عربی اول :نمونه سوال،وقواعد و تمرینات دروس1تا9عربی سال اول دبیرستان

نمونه سوال نوبت اول

1- ترجم العبارات (عبارات زیر را تر جمه کنید ) ( دانش ) (3 نمره)
الف) یفتشُ عن موضعِ الشمسِ.
ب)صوّ َرَ المشهدَ التالی له .
ج)یا سابغ النعم یا دافع النقَم.
د) القرآنُ هو الدلیل ُ یُر شد الی خیر السبیل.
و) عَلَق علی عُنُقه وسام الاجتهاد ِوالنشاط .
ه) علینا اداءُ الواجب .
2- عین التر جمة الصحیحة(ترجمه ی صحیح متن را معین کن) ( دانش ) (5/1 نمره)

الف) اِنتخب ولَدی ، لا تفکِّر فی الثمن
1- انتخاب کردم فرزندم فکر نکن. 2- پسرم انتخاب کن و به قیمت فکر نکن

ب)اللهُ یعلمُ وانتم لا تعلمون.
1-- خدا می داند وشما نمی دانید 2- خدا می داند وآنها نمی دانند

ج)اللهُ خالقٌ کل شی ء وغافر کل َ ذنبٍ.
1- خدا هر چیزی را آفرید و هر گنا هی را می بخشد
2- خدا آفریننده ی هر چیز و آمرزنده ی هر گناهی است
3-اقرء النص التالی ثم اجب عن الاسئله(متن را بخوانید وبه سوالات باسخ ده) ((2نمره)
سمعتُ انَّ موسی (ع) دعا قارونَ الی الا يمان ِولکن هو کافر بدین المرسلین.هل یقبلُ النصیحةَ؟
لا. معلومٌ هو رجلٌ مُتکبرٌ. بعد نزول العذاب قال قارون سانفقُ اموالی ساُساعِدُ الفقراء.
1- هل کان قارون یُساعدُ الناس ؟
2- هل کان قارون مومنا بدین موسی؟
3- رجع قارون عن کفره. ص غ
4- ما قبل قارون النصیحةَ .ص غ

4-عین الخطا فی التر جمة(اصلاح اغلاط در ترجمه)(5/1 نمره)

الف)مشاورة ُ المشفقِ الجاهلُ خطرٌ. مشورت کننده دلسوز نادان شده ی خطر ناک است
ب) کلمتُ والدتی فی هذا الموضوع. درباره این موضوع با مادرم صحبت نکردم
ج)یسمعُ الله نداءَ المظلومین. مظلومین صدای خدا را می شنود

5-عیّن نوع المشتقات (انواع مشتقات را معین کن)(1نمره)

الف) للبلبل صوتٌ بدیعٌ.
ب) انتَ علا مُ الغیوب .
ج) انتَ متفَضِّل.
د) حقوقُ المحرومین مُغتَصَِبَةٌ.
6-املا الفراغ (1 نمره)
الف)اسم تفضیل مذکر ((حسن)) (--------------- -- ) ب) صفت مشبه ((شرف))(----------- ----- )
ج)اسم تفضیل مونث((عظم)) (----------------- ) د) اسم فاعل (علم ) (---------------- )

7-عین الافعال المزیدة واذکر بابها(افعال مزید را معین کرده ونوع باب ان را بنویس) (2 نمره)
الف) انا انزلناه فی لیلة القدر ب) اِنتَخَبْ ولدی ج)اِنعَقد ت الجلسةُ د)هو سافَرَ


8-اکمل الفراغ مناسبا للضمير: (1 نمره)
ماضی (کبُرَ)باب استفعال هم (--------------------)مضارع(عرض)باب تفاعل هو (--------------------)

9- اجب ( 2 نمره)
الف) شکّل الکلمات . (حرکت گذاری کن) فتح المعلم الکتاب في الصف.

