خدمات تلفن ثابت

icon.jpgخدمات تلفن ثابت

اداره مخابرات ملایردر راستای تأمین نیازهای ارتباطی عموم مردم  خدمات متنوعی ارائه می‌کند . متقاضیان برای دریافت این خدمات به نزدیکترین مرکز تلفن معرفی شده در صفحات پایانی کتابچه حاضر مراجعه و با انجام مراحل قانونی از خدمات مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند خدمات قابل ارائه در مراکز تلفن به شرح زیر می‌باشند .

1ـ تقاضای تلفن ومراحل ثبت نام

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای

مدارک لازم :

  تکمیل کارت اشتراک و وجود امکانات فنی

 پرداخت 515000ریال به عنوان هزینه نصب

   ارائه کپی مدارک معتبر (شناسنامه یا کارت ملی یا گذرنامه یا گواهینامه )

2ـ دایری سرویسهای ویژه

در حال حاضر سرویسهای ویژه قابل ارائه در مجموعه مراکز تلفنی به شرح زیر می‌باشد که هر یک از مراکز بسته به نوع سیستم برخی از سرویسها را  ارائه می‌کند .

الف ) سرویس کنفرانس                              ب) سرویس انتقال مکالمه

ج   )  سرویس شماره گیری سریع                د ) سرویس انتظار مکالمه

هـ )   سرویس نمایش شماره مشترک خواهان

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم :

 کارت شناسایی معتبر

 تکمیل فرم قرارداد دایری سرویس ویژه

 در صورت قسطی بودن برای کسانی که تلفن آنها بصورت اقساطی بوده ودیعه اشتراک تسویه حساب اقساط تلفن آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد).

3ـ لغو سرویس‌های ویژه

مدارک لازم :

 محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

4ـ تغییر نام تلفن

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای واستفاده از سیستم اینترنت

مدارک لازم :

 حضور شخص خریدار و فروشنده با اصل و کپی شناسنامه یا
       گذر‌نامه یا گواهی نامه رانندگی و یا کارت ملی

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد )

 واریز هزینه تغییر نام تلفن به حساب مربوطه

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ، تسویه حساب اقساط
     تلفن

 تکمیل برگ تعهدات اشتراک توسط خریدار

 امضاء فرم تغییر نام توسط خریدار و فروشنده

5ـ تغییر نام و مکان تلفن

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وسیستم اینترنت

مدارک لازم :

 فرم بررسی امکانات فنی و واریز هزینه بررسی امکانات با پاسخ  
     
مثبت و دارای اعتبار که قبلاً توسط خریدار تکمیل شده است .

 حضور خریدار و فروشنده با اصل و کپی شناسنامه

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد)

 تکمیل برگ تعهدات اشتراک توسط خریدار

 واریز هزینه تغییر نام و مکان توأم به حساب مربوطه

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک، تسویه حساب اقساط
      تلفن

 امضاء فرم تغییر نام توسط خریدار و فروشنده

نکات قابل توجه :

 خرید تلفن به صورت وکالتی برای خریدار و مخابرات مشکلاتی را
      در برخواهد داشت ، لذا در اسرع وقت برای تغییر نام آن اقدام کنید

 گرفتن انشعاب فرعی از خط تلفن و یا تغییر مکان آن توسط
      مشترک غیر قانونی است و موجب قطع و جمع آوری تلفن خواهد      
       شد.

6ـ تغییر مکان تلفن

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وسیستم اینترنت

مدارک لازم :

 فرم بررسی امکانات فنی و واریز هزینه بررسی امکانات با پاسخ مثبت و دارای اعتبار که توسط مشترک تکمیل شده است

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده است)

 حضور مشترک با کارت شناسایی معتبر

 واریز هزینه تغییر مکان به حساب مربوطه

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک، تسویه حساب اقساط تلفن

8ـ واگذاری تلفن استیجاری 50 ریالی

این نوع تلفن در صورت تقاضا به کلیه مغازه‌ها ، مجتمع‌ها ، کارخانه‌ها مدارس و ... مطابق شرایط زیر توسط مرکز تلفن مربوطه واگذار می‌شود :

مدارک لازم :

 تکمیل فرم درخواست دایری تلفن همگانی استیجاری

 همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه یا گذر نامه یا
      گواهینامه )

 تایید نیاز تقاضا کننده از طرف مخابرات

 تنظیم قرارداد تلفن همگانی استیجاری

 ارائه سفته بعنوان تضمین پرداخت کارکرد

 ضمناً تهیه دستگاه تلفن به عهده خود متقاضی بوده و سهم     
       «مخابرات» و «متقاضی» از درآمد حاصله، در قرارداد تعیین   
       می‌‌شود 

9ـ قطع و وصل به درخواست مشترک

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم جهت قطع تلفن :

 حضور مشترک یا قائم مقام  قانونی وی یا استفاده کننده (با ارائه  
      مدرک قابل قبول)  

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد)

 امضاء فرم قطع تلفن

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک تسویه حساب اقساط تلفن 

 

مدارک لازم جهت وصل تلفن :

 حضور مشترک یا قائم مقام قانونی وی یا استفاده کننده 

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد)

 امضاء فرم وصل تلفن

10ـ تعویض شماره تلفن

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای

مدارک لازم :

 درخواست تعویض شماره توسط مالک تلفن با ذکر دلیل تعویض
      شماره (مزاحمت ، تشابه شماره ای و ...)

