بررسي رابطه‌ي بين سلامت سازماني و استفاده مدير از الگوهاي رفتار سازماني مدارس متوسطه نظري شهرستان خر

متغيير ملاك اين پايان‌نامه سلامت سازماني است و متغييرهاي پيش بيني كننده‌ي اين پايان‌نامه عبارتنداز: الگوهاي رفتار سازماني خودكامه، نگهبان، پشتيبان و انجمني.

     روش تحقيق  اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري مورد مطالعه‌ي اين پژوهش كليه دبيران زن و مرد مدارس متوسطه نظري شهرستان خرم‌آباد است  كه در سال تحصيلي 86-85 مشغول به كار بوده‌اند. حجم اين جامعه 1189 نفر است. حجم نمونه‌ با استفاده از فرمول كوكران290  نفر تعيين شد. با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي نسبي 152 نفر زن و 138  نفر مرد به طور تصادفي انتخاب شد. ابزار اندازه‌گيري در اين پژوهش عبارتند از:

الف) پرسشنامه سلامت سازماني مدارس متوسطه ب) پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني .

يافته‌هاي اين پژوهش عبارتند از:

1)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي خودكامه رابطه معكوس وجود دارد.

2)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي نگهبان رابطه معكوس وجود دارد.

3)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي پشتيبان رابطه مستقيم وجود دارد.

4)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي انجمني رابطه مستقيم وجود دارد.

     مقدمه :

      آموزش و پرورش از دير باز نقش اساسي در تداوم و بقاي جوامع بشري ايفا كرده است .آداب ورسوم، اعتقادات،ارزش‌ها، نگرش‌ها ورفتارها، دانش‌ها ومهارت‌هاي جامعه از طريق آموزش وپرورش قابل انتقال ودوام مي‌باشند.در جوامع ابتدايي، عوامل اصلي آموزش وپرورش عبارت بودند از:زندگي خانوادگي، كار گروهي ومراسم ديني. در جوامع امروز،جريان پرورش كودكان در خانواده آغاز مي‌شود، ولي به زودي،سازماني اختصاصي، يعني مدرسه، مسئوليت ايفاي اين وظيفه را رسماًَََ بر عهده مي‌گيرد.(علاقه‌بند ،1382،ص7). آموزش وپرورش يكي از اركان مهم توسعه به شمار مي‌رود وموفقيت آن به برخورداري از مديريت اثربخش وابسته است.

     به تعبير ‌هارولد كونتز[1]  مديريت طراحي يا پديدآوردن محيطي است كه درآن افرادي كه در گروه‌ها باهم كار مي‌كنند بتوانند به هدف‌هاي خود برسند. كيفيت مديريت بيش از هر عامل ديگري در شكست يا موفقيت يك سازمان عاملي تعيين كننده است.

     ترقي وپيشرفت هر جامعه‌اي در گرو چگونگي فعاليتي است كه در مدارس مي‌پذيرد خصوصاَدر مقطع متوسطه كه نيروهاي جوان در آستانه حضور فعال در جامعه قرار دارند. يكي از عوامل مهم فعاليت‌هايي كه در مدارس صورت مي‌پذيرد،مدير است.مدير موفق كسي است كه با توجه به فرهنگ جامعه وجو اجتماعي وسازمان‌هاي تربيتي وشناخت تمامي راه‌ها وعوامل موجود وبا استفاده از روش واصول علمي، كوشش‌هاي مجموعه مدرسه رادرجهت رسيدن به اهداف هماهنگ كند.سلامت سازماني مدرسه وانتخاب الگوي رفتاري  مناسب توسط مدير نيز نقش عمده‌اي در تحقق اهداف مدرسه دارد.

