موارد فنی هنگام خرید مبل


      1 _ بررسي نوع چوب
      2 _ گره در چوب
      3_محل گره در چوب
      4_ گره در چوبهاي سوزني برگ و پهن برگ
      5- بررسي محل اتصال
      6- رنگ روي محصولات چوبي
      7- تغيير رنگ زمينه چوب
      8_خطهايي نيم دايره و دايره در روي محصولات چوبي
      9_ مشاهده بتونه در زير رنگ
      10- در يك سطح بودن پايه ها
      1- بررسي نوع چوب: نوع چوب به كار رفته در مبلمان حائز اهميت است. نوع چوب به
      كار رفته در مبلمان بايد از يك نوع باشد(از يك گونه چوبي ) زيرا مقاومتها و
      كششهاي چوب ها با يكديگر متفاوت است ولي مي توان از چوبهايي كه داراي
      مقاومتهاي نزديك به يكديگر باشند استفاده نمود با رعايتموارد مربوط به آنها  
                                                                                
                                       ۲- گره در چوب: يكي از مشكلات موجود در چوب
      گره در آن مي باشد. بسته به نوع چوب مصرفي و محل گره مقاومتهاي مربوط به آن
      متفاوت است. از چوب روسي كه در ايران اكثراً براي ساخت مبلمان استفاده مي شود
      و معمولاً از چوب درجه 2 ميباشد داراي گره هاي فراواني است. درصد گره در اين
      چوب بسيار بالاست. اگر محصول خريداري شده از چوب روسي بايد به محل گره و
      بزرگي و كوچكي آن توجه نمود. گره داراي بافتي جداگانه از چوب مي باشدو ممكن
      است در هنگام حمل و نقل و يا جابه جايي از جاي خود خارج شودو زيبايي مبل را
      به مخاطره بي اندازد.
      بسياري از مردم گره را به عنوان زيبايي ميشناسند ولي در و اقع يك نوع عيب به
      حساب مي آيد.شايان ذكر است كه اگر از چوب مرغوب روسي و درجه يك استفاده شود
      در صد گره در آن پايين ميباشد
      3_محل گره در چوب: اگر محل گره در پايه هاي مبلمان و يا هر محصول ديگر چوبي
      باشد و گره نيز شل باشد پس از مدتي از جاي خود خارج شده، چون الياف گره از
      الياف چوب جدا مي باشد و سطح مقطع چوب را كم كرده و باعث شكست پايه مبلمان
      ميشودو همچنين اگر گره در محل اتصال دو پايه(قيدها) كه بيشترين فشار عمود بر
      الياف را تحمل مي كند وجود داشته باشد پس از مدتي قيد دچار مشكل خواهد شد
      4_ گره درچوبهاي سوزني برگ و پهن برگ: بسته به نوع بزرگي و كوچكي گره در چوب
      پهن برگان و سوزني برگان مقاومتهاي آنها نيز تغيير مي كند. وجود گره در چوب
      پهن برگان مشكل خاصي را ايجاد نميكند زيرا چوب پهن برگان داراي مقاومتهاي
      كافي براي ساخت مبلمان و انواع محصولات چوبي ميباشد البته به ميزان بزرگي و
      كوچكي گره بستگي دارد زيرا هرچه بزرگتر باشد مشكلات به وجود آمده نيز بيشتر
      مي شود. در چوب سوزني برگان به علت وجود شاخه هاي فراوان اثر گره در آن بسيار
      ديده مي شود. درچوب سوزني برگان نيز بزرگي و كوچكي گره مورد بحث قرار مي
      گيرد.در مورد چوب سوزني برگان و داراي گره در مسئله انتخاب محصول ساخته شده
      با آن بسيار دقت شود چون اين چوب از نظر مقاومتي ضعيف مي باشد و بايد نهايت
