طراحي سيستم ارزيابي عملكرد سازندگان قطعات

عنوان مقاله : طراحي سيستم ارزيابي عملكرد سازندگان قطعات

نويسنده : سعيد جوانروح ، سيما سلمان زاده

گرد آوری و تنظیم : مانوئل ا.چکیده

امروز ارزيابي عملكرد سازندگان قطعات طرف قرارداد با تأمين‌كنندگان قطعات خودرو، به منظور اطمينان از انتخاب مؤثر سازندگان در قراردادهاي تأمين اهميت يافته است. با اين ارزيابي، تصميم‌گيري در خصوص تعيين شرايط خريد، پرداخت تسهيلات حمايتي و ارائة راهكارهاي هدايت و ارتقاي سازندگان از اعتبار قابل توجهي برخوردار است. با توجه به موضوع تحقيق، مدل كارت امتيازات متوازن (B.SC.) بستر مناسب را براي سيستم پيشنهادي ايجاد كرده است. از آنجا كه هدف از طراحي اين سيستم دو بخش مستقل «ارزيابي كلي عملكرد سازندگان» و «ارزيابي و انتخاب سازندگان» را شامل مي شود، شاخصها و روش مناسب براي هر يك مشخص شده اند. فراواني شاخصها در منابع تحقيق با در نظر داشتن شرايط خاص پروژه، معيار انتخاب شاخصهاي سيستم پيشنهادي بوده است.

با انتخاب شاخصهاي مطلوب با اوزان مشخص، امتياز نهايي سازندگان از مجموعة شاخصهاي پيشنهادي، رتبة سازنده را معين مي‌سازد. در بخش ارزيابي و انتخاب سازندگان، با بهره گيري از چهار گروه شاخص اصلي، پيش الگويي از روش مبتني بر سيستم خبره تهيه شده است كه با درج حقايق معرف وضعيت سازنده و استفاده از قواعد تصميم‌گيري مشخص، سطح عملكرد سازنده را تعيين مي‌كند.


کلید واژه‌ها: ارزيابي عملكرد، كيفيت، زنجيرة تأمين، سيستم خبره


مقدمه

مديريت هر سازمان بدون اندازه‌گيري عملكرد  همانند هدايت يك كشتي بدون ابزار ناوبري است. از سويي متقاعد ساختن مديران و كاركنان سازمان به كارآ بودن اين سيستم و داشتن زير ساختارهاي مناسب براي تحقق آن از جمله نكات قابل توجه در ميزان كارآيي و تأثير اين سيستم است. در نمودار 1 به طور كلي مجموعهً اين موارد آمده است.

براي سيستمهاي ارزيابي عملكرد، سه ويژگي در نظر گرفته شده است.

اول اينكه قابل ارائه و قاعده‌مند باشد. پس از آن لازم است سيستم با ساير سيستمهاي سازمان ادغام‌پذير و در نهايت قابل به‌كارگيري باشد.
در مدلهاي سنتي، سيستم ارزيابي عملكرد تنها بر كنترل هزينه‌هاي توليد و كارآيي مبتني است. در حال حاضر به دليل وجود تغييرات غير قابل پيش‌بيني در محيط كسب و كار و دشواريهاي مديريتي ، فضاي رقابتي بين بنگاهها ايجاد شده و توجه به برخي عاملهاي غير مالي لازم شده است. در چنين شرايطي معرفي و انتخاب مباني، روش و شاخصهاي ارزيابي از حساسيت زيادي برخوردار خواهد  بود.

نمودار 2 بر ارتباط تنگاتنگ مدلها، شاخصها و روشهاي ارزيابي عملكرد  كلية  تأمين كنندگان
موجود در يك زنجيرة تأمين تأكيد مي‌كند.


802964[1].gif

نمودار 1. عوامل مؤثر در میزان کارآیی سیستم ارزیابی عملکرد (نیلی و دیگران، 2000)

284725[2].gif

نمودار 2. مدل ساختاری سیستم ارزیابی عملکرد (هالمبرگ، 2000)


مدل منتخب ارزيابي عملكرد

در اين تحقيق، دو مدل كارت امتيازات متوازن (B.Sc.) و تعالي سازماني (EFQM) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. كارت امتياز متوازن (B.Sc.) به عنوان مدل منتخب در تحقيق حاضر، چهار بعد براي ارزيابي عملكرد در نظر مي‌گيرد كه عبارت‌اند از  (نورتون ،1999).

