منابع ارشد جنگلداری

جزوات بر‌تر کار‌شناسی ارشد جنگلداری
منابع کار‌شناسی ارشد جنگلداری (جزوات تایپی دست نویس) کنکور سال ۱۳۹۱جزوات اساتید طراح سوال کار‌شناسی ارشد جنگلداری
منابع تکمیلی ارشد جنگلداری, منابع ارشد جنگلداری, جزوه ارشد۹۰جنگلداری, جزوه‌های ارشد جنگلداری
بسته‌های آموزشی, منابع مرجع, جزوات طبقه بندی شده, منابع ارشد جنگلداری
منابع رتبه یکی‌های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
کنکور کار‌شناسی ارشد ۱۳۹۰, ارشد ۱۳۹۱, کنکور۱۳۹۰

منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری کد رشته دانشگاه سراسری ۱۳۰۷
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی-جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل کد رشته دانشگاه آزاد ۵۰۵۷۷
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری کد رشته دانشگاه آزاد  ۵۰۵۶۴
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی-مهندسی جنگل کد رشته دانشگاه آزاد  ۵۰۵۴۸

- منابع ارشد جنگلداری دانشگاه سراسری شامل جزوات اساتید دانشگاه تهران و دانشگاههای تهران و دانشکده های کشاورزی کشور.
- منابع ارشد جنگلداری دانشگاه ازاد شامل جزوات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تهران, علوم تحقیقات تهران و دانشکده های کشاورزی کشور.
تحصیلات تکمیلی جنگلداری
محتویات بسته آموزشی منابع کار‌شناسی ارشد جنگلداری دانشگاه سراسری:
گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران و دانشگاههای سراسری دارای این رشته
زبان عمومی و تخصصی جنگلداری با ضریب ۲:
** کتاب زبان تخصصی جنگل داری
- جزوه زبان عمومی تایپی
- جزوه زبان عمومی شماره ۲ بصورت تایپ
- جزوه زبان عمومی شماره ۳ بصورت تایپ
- سوالات زبان عمومی
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پردازش ۲۱۰صفحه (کد۱۰۴/۳جنگل)
**زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه (کد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** تست‌های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲ صفحه (کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
** زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد ۲۷۴ صفحه (کد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل با ضریب ۳:
- جزوه شناخت جنگل دانشگاه تهران (ویرایش گروه یک از چهار) ‌
- جزوه جنگل‌شناسی دانشگاه گیلان
- جزوه جنگل‌شناسی مهندس سهراب مرادی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۵۲ صفحه
- جزوه شناخت جنگل دکتر وحید اعتماد ۱۶۸ تایپ (کد۸۴/۲جنگل)
- جزوه اکولوژی جنگل دانشگاه تهران (ویرایش گروه یک از چهار) ‌
** کتاب جنگل‌شناسی وپرورش جنگل (دکترمروی مهاجر)

- جزوه اکولوژی دکتر پوربابایی
- جزوه اکولوژی دکتر صاقاب طالبی
- جزوه اکولوژی دکتر رحمانی

جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل با ضریب ۳:
- جزوه جنگلداری           دانشگاه تهران
- جزوه اندازه گیری جنگل دانشگاه تهران
- جزوه جنگلداری مهندس سهراب مرادی گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۵۹ صفحه
** کتاب جنگلداری (دکترحسن زاد)
** کتاب آماربرداری در جنگل (دکترزبیری)
** کتاب اندازه گیری درخت وزیست سنجی جنگل (دکترنمیرانیان)
 

- جزوه جنگلداری غضنفری
- جزوه جنگلداری شماره ۱ دکتر نمی‌رانیان
- جزوه جنگلداری شماره ۲ دکتر نمی‌رانیان
- جزوه جنگل داری دکتر فقهی


بهره برداری و حمل و نقل چوب با ضریب ۳:
- جزوه بهره برداری از جنگل  دانشگاه تهران
- جزوه حمل و نقل چوب      دانشگاه تهران
- جزوه حمل ونقل دکتر نقدی
- جزوه حمل ونقل لطفعلیان
** کتاب بهره برداری جنگل (دکترساریخانی)

- جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر سبحانی
- جزوه بهره برداری و حمل و نقل دکتر لطیفیان
- جزوه حمل و نقل دکتر نقدی 
- جزوه بهره برداری دکترنیکویی