     الگو‌هاي رفتار سازماني كيفيت رفتار افراد در سازمان‌ها  و طرز فكري را كه مدير بر اساس آن عمل مي‌كند، مشخص مي‌سازند و سلامت سازماني[2] نيز موجب انگيزش، افزايش بهره‌وري، تعهد سازماني،  رضايت شغلي و... مي‌گردد. بنابراين، شناخت و ادراك آن‌ها توسط مديران، بويژه  مديران آموزشي و مديران بلندپايه‌ي آموزش و پرورش، موجب افزايش بهره‌وري، كارايي و اثربخشي آموزش و پرورش مي‌شود. اين پژوهش درصدد آن است كه با شناخت و تحقيق در مورد سلامت سازماني و معرفي اجمالي الگوهاي رفتار سازماني و ارتباط آن‌ها با سلامت سازماني، توصيه‌هايي در اين زمينه، به همه‌ي مديران بويژه  مديران آموزشي ارائه دهد. روش بكار رفته در اين پژوهش با توجه به عنوان و اهداف آن روش همبستگي است كه از طريق آن ميزان رابطه‌ي بين سلامت سازماني مدرسه و الگوهاي رفتار سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

بیان مسأله واهميت و ضرورت آن:

آيا بين سلامت سازماني و استفاده مدير از الگوهاي رفتار سازماني در مدارس متوسطه نظري  شهرستان خرم‌آباد رابطه وجود دارد؟ سازمان سالم سازمانی است که بتواند به‌طور همزمان نیازهای اساسی و ابزاری را برآورده کند و در سه سطح فني، اداری و نهادی هماهنگ عمل کند. سازمان‌ها در نوع و كيفيت رفتار سازماني متفاوت هستند، اين تفاوت‌ها بيش‌تر به دليل الگو‌هاي رفتار سازماني مختلفي است كه بر انديشه‌ي مديريت هر سازمان چيره است. استفاده از سبک‌ها و الگوهای مدیریتی متفاوت باعث شده است كه بعضي از سازمان‌ها در دست‌يابي به اهداف سازماني خود موفق باشند اما در برآوردن نيازهاي اعضاي سازمان و تأمين رضايت آنان ناتوان بمانند. در مقابل بعضي ديگر از سازمان‌ها هم در دستيابي به اهداف سازماني و هم در برآوردن نياز‌هاي اساسي و ابزاري عملكرد مطلوبي داشته باشند(زمانيان،1379،ص5 ).

چون روش‌‌هاي مديريتي در مدارس ما بعضاَ همان شيوه‌هاي نيم قرن پيش هستند و با تحولات آموزش و پرورش در عصر ما همخواني ندارند، بنابراين در برقراري روابط انساني و رعايت جوانب انساني كار، نقاط ضعف اساسي وجود دارد. اغلب مديران ما علاقه چنداني به تفكر درباره كار و وظيفه‌ي خود ندارند. امر تعليم وتربيت، به مثابه‌ي امور عادي اداري و مرسوم در ساير سازمان‌هاي اداري كشور تلقي شده است ‌و با معيار‌هاي رايج آن سازمان‌ها نيز اداره مي‌گردد(علاقه بند،1382 ،ص3).

به‌طور كلي مدیران از سبک‌ها و الگوهای مدیریتی متفاوتی بهره می‌گیرند كه مهم‌ترین آن‌ها در رفتار سازمانی عبارتند از: الگوی خود کامه[3] ،الگوی نگهبان[4]  ، الگوی پشتیبان[5] و الگوی انجمنی[6] (‌ديويس،جان نيواستروم،1375 ،ص46).

     شناخت رفتار سازمانی و پیش بینی نیازهای افراد درون سازمان در زمینه‌های گوناگون مي‌‌تواند بهره وری آن‌ها را افزایش دهد و موجب ایجاد انگیزه در کارکنان شود. از سوی دیگر پیروی از این الگو بر سلامت مدارس  تأثیر  دارد، لذا فهم، شناخت، کاربرد و نتایج استفاده از آن‌ها در همه سازمان‌ها خصوصاً سازمان آموزش و پرورش حائز اهمیت است.