الف) مشتري
ب) فرآيندهاي داخلي كسب و  كار
ج) رشد ، نوآوري و يادگيري سازماني
د) مالي

شاخصهاي عملكرد

امروز طراحي و تعيين شاخهاي ارزيابي عملكرد از جمله مواردي است كه هم در محافل دانشگاهي و هم در مجامع كاربردي مورد توجه خاص است. آنچه بيش از هر چيز در اين بخش اهميت مي‌يابد متناسب بودن اين شاخصها با اهداف سازماني است.
براساس مطالعات لي و پاركر (1989)، گلوبرسان (1985) و نيلي و ديگران (1977) براي هر شاخص شناسنامه‌اي با قيد مشخصات زير در نظر گرفته ميشود .
- عنوان
- مقصود
- در ارتباط با
- هدف
- فرمول
- بسامد اندازه گيري
- بسامد بازنگري
- چه كسي اندازه‌گيري مي كند ؟
- منبع اطلاعات پايه
- چه كسي از اين شاخص استفاده مي‌كند؟
- با اين اطلاعات چكار مي‌كند؟
- چه كسي با اين اطلاعات كار مي‌كند؟
- با اين اطلاعات چكار مي‌كند؟
- ملاحظات و پيشنهادات

شناسايي معيارها براي انتخاب و اندازه‌گيري كارآيي و انتخاب تأمين‌كنندگان از دهة 1960  به بعد مورد توجه بسياري از مراكز دانشگاهي و كاربردي بوده است. به طور خلاصه مهمترين اين مطالعات به شرح زير ارائه شده است.

الف) كايزر، معيارهاي شش گانه‌اي را جهت ازريابي عملكرد تأمين‌كنندگان ارائه مي‌دهد (نيلي و ديگران، 1997).

ب) بچ معيارهايي را جهت ارزيابي عملكرد تأمين كنندگان در قالب 8 گروه بيان كرده است (نيلي و ديگران ، 1997).

ج) الرام نيز طبقه‌بندي چهارگانه‌اي در خصوص شاخصها انجام داده است (واكوركا ، 1996).

د) ديكسون در سال 1966، 23 شاخص زير را به منظور تصميم‌گيري در انتخاب تأمين‌كنندگان پيشنهاد كرده است (ليو و ديگران، 2000، واكوركا و ديگران ، 996 ).

1- قيمت خالص
2- قابليت تأمين مشخصات كيفيت به نحو سازگار
3- كيفيت خدمات معتبر
4- قابليت رعايت برنامه زمان‌بندي تحويل
5- موقعيت جغرافيايي
6- وضعيت مالي و مرتبه اعتبار
7- امكانات توليد
8- سابقه تجاري و فروش
9- قابليت فناوري
10- مديريت و سازمان‌دهي
11- احتمال خريدهاي آتي هر فروشنده
12- وجود و كارگيري سيستم ارتباطي
13- كنترلهاي عملياتي
14- موقعيت هر فروشنده در صنعت
15- سابقة روابط كار
16- اخلاق سازماني
17- اشتياق كاري
18- سياستهاي شكايت و تضمين
19- قابليت‌هاي بسته‌بندي محصول
20- ميزان تأثيرگذاري در برخورد
21- امكان تأمين نيازهاي آموزشي و تحصيلي در رابطه با محصول
22-  بهبود رويه‌ها
23- سابقه عملكرد

هـ) در مطالعات لمن و ديگر ابتدا محصولات صنعتي به 4 گروه دسته‌بندي و سپس  براي هر گروه از محصولات برشمرده، شاخصهاي ارزيابي پيشنهاد شده است.

و) گاورين در مطالعات خود در سال 1993 به تفصيل شاخهاي عملكرد را ارائه كرده است. در اين مطالعات 5 شاخص پيشنهاد شده‌اند كه عبارت‌اند از.