      دقت در انتخاب محصول ساخته شده را نمود
      5_ برسي محل اتصال: بررسي محل اتصال يكي از موارد حائز اهميت در خريد مبلمان
      است. اگر اتصالات مربوط به قطعه ساخته شده به يكديگر جفت نشده باشند امكان
      شكست دزر محل اتصال به وجود مي آيد. در محل اتصال ترك يا درز پر شده با بتونه
      وجود نداشه باشد چون احتمال شكست بالا ميرود.دو چوب متصل به هم كاملاً از
      لحاظ چفت بودن بررسي شود.درزي ما بين محل اتصال وجود نداشته باشد.دو چوب متصل
      به هم ضخامت يكساني داشته باشند
      6- رنگ روي محصولات چوبي: اگر نوع چوب در موقع خريد مبل براي شما حائز اهميت
      است مبلي را انتخاب نموده كه رنگ روي آن از رنگهاي شفاف باشد مانند(پلي استر
      و غيره) زيرا به خوبي بافت و نوع چوب مشخص ميشود و تمام موارد ذكر شده در آن
      ديده مي شود. اگر رنگ براي شما حائز اهميت است از مبلمان با رنگهاي پوششي
      استفاده نمائيد ولي نوع چوب به دليل پوشش رنگي مشخص نمي شود و اگر به امر چوب
      شناسي وارد هستيد از جايي كه چوب رنگ نشده مي توان به نوع چوب پي برد. رنگهاي
      پوششي مانند( رنگ روغني، رنگ هاي مرمري،)و غيره مي باشد
      7_ تغيير رنگ زمينه چوب: به طور كلي چوب داراي زمينه رنگ واحدي است. هر نوع
      تغيير رنگ در زمينه چوب كه توسط حمله قارچها صورت ميگيرد يك نوع عيب به حساب
      مي آيد. اين عيب به صورت تغيير رنگ زمينه چوب كه عمدتاً به رنگهاي( زرد و رگه
      هايي مثل، نخ سياه رنگ ) ديده ميشود. اين تغييير رنگ در زير رنگهاي شفاف ديده
      ميشود. البته نوع ضعيف آن تغيير در مقاومت هاي اصلي چوب را نميدهدولي نوع قوي
      آن باعث خورده شدن چوب ميشود كه معمولاًدر زير رنگهاي پوششي به چشم نمي خورد.
      بعضي از فروشندگان مبلمان از آن به عنوان زيبايي ياد ميكنند. در كل چوب بايد
      يك دست باشد
      8_ خطهايي نيم دايره يا دايره در روي محصولات چوبي : اين خطها كه از ماشين
      پوست زدن (دستگاه سنباده زني كه به صورت دوار ميباشد) بر روي چوب باقي ميماند
      كه بايد توسط سنباده زدن از بين رود. در صورت مشاهده اين گونه خطها محصول به
      خوبي پرداخت نشده است و در زير هر نوع رنگي خود را نشان ميدهد
      9_ مشاهده بتونه در زير رنگ : بتونه ماده اي است براي پر كردن خلل و فرج
      موجود در چوب اما نه هر خلل و فرجي.پر كردن چوب به وسيله بتونه در جاهايي كه
      چوب ترك بزرگي خورده و يا شكسته شده است درست نمي باشد و چون با بتونه پر شده
      و سطح كار رنگ شده از ديد خارج است احتمال شكست در آن محل وجود دارد بتونه در
      زير رنگهاي پوششي ديده نميشود.بتونه مورد استفاده در محصولاتي كه روي سطح
      آنها رنگ شفاف است بايد كاملاًهم رنگ چوب باشند تا در زير رنگ خود را نشان
      ندهد
      10_ در يك سطح بودن پايه ها : از در يك سطح بودن پايه هاي مبلمان خود اطمينان
      حاصل فرماييدچون در صورت مساوي نبودن آنها فشار به قسمتهاي عقب و جلوي مبل
      آمده و مبل دچار پيچيدگي ميشود

