از محيط فرهنگي و ... در هر کشوري مورد توجه قرار دهد. تکنولوژي درکشورهاي توليد کننده با کشورهاي مصرف کننده متفاوت خواهد بود. مثلاً وقتي تکنولوژي در يک کشور توليد کننده تعريف مي‌شود و به صورت محصولي وارد بازار مي‌شود مثل تلفن همراه، در کنار دانش و فناوري ساخت آن، فرهنگ استفاده از آن تعريف مي‌شود که شامل تعريفي از ماهيت وجودي آن محصول و چگونگي استفاده از آن و... است اما در کشورهاي مصرف کننده اين محصول به صورت يک تکنولوژي وارداتي و عاريه‌اي و قرضي منتقل مي‌گردد مطمئناً فرهنگ استفاده و بهره‌مندي از آن با گزينه‌هاي کشور صاحب تکنولوژي، متفاوت است و به گونه‌اي ديگر تعريف خواهد شد.
19-    نحوه سازمان دهی صنایع فرهنگی در ایران را توضیح دهید؟(خیلی مهم)
 دودیدگاه با توضیح  و خلاصه پارگراف ها
2 دیدگاه وجود دارد :
       1- دیدگاه تمرکزگرای دولتی
      2- دیدگاه تکثرگرا
در دیدگاه تمرکزگرای دولتی، سیاست گذاری فرهنگی و ارتباطی یک سیاست تمرکزگرایانه است. یعنی مؤسسات و صنایع فرهنگی متمرکز در دست دولت است و دولت خود متولی امور فرهنگی است.
در دیدگاه تکثرگرا، دولت خیلی کنترل و مالکیت روی مؤسسات ارتباطی و فرهنگی ندارد یعنی این ها توسط نهادهای غیردولتی اداره می شود و دولت می تواند در سطح کلان اداره شود. به عبارتی دولت همه چیز را در دست خود متمرکز نکند و در دست نهاد های غیردولتی و عمومی باشد. در واقع گروه های مختلف اجتماعی بر اساس علایقی که دارند، بتوانند محصولاتی را تولید کنند و خوبی آن این است که یک بازار رقابت آمیز در عرصه محصولات فرهنگی شکل می گیرد و هر کس کالای بهتری داشته باشد، می تواند به بازار عرضه کند.
      اگر سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی، کاملاً دولتی و متمرکز باشد، آن وقت دولت اعمال نظر می کند و می تواند از بخش هایی حمایت کند و یا بخش هایی را نادیده بگیرد و این باعث می شود که فرهنگ در جامعه کاتالیزه و فیلترینگ شود و همه چیز از بالا اشاعه می شود که در درون جامعه پیامد مثبتی ندارد و تجربه حکومت های اقتدارگرا و کمونیستی سابق نشان می دهد تمرکز صنایع فرهنگی در دست دولت آثار مثبتی نمی تواند داشته باشد.
      هنگامی که می بینیم با ندادن مجوز به انواع موسیقی و حذف آن ها از برنامه پخش صدا و سیما، این موسیقی ها_ خوب یا بد_ سر از کوچه و بازار درمی آورند و تنها حقوقی که پایمال می شود حقوق پدید آورندگان آن هاست و روز به روز کوچه بازار به هر چیزی شباهت می یابد جز آنچه تبلیغ می کنیم، شاید بهتر آن باشد که با برداشتن موانع، این پدیدآورندگان کوچک را در خود هضم کنیم تا در آینده پدید آورندگان بزرگی شوند که در کلیت وسیع فرهنگ مورد نظرمان حرکت می کنند.
20-  چالش های صنایع فرهنگی در ایران را توضیح دهید؟(خیلی مهم)
      ۱- چالش اقتصادی یعنی اینکه عمده محصولات صنایع فرهنگی با مشکلات مادی و پولی مواجه هستند.
      ۲-  قاچاق کالاهای فرهنگی نادیده گرفتن حق مؤلف، سرقت علمی و ... است.
     ۳-   سیاست تمرکزگرایی فرهنگی در کشور ما است که کالاها و محصولات فرهنگی توسط خودحکومت، نظارت و کنترل می شود.
     ۴- گسترش کمی و کیفی رسانه های ارتباطی ماهواره، اینترنت و روزنامه در سطح جهان است. در واقع محصولات فرهنگی ما وارد رقابت نابرابر جهانی شده اند.
21-  نقش صنایع فرهنگی در رونق تولیدملی را شرح دهید؟(مهم)
      الف) نقش صنایع فرهنگی در بعد ثروت آفرینی ملی
میزان فروش محصولات فرهنگی نظیر برخی از فیلم های سینمایی، سریال های شبکه خانگی، کتاب های رمان، انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری بسیار بالاست. صنایع فرهنگی یکی از پر سود ترین حوزه های تولید ملی است. چرا که با سرمایه کمتر و نیز زمان کمتر بازگشت سرمایه، ثروت بیشتری تولید می کند. در صنایع فرهنگی به دلیل ماهیت نرم آن، می توان از قابلیت های شبکه های اینترنتی و تجارت الکترونیک استفاده کرده و بازار این صنایع را بدون محدودیت های زمانی، مکانی و جغرافیایی در گستره جهانی تعریف نمود. بدین ترتیب با تسهیل عرضه و گسترده شدن بازار، میزان فروش محصولات فرهنگی افزایش چشمگیری می یابد که منجر به افزایش ثروت آفرینی ملی می شود.