ب) انتخب التحلیل الصرفی الصحيح : صوّر الف- فعل –ماضی- ثلاثی مزید(باب تفعیل)- للغایب

فعل مضارع-ثلاثی مزید(باب تفعیل)-للغایب


الوالد الف- اسم مونث –مفرد- جامد

ب- اسم- مفرد- مذکر- مشتق

10- ما هو الفرق بين( نَزَلَ ونزّل ) لفظا و معنیً؟ (1 نمره)

11- عين نوع الجمع و اذكر مفرده . (1 نمره)

مسؤولین ( ................ ) عباد(........ ) صالحات( ........... ) اصوات ( ............ )

12 - اکمل الجد ول التالی : (1 نمره)

الماضی الماضی المنفي المضارع المضارع المنفي النهی من المضارع المخاطب
انتخبتَ


13- اكتب ما طلب منك :( 5/1 نمره)
الف – الي الفارسية: جَفَفَ ( ) المتکبر ( )
ب- الي العربية: پراکنده می کند ( ) نگهبان ( )
ج- متضادالکافر . ( ) متضاد الکامل ( )


14- للتعريب : اويس از جايش برخاست . (5/0)

**********************************************************

 نمونه دوم:

1) به فارسي روان ترجمه كنيد : (3نمره)
1. افعل بی ما انتَ اهلهُ.
2. جلسَ اویسُ علیَ الارضِ قََِلَقاً.
3. اصبحَ قارونُ عبرةً للِا جیالِ.
4. انَ ابتنی لفی الخیلِ السوابق .
5. عَلقَ علی عنقِهِِِ و سامَ الاجتهادِ وَ النشاطِ.

2) ترجمه صحیح را برای جملات زیر انتخاب کنید .(5/1نمره)

1-لِلبُلبُلِ صوتٌ عذبٌ بدیعٌ .
الف)بلبل صدای خوش وتازه ای دارد ب) بلبل زیبا و اواز خوان است

2-انتَ شابٌ ولکَ رَغباتُ الشبابِ.
الف)تو جوانی باشور واحساس هستی ب) تو جوانی ودر تو تمایلات جوانی وجود دارد

3- الهی اِ ن عاقبتَ فا نتَ المنصفُ وانا المستسلمُ.
الف)خدای من مرا عذاب نکن که تو عادلی ومن ستمکارم
ب) خدای من اگر عذاب کنی پس تو عادلی ومن فرمان بر دارم


3 تنها به یکی از دو سوال زیر به دل خواه پاسخ دهید؟(جواب باید به عربی باشد)(5/0)
1-الی این تذهبُُ بعد الامتحانِ؟
2- هل تُحِب اللغةَالعَرَبیَة؟ لِماذا؟

4) کلمات مشخص شده را حرکت گذاری کنید؟(1 نمره)
الف- جاء الحق وزهق الباطل . ب- المومن في عمله نشيط .

5) اسم های (مثنی )و(جمع سالم )و(جمع مکسر ) را مشخص کنید؟(1نمره)
فراشات ( ) عباد( ) بحرینِ( ) خاشعونَ( )

6) غلطهای موجود در ترجمه عبارات زیر را تصحیح کنید ؟(5/1نمره)

1-اکتب لنا فی هذهِ الدنیا حسنةٌ. برای ما آن دنیا نیکی را می نویسم.

2- سمعَ الغزالُ الصغیرُ کلامَ الاسدِ وَ الذئبِ . آهوی بزرگ سخن شیر و گرگ را می شنود.

3- مشاورةُ المشفقِ الجاهلِ خطرٌ. مشورت کننده دلسوز نادان شده خطرناک است .


7)در جای خالی کلمه مناسب را قرار دهید .(2 نمره )

1. -----------انَ الله معنا . (فعل نهی از تحزنُ)
2. و ------------مُستَکبرُونَ. (انتنَ - هُم –هُنَ)
3. -------------الدراسةِ جمیلٌ. (جمع مکسر از یوم)
4. انا نحنُ ----------علیکَ القرانَ. (نزلنا – نزلتَ- نَزَ لتُ)


8) به سئوالات زیر پاسخ دهید؟(2نمره)

1-در جمله مقابل مبتدا وخبر را مشخص کنید : اللهُمَ قَََولُکَ حَقٌٌ.
2-در جمله مقابل فاعل ومفعول را مشخص کنید : شَرِبنَا الماءَ.
3- اسم فاعل از (یُیَشِرُ) :
4- اسم مفعول از (یُرسِلُ ):

9) نوع اسم های مشتق زیر را بنویسید؟(5/1 نمره)
ناصرٌ( ) علامة( ) مغرب( )
مجید( ) عظمی( ) منصور ( )

10) جدول زیر را کامل کنید(5/1 نمره)

الماضی المضارع المصدر الامر
اعتدلَ
جاهَدَ

11) به عربی ترجمه کنید ؟(1نمره)
مومن در مقابل ستم تسلیم نمی شود .