1- كيفيت
2- هزينه
3- تحويل به موقع
4- خدمات
5- انعطاف پذيري
ابعاد مورد نظر در خصوص هر پنج شاخص به شرح ادامه آورده مي‌شوند.

كيفيت

1- عملكرد
2- ويژگيها
3- اعتبار
4- تطابق
5- دوام
6- قابليت سرويس‌دهي
7- ظاهر (از لحاظ زيبايي‌شناسي)
8- كيفيت دريافتي

هزينه

1- هزينة اوليه
2- هزينة بهره‌برداري
3- هزينة تعميرات

تحويل به موقع

1- دقت
2- كفايت
3- قابليت اعتماد
4- در دسترس بودن
5- سرعت
6- دسترسي به اطلاعات
7- كيفيت
8- سهولت سفارش‌دهي
9- انعطاف‌پذيري در سفارش‌دهي
10- انعطاف‌پذيري در حمل و نقل
11- سهولت در برگشتي

خدمات

1- حمايت از مشتري
2- پشتيباني فروش
3- حل مشكلات
4- اطلاعات

انعطاف پذيري

1- انعطاف‌پذيري در محصول
2- انعطاف‌پذيري در حجم
3- انعطاف‌پذيري در فرآيند

74673j1[1].gif

جدول 1 – شاخصهای ارزیابی عملکرد معرفی شده و فراوانی آنها در مهمترین مراجع


در جدول (1) كلية شاخصهاي مورد اشاره در اين مطالعات به همراه بسامد تكرار آنها در مراجع مختلف تحقيق – بيش از 100 مورد آمده است . اين بررسيها نشان مي‌دهند كه شاخصهاي زیر بيش از ساير موارد مورد توجه بوده اند.

1- تحويل به موقع
2- قيمت (هزينه)
3- كيفيت
4- انعطاف پذيري
5- خدمات (قبل  و بعد از فروش)
6-  پاسخگويي
7- فناوري
8- اعتبار
9- مديريت و سازمان
بدين ترتيب فراواني شاخصهاي پيشنهادي از يك سو و لزوم امكان دسترسي به اطلاعات شاخصها، اعتبار نسبي منابع، زمان ارائة مرجع ذيربط و هدف از به‌كارگيري شاخص اعم از ارزيابي كلي يا ارزيابي و انتخاب سازنده، مجموعه عواملي است كه در انتخاب شاخصها مؤثر واقع شده‌اند.

روشهاي منتخب ارزيابي عملكرد

در مطالعات انجام شده، 10 روش ارزيابي شناسايي شده اند كه البته روش وزن دهي بيشترين كاربرد را داشته است. با توجه به مورد خاص اين تحقيق – تأمين‌كنندگان شركت ساپكو - و ماهيت شاخصهاي ارزيابي، در مطالعات اوليه روش مبتني بر هوش مصنوعي (سيستم خبره) و روش رتبه‌بندي وزني بيش از ساير روشها مناسب تشخيص داده شده‌اند. گفتني است يك سيستم خبره در واقع برنامة كامپيوتري‌ای است كه از خصوصيات فرد خبره كه در دنياي واقعي قادر به حل مسئله است و دانش او، تقليد مي كند .

نمودار 3 شامل مفاهيم اساسي يك سيستم خبره است (چوي و ديگران ،2002 و هامفريز و ديگران ،2001).


 

344206[1].gif


نمودار 3. نمودار طرح‌ وار کلی یک سیستم خبره (واکورکا، 1996).

در بررسيهاي انجام شده، تجربيات برخي شركتهاي موفق خارجي   نيز  در زمينة  ارزيابي عملكرد تأمين‌كنندگان – تاحد امكان – مطالعه شده است.

