نمونه پرسشنامه طراحي شده براي شركت بيمه .....جهت نظرسنجي از بيمه گزارها توسط پژوهشگر اين وبلاگ

فرم افكارسنجي بررسي ديدگاه  بيمه گذار از خدمات بيمه

رشد و توسعه هركشور نيازمند عزم ملي و اعتقاد مردم آن كشور به باورهاي رشد و توسعه بوده  و  اين امر مستلزم فراهم شدن شرايط رشد مي باشد. از آنجائيكه نقش صنعت بيمه حمايت مالي مردم از بروز خسارتهاي احتمالي مخصوصا حوادث طبيعي است تا بتوانند به حيات خود ادامه دهد،  بيمه .... قصد دارد از ديدگاههاي ارزشمند بيمه گذاران در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات بهره مند شود. خواهشمنديم با تكميل فرم نظرخواهي، ما را در اين مهم ياري فرمائيد

 )     شما جزء كدام گروه از بيمه گذار بيمه ..... هستيد؟

كاركنان و شركتهاي تابعه 5        اقشار مردمي 5         اصناف5        اتحاديه ها5          شركتهاي بخش خصوصي ساخت و ساز 5

كاركنان وزارت نيرو5            كاركنان راه و ترابري5       فرهنگيان 5           بخش صنايع هوايي و حمل و نقل 5            

2)     از كداميك از خدمات بيمه ... استفاده مي نماييد؟

بيمه مهندسي5        بيمه مسئوليت5        بيمه 10 ساله عيوب اساسي و پنهان ساختمان5         بيمه وكالت5        بيمه آتش سوزي5                  بيمه باربري5       بيمه كشتي5                  بيمه هواپيما5                   بيمه مسافرين خارج از كشور5          بيمه توريست5            بيمه اشخاص و كاركنان( عمر، تكميلي، درماني) 5      بيمه بدنه خودرو5       بيمه شخص ثالث خودرو5

3)     تا چه حد با نوع خدمات بيمه اي بيمه .... آشنايي داريد؟

خيلي زياد 5                    زياد5                      تا حدودي5             كم5                خيلي كم5

4)     چند سال تحت پوشش بيمه .... قرار داريد و از خدمات آن استفاده مي نماييد؟

يك سال 5                          دو سال5                  سه سال 5              چهار سال 5                بيش از 5 سال5

5)     تا چه حد از خدمات ارائه شده توسط بيمه ..... رضايت داشته ايد؟

خيلي زياد 5                زياد 5             تا حدودي5                      كم5                خيلي كم5

6)     اگر جزو بيمه گذار بيمه مهندسي مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟   

الف-  بيمه تمام خطر پيمانكاران    Pانتقاد يا پيشنهاد...........................................

ب- بيمه تمام خطر نصب    Pانتقاد يا پيشنهاد..................................................

ج- بيمه سازه هاي تكميل شده     Pانتقاد يا پيشنهاد............................................

د-    بيمه شكست ماشين آلات    Pانتقاد يا پيشنهاد..........................................................

ذ- بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات      Pانتقاد يا پيشنهاد.......................................

ر- بيمه ماشين آلات و تجهيزان پيمانكاري     Pانتقاد يا پيشنهاد......................................................

ز- بيمه فساد كالا در انبار سردخانه ها      P انتقاد يا پيشنهاد.....................................................................................................................................

ه- بيمه بويلر و مخازن تحت فشار      Pانتقاد يا پيشنهاد....................................................................................................................

ط- بيمه تجهيزات الكترونيكي( لوازم پزشكي و آزمايشگاهي-بيمارستاني و ..) .P          انتقاد يا پيشنهاد......................................................................

7)     اگر جزو بيمه گذار بيمه مسئوليت مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟

الف-  بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان    Pانتقاد يا پيشنهاد.......................................

ب- بيمه مسئوليت عمومي    Pانتقاد يا پيشنهاد..........................................

ج- بيمه مسئوليت حرفه اي     Pانتقاد يا پيشنهاد......................................................

د- بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا    Pانتقاد يا پيشنهاد...........................................

ذ- بيمه مسئوليت قراردادي      Pانتقاد يا پيشنهاد...............................

8)       اگرجزوبيمه گذار بيمه10 ساله عيوب اساسي وپنهان ساختمان مي باشيد

در صورت خسارت ازهزينه پرداخت خسارت آن استفاده نموده ايد؟

بلي خير  مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟  .................          

9)     اگر جزو بيمه گذار بيمه آتش سوزي مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟ 

الف-  بيمه آتش سوزي واحدهاي مسكوني    Pانتقاد يا پيشنهاد...................

ب- بيمه آتش سوزي واحدهاي صنعتي    Pانتقاد يا پيشنهاد..........................................

ج- بيمه آتش سوزي واحدهاي  غير صنعتي     Pانتقاد يا پيشنهاد............................

د- طرح بيمه فراگير ا    Pانتقاد يا پيشنهاد.............................

ذ- طرح بيمه مناطق زلزله خيز خفيف و شديد      Pانتقاد يا پيشنهاد...............................         