                           رعایت نکات حفاظتی پس از خرید مبلمان
            1_ مبلمان خود را در مجاورت گرماي شديد ورطوبت قرار ندهيد. گرما باعث
            انبساط حرارتي چوب ميشود و در صورت سرد شدن محيط چوب انقباظ پيدا
            ميكند.اين انقباظ و انبساط باعث ترك خوردن چوب ميشود.دماي خانه خود را
            ثابت نگاه داريد
            2_ در هنگام جابه جايي مبلمان آن را بر روي زمين نكشيد چون امكان بروز
            نيروي شديد باعث شكستن پايه ميشود
            3_ برخي از مواد پاك كنده شميايي، لوازم آرايشي و اشياي خيس منجر به
            صدمه زدن سطح رنگ خواهند شد و در روي سطح رنگ لكه ايجاد خواهد كرد.
            4_ در صورت ايجاد لك مبلمان خود را با آب نشوييد چون آب ايجاد لك بر
            روي چوب رنگ مينمايد.از واكسهاي مربوط به از بين بردن لك استاده نموده
            5_ مبلمان و وسايل چوبي هيچگاه نبايستي برحسب عادت به نحوي مورد
            استفاده قرار گيرند که از حالت تعادل خارج گردند. اين عمل در درازمدت
            باعث بروز اشکال در محل هاي اتصال خواهد شد
            6_ از گذاشتن وسيله به شدت داغ مانند(ليوان داغ، و ظرف غذاي داغ) بر
            روي محصولات چوبي خود داري كنيد چون سريعاً ايجاد لك نموده و ممكن است
            رنگ روي كار را آب كند
            7_ براي ماندگاري رنگ بر روي محصولات هر چند وقت يك بار بر روي محصول
            واكس ماليده حتي اگر روي سطح لكه اي نباشد
            8_ از گذاشتن وسايل تيز بر روي محصولات خود داري نماييد چون امكان كنده
            شدن رنگ به وسيله شي تيز وجود دارد
            
            9_ اگر محصول مورد نظر شما تازه رنگ شده است از گذاشتن وسايل سنگين بر
            روي آن به پرهيزيد چون باعث ميشود رنگ محصول دچار مشكل شود و اثر خود
            را بر سطح بگذارد
            10_ در صورتي كه محصول شما پوليشي باشد مشكل خاصي براي آن به وجود
            نميايد فقط هر چند يكبار بر روي سطح آن واكس ماليده
            11_ اگر تركي درمبلمان مشاهده نموديد سريعاً آن را برطرف نموده زيرا در
            صورت برطرف نكردن آن با مشكلات بعدي مواجه خواهيد شد
            12_ محصول خود را درجايي بگذاريد از نور مستقيم آفتاب به دور باشد چون
            بر اثر تابش مستقيم آفتاب انبساط حرارتي پيدا كرده و دچار مخاطره ميشود

            13_ اگر محصولات چوبي شما درآشپزخانه قرار دارد از شستن كف آشپزخانه
            بپرهيزيد و در صورت شستن كف آشپزخانه محصول را خارج نموده و به شستن
            ادامه دهيد.از شستن كابينت آشپزخانه چه فلزي چه چوبي بپرهيزيد و از
            واكسهاي مخصوص استفاده كنيد
            14_ در صورت مشاهده خرده چوب يا گرده چوب در زير مبلمان بدانيد كه
            موريانه به محصول شما حمله نموده است.در صورت امكان محصولي كه موريانه
            به آن حمله ور شده است تعويض كنيد چون به وسايل چوبي ديگر شما صدمه
            خواهد زد
            15_ از گذاشتن وسايل خيس بر روي صندلي و مبل خود داري كنيد چون در اين
            صورت لكه هاي بزرگ سفيدي بر روي سطح رنگ ظاهر خواهد شد و بردن آن لك به
            وسيله پارچه خيس صحيح نميباشد.
            16_ در صورت كنده شدن سطح رنگ و روكش زير آن ازخيس كردن سطح كار براي
            تميز كردن آن بپرهيزيد چون آب موجود در بافت چوب يا مصنوعات چوبي نفوذ
            كرده و باعث باد كردن آن ميشود
            