ارائة سيستم پيشنهادي ارزيابي عملكرد

براي ارائة يك سيستم كارآ و مؤثر ارزيابي عملكرد  بايد چنان مجموعه‌اي را پيشنهاد كرد كه اولاً مباني منطقي و محكمي داشته باشد، ثانياً در شرايط و محيط كاري مورد نظر پذيرفته شود و ثالثاً اطلاعات و ابزار كارگيري اين سيستم قابل دسترسي و در نهايت امكان بازنگري و بهبود مستمر آن وجود داشته باشد. از اين رو، دريافت نظريات و پيشنهاد استادان، كارشناسان و كاربران احتمالي آيندة اين سيستم ، در اين تحقيق از اهميت فراواني برخوردار بوده است. در اين خصوص از نظريات مجموعة قطعه سازان نيز استفاده شده است. مجموعة اين نظريات و پيشنهادات طي جلسات متعدد و از طريق پرسشنامه‌هاي طراحي شده دريافت شده‌اند.

با توجه به نياز اعلام شده از سوي شركت ساپكو مشخص شد كه ارزيابي كلي سازندگان با هدف ايجاد بستري براي بهبود مستمر و ارتقاي آنها مورد توجه است. از اين رو رتبه‌بندي سازندگان در چنين فضاي نسبتاً رقابتي‌اي از اهداف تحقيق به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر ارزيابي سازندگان به منظور انتخاب آنها در عقد، تمديد و حتي فسخ قرارداد، نيز به منظور تعيين حجم سفارش، هدف ديگري بود كه در نهايت به تعيين سطح عملكرد سازنده منجر مي شد. بدين ترتيب طراحي دو سيستم پيشنهادي «ارزيابي كلي عملكرد سازندگان» و «ارزيابي و انتخاب سازندگان» در دستور كار اين تحقيق قرار گرفت.


شاخصهاي پيشنهادي ارزيابي عملكرد

مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده در خصوص تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد نشان داده‌اند که عوامل «تحویل به‌موقع»، «قیمت (هزینه)»، «کیفیت»، «انعطاف‌پذیری» و «خدمات (قبل و پس از فروش)»، به ترتیب، 5 معیار اصلی ارزیای عملکرد خواهند بود.
با توجه به اهمیت نظریات و پیشنهادات دریافتی از مشتریان نهایی طرح، مشخص شد که تعیین شاخصها در قالب دسته‌بندی به‌صورت ارائه شده در نمودار (4) از مطلوبیت برخوردار است.
 

933777[1].gif

نمودار 4- نمودار طرح‌وار ارزیابی 360 درجه‌ای مورد نظر شرکت ساپکوبدین ترتیب مطالعات تکمیلی در این بخش، در خصوص «ارزیابی کلی عملکرد سازندگان» منجر به اخذ 12 شاخص نهایی به شرح جداول 2 و 3 شده است. 

69114j4[1].gif

جدول 2- شاخصهای پیشنهادی ارزیابی کلی عملکرد سازندگان48568j2[1].gif 

جدول 3- مجموعة عوامل تعیین کننده میزان انعطاف‌پذیری تأمین کنندگان

69114j4[1].gif


شاخص های پیشنهادی به منظور «ارزیابی و انتخاب سازندگان» در قالب 4 گروه اصلی و 19 معیار فرعی به شرح جدول 4 عبارت‌اند از

63548j5[1].gif

جدول 4- شاخصهای اصلی و فرعی سیستم پیشنهادی ارزیابی عملکرد و انتخاب سازندگان


 

روشهای پیشنهادی ارزیابی عملکرد

در بخش «ارزیابی کلی عملکرد سازندگان»، از روش رتبه‌بندی وزنی استفاده شده است. در این قسمت مدل کامپیوتری به کمک نرم‌افزار ام. اس. اکسل تهیه شد. با استفاده از مدل پیشنهادی، رتبة کلیة سازندگان در خصوص هر یک از 12 شاخص قابل برآورد است. نیز با کمک روش «رتبه‌بندی وزنی»، رتبة کلی سازندگان – با در نظر داشتن مجموعة شاخصها و اوزان مشخص شده برای آنها قابل اندازه‌گیری است.
طراحی سیستم «ارزیابی و انتخاب سازندگان» به روش پیش الگوی سیستم خبره صورت پذیرفت.
با توجه به معیارهای برشمرده، نحوة ارزیابی و انتخاب سازندگان در ادامه آمده است.

