طرز دوخت چاک دامن

1-     ابتدا الگوي دامن را بكشيد به طوري كه براي مقداري كه مي خواهيد چاك بدهيد يك مستطيل به جلو يا پشت دامن اضافه كنيد. در اينجا من 5 سانت عرض و 13 سانت طول براي چاك دامنم كه در جلو قرار دارد در نظر گرفته ام.

 15-1-1390 002.JPG

 

2-     حال درز دامن را از زير زيپ تا نقطه a در پايين دامن بدوزيد سپس به سمت راست رفته و تا نقطه b بدوزيد.

 

15-1-1390 005.JPG

15-1-1390 004.JPG

15-1-1390 006.JPG

15-1-1390 008.JPG

3-     سپس براي اينكه درز چاك خوب اتو شود از نقطه a تا نقطه c را با طول دوخت 5mm بدوزيد و درز را اتو بزنيد سپس آنرا بشكافيد.

 15-1-1390 009.JPG

15-1-1390 010.JPG

4-     حال درز اتو شده را از گوشه انتهايي چاك در نظر بگيريد آنرا به صورت اريب تا بزنيد  و به اندازه 5 سانت به سمت چپ برويد و آنرا d بناميد و از آن نقطه يك خط عمود بر تاي اريب بكشيد و آنرا e بناميد. سپس از d به اندازه 5 سانت ديگر به سمت چپ برويد و آنرا f نامگذاري كنيد. حال يك خط از f به e بكشيد و آنرا تا 1 سانت مانده به انتهاي زاپاس بدوزيد.

15-1-1390 013.JPG

15-1-1390 015.JPG

5-     حال اضافي را قيچي بزنيد و چاك را برگردانيد و اتو بزنيد.

15-1-1390 017.JPG

6-     سپس براي زير چاك از 1 سانت زاپاس در نقطه g  تا 1 سانت زاپاس در نقطه h را بدوزيد چاك را برگردانيد و اتو بزنيد.

15-1-1390 018.JPG

15-1-1390 021.JPG

15-1-1390 022.JPG

7-     دوخت چاك شما به پايان رسيد. اين زاپاس براي اتصال استر مي باشد در صورتي دامن را آستر نمي كنيد تا انتها آنرا بدوزيد.

15-1-1390 023.JPG

15-1-1390 024.JPG


مطالب مشابه :


ادامه تنظیم الگو

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت. طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي
ادامه تنظیم الگو

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت. طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي
شنل پاییزه

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت. طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي
توضيحات

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت. طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي
طرز دوخت چاک دامن

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت. طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي
برچسب :