پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام
نام شهر کد شهر
آب انار 0842645
آبدانان 0842622
ارمو 0842534
ارکوازملک شاهی 0842852
اسلام آباد 0842537
انجیره 0842652
ایلام 0841
ایوان غرب 0842323
بان رحمان 0842835
بدره 0842572
بردی 0842784
بلاوه تره سفلی 0842462
پشت قلعه 0842633
پهله زرین آباد 0842772
تخم بلوط سفلی 0842464
ترن 0842356
تلخاب 0842586
جان جان 0842456
جعفرآباد 0842238
چالاب 0842832
چالسرا 0841222
چشمه شیرین 0842583
چشمه کبود 0842237
چم ژاب 0842544
چم کبود 0842642
چنگوله 0842836
چهارمله 0842345
چوار 0842272
خوران 0842348
خورده چشمه 0842436
دره شهر 0842522
دشت چمران 0842552
دشت عباس 0842762
دلفان آباد 0842548
دهلران 0842722
زرانگوش 0842585
زرنه 0842352
زنجیره سفلی 0842432
زنجیره علیا 0842446
زیرتنگ 0842466
ژیور 0842647
سراب 0842337
سراب باغ 0842634
سراب کلان 0842482
سرابله 0842422
سرتنگ مله ماران 0842452
سنگ سفید 0842454
شباب 0842438
شله کش 0842443
شهرستانه 0852442
شهرک /اسلامیه 0842834
شهرک /شهید/کشوری /سرتاف 0842223
شهرک /نبوت 0842342
شهرک /ولیعصر 0842584
شهرک صنعتی /ایلام 0842232
شیخ مکان 0842546
شیراوند 0842457
صالح آباد 0842882
صیدنظری سفلی 0842442
صیدنظری علیا 0842445
عباس آباد 0842535
علی مدد 0842458
قنات آباد 0842486
گچ کوبان 0842582
گلان 0842892
گنبدپیرمحمد 0842864
گنجوان 0842284
گنداب 0842654
لرینی 0842484
لومار 0842472
ماژین 0842532
مهدی آباد 0842227
مهران 0842822
مهرملکشاهی 0842862
مورت 0842282
مورموری 0842637
موسیان 0842752
میدان 0842235
میمه 0842782
هزارانی 0842638
هفت چشمه 0841225
هلسم 0842468
وچکاب 0842644
وحدت آباد 0842538
وردآوردعلیا 0852446
کپنه کران 0842354
کل کل 0842448
کلان 0842343
کلم 0842587
کله جوب 0842347
کهره هلیلان 0842434


مطالب مشابه :


بوي دلپذير و طعم خوش «سقز» ميزبان شما در ايلام

اواخر فصل بهار در برخی از مناطق جنگلی استان ایلام برداشت مانشت، گنجوان، تنگ بیجار
پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام: نام گنجوان: 0842284:
پیش شماره و کد تلفن استان ایلام

همه چیز - پیش شماره و کد تلفن استان ایلام 0842284 گنجوان 0842654 گنداب 0842484 لريني 0842472
فعالیت ها و عملکرد مرکز بهداشت شهرستان ایلام

مسئول مرکز بهداشت شهرستان ایلام: جهت اورژانس چوار و مرکز بهداشتی گنجوان با حمایت معاون
شهرستان (زاگرس غرب) چوار یا بخش چوار؟؟؟؟

ایران > استان ایلام • سرچم لو • شهرک سرتنگ بیجار • قبله • گره‌چیا • گنجوان
اولین عملیات پیروزمندانه رزمندگان ......

ارتفاع لوبیایی شکل «میمک» در غرب استان ایلام واقع شده است و به حلاله گنجوان از
برچسب :