12) قواعد زیر را کامل کنید؟(1 نمره)
1. به فعل هایی که صیغه اول ---------- آنها بیش از سه حرف دارد ،ثلاثی----------- می گویند.
2.فعل( انتشرَ) از باب ------ وفعل(اِنقَلَبَ))از باب ---------می باشند.

13)) ) لغات زیر را ترجمه کنید ؟(1 نمره )
الثمن ( ) منحَ( ) تفوحُ ( ) انشودة( )

14-کدام تجزیه برای کلمات زیر صحیح است؟(5/1نمره)

عَلِمَ: الف) فعل ماضی،مفرد،مذکر،ثلاثی مجرد
ب) فعل مضارع،مفرد ،مونث،ثلاثی مزید

الرجل: الف) اسم،مذکر،مشتق،مثنی
ب) اسم،مذکر،جامد،مفرد

المطلوب:الف)اسم،مفرد،مشتق،اسم مفعول
ب) اسم،مفرد،مشتق،اسم فاعل

في : الف- حرف جر ، مبني علي كسر .
ت‌- حرف ، عامل ، مبني علي سكون.

*****************************************************************

 نمونه سوم:

1- ترجم العبارات التالية بالفارسیةالفصحي :(3نمره)

الف) للوردة ُ الحمراءِ رائحة طیبة.
ب)هو لاء وجدوا السعادة فی مساعدة الاخرین.
ج) هب لی حکما ًًو الحقنی بالصالحین .
د)لات حینَ مناص.
ه)استیقظ سعیدٌ قبل َ طلوع الفجر وتوضأ وبعد الصلاةِ وذهبَ وحده الی المدرسة.


2- عین الترجمة الصحیحة(5/1نمره)

الف )انتخب الامامُ قمیصا بثلاثة دراهم وقمیصا ارخص .
1.امام بیراهنی به دو درهم وبیراهنی گرانتر انتخاب کرد .
2.امام بیراهنی به سه درهم وبیراهنی ارزان انتخاب کرد.
3. امام بیراهنی به سه درهم وبیراهنی ارزانتر انتخاب کرد .

ب)ما انهَزَمنا وما ترکنا الغابة
1.شکست نخوردیم وجنگل را ترک نکردیم .
2. فرار کردیم وجنگل را رها کردیم .
3. شکست نخوردند وجنگل را رها نکرد.

ج)(سرکشی کرد ) بالعربیة الف- استکبرَ ب- تکبّرَ ج- کبّرَ

3- صحح الاخطاء فی تر جمة العبارات التالیة(5/1 نمره)

الف ) انظر الی الاسد کیفَ یساعدُ الاخرین. به شیر نگاه می کنم! به د يگران کمک می کند چگونه ؟
ب) ادفع لهم دینار ا من الذهب ِ. دیناری نقره به آنها ببردازید .
ج)لا یستسلم الاحرارُ للظلم. انسان ازاده در برابر ظلم تسلیم نشد .

4- اقرا هذا النص ثم اجب عن الاسئلة:( 2 نمره)
ارسل رجل ولده الی خارج المدینة لکسب التجارب.فلما خرج الولد من المدینة شاهد ثعلبا مریضا. فوقف مدة ً وفکـّر... کیف یحصل الی الطعام ؟ فی هذه اللحظة شاهد اسداً معه صید ٌفلما قرب من الثعلب اکل من الصید وترک الباقی وذهب. بعد لحظة حرّک الثعلب نفسه بصعوبة و قرب من الصید وبدا بالا کل.

الف)الی این ارسل الرجل ولده؟
ب)لماذا ارسل الرجل ولده؟
ج)ماذا اکل الثعلب؟
د)ما معنی هذا الکلمات:قرب من------- صعوبة----------------


5- اكتب :) 1نمره)
الف ) تروَّح(بالفارسیة)----------- الرنان(بالفارسیة)------------ سرود (باالعربیة)----------
ب) متضاد جلسِِ-----------.

6-اکمل الترجمة:( 5/0 نمره)
انت المنصف وانا المستسلمُ :تو------ومن-------------.