      كيفيت مديريت بيش از هر عامل ديگري، درشكست يا موفقيت يك سازمان تعيين كننده است و در تمام سازمان‌ها اعم از سازمان‌هاي كوچك، متوسط و  بزرگ مثل يك كشور، ديده مي‌شود. مدير آموزشي نقش حياتي و حساسي در ايجاد جو مطلوب  مدرسه دارد(فيدلر،چمرز،ترجمه طلوعي وچمنزار،1373) لذا موفقيت سازمان‌هاي آموزشي، تا حد زيادي به كارايي و اثربخشي مديريت  بستگي دارد. در استان لرستان و در شهرستان خرم‌آباد نيز ديده مي‌شود مدیران بعضي از مدارس حمایت محدودی از معلمان را جلب مي‌‌کنند و از تأثیرگذاری بر مافوق خود عاجزند. معلمان در یک چنین محیطی دارای روحیه‌اي ضعیف هستند و نسبت به شغل خود احساس مطلوبی ندارند و در حالت تدافعی قرار دارند. به نحوي كه دبيران اين مدارس هموار به دنبال راهي براي انتقال به مدرسه ديگر با جومطلوب‌تر هستند. با توجه به اين كه مدير با انتخاب الگوي رفتار سازماني مناسب در ايجاد يك جو مطلوب مدرسه نقش بسزايي دارد، در اين پايان‌نامه به دنبال آن هستيم كه مشخص كنيم مديران مدارسی که سلامت بالایي دارند از چه الگوی استفاده مي‌‌کنند؟ و اصولاً آيا بین این دو متغیر رابطه‌ای وجود دارد یا خير؟

     انجام این پژوهش با توجه به مواردی که در زیر به آن‌ها خواهیم پرداخت، مي‌‌تواند برای نظام آموزشی مفید باشد:

     1) مطالعه وضعیت سلامت سازمانی مدرسه نه تنها از لحاظ فهم شرایط کار و پویايی‌های آن اهمیت دارد بلکه پیش بینی کننده اثر بخشی مدرسه، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تعهد سازمانی کارکنان، گرایش انسانی معلمان و اعتماد آنان به همکاران و مدیر مدرسه است. مدارس سالم احتمالاً دارای معلمان متعهدی هستند که به یکدیگر و مدیران اعتماد دارند و به معیارهای بالاتر معتقد هستند(علاقه بند، 1378).

      2) وجود جو سازمانی سالم و مثبت لازمه‌ی کارایی و اثر بخشی است. ایجاد چنین جوی از وظایف هر مدیری است. جو سازمانی تحت  تأثیر افکار و تصورات  مدیر و موقعيت‌های محیطی سازمان است، از طرف دیگر انتخاب الگوی رفتار سازمانی مدیر تحت تأثیر جو سازمان قرار دارد. بنابراین مطالعه‌ي رابطه بین این دو متغیر می‌تواند در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری مؤثر باشد (شجاعیان،1377).

3) از آن جا که مقطع متوسطه رسالت عظیم و خطیر تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر را در جامعه به عهده دارد و کارایی و اثربخشی این مقطع برعهده‌ی مدیران عملیاتی، یعنی مدارس می‌باشد،  لذا ارائه‌ي دستورالعمل‌ها و پیشنهادهاي مبتنی بر یافته‌های تحقیق به مدیران در جهت افزایش اثر بخشی و کارایی این مقطع، دارای اهمیت و ضرورت مي‌‌باشد.

اهداف تحقیق :

     هدف اصلي: تعيين رابطه بین سلامت سازمانی مدرسه و الگوهای رفتار سازمانی.