      ب) نقش صنایع فرهنگی در بعد اشتغالزایی
صنایع فرهنگی از ابزارهای مهم توسعه به شمار می آیدکه مهمترین اثر خود را از راه افزایش اشتغال در جامعه بر جا می گذارد. ایجاد فرصت های شغلی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر میان حضور صنایع فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه ای رابطه بسیار قوی وجود دارد. چنانچه در تحقیقات نشان داده است در مناطقی از قاره اروپا که اشتغال در صنایع خلاق و فرهنگی در آنجا بیشتر است، به طور کلی از بالاترین حد رفاه اقتصادی نیز برخوردارند.
      زمینه های گوناگون فرهنگی و هنری ظرفیت های  مناسبی برای ایجاد اشتغال فراهم می کند. فرهنگ چون صنعت نیاز به کارخانه های بزرگ تولیدی ندارداما گستردگی و پوشش چشمگیری در واحد های کوچک تولیدی و تجاری با سرمایه های کم ایجاد می کند که در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. 
      صنایع فرهنگی علاوه بر نقشی که در فرهنگ کشورها دارد به دلیل رشد دائمی و فزاینده خود نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی دارد و می تواند مشاغل تخصصی و ارزشمند ایجاد و قدرت رقابت در قرن 21 را برای کشور به ارمغان بیاورد.
      تنوع و گستردگی محصولات فرهنگی و هنری، نیروی انسانی بسیاری را با تخصص های مختلف و در مشاغل متنوع به کار می گیرد.
      به طور کلی اطلاعات جمع آوری شده از بخش فرهنگ و صنایع فرهنگی، توانایی این بخش را در زمینه های کمک به رشد اقتصادی، توانایی اشتغالزایی بیش از سایر صنایع، به کارگیری نیروهای تحصیلکرده، ایجاد مشاغلی با ثبات و امن، ظرفیت ایجاد اشتغال موقت و پاره وقت و ایجاد شرکت های کوچک و کارآفرینی نشان داده است.
22-  پیوند صنعت فرهنگ و فرهنگ تن آسایی در جهان امروزرا شرح دهید؟(خیلی مهم)
     این مفهوم ساخته جامعه شناس آمریکایی به نام تورستین وبلن است. و به نمادهایی دلالت دارد که معرف طبقه ای است که در فرآیند تولید کالاها دخالتی ندارند و صرفاً از طریق معاملات سود کسب می کنند. به عقیده او این طبقه که مقبول جامعه واقع شده اند، از طریق نمایش هدر دادن پول، کالاها و وقت و ازطریق نمایش وسایلی که نماد تن آسایی هستند، سعی دارند تمایز خود را از دیگر طبقات نشان دهند.
     مصرف کالا بدون تلاش و کار، نوعی منزلت و اعتبار برای فردبه همراه داشته و نشانگر توانمندی اوست.
     در چنین جامعه ای ملاک ارزیابی فرد نه صرفاً بر اساس میزان ثروت و وضعیت مالی، بلکه بر اساس نمایش نمادهای تن آسایی است.
     وبلن معتقد است در طبقه تن آسا یکی از مهمترین معیارهای مصرف متظاهرانه، گرانبهایی آن است و فایده مصرف کالا از لحاظ ارزش زیبایی شناختی، به گرانبهایی آن وابسته است. در اثر نفوذ این نگاه و رواج فرهنگ طبقه تن آسا، معیارهای زیباشناسی با گرانبهایی در هم آمیخته اند. بهترین نمونه این آمیزش، در لباس پوشیدن خودش را نشان می دهد.
     وبلن در خصوص ضایع کردن متظاهرانه کالا، زمان و نیرو معتقد است:«هر شکل مصرفی که شخص بر می گزیند، برایش سودمند است. چشم هم چشمی، سودی است که درحقیقت مایه و زیربنای اسراف متظاهرانه می شود و اعضای طبقه تن آسا برای حفظ واعتلای منزلت خود به آن رو می آورند.»
23-  چه رابطه ای بین صنعت فرهنگ و فرهنگ تن آسایی وجود دارد؟ (خیلی مهم)
     درگذشته به دلیل محدودیت ارتباطات رسانه ای گسترده، این فرهنگ و نمادهای تن آسایی تنها در محدوده کوچکی، آن هم به میزان بسیار کم وجود داشته و بیشتر از طریق کنش های متقابل افراد با هم انتقال می یافت. اما با افزایش وسایل ارتباطی و گسترش رسانه هایی همچون تلویزیون و به خصوص از طریق تبلیغات، این امر به سادگی و با سرعت و دامنه بیشتری امکان پذیر شد.
