آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل بافت این دامن ار دور کمر شروع می شود.

دور کمر آیدا جون رو سانت بگیرید.

1- با نخ  کاموای به ضخامت متوسط ؛ به اذای هر سانت ؛

دو دانه سر بیاندازید.

2 -  10 رج رکن ببافید.

3  -   بعد شروع به ساده بافی کنید  و تا 3  رج ببافید .

4  -  در رج روی بافتنی به فاصلّ هر 7 دانه یه ژته بیاندازید.
( به آموزش زته انداختن در تصویر متحرک پایین توجه کنید)

48433579391064076248.gif


5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافید و ژته ها راتوری ببافید.

6  -  با این دو رج گذشته  و بافت 4 رج دیگر بصورت ساده بافی ؛

جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته اید .

7  -  حالا در این رج مجدد بای زته انداخت . سعی کنید ژتۀ این

ردیف در مابین دو  ژتۀ بالایی قرار بگیرد.

8  -  هر 6 رج  این کار را تکرار کنید و به دلخواه به قد دامن اضافه کنید.

در این دامن ؛ 6 ردیف ژته دار داریم که با نخ من 15 سانت شده و با حاشیۀ

برگدار  پایین دامن ؛ میشه 20 سانتی متر.

9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسی ( رکن ) ببافید .

10  -  بعد یک رج ساده بافی می بافیم .

11  -  دو دانۀ اول میل را ببافید - یک ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا

یکی کنید  - ژته - دو تا یکی - ژته و.....تا آخر  رج را ببافید .

12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل

این ژته ها  نوار نقره ای  نیم سانتی رد کنید .

13  -  حالا مجدداً دو رج رکن ببافید.

آموزش بافت مدل  حاشیه برگی کشید

 توجّه :

(  برگها دارای دو لبۀ خطی مشخص و یک رگبرگ مرکزی اند . )

1  - یک دانه از رو ببافید برای درز و جای دوخت دامن .

2- ابتدای برگ باید دو تا یکی کنید( لبۀ خطی طرف راست برگ )

- یک ژته  - یکدانه از زیر ( رگبرگ وسط ) - یک ژته - و انتهای برگ دوتا یکی

کنید . ( لبۀ خطی طرف چپ برگ  )

توجّه : اگر بخواهید یک لبۀ خطی زیبا و مشابه طرف راست داشته باشید

باید اول جای این دو دانه را با هم عوض کنید =مثل پیچ

( دومی را از روی اولی  بیاورید جلو و بعد دوتا یکی کنید.)

3 - ابتدا تا انتهای برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تکرار شود ؛ تا انتهای رج .

اگر شانس بیاورید و آخرین برگ هم یک برگ کامل در بیاید که چه بهتر

و اگر آخرین برگتا ن نیمه ماند ؛ سعی کنید بصورت جبرانی ژته بیاندازید امّا

دوتا یکی نکنید تا برگ کاملی بدست آید.
  آخرش هم یک دانه از رو ببافید ؛

و اگر ب یک دانه در اخر  نداشتید؛  مثل سر انداختن اضافه کنید

تا  برای جای دوخت دا من  هم جا داشته باشید. و پشت رج را ببافید.

4 - این مدل را تا شش رج ببافید تا سه ردیف ژته در برگ ایجاد شود.

5 - در این رج اول یک دانه از رو را ببافید - یک ژته ( فاصله اندار بین برگها)

- دوتا یکی اول برگ - ژته - یک دانه زیر که رگبرگ مرکزی باشد ؛

- یک ژته - و دو تا یکی  آخر برگ .

حالا یک ژته ( فاصله اندار بین برگها) .

6 -  برگ دوم با دو تا یکی شروع  و تا فاصله انداز خط بالا تمام می شود.

7 - تمام این رج را تا آخر به همی ن ترتیب ببافید.

8 - رج پشت ژته های فاصله انداز را هم از توری ببافید .

9 - در این رج ژته های فاصله انداز را به رو ببافید و  در قبل و بعد

برگها هم ژته بیاندازید . امّا  دو طرف رگبرگ وسط ژته نیاندازید .