اهداف فرعي:

      1) شناخت ودرك مفهوم سلامت سازماني ازنظر علمي

     2) شناخت الگوهاي رفتار سازماني  از ديدگاه كيت ديويس وجان نيو استروم

     3) تبيين تأثير سلامت سازماني درالگوهاي رفتار سازماني مدارس

فرضيه‌هاي تحقیق : 

     به طور كلي دراين پايان‌نامه به بررسي رابطه‌ي بين  سلامت سازماني و چهار الگوي رفتار سازماني (خودكامه،نگهبان،پشتيبان وانجمني) مي‌پردازيم. به نظر كيت ديويس و جان نيواستروم  اين چهار الگو،يك برگشت تاريخي در كاركرد مديريت را در صد ساله‌ي گذشته نمايش مي‌دهند و در هر زماني از تاريخ همواره يكي از اين الگوها چيره بوده‌است. براين اساس و با توجه به عنوان و اهداف تحقیق فرضيه‌هاي اين پژوهش عبارتند از :

1)    بین سلامت سازمانی مدرسه و استفاده مدير از الگوی انجمنی در مدارس متوسطه‌ شهرستان خرم‌آباد رابطه وجود دارد .

2)    بین سلامت سازمانی مدرسه و استفاده مدير از الگوی خودکامه در مدارس متوسطه شهرستان‌ خرم‌آباد ‌رابطه ‌وجود دارد.

3)    بین سلامت سازمانی مدرسه و استفاده مدير از الگوی نگهبان در مدارس متوسطه شهرستان

خرم‌آباد رابطه وجود دارد.

4)    بین سلامت سازمانی مدرسه و استفاده مدير از الگوی پشتیبان در مدارس متوسطه شهرستان خرم‌آباد رابطه وجود دارد.

جامعه آماری

          جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمام دبیران مقطع متوسطه شهرستان خرم آباد كه درسال تحصيلي86-85 مشغول انجام وظيفه بوده‌اند. حجم جامعه آماری بر اساس اطلاعات بدست آمده از واحد آمار سازمان آموزش وپرورش استان لرستان  1189 نفر است.

نمونه آماری، چگونگي تعيين حجم نمونه

     حجم نمونه نیز با توجه  حجم گروه‌ها (مرد و زن) با استفاده از فرمول كوكران 290   نفر تعيين شد.            

                جدول شماره 3-2 :تعداد دبيران زن ومرد نمونه آماري

 

زن

مرد

مجموع

ناحيه 1

ناحيه 2

ناحيه 1

ناحيه 2

جامعه آماري

337

296

287

269

1189

نمونه آماري

82

70

71

67

290

روش نمونه‌گيري    از آن‌جا که جامعه آماری از دو گروه زن و مرد تشکیل شده است و محقق علاقه مند است از هر گروه‌ به نسبتی که در جامعه وجود دارد در نمونه‌ي نیز وجود داشته باشد، بنابراین روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی است.

ابزار سنجش :

     براي اندازه‌گيري وجمع‌آوري اطلاعات، ابزارها و روش‌هاي متعددي وجود دارد لذا دراين تحقيق به علت عدم امكان گردآوري داده‌ها از طريق مشاهده و با توجه به ماهيت پژوهش جهت جمع‌آوري داده‌ها علاوه برمطالعات كتابخانه‌اي از دو پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي تحقيق به شرح ذيل استفاده شده‌است.

الف)پرسشنامه سلامت سازماني مدارس متوسطه (OHI)

     اين پرسشنامه در سال1997توسط هوي به‌منظور تعيين سلامت سازماني مدارس ساخته شده‌است. پرسشنامه سلامت سازماني شامل 44 سؤال بسته‌پاسخ  پنج‌گزينه‌اي مي‌باشد كه مقياس اين ابزار طيف مدرج ليكرت مي‌باشد. سؤالات پرسشنامه سلامت سازماني براساس هفت بعد تهيه شده‌اند.