امتیاز ارزیابی سیستم چگونه است؟ بالا- متوسط – پایین

آیا سازنده، طرح بسته‌بندی برای کالاهای خود دارد؟  بله – خیر

نتیجة ممیزه کیفی فرآیند خط تولید چیست؟ مثبت – منفی

کیفیت محموله، از نظر درصد قطعات دارای مجوز ارفاقی، چگونه است؟ بالا – متوسط – پایین

کیفیت محموله، از نظر نرخ برگشت از خط، چگونه است؟ بالا – متوسط – پایین

کیفیت محموله، از نظر نرخ برگشت از مشتری، چگونه است؟ بالا – متوسط – پایین

قیمت خرید قطعه از این سازنده در مقایسه با سایر سازندگان چگونه است؟ افزایش قیمت – بدون تغییر – کاهش قیمت

آیا سازنده انعطاف‌پذیری در قیمت و تخفیف دارد؟  بلی – خیر

آیا هزینه‌های حمل و نقل پالت به عهدة سازنده است؟ بلی – خیر

آیا هزینه‌های تضمین قطعات به عهدة سازنده است؟ بلی – خیر

آیا سازنده انعطاف‌پذیری در تحویل دارد؟ بلی – خیر

وضعیت سازنده، از نظر تحویل به‌موقع سفارشات، چگونه است؟ بالا – متوسط – پایین

وضعیت سازنده، از نظر عدم تحویل منجر به توقف خط چگونه است؟ بالا – متوسط – پایین

حجم مبادلات سازنده با شرکت خریدار، در طی دو سال گذشته، چگونه بوده است؟ بالا – متوسط – پایین

آیا سازنده سابقة همکاری موفق بیش از دو سال دارد؟ بلی - خیر

با توجه به شاخصهای منتخب در این بخش و شناسایی مجموعة گزینه‌ها و تعاملات آنها، 169 قاعدة معنی‌دار تعریف شد. مدل کامپیوتری این سیستم، تحت نرم‌افزار کامپیوتری ام. اس. اکسس تهیه شده است.
ذکر این نکته ضروری است که «متخصصان» این مدل را تیمی از کارشناسان مجرب و صاحب صلاحیت شرکت ساپکو تشکیل داده‌اند. بدین ترتیب «دانش» و «اطلاعات» مورد نیاز سیستم با توجه به تخصص و تجربة آنها معرفی شده‌اند. «پایگاه دانش» ایجاد شده به عنوان «ورودی» سیستم مهمترین بخش از ساختار این سیستم را تشکیل می‌دهد.نتیجه‌گیری