     تلویزیون درحال حاضر خواسته یا ناخواسته در خدمت منافع سرمایه داری قرار گرفته و با نمایش نمادهای تن آسایی در برنامه هایش باعث ایجاد بازارهای وسیع و ترویج مصرف گرایی شده یا به عبارتی فرهنگ تن آسایی را به عنوان چیزی مطلوب به نمایش می گذارد. این امر از طریق فرهنگ سازی و ارزش سازی در جامعه صورت می گیرد. به گونه ای که همگان در تلاش برای به دست آوردن این نمادها خواهند بود.
     صنعت فرهنگ برای نفوذ در اذهان همگان ابزارهای مختلفی در اختیار دارد اما همراه با افزایش آگاهی مخاطبان، این ابزارها باید قدرتمندتر، بانفوذتر و همچنین نامحسوس تر گردند. یکی از این ابزارها که قدرتی بیش از دیگر ابزارها دارد، فرهنگ و نمادهای تن آسایی است.
     فرهنگ و نمادهای تن آسایی تمام اهداف صنعت فرهنگ از جمله یکسان سازی،ایجاد نیازهای کاذب و سلطه را تحقق می بخشد.
     در حال حاضر ترکیب صنعت فرهنگ و فرهنگ تن آسایی است که نمادها و سبک زندگی را برای جامعه تعیین می کند.تا حدی که خود طبقه بالای جامعه نیز زیر سلطه ی این ترکیب قرار گرفته و سبک زندگی و نمادهای خود را از آن دریافت می کند.
     یکی از خدمات صنعت فرهنگ به فرهنگ تن آسایی، مشروعیت بخشی به فرهنگ و نمادهای تن آُسایی هست. در چنین شرایطی ترویج دهندگان این فرهنگ، نه صرفاً طبقه بالا، بلکه خود جامعه است.
     یک نمونه از پیوندهای صنعت فرهنگ و فرهنگ تن آسایی می تواند در رابطه با پول باشد. فرد برای داشتن نمادهای تن آسایی که باعث ایجاد اعتبار،حیثیت و جلب توجه می شود نیاز به پول دارد. به عنوان مثال فیلم های تلویزیونی با نشان دادن کالاهایی خاص و ارائه آن ها به عنوان نمادهای تن آسایی، بازارهایی را برای فروش آن ها ایجاد می کنند و به مخاطبان می قبولانند که راه رسیدن شما به نمادهای تن آسایی، خرج کردن پولتان در این مسیر خاصی است که به شما نشان داده شده است.
24-  تاثیرات گردشگری و فناوری را توضیح دهید؟(مهم)
     گردشگری بر بستری از نوآوری های فناورانه شکل گرفته است. این تأثیر پذیری در دو بعد تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم قابل بررسی است:
     در بعد تأثیرات مستقیم، نوآوری های فناورانه در زمینه حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین اصول گردشگری امر سفر را برای گردشگران در چهارچوب وسیله نقلیه ایمن و شبکه راه های وسیع و گسترده امکان پذیر نمود .مثال بارز در این زمینه احداث راه آهن است
     دیگر نوآوری های فناورانه، اختراع اتومبیل در اواخر سده نوزدهم میلادی و بعد از آن هواپیما در سده بیستم، تحول عظیمی را در امر گردشگری سبب شدند.
     تأثیر گذاری غیر مستقیم نوآوری های فناورانه بر گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی مد نظر است.
_ افزایش درآمد سرانه تقاضا برای گردشگری را افزایش داد وسفر به دیگر مناطق را امکان پذیر نمود.
_ تقلیل ساعات کار و افزایش ساعات فراغت از کار زمانی را برای گردشگری فراهم آورد.
_ گردشگری اجتماعی یا گردشگری حمایت شده(همراه با یارانه) از سوی دولت ها و شرکت های بزرگ، در توسعه گردشگری نقش ایفا می کند. این حمایت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد مانند حمایت مالی، در اختیار گذاردن مکان، وسیله سفر، مرخصی تشویقی وکاهش ساعات کار در هفته.
_ گردشگری اعتباری یا قسطی نیز که مؤسسات مسافرتی، اتحادیه های هتلداری و غیره ارائه می کنند در افزایش تعداد گردشگران نقش دارد.
_ فناوری، به خصوص رادیو، تلویزیون، ماهواره، سی دی و متون تبلیغاتی انگیزه مسافرت و سیر و سیاحت در جهان را در انسان ایجاد کرد؛ یعنی گذران اوقات فراغت برای برخی جنبه روانی پیدا کرده است. بخشی نیاز جسمی و روحی انسان، بخشی نیاز به مصرف به خاطرتبلیغات و بخشی به خاطر تصورات است.