روايي پرسشنامه سلامت سازماني

     بررسي پژوهش‌هاي مختلف(رضا کچوئیان جوادی«1379»، محمد سعید شجاعيان «1377 » محمد زمانيان «1379»،..) نشان مي‌دهد روايي محتوا پرسشنامه فوق مورد تأييد قرار گرفته‌است. با اين وجود سؤالات پرسشنامه سلامت سازماني جهت تعيين روايي ابتدا توسط استاد راهنما و سپس توسط استاد مشاور مورد بررسي مجدد  قرار گرفت. پس ازانجام اصلاحات و تأييد استاد راهنما و استاد مشاوربه مرحله اجرا گذاشته ‌شد.

اعتبار [7]پرسشنامه‌ سلامت سازماني

     براي يافتن پايايي پرسشنامه ابتدا پرسشنامه درنمونه30 نفره اجراشد سپس آلفاي كرونباخ اطلاعات جمع‌آوري شده محاسبه گرديد، آلفاي كرونباخ اطلاعات جمع‌آوري شده94/0 بدست آمد. لذا سؤالات داراي اعتبار بالايي هستند.

ب)پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني مدارس متوسطه

     پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني محقق‌ساخته بود و براساس ديدگاه كيت ديويس و به منظور اندازه‌گيري هر يك از الگوهاي رفتار سازماني (خودكامه،نگهبان،پشتيبان و انجمني)تهيه شده‌است و مشتمل بر36 سؤال بسته‌پاسخ  پنج‌گزينه‌اي مي‌باشدكه براساس طيف مدرج ليكرت طبقه‌بندي شده ‌است، ازاين پرسشنامه براي سنجش الگوهاي رفتارسازماني استفاده شده‌است.

روايي پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني

     پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني محقق‌ساخته است. سؤالات اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و استاد مشاور مورد بررسي قرارگرفت و پس از انجام اصلاحات و تأييد استاد راهنما و استاد مشاور به مرحله اجرا گذاشته شد.

اعتبار پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني

     ضريب آلفاي كرونباخ  براي پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني 83/0 بدست‌آمد. لذا سؤالات پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني داراي اعتبار نسبتاً بالايي است و بنابراين پرسشنامه در مورد كل نمونه به اجرا درآمد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

            برای تجزیه و تحلیل آماري داده‌ها وجهت آمون فرضيه‌ها از نرم افزار Spss  استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اجرای اصلی پرسشنامه از آمار توصيفي و آمار استنباطي به شرح ذيل استفاده شد:

     آمار توصيفي شامل جداول فراواني، نمودارها، شاخص‌هاي مركزي(ميانگين) وشاخص‌هاي پراكندگي(واريانس وانحراف استاندارد).

      آمار استنباطي شامل  آزمون ضريب همبستگي پيرسون .

  سپس به توصيف وتفسير اطلاعات حاصل از تحقيق پرداخته‌ شد.

نتايج تحقيق

يافته‌هاي اين پژوهش عبارتند از:

5)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي خودكامه رابطه معكوس وجود دارد.

6)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي نگهبان رابطه معكوس وجود دارد.

7)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي پشتيبان رابطه مستقيم وجود دارد.

8)      بين سلامت سازماني مدرسه و استفاده مدير از الگوي انجمني رابطه مستقيم وجود دارد.

براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق در نتيجه‌گيري نهايي بايد اذعان نمود كه استفاده مدير از الگوهاي خودكامه و نگهبان در مدارس  موجب  فقدان تعهد دبيران نسبت به مدرسه و وجودسطوح پاييني از روحيه و انگيزش در دبيران مي‌گردد. در اين گونه مدارس معلمان و دانش‌آموزان، احساس تعلق به مدرسه را ندارند كه اثرات آن عدم رضايت و كاهش اثربخشي در مدرسه مي‌گردد. مديران اين گونه مدارس تحت نفوذ عوامل و افراد سياسي از تصميم‌گيري مستقل باز مي‌مانند.