            17_ از گذاشتن وسايل سنگين به مدت زياد بر روي ميز خودداري كنيد چون
            اثر خود را روي محصول خواهد گذاشت.در صورت گذاشتن وسايل سنگين از رو
            ميزي ضخيم استفاده نماييد
            18- اگر از رو ميزي پلاستيكي استفاده ميكنيد و بر روي سطح ميز خود
            دستمال نم دار كشيده ايد صبر كنيد تا آب موجود بر روي سطح آن كاملاً
            خشك شود چون در صورت خشك نشدن سطح و كشيدن روميزي بر آن آب موجود بر
            روي ميز در زير روميزي مبحوس ميشود و دم ميكند و بر روي ميز ايجاد لك
            ميكند
            19- رو ميزيهاي خيس را هرگز براي خشك شدن بر روي ميز نكشيد
            20_ براي محافظت بيشتر از كاور براي محصولات خود استفاده نماييد
            21_ در طرز استفاده ازمبلمان دقت كنيد يعني بر روي آن دراز نكشيد. اگر
            مبلمان شما از نو ع پارچه اي باشد از لميدن به شيوه هاي خاص خود بر روي
            آن خود داري كنيد چون در اين صورت مبلمان از حالت طبيعي خود خارج ميشود
            از بالا باز و از پايين فشرده ميشود. در صورت امكان از مبلمان مخصوص
            اين كار استفاده نماييد(كاناپه)
            22_ از هل دادن اشيا بر روي ميز به پرهيزيد، چون در صورت تيز بودن ته
            آن بر روي صفحه ميز شما خط ايجاد خواهد شد
            23_ در صورت مشاهده لك بر روي ميز و نرفتن آن از سابيدن آن خود داري
            كنيد چون در آن صورت به بافت رنگ صدمه خواهيد زد در صورتي كه لك بر روي
            آن هنوز پا برجاست
            24_ وسايل چوبي خود را در آشپزخانه نزديك سينك ظرف شويي قرار ندهيد،
            چون قطرات آب بر روي آن پاچيده و پس از خشك شدن ايجاد لك نموده. در
            صورت امكان از گذاشتن ظروف خيس در داخل كابينتهاي چوبي خودداري كنيد
            چون در صورت نفوذ به داخل آن باد كرده و ايجاد ترك مينمايد
            
            25_ از ريخته شدن آب بر روي در كابينت زير سينك جلوگيري نماييد چون در
            آشپز خانه بيشترين قسمتي كه بر روي آن آب ريخته ميشود همين قسمت است
            26_ در صورت تمايل ميتوانيد كف قفسه هاي چوبي داخل آشپزخانه خود را
            پوشش پلاستيكي كنيد زيرا به صورت يك عايق عمل خواهد كرد
            27_ دقت كنيد لبهاي كابينت كه بر روي آن نوار چسبيده است شكسته نباشد
            چون در اين صورت آب به داخل آن نفوذ خواهد كرد و اگر mdf يا چوب باشد
            در طي مدتي ميتركد
            28_ از چسب آب بندي براي دور سينك استفاده كنيد، در صورت استفاده نكردن
            آب از پشت كابينت شما نفوذ خواهد كرد و كابينت شما را خراب خواهد كرد.
            علت پوسيدگي صفحات فلزي در پشت سينك به همين علت ميتواند باشد
            29_ آب چكان با لبهاي سينك موازي باشد درصورت موازي نبودن آب موجود بر
            روي ظروف بر روي صفحه كابينت ريخته و در طي مدتي صفحه خراب خواهد شد.
            اگر قصد داريد براي خانه خود كابينت نصب كنيدحتما ًاين مسئله را ذكر
            كنيد
            
            30_ از عايق بودن شيرهاي ماشين لباس شويي كاملاً آگاهي داشته باشيد چون
            در صورت چكه كردن آن و رسيدن به چوب و نااگاهي شما از چكه كردن شير آب
            در طي دراز مدت براي كابينت و محصولات چوبي شما مشكل پيش خواهد آمد. هر
            چند وقت يكبار شيرهاي آبي كه در پشت كابينت قرار دارد برسي كنيد
            31_ در صورت بروز مشكلي كه از عهده آن برمياييد مشكل را بر طرف كنيد
            مانند:( پاك كردن لك) اگر تركي يا تركيدني در چوب ديديد بيگدار به آب
            نزنيد و آن را با متخصص در اين امور در ميان بگذاريد
            