 ارجاع نامه توسط مدیر مخابرات مرکز استان و رئیس مرکز تلفن
      مربوطه به امور مشترکین

 ارائه تسویه حساب آبونمان (کارکرد تلفن) تا آخرین سیکل صادره

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ارائه تسویه حساب اقساط

 واریز هزینه تعویض شماره به حساب مربوطه

توضیح :

تعویض شماره بنا به ضرورت فنی که از طریق شرکت مخابرات انجام می‌گردد، مشمول هزینه تعویض شماره نمی‌باشد .

11ـ مسدود و آزاد نمودن صفر دوم بین الملل

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم :

 مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی با ارائه کارت شناسایی معتبر

      و ارائه درخواست بستن صفر دوم بین الملل

 آخرین قبض آبونمان (که مبلغ آن پرداخت شده باشد) 

 واریز هزینه بستن صفر دوم به حساب مربوطه

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک تسویه حساب اقساط تلفن

آزاد نمودن صفر دوم بین الملل

 مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی با ارائه درخواست مربوطه

12ـ قطع و بازداشت تلفن

محل مراجعه : اداره حقوقی شرکت مخابرات

مدارک لازم :

 ارائه درخواست مقام قضائی مبنی بر بازداشت تلفن به اداره
      حقوقی شرکت مخابرات

 ارسال پرونده توسط امور مشترکین مربوط به اداره حقوقی

 بازداشت و قطع تلفن و ارسال رونوشت نامه به همراه پرونده به
      امور مشترکین مربوطه توسط اداره حقوقی

13ـ وصل و رفع بازداشت

محل مراجعه : اداره حقوقی شرکت مخابرات

مدارک لازم :

 ارائه درخواست مقام قضائی مبنی بر رفع بازداشت تلفن به اداره
      حقوقی شرکت مخابرات

 ارسال پرونده توسط امور مشترکین مربوط به اداره حقوقی

 رفع بازداشت و وصل تلفن و ارسال رونوشت نامه به همراه
      پرونده به امور مشترکین مربوطه  توسط ا داره حقوقی

14ـ نصب مجدد تلفن جمع آوری شده

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم : درخواست صاحب امتیاز یا قائم مقام قانونی وی

  فرم بررسی امکانات فنی با پاسخ مثبت

 تسویه حساب بدهی کارکرد تلفن

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ارائه تسویه حساب اقساط

 واریز هزینه نصب مجدد تلفن جمع آوری به حساب مربوطه

15ـ حذف شماره از اطلاعات 118

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم : درخواست کتبی مشترک

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ارائه تسویه حساب
     اقساط

16ـ ثبت حرفه در اطلاعات 118

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت
مدارک لازم :

 درخواست کتبی مشترک

 ارائه مدرک قابل قبول حرفه مورد نظر

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ارائه تسویه حساب
      اقساط

17ـ کشف مزاحمت

ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی بوسیله تلفن برای یک مشترک دیگر ، توسط هر شخص یا گروه سنی مزاحمت تلفنی نامیده می‌شود.

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت 

مدارک لازم :

 ارائه آخرین قبض تلفن پرداخت شده

 تکمیل فرم درخواست کشف مزاحمت توسط مالک تلفن یا وکیل
      قانونی یا استفاده کننده (با ارائه مدرک قابل قبول)

 در صورت قسطی بودن ودیعه اشتراک ارائه تسویه حساب
      اقساط 

روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط پرسنل مخابرات به متقاضی آموزش داده می‌شود

مخابرات شماره تلفن مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.

مقررات جاری در مورد مزاحمین تلفن

الف ـ برای مزاحمت بار اول ، ارتباط تلفنی مزاحم ، به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع می‌شود

ب ـ برای مزاحمت بار دوم ، ارتباط تلفنی مزاحم به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می‌شود و وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه موکول به اخذ تعهد کتبی از مشترک یا قائم مقام قانونی وی می باشد. مهلت مراجعه برای تکمیل فرم تعهد مزاحمت بار دوم حداکثر سه ماه پس از انقضای مدت قطع مقرره (جمعاً شش ماه از تاریخ قطع تلفن) می باشد و چنانچه در این مدت ، مشترک یا قائم مقام قانونی وی برای تکمیل فرم تعهد مراجعه نکند تلفن مربوطه طی مراحل قانونی سلب امتیاز می‌شود.

18ـ ارائه ریز مکالمات بین شهری و بین الملل

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

1ـ حضور مالک یا استفاده کننده با ارائه کارت شناسائی و مدرک معتبر

2ـ تکمیل و امضاء فرم مربوطه

19ـ رفع خرابی تلفن (117)

تلفن 117 از ساعت 8 لغایت 19 آماده دریافت پیامهای مشترکین محترم می‌باشد و از ساعت 19 لغایت 23 خرابیها ثبت می‌گردد و در روز بعد برای رفع خرابی اقدام می‌شود.