 پيشنهادات كاربردي

     براساس يافته‌هاي پژوهش  پيشنهادات زير ارائه مي‌گردد::

ü    از مديران مدارس پس از يك سال  تصدي پست مديريت ارزشيابي گردد. الگوي مورد استفاده آنان ازديد معلمان با استفاده از پرسشنامه الگوهاي رفتار سازماني تعيين گردد و در نهايت در سال بعد مديران انجمني را بكارگيرند و مديران خودكامه را عزل نمايند.

ü   با استفاده از استادان دانشگاه و صاحبنظران، در زمينه مفهوم و اهميت سلامت سازماني  ونتايج اعمال الگوي رفتاري مدير،كلاس‌هاي آموزش ضمن خدمت براي مديران تدارك ديده شود.

ü   مديران مدارس به وضعيت بهداشت رواني و جسمي، امنيت شغلي، روحيه، مشاركت، تخصص فني، انگيزش و... معلمان توجه بيشتري كنند و اقدامات لازم را درجهت افزايش و بهبود اين موارد انجام دهند.

ü   مديران مي توانند جهت آگاهي از سلامت سازماني مدرسه و رابطه آن با متغيرهاي مربوط به اثربخشي سيستم مدرسه با استفاده از ابزار سنجش سلامت سازماني و ابزار مربوط به هريك از متغيرهاي اثربخشي تحقيق كنند و اقدامات لازم را درجهت بهبود اثربخشي مدرسه انجام دهند.

ü     در گزينش مديران، مهارتهاي فني، انساني و ادراكي آنها را ارزيابي كرده و آموزشهاي لازم را به آنها ارائه داد.

ü       مديران، ضمن ايجاد تفاهم و دوستي با همكاران خود به امور رفاهي آن‌ها توجه داشته و

زمينه‌هاي انگيزش به كار را در كاركنان فراهم آورند و از اعمال الگوي خودكامه (استبدادي) در

مدرسه خودداري كنند.

ü       مديران كانال ارتباطي صحيح ميان خود و دبيران و كاركنان مدرسه ايجاد نمايند.

ü       مديران از تحميل عقايد خود بر معلمان وكاركنان بپرهيزند.