در بخش «ارزیابی کلی سازندگان» ارتباط حجم مالی فروش سازندگان در سال 1381 با رتبه‌های حاصل از به‌کارگیری مدل پیشنهادی – چه در حالت کلی و چه با معیارهای ذیربط – بررسی شده است. در مطالعات انجام شده مشخص شد که با اعمال شاخصهای پیشنهادی، هیچ رابطة معنی‌داری بین عملکرد کلی سازندگان و حجم فروش آنها وجود نداشته است. با تحلیهای آماری و چنانچه کلیة  433 شرکت سازنده (دارای اطلاعات معتبر) در نظر باشند، ضریب همبستگی دو عامل مورد نظر تنها 00067/0 برآورد شده است و این مقدار با منظور کردن گروههای سه‌گانة سازندگان بر حسب حجم فروش (بزرگ، متوسط و کوچک) به ترتیب 054/0، 014/0- و 045/0 است.
در این تحقیق ارتباط استقرار سیستم تضمین کیفیت (ISO) و ارزیابی سیستم، با ارزیابی کلی عملکرد و حجم فروش مورد توجه قرار گرفته است. با بررسیهای انجام شده، ضریب همبستگی ISO با ارزیابی کلی عملکرد 11/0 و با حجم ریالی فروش  در حدود 18/0 برآورد شده، حال آنکه این مقدار به ازای همبستگی ارزیابی سیستم با ارزیابی کلی عملکرد معادل 21/0 و با حجم فروش معادل 10/0 حاصل شده است. بدین ترتیب ارزیابی کلی عملکرد و حجم فروش ارتباط متناسبی با استقرار سیستم تضمین کیفیت در شرکت سازنده نداشته‌اند. از سوی دیگر این بررسیها نشان می‌دهند که ارزیابی کلی عملکرد سازندگان تا حد نسبتاً کمی به ارزیابی سیستم بستگی داشته و در تعیین حجم خرید از سازندگان نیز امتیاز ارزیابی سیستم چندان مورد توجه نبوده است.
رتبة کلی کیفیت در این تحقیق به طور ویژه اهمیت یافته و بدین ترتیب همبستگی بین شاخص کیفیت و حجم ریالی فروش نیز محاسبه شده است. مقدار این ضریب همبستگی عبارت است از 031/0-! در چنین شرایطی نه تنها میزان خرید از سازندگان به کیفیت محصول آنها بستگی نداشته بلکه در برخی موارد – و احتمالاً به ناچار – شرکت ساپکو مجبور به خرید محصولات بی‌کیفیت یا با کیفیت بسیار پایین شده است.
گفتنی است در «نخستین جشنوارة صنعت قطعه‌سازی خودرو» در آذرماه سال 1382، براساس نتایج رتبه‌بندی پیشنهادی در این تحقیق، به شش سازندة برتر شرکت ساپکو در ردة فروش بزرگ (G)، تندیس طلایی اهدا شد و 5 سازندة برتر در زمینة کیفیت نیز لوح تقدیر دریافت کردند.
طبق مطالعات انجام شده، شرکتهای «صنایع تولیدی کروز» با 800 امتیاز، «تولیدی یدکی موتور ایران» با798 امتیاز، «فولادفام» با 779 امتیاز، «بنیان صنعت اول» با 744 امتیاز، «تولیدی شیشه‌های ایمنی به نور» با 722 امتیاز و «پارت لاستیک» با 718 امتیاز، به ترتیب رتبه‌های اول تا ششم برگزیدة ارزیابی کلی عملکرد معرفی شدند.
همچنین در بخش ارزیابی عملکرد کیفی، 5 شرکت «صنایع شیشة گیلان» با 415 امتیاز در ردة سازندگان بزرگ، «صنایع لاستیکی پارمیدا» با 406 امتیاز و «گروه تولید قطعات یدکی ایران» با 400 امتیاز در ردة سازندگان متوسط، «شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول» با 416 امتیاز و «شرکت فرآورده‌های لاستیکی پویاگستر خراسان» با 396 امتیاز در ردة سازندگان کوچک لوح کیفیت دریافت کردند.

پیشنهادات

با توجه خاص به صنعت خودرو در ایران به عنوان یکی از سرمایه برترین صنایع در زمان انجام این تحقیق و نظر به اهمیت موضوع ارزیای عملکرد در چنین مجموعه‌های بزرگی، نیز به دلیل امکان بهره‌گیری از مطالب ارائه شدة این تحقیق در عموم صنایع بالاخص صنایع تولیدی، اهم پیشنهادات به شرح زیر آورده شده‌اند.

1- انتشار نتایج رتبه‌بندی عملکرد سازندگان شرکت ساپکو و استفاده از آنها به منظور تشویق سازندگان برتر.
2- استفاده از نتایج رتبه‌بندی پیشنهادی در بازنگری قراردادهای فعل تأمین قطعات سازندگان با شرکت ساپکو و عقد قراردادهای جدید.
3- انجام مستمر، منظم و دوره‌ای این رتبه‌بندی و تدوین دستورالعمل استفاده از این نتایج در انتخاب سازنده برای عقد قراداد و ارتقای سازندگان ضعیف (ارتقای سازندگان ضعیف از نظر سطح عملکرد)
4- تأمل در تعیین اثربخش بودن گواهینامة ISO در عملکرد کلی سازندگان براساس نتایج تحقیق.
5- گسترش الگو و شاخصهای مدل ارزیابی عملکرد شرکت ساپکو به شرکتهای مشابه مانند شرکت سازه‌گستر سایپا و سایر صنایع مشابه.
 