ولی همچنان دو تا یکی کردن دو طرف برگ را انجام دهید.

( در واقع بعد از این در  داخل برگها ژته نداریم ؛ اما در بیرون برگها

ژته داریم که همه را به رو می یافیم تا ژته ها توری باشند امّا

به مدل رکن بافته شوند تا برگها به جلوه آیند.)

10 - به بافت ادامه دهید تا از برگها سه دانه باقی بماند .

در آن رج باید  برای نوک برگ ؛ سه تا یکی کنید و برای زیبایی

بیشتر برگ؛  دانه وسط را به اوّل آورده و بعد سه تا یکی کنید.

11 -  چهار رج آخر یا به دلخواه بیشتر رکن ببافید و کور کنید

و دامن را از پایین بدوزید تا 5 سانت قبل کمر . و بقیه را برای

درز پشت کمر و راحت پوشیدن کودک عزیزتان باز بگذارید.

دکمۀ پشت را دوخته و از جا نواری دامن ، نوار دلخواه را

با کمک سنجاق قفلی عبور  دهید .

12 - مختصری اتو بخار بدهید تا کارتان به جلوه بیاید.
««   آموزش بافت جلیقه کوتاه دخترانه   »»


دور گردن را با سانتیمتر اندازه بگیریدو بسته به ضخامت کاموا ضربدر
 2 الی 3 کنید تا تعداد دانه ها بدست آید . برای اینکه به عدد  5  قابل تقسیم باشد ؛ می توان چند عددی به آن اضافه کردتا هم قابل تقسیم


 به 5 باشد و هم مقسوم علیه ( که تعداد برگهای ما را نشان می دهد ) ؛ زوج باشد .[ چرا که برگهای ما به تعداد 5 دانه بافته می شود و  می خواهیم

دور تا دور گردن 14 برگ داشته باشیم ؛ که خود این عدد 14 هم زوج است .]


دو تا دسته 5 تایی هم برای رکن بافی دو طرف  سجاف جلیقه داریم.

دقّت کنید که دو تا نیم برگ دو طرف سجاف یقه بافته می شوند و

13 برگ دیگر کامل در بین این دو نیم برگ هستند.

روش بافت جلیقه :

* 1 -  من با تعداد 80 دانه سر انداختم و 3 رج رکن بافتن.

*2 - در رج چهارم = 3رکن- 3 کورکردن برای جا دکمه - بقیه رکن.

* 3 - همه رکن بافته شود تا جادکمه ؛ 3 تا سر می اندازیم تا جا دکمه

تکمیل شود و در آخر 3 تا رکن می بافیم .

* 4 - باز  3 رج کاملاً رکن ببافید.

«« مدل برگ »»

 

*( رج اول مدل برگ ) = 5 دانه رکن برای سجاف جلوی چپ ببافید .


بعد یک زیر - یک ژته  - **( 4 تا زیر - یک ژ ته - یک زیر - یک ژته )

وتکرار مراحل داخل پرانتز دو ستاره تا قبل از 6 دانه آخر.

برای بافت این 6 دانه آخر باید اول یک ژته  - یک زیر- 5 دانه رکن

برای سجاف جلوی راست ببافید.

* همۀ رجهای  پشت بافت در کل کار از اول تا آخر به رو بافته می شوند و


برای پیشگیری از تکرار ؛ دیگر یادآوری نمی شود. فقط باید ژته ها را طوری

ببافید که توری باشند ( منفذ دار و آشکار بافته شوند و  نه تاب دار و پنهان)

*( رج دوم برگ ) = تکرار رج اول برگ است .

 

*( رج سوم برگ )=5 رکن - یک زیر -  یک ژته - یک زیر - دو تا یکی


( اگر مایل باشید ؛ برای زیباتر شدن برگها ؛ اول این دو دانه را مثل پیچ بافی ، از رو جاهایشان را با هم عوض کنید تا لبۀبرگ به شکل یک خط منظم هلال پیدا کند تا برگ باریک شود و به صفر برسد. )

 حال نیم برگ اول شما بافته شده .