قوانین جنگل و اقتصاد جنگل با ضریب ۳:
- جزوه قوانین جنگل  دانشگاه تهران
- جزوه اصول مهندسی جنگل مهندس سهراب مرادی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۲۶ صفحه
** کتاب قوانین و مدیریت منابع طبیعی (دکترشامخی)
** کتاب اقتصاد جنگل (دکترارسطوسعید)

- جزوه اقتصاد جنگل دکتر عمادیان
- جزوه اقتصاد جنگل دکتر حشمت الواعظیین (دکترواعظین)


نمونه سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد جنگلداری، مهندسی جنگل، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل:
- مجموعه سوالات کار‌شناسی ارشد آزاد جنگلداری سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰

- مجموعه سوالات کار‌شناسی ارشد سراسری جنگلداری از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ (۱۰ سال آزمونهای ارشد) با جوابهای صحیح و کلیدی
شامل بیش از ۱۱۵۰ تست در دروس جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، جنگل‌داری و آمار و اندازه‌گیری جنگل، بهره‌برداری و حمل و نقل چوب، قوانین جنگل و اقتصاد جنگل

جزوات مرتبط با دروس و رشته جنگلداری برا مطالعه بیشتر و اطلاعات عمومی مهندسین جنگل:
- جزوه سنجش از دور علی اصغر درویش صفت اصول تفسیر عکسهای هوایی ۱۶۸ صفحه (کد۸۴/۱جنگل)
- جزوه چوب ‌شناسی مهندس سهراب مرادی مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور علوم کشاورزی ۴۱ صفحه

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه‌ای) جزوات ستاره دار هستند و شما در صورت نیاز آن‌ها را انتخاب می‌کنید. بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته‌ایم را جزء منابع آزمون ارشد می‌دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده‌ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها و گروه یک از چهار می‌باشد. که همگی قابل گلچین کردن می‌باشند. (می‌توایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

****خرید منابع و جزوات کار‌شناسی ارشد گروه جنگل / جنگلداری
> جزوات جنگلداری ارشد و دکتری جنگلداری (لیست در بخش دکتری) هر سال بروز رسانی می‌شوند.
> هر ۶ ماه جزوه جدیدی به لیست جزوات ارشد جنگل داری اضافه می‌شود.
> هر بار که جزوات بروزرسانی می‌شود لیست تهیه شده، اسامی اساتید، کتب مهم از دانشجویان در حال تحصیل و دانشجویان پشت کنکورارشد، دانشجویان بر‌تر کنکور و بخصوص اساتید این رشته پرسیده می‌شود و بعد از تحقیق و بررسی جزوات تهیه شده و در اختیار شما قرار داده می‌شوند.
> جزوات بصورت تایپ و دستنویس تهیه می‌شوند، گاهی اوقات جزوات ناخوانا هستند، گروه یک از چهار اینگونه جزوات را بعد از تایپ و ویرایش به دانشجویان ارائه می‌دهد.
> گروه یک از چهار شبانه روز در حال فعالیت و تهیه و ویرایش جزوات ارشد رشته‌های مهندسی کشاورزی و مهندسی منابع طبیعی هستند تا شمای دانشجو، داوطلبین کنکور ارشد و دکتری، اساتید دانشگاه‌ها و موسسات، با خیال راحت و اطمینان جزوه مورد نظرتان را با کیفیت و خوانا تهیه نمایید.
> گروه یک از چهار که سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نموند در سالهای آغازین با دو رشته علوم باغبانی و علوم صنایع غذایی متشکل از ۲نفر و ۶نفر غیر مستقیم که گروه را تشکیل می‌دادند با اسم گروه کشاورز تنها تا سال ۱۳۸۹ جزء گروه فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (فروش جزوه ارشد، اخبار کنکور‌ها، همایش‌ها، مقالات علمی و تخصصی کشاورزی..) بودند که در سال ۱۲/۰۸/۱۳۸۵ در همایش وبلاگنویسان بخش کشاورزی در تهران با حضور جمع کثیری از وبلاگنویسان و مدیران محترم سازمان نظام مهندسی کل کشور، از جناب آقای مهندس رمضان‌نژاد ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران لوح تقدیر دریافت نمود. ودر سال ۱۳۸۹ به اسم گروه یک از چهار تغییر نام داد و تا الان با ۶نفر مستقیم، ۸نفر غیر مستقیم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می‌نماید.