            32_ از پرتاب كردن درهاي كابينت به جاي خود، خوداري كنيد چون پس از
            مدتي لولا از فرم خود خارج ميشود و درها بايد از نوع ريگلاژ شوند
                          

                                         رنگ طبیعی چوب                          
                                          چوب گونه هاي مختلف داراي رنگهاي متفاوت
مي باشد. به طور كلي رنگ چوب يكي از خصوصيات بارز در اكثر گونه هاي چوبي است . چوب
در برابر روشنايي بخشي از طيفهاي مرئي نور طبيعي را به خود جذب مي كند و بقيه را
منعكس مي سازد و اين نور منعكس شده روي حس بينايي اثر مي گزارد و رنگ چوب مشخص مي
گردد.رنگ چوب در دوام آن ماثر است. رنگ تيره نشان دهنده دوام زياد چوب است. رنگ
تيره چوب از مواد استخراجي چوب ناشي مي شود هر چه ميزان مواد استخراجي زياد باشد
رنگ چوب نيز تيره تر خواهد شد بر اين اساس هر چه چوب تيره تر باشد دوام آن نيز
بيشتر خواهد شد.براي جلوكيري از ايجاد تغيير رنگ چوب مي توان از موادي نظير( پلي
استر) استفاده نمود

                                                بوی چوب
بو و طعم چوب ناشي از مواد استخراجي فرار در چوب است از اين رو چوب تازه قطع شده در
ابتدا معطر است و پس از مدتي كه در معرض عوامل خارجي قرار گرفت، بوي خود را از دست
مي دهد به همين دليل در چوب تازه قطع شده، بوي چوب محسوس تر است
تاثير بوي چوب در كار برد آن: بوي چوب در تعيين كار برد آن تاثير به سزايي دارد
براي مثال، چوب صدر اسپانيايي به دليل بوي مطبوعي كه دارد براي ساخت جعبه تزييني و
برخي ديگر از سدرها و سروها براي ساخت كمد لباس مورد استفاده قرار مي گيرد . بوي
چوب در صنعت جعبه هاي حمل و نقل و سبد سازي و بسته بندي مواد غذايي جزء معايب محسوب
مي شود، زيرا بوي چوب ممكن است روي بوي مواد غذايي اثر بگذارد.در اين گونه موارد
چوبهاي بدون بو ارجحيت دارند .
                                         پارچه های مبلمان
      پارچه كرباسي : پارچه اي است نازك و به رنگ سفيد كه از جنس پنبه است. اين
      پارچه به سه صورت، بافت متراكم، بافت متوسط و بافت باز تقسيم مي شود. از اين
      پارچه براي پوشش زيرين يا پشت مبلها و صندليها كه از ديد مستقسم خارج است
      استفاده مي شود. اين پارچه ها به وسيله سوزنهاي دوخت يا ميخهاي بنفش به كلاف
      مبل يا صندلي محكم مي شود
      پارچه آستر: پارچه هايي هستند كه مابين پارچه هاي رويه و قسمت فنرريزي و يا
      پنبه و اسفنج ريزهاي كف يا پشتي مبلها و صندلي ها به كار مي رود. اين پارچه
      براي جلو گيري از تماس مستقيم پارچه هاي رويه با قسمتهاي زيري و در نتيجه
      دوام پارچه هاي رويي مي شود.پارچه هاي آستري نسبت به پارچه هاي رويي ارزش
      كمتري دارند و مي توان از انواع پارچه ها براي اين كار استفاده نمود. به جاي
      اين پارچه ها از گونيهاي نخي و پلاستيكي هم استفاده كرد.
      پارچه رومبلي(رويه) : پارچه هاي مورد مصرف در اين زمينه مي تواند داراي انواع
      متفاوتي باشد كه مرغوب ترين آنها پارچه هاي ابريشمي و مخملي اعلا است كه از
      اين پارچه ها براي رويه مبلهاي لوكس و صندليهاي درجه يك استفاده مي شود.پارچه
      تركمني، پارچه مخمل كوبيده آمريكا، پارچه طرح ايتاليا، پارچه هاي سكه اي و
      نمونه هاي ديگر اين پارچه ها هستند
      چرم
      چرم براي پوشش رويي مبلهاي نشيمن، پوشش كف و صندلي و غيره به كار مي رود
      