 

***-[  یک ژته -  ( آغاز برگ دوم) = یک دوتا یکی  بدون پیچ دادن - یک دانه زیر - یک ژته - یک زیر - دوتا یکی پیچ دار .]

* تکرار  مرحله سه ستاره تا تعداد 13 برگ کامل شوند  - با ژته هایی که آنها

را از هم فاصله می دهند بافته شوند.

*( رج 4چهارم برگ )= 5 رکن - یک زیر - یک ژته - یک زیر - دو تا یکی پیچ دار

 ( آخر نیم برگ اول )- یک ژته - یک دانه رو - یک ژته  ( فاصله دهنده  برگها ) -

*** در ادامه : دو تا یکی بدون پیچ - یک زیر - یک ژته - یک زیر  - یک ژته - یک

زیر - دو تا یکی پیچ دار . ( اتمام اولین برگ کامل ) - یک ژته - یک دانه رو - یک

ژته ( فاصله دهنده برگها )

*مرحله سه ستاره بالا را برای بقیه برگها تکرار کنید . و در انتها نیم برگ

آخر را برعکس اولی ببافید. در رج پشت فاصله دهنده های برگها را  هم به

رو می بافیم.

( رج پنجم برگ )=  کور کردنهای دو طرف برگ ادامه دارد ؛ اما دیگر در وسط

برگها ژته نداریم .اما در دو طرف خارجی برگها مثل دو رج قبل ژته داریم .

آنقدر به کور کردن برگها و ژته انداختن بین فواصل ادامه می دهیم تا برگ

ما به سه دانه برسد .

* در این رج باید  سر برگها سه تا یکی شوند. و فقط دو نیم برگ دو طرف

 دو تا یکی می شوند .  بدین ترتیب = 5 رکن - دوتا یکی - ***( ژته - 7 رو

- ژته -  سه تا یکی  ) و تکرار پرانتز سه ستاره تا اتمام برگها - دو تا یکی نیم

برگ آخر - 5 رکن . و رج پشت بافته شود.

«««  توجّه  »»»

  در این رج ؛ باید اساس تقسیم بندی  دو تکۀ پیش و  دو تکۀ آستین و تکۀ پشت را ببافیم .

* پس از اولین دانه تا  دانۀ 24 به زیر می بافیم( برای جلوی چپ) .

بعد یک ژته - 3 تا رو - یک ژته - 17  زیر( برای آستین چپ) -

 3 تا  رو - یک ژته - 57 زیر ( برای پشت ) -

 یک ژته - 3 تا زیر - یک ژته - 17 زیر ( برای آستین راست ) -

یک ژته - 3 تا زیر - یک ژته  - 24 زیر ( برای تکه جلوی راست ).

و بافت رج پشت .

* 5 دانه رکن - 20 دانه زیر - ( جلوی چپ)

ژته - 3تا زیر - ژته - 19 زیر -( آستین چپ)

 ژته - 3تا زیر - ژته - 59 زیر - ( پشت )

ژته - 3 تا زیر - ژته - 19 زیر -( آستین راست )

ژته - 3 تا زیر - ژته - 20 زیر - ( جلوی راست )  . بافت  رج پشت  .

تمام این 3 تا زیر ها  جدا کننده های بین تکه ها هستند و تا آخر زیر بغل باید

در یک خط اریب با ژته های اطرافشان به گشاد تر کردن الگوی جلیقه ادامه

 دهند تا لباس برای بزرگی کتفها و تنه اندازه شود.

* در این رج باید منفذهای عبوردهندۀ روبان را بوجود بیارید.
بنابراین =5 رکن -***( دوتا یکی - ژته  )

و تکرار پرانتز سه ستاره تا دهمین ژته ادامه دارد ) -

بعد 3 زیر جدا کننده جلو و آستین  - ژته -

***( دوتا یکی - ژته )و تکرار مرحله سه ستاره  تا دهمین ژته )

3 زیر جدا کننده آستین و پشت - ژته - ***( دوتا یکی - ژته )

و تکرار مرحله سه ستاره تا  30 تا ژته )

تکرار مرحله آستین و تکرار مرحله جلو بصورت بر عکس

( یعنی 5 رکن در آخر باشد.آموزش بافتنی) و بافت رج پشت .