7- اکتب المطلوب منکَ: (1 نمره)
المفرد للصالحات------------ المثنی للجنة ---------
المنفی من((تبحثون ))------------- النهی من ((یضربان ))-------------


8- میز (الخبر- الفاعل- الجارو المجرور –المفعول به) (1 نمره)
الف)یسمعُ الله نداء َ المظلومینَ. ب)العلم خیرٌ من المال.9- میزالافعال المزیدة و اذکر مصادرها (فعلهای مزیدرا مشخص ومصدرآ نها را بنویس.) (1 نمره) اتحمّلُ-------------- یَسجدان ------------ ترکتِ ------------ یستغفرونَ------------


10- املاء الفراغ مناسبا للضمیر : (1 نمره)
انتما------------(جاهدَ) هم----------(مضارع((ک ر م)) من باب افعال )
هی ------------(تقابلَ) انتِ------------(امر((ک ر م)) من باب افتعال )

11 - اصنع فعل الامر : (1 نمره)
تحدثونَ----------- تنصرفُ ------------- تنتظرنَ------------ تحسنینَ-------------.

12-اکتب ما طلب منك :(1 نمره)

ینتخبُ : اسم الفاعل-------------- یجمعُ : اسم الفاعل----------------
اسم المفعول-------------- اسم المفعول---------------

13-میز الجامد والمشتق واذکر نوع المشتق :( 75/1 نمره)
الناس----------- عَذب------------ الشمس------------مسکن------------ احسَن--------------
معتَذر----------غفار-------------

14-للتحلیل الصرفی مما اشير اليه بخط:( 1 نمره)
المومنونَ یُدافعونَ عن المظلومینَ.

15- اكتب ما طلب منك : (25/1 نمره)
الف) تعلّمْ حسن الا ستماع نوع الفعل-------صیغه-------مصدر-----------

ب) الفرح یعنی شاد شادی شادی می کند

ج ) هی لا تسمحُ یعنی اجازه نمی دهد اجازه نمی دهی

16-- للتعریب: (جمله زیر را به عربی بنویس )(5/0 نمره)

امیرالمومنین (ع) احساس گرما می کند .

  http://opload.ir/download23984.html  آزمون مستم دروس ۴،۵،۶عربی ۱

http://opload.ir/download23985.html   ارزشیابی پایانی درس ۱ عربی ۱

  http://opload.ir/download23986.html  لغات،قواعد،ثلاثی مجردومزید،بابها،تمریناتدرس۲عربی۱

 http://opload.ir/download23988.html لغات،قواعدمعرفی بابها،تمرینات دس۳عربی ۱

  http://opload.ir/download23989.html لغات،قواعدانواع اسمها،جامدومشتق درس۴عربی۱

   http://opload.ir/download23990.html انواع اسم مشتق در س۵ عربی ۱

  http://opload.ir/download23991.html  لغات قواعد ضمایر تمرینات درس ۶ عربی ۱

   http://opload.ir/download23992.html لغات،قواعد موصول ،تمرینات درس ۷عربی۱

 http://opload.ir/download23993.html  لغات،قواعدمعرب ومبنی وانواع اعراب،تمرین درس۸

  http://opload.ir/download23995.html لغات،قواعد جمله اسمیه وفعلیه،تمریناتدرس۹عربی۱

 

 


مطالب مشابه :


پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان تمرین اول عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید 1.
تمرین درس نهم عربی1

عــربی اول دبیرستــان عــربی دوم
درس اول عربی سال دوم دبیرستان/هنرستان

درس اول عربی سال دوم تمرین و جواب. تمارین درس اول. درس دهم عربی سال دوم دبیرستان/
تمرين هاي عربي دوم تجربي

تمرین های عربی اول دبیرستان; تمرین های عربی دوم تجربی و
عربی نوبت اول دبیرستان

متن زير را بخوانيد و به سؤالات زير آن جواب به عربی تمرینات عربی نوبت اول دبیرستان
بودجه بندی عربی عمومی( 1, 2 و 3 ) متوسطه

عربی سال اول. اول. حل تمرینات درس ( 4 ) وپرسش سال دوم دبیرستان
درس 1 عربی دوم دبیرستان ( تجربی )

نکته :مضاف « ال» و « تنوين» نمي گيرد. جواب تمرینات : تمارین درس اول. اَلتمرین الاول
عربی اول :نمونه سوال،وقواعد و تمرینات دروس1تا9عربی سال اول دبیرستان

سال اول دبیرستان (جواب باید به عربی قواعد ضمایر تمرینات درس ۶ عربی
برچسب :