 
مرجع ها

1- Choy K.L. and Lee W.B. (2002), “A Generic Tool for the Selection and Management of Supplier Relationships in an Outsourced Manufacturing Environment”, Journal of Logistics Information Management,  Vol. 15, No. 4, PP. 235-253.
2- Homphreys  P., Mcivor R. and Huang G. (2001), “An Expert System for Evaluating The Make or Buy Decision”, Journal of Computers & Industrial Engineering, No. 42, pp. 567-585.
3- Neely A., Mills J., Platts K., Richards H., Gregory M., Bourne M. and Kennerley M. (2002), “Performance Measurement System Design: Developing and testing a process-based approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 10, pp. 1119-1145.
4- Holmberg S. (2002), “A System Perspective on Supply Chain Measurements”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 30, No. 10, pp. 847-868.
5- Liu J., Ding F. and Lall V.(2000), “Using Data Envelopment Analysis to Compare Suppliers for Supplier Selection and Performance Improvement”, International Journal of Supply Chain Management, Vo,. 5, No. 3, pp. 143-150.
6- Norton D.(1999), “Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard”, SAP Strategic Enterprise Management, The Balanced Scorecard Collaborative, Inc. and SEM Product Management, www.sap.com
7- Neely A., Richards H., Mills J., Platts K. and Bourne M. (1997), “Designing Performance Measures: a structured approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17, No. 11, pp. 1131-1152.
8- Vokurka R. J., Choobineh J. and Vadi L. (1996), “A Prototype Expert System for the Evaluation and Selection of Potential Suppliers”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 16, No. 12, pp. 106-127.
9- Garvin D.(1993), “Manufacturing Strategic Planning”, California Management Review, Summer Vol., pp. 85-10
 
منبع : فصلنامه مدیر ساز شماره 14


مقالات مرتبط با این موضوع : 

كارت امتيازدهي متعادل ( BSC ) چيست ؟

كارت ارزيابي متوزان BSC Balance Score Card

كارت امتياز متوازن (BSC) در مقابل مدل سرامدي (EFQM)

كاربرد تلفیقی BSC و سنجه هدفگرا در طراحی و اجرای یك سیستم اندازه گیری عملكرد

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

ارزیابی عملکرد پروژه های مهندسی مجدد

گسترش مديريت عملكرد ناب و دستيابي به اهداف آن

مراحل پياده سازي نظام مديريت عملكرد

بررسی مفاهيم بهره‌وري و عملکرد


مطالب مشابه :


قیمت روز هیوندای کروز ،قیمت روز HYUNDAI کروس مدل۸۸،شرایط لیزینگی کامیونت هیوندا

قیمت روز هیوندای کروز ،قیمت روز hyundai ۱_ اگر به دنبال استخدام در شرکت های معتبر جهت
آنتونف 148

و ۶x۸ که ساخت شرکت aviapribor است و در ان نیز ۰٫۶۲ در ماکزیمم کروز. استخدام در شرکت
دوره مهمانداری هواپیما در مالزی

دوره آموزش مهمانداری کشتی کروز در آگهی استخدام شرکت سرمایه گذاری معدنی سبلان در
آگهی های استخدامی و فرزندان پینه دوز

میان متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد.به همین دلیلی در شرکت کروز استخدام از
قیمت روز کامیون تویوتا:محصول جدید دیزلی تویوتا:قیمت روز محصولات کویر خودرو:قیمت روز ایسوزو

۲ _ اگر به دنبال استخدام در شرکت های معتبر سیستم پخش موسیقی، کروز کنترل، شیشه‌ها و
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد سازندگان قطعات

تضمین کیفیت در شرکت تولیدی کروز» با 800 امتیاز استخدام آموزش نرم
دوره ۳ ساله کاردانی هتلداری و مهمانداری و مهمانداری کشتی های کروز با تضمین کار

دوره ۳ ساله کاردانی هتلداری و مهمانداری و مهمانداری کشتی های کروز شرکت های اعزام
این زن میلیاردر ایرانی را می شناسید ؟!

این زن که مدير عامل شرکت حمل‌ونقل بين یک آگهی استخدام در روزنامه جهت سوری کروز
اپرا وینفری(زندگینامه افراد موفق)

این شوی تلویزیونی پرمخاطب ترین برنامه در در حومه شهر شرکت را استخدام
برچسب :