      چرمهاي طبيعي: اين چرمها را مي توان از پوست گاو، گوساله، اسب، بز، از طريق
      دباغي كردن به دست آورد. چرم هاي طبيعي مورد مصرف در صنايع چوب اغلب از نوع
      چرم گاوي است .ورقه رويي كه قسمت مرغوب چرم است و نمايش طبيعي چرم را دارد
      بدون سوراخ، خراش، تغيير و اصلاح ندارد. اين قسمت به عنوان چرم درجه يك و
      عالي براي روكش مبلهاي لوكس و گران قيمت استفاده مي شود . قسمتهاي زيرين چرم
      كه اشبالت ناميده مي شود، به عنوان چرم درجه 2و3و ارزانتر از ورقه رويي چرم
      به بازار عرضه عرضه مي شود. چرم هايي كه به مصارف رويه مي رسند مي توان لايه
      اي از رنگ پوشاند كه در اين صورت باعث شفافيت و زيبايي بيشتر چرم خواهد
      شد.نوع ديگري از چرم طبيعي تيماج نام دارد. تيماج را از پوست بز تهييه مي
      كنند و جنس عالي آن كه از نوع پوست بز آفريقايي تهييه مي شود.چرم گوسفند هم
      جزء چرمهاي طبيعي است كه در صنايع چوب كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد
      چرم مصنويي: مواد تشكيل دهنده اين چرمها ممكن است ضايعات چرمهاي طبيعي و يا
      مواد شيميا يي باشد. اين چرمها به عنوان پوشش انواع مبل، پوشش كف و انواع
      صندلي و غيره مي توان از آن استفاده كرد. چرم مصنويي به دو صورت، چرم ساده و
      چرم چروك در بازار يافت مي شود كه نوع چروك آن براي انواع مبلهاي لوكس
      استفاده مي شود.براي جلوگيري از خشك شدن چرمها بايد هر مدت يك دفعه آنها را
      روغن(واكس) زد. مورد مصرف چرمهاي مصنوعي، جاهايي است كه امكان شستشوي آن وجود
      دارد .
      پارچه هاي آمپر مابل: پارچه هاي كائوچويي هستند كه به صورت مصنوعي و در تركيب
      با رزينها و مواد آستري مختلف براي ساخت انواع مبلمان، آستري كاري ، بارانيو
      غيره به كار مي رود. اين نوع پارچه ها جانشين خوبي براي چرم شده است كه در
      ساخت محصولاتي مانند مبلمان، جلد كتاب به كار مي رود
      چتايي : الياف گياهي خوش بافتي دارد و براي ساخت انواع گوني، پارچه هاي زير
      سازي مبل، ريسمان ، نيز به كار مي رود.


مطالب مشابه :


نمونه از محصولات گالری مبل چوبیران

گالری مبل چوبیران - نمونه از محصولات گالری مبل چوبیران وب سایت مبل استکبال در
نکات عمومی در مراقبت از پارچه مبلمان

گالری مبل چوبیران - نکات عمومی در مراقبت از پارچه مبلمان - به وبلاگ گالری مبل چوبیران خوش آمدید
حقه هاي خاص چيدمان مبلمان

گالری مبل چوبیران - حقه هاي خاص چيدمان مبلمان - به وبلاگ گالری مبل چوبیران خوش آمدید
موارد فنی هنگام خرید مبل

گالری مبل چوبیران - موارد فنی هنگام خرید مبل - به وبلاگ گالری مبل چوبیران خوش آمدید
نحوه پاک کردن لکه از روی پارچه مبل

گالری مبل چوبیران - نحوه پاک کردن لکه از روی پارچه مبل - به وبلاگ گالری مبل چوبیران خوش آمدید
سوسک درختی یا معاون وزیر امور خارجه

بعد از هجوم استکبال و قار داش و گار داش از ترکیه، جای تایلند خالی من فضول مبل مردم هم هستم.
برچسب :