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱| ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی بسته های آموزشی خریداری شده (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها   PhdAzmoon[at]gmail.com
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ :
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید- [آخر پیامک seniorresources.blogfa قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

راهنمای خرید منابع و جزوات کاردانی، ارشد و دکترا:
۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

خرید شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری کارشناسی ارشد 93-92:
نام بانک: بانک صادرات ایران
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
صاحب حساب: Mohammad Arvin

نام بانک: بانک سامان
شماره حساب جهت واریز نقدی: ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
شماره کارت جهت انتقال کارت به کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
شماره حساب بانکی ایران (شبا):IR90 0560 9201 0240 1043 5130 01
صاحب حساب: Mohammad Arvin

پیگیری اخبار مختص کنکور کارشناسی ارشد
شما با ثبت ایمیلتان می توانید آخرین اخبار و اطلاعیه های مختص به کنکور کارشناسی ارشد را به راحتی و به رایگان در ایمیلتان دنبال نمایید.
برای این منظور ، ایمیل خود را در کادر پایین سایت
www.phdazmoon.net وارد کنید و پس از وارد کردن کد تصویری لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود.
 
برای این منظور به سایت
www.phdazmoon.net رفته و در کادر پایین سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید

با آرزوی موفقیت شما در همه آزمون‌ها
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
آزمون‌های کاردانی/کارشناسی/کار‌شناسی ارشد/دکتری

رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری  جزوات رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری

منابع ارشد جنگلداری منابع تکمیلی ارشد جنگلداری، منابع بر‌تر ارشد جنگلداری...

شيوه هاي بهره برداري از جنگل ها  گاهي درختاني ، جهت توسعه وتكامل توده موجود، بريده مي شوند.روش هاي قطع به كاررفته درمديريت جنگل بايد در راستاي جنگل شناسي باشد...

معرفي تعدادي از درختان و درختچه هاي جنگلي

کلیات جنگلداری,از جزوه سيد محمد رضاسيفي, دانشگاه پيام نور استان مركزي در زبان عام جنگل (forest) به منطقه ای گفته می شود که از درختان خودرو تشکیل یافته و ضمنا زیستگاه جانوران وحشی است...

منابع ارشد کشاورزی ، منابع کار‌شناسی ارشد مهندسی کشاورزی منابع کار‌شناسی ارشد جنگلداری | منابع ارشد جنگلداری | جزوات ارشد جنگلداری

فروش جزوات و منابع ارشد ، فروش جزوات و منابع ارشد کشاورزی کلیه رشته ها و گرایشها فروش جزوات و منابع ارشد جنگلداری

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری :

شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه سراسری با جواب کلیدی)

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی :
شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته + برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده + مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد | با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

خبر ویژه: قرار گرفتن جزوات جدید بر روی سایت
جزوات جدیدی به این مجموعه اضافه شده است و به علت وجود رشته های متعدد در حال حاضر قادر به درج اسامی جزوات جدید بر روی سایت منابع ارشد نیستیم، برای اطلاع از این جزوات جدید تماس بگیرید.
سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات ارشد دکتری پی اچ دی آزمون

لیست جزوات و منابع ارشد کشاورزی بروز شده و آپدیت را همیشه در وبلاگ www.SeniorResources.Blogfa.com و سایت منابع ارشد www.1AZ4.com مشاهده نمایید.


مطالب مشابه :


منابع ارشد جنگلداری

- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پردازش کشاورزی و منابع طبیعی (فروش جزوه ارشد، اخبار
منابع آزمون دکترای مکانیزاسیون کشاورزی

بهترین جزوات دکترا کشاورزی و منابع طبیعی جزوه زبان زبان عمومی پردازش. زبان تخصصی
جزوه کامل هوش مصنوعی پیشرفته

پردازش زبان های طبیعی. هوش مصنوعی جزوه پردازش تکاملی . فرمول های درس رباتیک .
جزوه آموزش درس نظریه زبان ها و ماشین ها

پردازش زبان طبیعی. این جزوه برای شما عزیزان در 35 صفحه به صورت مفید و خلاصه قرار گرفت.
منابع ارشد شیلات 94

جزوات و منابع ارشد شیلات-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پردازش
جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها (استاد علی اصغر پورحاجی کاظم)

پردازش زبان طبیعی. جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها (استاد علی اصغر پورحاجی کاظم)
برچسب :