* در این رج همچنان  ژته های دو طرف جدا کننده های تکه ها لباس را

بیاندازید  و به غیر سجاف دو طرف همه دانه ها را به زیر ببافید.

* بارعایت موارد بالا یک رج کامل رکن ببافید . فقط 3 دانه جدا کننده را زیر.

* از این رج به بعد  همه ساده بافی به غیر رکنهای سجاف. و از طرفی اول

 و آخر ساده بافی دوتا یکی کنیم تا خلوی جلیقه به حالت  بیم دایره بافته

شود.و هر 5 رج یک بار هم در وسطهای بافت مثل دامن با دو تایکی کردن

و ژته انداختن منافذی برای زیبایی ایجاد کنیم .

* به ژته های دو طرف جدا کننده های تکه های لباس هم تا 12 عدد ادامه دهید.

( و یا به تناسب اندازه هایتان به دلخواه ادامه دهید تا زیر بغل برای

اندازه های شما مناسب شود .)

* بعد تا 4 رج آخر آستین ها  را رکن ببافید .

* در این رج  ؛با اتمام آستین سر خود  باید وقتی به تکه آستین می رسید ؛

شروع به کور کردن کنید و و باز در ادامه تکه پشت را ببافید و باز وقتی به

آستین بعدی رسیدید همه دانه های آستین را کور کنید . و در ادامه تکه

جلوی راست را ببافید . به این ترتیب سه تکه جلوی چپ ، پشت و

تکه راست بدون درز پهلو  به هم وصل و بافته می شوند .

* حدود 5 سانت دیگر (یا به دلخواه بیشتر )  به بافت و کور کردن جلو ادامه

 دهید و در انتها هم 8 رج رکن برای پایین جلیقه ببافید .

* دور تا دور جلیقه و پایین دامن را با 5 قلاب و اتصال نیم هلال تزیینی بزنید.

والسّلام ...

 

منبع : www.baftanymamanazam.blogfa.com


مطالب مشابه :


آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل - آموزشگاه ... 12 - در پشت مدل تمام ژته ها را توری ببافید تا بعد بتوانید از داخل.
جلیقه دخترانه ۲۰۱۵

مدل جلیقه دخترانه 2015-1393. در این پست مدل جلیقه های زیبا و جدید سال ۲۰۱۵ و ۱۳۹۳ را آماده کرده ایم و در سایت فازتوفان قرار داده ایم. مدل جلیقه دخترانه 2015-1393.
عکس هایی از تاپ و دامن ( جلیقه ) دخترانه

گالری زیبا سرای اسلامی - عکس هایی از تاپ و دامن ( جلیقه ) دخترانه - مدل لباس / فشن / لوازم ارایشی و خانگی / عکس های متفرقه و جالب/ عکس بازیگران ایرانی.
مدل جلیقه زنانه

مدل جلیقه زنانه - مدل کت آستین حلقه ای -زیباترین مدل لباس - شیک ترین مدل جلیقه - جلیقه مجلسی - مدل تاپ مجلسی - مدل کت مجلسی - جدیدترین مدل لباس زنانه.
چند مدل جلیقه و شلوار

7 فوریه 2009 ... نازخاتون - چند مدل جلیقه و شلوار - گلچین بهترین موزیکها و عکسهای روز.
مدل جلیقه های خز

ღ♥ღɢiя˩iê †нiñɢsღ♥ღ - مدل جلیقه های خز - ♀föя ɢiя˩s.
مدل های بسیار زیبا از جلیقه دامادی 2012

برچسب ها: جدیدترین مدل جلیقه , جدیدترین مدل جلیقه 2012 , جدیدترین مدل جلیقه 91 , جدیدترین مدل جلیقه داماد , جدیدترین مدل جلیقه داماد 2012 , جدیدترین مدل جلیقه داماد
جدیدترین مدلهای جلیقه بافتنی زنانه _ پاییز 91

پاییــــــزه - جدیدترین مدلهای جلیقه بافتنی زنانه _ پاییز 91 - خانـواده , پزشکی , تازه ها , شادابی و نشاط , علمی , خبرها , متفرقه - پاییــــــزه.
برچسب :