 منابع و مآخذ

 1. آرمين‌فر، بهروز،1382،«بررسي ميزان تأثير مديريت زمان بر سلامت سازمان‌هاي آموزشي مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي استان لرستان»،خرم‌آباد ،پژوهشكده تعليم وتربيت استان لرستان.
 2. الواني، سيدمهدي،1375،«مديريت عمومي»، تهران : نشرني.
 3. ايزاك، استيفن ومايكل، ويليام.ب،1374،«راهنماي جامع تحقيق وارزيابي»ترجمه مرضيه كريم‌نيا،مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.
 4. بهرنگي، محمدرضا،1371،«مديريت آموزشي آموزشگاهي»،تهران: انتشارات بهينه.
 5. بيرقي، ابوالفضل،1381،«آماروروش‌هاي تحقيق»،تهران: انتشارات رشد.
 6. پرهيزگار، كمال،1375،«تئوريهاي مديريت»،تهران:انتشارات آگاه.
 7. حسيني، سيديعقوب،1382، «آمارناپارامتريك»،تهران: نشرمؤلف.
 8. جاهد،حسينعلي،1385،سلامت سازماني،نشر تدبير،شماره159.
 9. دلاور، علي،1378، «روش تحقيق درروان‌شناسي وعلوم‌تربيتي»،تهران: نشرويرايش.
 10. ديويس، استانلي، 1376، «مديريت فرهنگ سازماني»،ترجمه ناصر ميرسپاسي و پريچهرمعتمدگرجي، تهران: انتشارات مرواريد.
 11. ديويس، كيت ونيواستروم،جان،1375،«رفتار انساني در كار(رفتار سازماني)»، ترجمه محمدعلي طوسي، تهران: انتشارات مركزآموزش مديريت دولتي.
 12. رابينز، استيفن.پي،1377،« مديريت رفتار سازماني (طراحي،ساختار،كاربرد)»، ترجمه‌علي پارسائيان وسيد محمد اعرابي،تهران: دفترپژوهشهاي فرهنگي.
 13. رضائيان، علي،1374،«مديريت رفتارسازماني(مفاهيم،نظريه‌ها،كاربردها)»،تهران: انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
 14. زرگر، محمود،1379، «راهنماي جامع spss»،تهران: انتشارات بهينه.
 15. زمانيان،محمد،1379،«بررسي رابطه بين سلامت سازمان والگوهاي رفتار سازماني مدارس متوسطه همدان»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.
 16. سيدعباس زاده، ميرمحمد،1384،«كليات مديريت آموزشي»،اروميه:انتشارات دانشگاه اروميه.
 17. سعادت، اسفنديار،1381،«مديريت منابع انساني»،تهران،انتشارات سمت.
 18. شجاعيان، محمد،1377 ،«بررسي رابطه بين الگوهاي رفتار سازماني وجو سازماني مدارس مقطع متوسطه استان همدان در سال 1377»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد،تهران، دانشگاه علامه طباطبايي.
 19. شيرازي، علي،1373،«مديريت‌آموزشي»،مشهد:انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي.
 20. طوسي، محمدعلي،1372،«فرهنگ سازماني»،تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.
 21. فتحي، بهمن ،1381،«بررسي نگرش معلمان نسبت به جو سازماني ورابطه آن با رضايت شغلي آنان در مدارس ابتدايي شهرستان ماسال»،پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي،مركز آموزش مديريت دولتي گيلان.
 22. فيدلروچمرز،1373،«كارايي واثربخشي مديريت»،ترجمه طلوعي وچمنزار،تهران،نشر روان.
 23. عباس زاده، ميرمحمد، 1369، حرفه معلمي و رضايت شغلي، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره‌ي 1‌.
 24. عطايي، زهرا، 1379، «رابطه سلامت سازماني مراكز تربيت معلم كشور وپيشرفت تحصيلي آنها»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران، مركز آموزش نيروي انساني احمدآرام.
 25. علاقه‌بند، علي،1374،«جامعه‌شناسي آموزش وپرورش»،تهران ،نشر روان چاپ شانزدهم.
 26. علاقه‌بند، علي، «فرهنگ سازماني وجوسازماني»،1375،تهران: دانشكده‌ي روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي.
 27. علاقه‌بند، 1378، علي، « سلامت سازماني مدرسه»، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 21.
 28. علاقه‌بند،علي،1371،«مباني نظري واصول مديريت آموزشي»،تهران: نشر بعثت.
 29. علاقه‌بند،علي،1382،«مباني نظري واصول مديريت آموزشي»،تهران: نشر روان.
 30. كچوئيان‌جوادي، رضا،137 9، «بررسي رابطه ميان سلامت سازماني وسبك مديريت مديران دبيرستان‌ها ومراكز پيش دانشگاهي دخترانه و پسرانه ناحيه 2 شهرري در سال 79-78 »، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران، مركز آموزش نيروي انساني احمدآرام.
 31. كريتنر، رابرت وكينيكي،آنجلو،1384، «مديريت رفتار سازماني(مفاهيم،مهارتها،كاربردها)»،ترجمه علي اكبر فرهنگي وحسين صفرزاده، تهران: انتشارات پيام پويا.
 32. محمدزاده، عباس ومهروژان، آرمن،1375،«رفتار سازماني(نگرش اقتضايي)»،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
 33. مورهدوگريفين،1379، «رفتار سازماني»،ترجمه سيدمحمد الواني وغلامرضا معمارزاده ، تهران: انتشارات مرواريد.
 34. وين.ك،هوي وسيسيل.ج،ميسكل،1371،«مديريت آموزشي»،ترجمه ميرمحمد عباس زاده،اروميه: انتشارات دانشگاه اروميه.
 35. نادري، عزت‌اله ونراقي، مريم،1381، «روشهاي تحقيق وچگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني»، تهران: انتشارات بدر.
 36. نظام الاسلامي،عبدالرضا،1385،«بررسي تأثير مديريت مشاركت‌جووآمرانه بر رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمايي شهرستان بروجرد»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد خرم‌آباد.
 37. نيكنامي، مصطفي،1383،«نظارت وراهنمايي آموزشي»تهران: انتشارات سمت.
 38. وايلز،كيمبل،1372،«مديريت ورهبري آموزشي»،ترجمه محمدعلي طوسي، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.
 39. هال، ريچارد.اچ،1376، «سازمان(ساختار،فرايندوره‌آوردها)»،ترجمه اعرابي،سيد محمدوپارسائيان ، علي،تهران:دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 40. هرسي، پال وبلانچارد،كنث،1375،«مديريت رفتارسازماني»،ترجمه علي علاقه‌بند،تهران: انتشارات اميركبير.
 41. هرسي، پال وبلانچارد،كنث،1369،«مديريت رفتارسازماني»،ترجمه قاسم كبيري،تهران: انتشارات دفتر مركزي جهاد دانشگاهي.
 42. هوي و ميسكل، 1371، «تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي»، ترجمه: سيدعباس زاده. ميرمحمد، جلد دوم، اروميه، انتشارات انزلي.
 43. هنسن،مارك،1370،،«مديريت آموزشي ورفتار سازماني»،ترجمه محمد نائلي ،چاپ سوم،اهواز؛انتشارات دانشگاه شهيد چمران.