10) اگر جزو بيمه گذار بيمه باربري مي باشيد در صورت خسارت ازهزينه پرداخت خسارت آن استفاده نموده ايد؟

بلي خير  مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟  ...........      

11) اگر جزو بيمه گذار بيمه كشتي مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟

الف-  بيمه نامه بدنه و ماشين آلات شناورها    Pانتقاد يا پيشنهاد............................

ب- بيمه پوشش مسئوليت شناورها    Pانتقاد يا پيشنهاد.............................................         

12) اگر جزو بيمه گذار بيمه هواپيما مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟ 

الف-  بيمه اجباري(قانوني)    Pانتقاد يا پيشنهاد....................................

ب- بيمه بدنه هواپيما    Pانتقاد يا پيشنهاد.......................................................                    

13)  اگر جزو بيمه گذار بيمه وكالت مي باشيد در صورت نياز از آن استفاده نموده ايد؟

 بلي خير  مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟  ..................      

14) اگر جزو بيمه گذار بيمه مسافرين خارج از كشور مي باشيد در صورت نياز از آن استفاده نموده ايد؟

 بلي خير  مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟  .....................................    

15) اگر جزو بيمه گذار بيمه توريست مي باشيد در صورت نياز از آن استفاده نموده ايد؟

بلي خير  مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟  .................................       

16)  اگر جزو بيمه گذار بيمه اشخاص و كاركنان (عمر، تكميلي، درماني) مي باشيد

 از كدام يك از خدمات آن استفاده     نموده ايد و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟ 

 الف-  بيمه عمر    Pانتقاد يا پيشنهاد....................

ب- بيمه حوادث    Pانتقاد يا پيشنهاد...................................

ج- بيمه درمان   شامل:

 هزينه دندانپزشكي     Pانتقاد يا پيشنهاد.......................................

هزينه بستري            Pانتقاد يا پيشنهاد.............................

هزينه زايمان              Pانتقاد يا پيشنهاد.......................................

هزينه پاراكلنيكي(شونوگرافي-آندوسكوپي-اسكن-راديوتراپي و ...)       Pانتقاد يا پيشنهاد.....................................

هزينه اعمال جراحي            Pانتقاد يا پيشنهاد...................................

هزينه رفع عيوب چشم       Pانتقاد يا پيشنهاد............................................................

هزينه آمبولانس براي جابجايي بيمار    Pانتقاد يا پيشنهاد................................................

17) اگر جزو بيمه گذار بيمه نوزاد مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟ 

 الف-  بيمه معلوليت مادرزادي    Pانتقاد يا پيشنهاد.........................

ب- بيمه معلوليت بيماري          Pانتقاد يا پيشنهاد.............................

ب- بيمه معلوليت حادثه           Pانتقاد يا پيشنهاد...............................                     

18) اگر جزو بيمه گذار بيمه خودرو مي باشيد از كدام يك از خدمات آن استفاده نموده ايد

 و مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟      

الف-  بيمه بدنه خودرو    Pانتقاد يا پيشنهاد.....................................

ب- بيمه شخص ثالث خودرو         Pانتقاد يا پيشنهاد...........................                  

19)  اگر جزو بيمه گذار بيمه شخص ثالث خودرو مي باشيد در صورت خسارت

و تامين هزينه خسارت از بيمه ، مهمترين مشكلات پيش آمده در زمينه اين بيمه را ذكر فرمائيد؟.....................

20) ِآيا تعداد شعب مستقر در سطح شهرها جهت پرداخت خسارت در صورت نياز كافي مي باشد؟

بلي                      خير                         تا حدودي                     بسيار كم است

21) در صورت نياز به اطلاع رساني و آگاهي بيمه گذار از خدمات بيمه اي بيمه .... آيا مسئولان شعب پاسخگو بوده اند؟

بلي                      خير                         تا حدودي                     بسيار كم

22)  ميزان اطلاع رساني  تبليغاتي از خدمات بيمه اي بيمه ..... را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

خيلي خوب 5                           خوب 5                           تا حدودي5                      كم5                خيلي كم5

23) در پايان جهت بهبود و ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده توسط بيمه ...... چه پيشنهادهايي داريد؟

 


مطالب مشابه :


نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه

مطالعات جمعیتی - نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه - وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی
نمونه پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

نرم افزار و تجارت الکترونیکی - نمونه پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان - در این وبلاگ مقالات و
فرم پرسشنامه

آموزش مهارتهای رفتار اطلاع یابی - فرم پرسشنامه - Information-Seeking Behavior Training Blog
یک نمونه فرم پرسشنامه برای داده کاوی

داده کاوی - یک نمونه فرم پرسشنامه برای داده کاوی - داده کاوی و انواع روش های ان
دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره و راهنمایی در هر یک از مراحل پایان نامه از طریق ایمیل [email protected] [email protected]
نمونه پرسشنامه طراحي شده براي شركت بيمه .....جهت نظرسنجي از بيمه گزارها توسط پژوهشگر اين وبلاگ

نمونه پرسشنامه طراحي شده براي شركت بيمه فرم افكارسنجي بررسي ديدگاه بيمه گذار از خدمات
برچسب :