 
 با آرزوی سلامتی برای استاد گرامی و دوستان عزیز
به امید موفقیت و سربلندی
 


مطالب مشابه :


انواع مشاغل

تحقیق - انواع مشاغل - الجَنَّةُ حَرامٌ عَلي كُلِّ فاحِشٍ أن يَدخُلَها:ورود به بهشت بر هر
فرهنگ و انواع آن

تبلیغات فرهنگی - فرهنگ و انواع آن غني سازي مشاغل تقويت و تغيير مشاغل تضعيف گردد.
صنایع فرهنگی

2- شاخه ها و انواع صنایع فرهنگی را نام را با تخصص های مختلف و در مشاغل متنوع به
مشاغل خانگی

در لیست مشاغل خانگی مجاز و قابل انجام در منازل، 120 رشته صنایع دستی وجود دارد. بخش تولیدی شامل
سازمانها و مراگز فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی انواع سازمانها ها ، روابط بین مقامات و مشاغل بر اساس سلسله مراتب
معرفی انواع مشاغل خانگی

معرفی انواع مشاغل اطلاعات در زمینه‌های مختلف و مورد تقاضا، فروش کتاب و تولیدات فرهنگی
جزوه سازمان ها و مراکز فرهنگی( استاد شکری)

مدیریت امور فرهنگی های قرن ما شده ، مشاغل ساده وتکراری که برای انواع ياريگريها در
برچسب :