منابع انگليسي

 Hoy, Wayne.K. And John A, Feldman. “Organizational Health: Theconceptandits Meaure”. Journal of Research and   Development in Education, Number .

Hoy,W.K,And,J.Whannum,"Middle School: and Empirical assessment of organizational  Health and student achievement" Educational Administration Quarterly,Thonsand oaks,Auy .

Owens, Robert G: "Organizational behavior in Education" Third Edition. .

 


1-Harrold knots

2- Organizational health

1-Auto crate Pattern

2-Custodial pattern

3-Supporter pattern                                                                                   

4-Collegial pattern

1- reliabilityمطالب مشابه :


سلامت سازمانی

سلامت سازماني. حسينعلی جاهد: كارشناسي ارشد مديريت آموزشي چكيده . مفهوم سلامت سازماني مفهوم
بررسي رابطه‌ي بين سلامت سازماني و استفاده مدير از الگوهاي رفتار سازماني مدارس متوسطه نظري شهرستان خر

پژوهشکده تعلیم و تربیت استان لرستان - بررسي رابطه‌ي بين سلامت سازماني و استفاده مدير از
تعریف سلامت سازمانی

سلامت سازماني مفهوم بي نظيري است كه به ما اجازه مي دهد تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته
ارزیابی سلامت سازمانی

رهبری در هزاره سوم - ارزیابی سلامت سازمانی - وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و
اقداماتی در جهت سلامت سازمانی

رهبری در هزاره سوم - اقداماتی در جهت سلامت سازمانی - وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و
راهکارهای ارتقاء امنیت و سلامت نظام اداری

سلامت اداري، فساد اداري، سازمان و نظام اداري سالم، ساختار سازماني سلامت سازماني
نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري

طرح ميثاق سلامت با تمركز بر جنبه هاي سلامت سازماني تلاش مي كند فضائي را بوجود آورد كه از
طراحی و تحلیل شاخص های سلامت سازمان

فن بازار آرامان(قرارگاه اندیشه حامدهمتی) - طراحی و تحلیل شاخص های سلامت سازمان - آینده پژوهی
یادگیری و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سلامت

مديريت منابع انساني در هزاره سوم - یادگیری و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سلامت
برچسب :