1ـ قبل از تماس تلفن 117 از سالم بودن سیم کشی داخل ساختمان و نیز دستگاه تلفن خود مطمئن شوید توجه داشته باشید که رفع خرابی و اصلاح آن در محدوده اختیارات وظائف شرکت مخابرات نمی‌باشد.

2ـ خرابیهای اعلام شده از ساعت 19 به بعد توسط اپراتور ثبت می‌شود چنانچه خرابی مربوط به تأسیسات خارج از مرکز باشد فردای آن روز اقدام خواهد شد.

3ـ در صورت عدم رفع خرابی تلفن بعد از گذشت 24 ساعت ضمن تماس با مرکز تلفن مربوطه علت را جویا و نهایتاً با شماره 135 واحد ارتباطات مردمی شرکت مخابرات استان همدان تماس بگیرید.

4ـ با توجه به اینکه مأموران رفع خرابی تلفن ، حتی الامکان در همان روز تماس شما مراجعه می‌کنند لذا سعی شود در منزل حضور داشته باشید.

5ـ رفع خرابی تلفن در اسرع وقت توسط مخابرات صورت می‌گیرد و هیچ هزینه‌ای برای مشترک ندارد.

6ـ از آنجا که مأموران رفع خرابی به هیچ وجه اجازه ورود به داخل منازل مسکونی را ندارند، لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از ورود هر شخص به عنوان تعمیر کار تلفن شرکت مخابرات به داخل منازل خود جلوگیری کنید.

7ـ رفع خرابی تلفن خود را فقط به 117 اطلاع دهید . اعلام به افراد غیر و مراجعه حضوری باعث تأخیر در رفع خرابی تلفن شما می‌شود.

8ـ دخالت در سیم کشی خارج از ساختمان (سیم کشی غیر مجاز) منع و پیگرد قانونی دارد ممنوع است و منجر به قطع ارتباط مشترک می‌گردد.

20ـ صدور قبض المثنی

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت 


مدارک لازم :

1ـ اعلام شفاهی درخواست قبض المثنی به پاسخگوی آبونمان مرکز  تلفن مربوطه

-21اصلاح و تکمیل آدرس قبض تلفن

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت

مدارک لازم :

 اعلام شفاهی آدرس دقیق تلفن به پاسخگوی آبونمان مرکز تلفن
      مربوطه

22ـ تلفن خارج از مرز خدمات شهری

محل مراجعه : مخابرات مرکز استان

مدارک لازم : 

 ارائه درخواست دایری تلفن در خارج از مرز خدمات شهری به‌
      مخابرات مرکز استان

 واریز هزینه کارشناس به جهت مربوطه

 برآورد اقدام مصرفی و متراژ خارج از مرز توسط کارشناسان
      مربوطه 

 در صورت تأیید مدیریت مخابرات مرکز استان واریز هزینه‌‌ها و
     ودیعه اشتراک و نصب به حساب مربوطه تنظیم قرارداد خارج از
     مرز توسط امور مشترکین مربوطه و تکمیل کارت اشتراک توسط
     مشترک لازم به توضیح است از زمان واریزی حق الحفاظه از تلفن
     خارج از مرز در برگ تشخیص دریافت می‌گردد

23ـ واگذاری سیم خصوصی

محل مراجعه : امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه کلیه دفاتر خدماتی ارتباطی شهری وروستای وتلفن گویای 1811وسیستم اینترنت 

مشترک درخواست برقراری یک زوج سیم خصوصی را می‌نماید که در صورت وجود امکانات فنی برابر مقررات دایر می‌گردد

مدارک لازم :

 درخواست سازمان مربوطه

 بررسی امکانات فنی در صورت وجود امکانات فنی واریزی ودیعه
      اشتراک و هزینه نصب

 تنظیم قرارداد مربوطه

 تکمیل کارت اشتراک توسط مشترک

24ـ ندای قرآن

تلفن 144 به عنوان سیستم پخش آیات قرآن پیش بینی شده است.

25ـ اوقات شرعی

شماره 192 به عنوان سیستم پخش اوقات شرعی پیش بینی شده است.

26– سیستم گویای 1811 خدمات غیر حضوری

27- سیسم پرداخت قبض الکترونیکی 1818


مطالب مشابه :


مشاهده صورتحساب و قبض تلفن ثابت و گاز و برق و آب وفاضلاب آذربایجان شرقی تبریز

ندای وحدت - مشاهده صورتحساب و قبض تلفن ثابت و گاز و برق و آب وفاضلاب آذربایجان شرقی تبریز
خدمات تلفن ثابت

خدمات تلفن ثابت. ارائه آخرین قبض تلفن پرداخت شده تکمیل فرم درخواست کشف مزاحمت توسط
مشاهده و رویت قبض و صورتحساب برق وگاز و تلفن و آب آذربایجان غربی

مشاهده قبض تلفن ثابت انتظار المهدی تبریز هیئت حضرت علی
برچسب :