قیمت استروئیدها

این قیمت ممکن است در نقاط مختلف متفاوت است. Prices shown were submited by our viewers. قیمت نشان داده شده توسط تماشاگران ما submited شد. We do not sell steroids. ما استروئیدها فروش نیست.

Drug دارو Pharmaceutical Grade Price کلاس قیمت دارویی Veterinary Grade Price دامپزشکی کلاس قیمت Underground Lab Price آزمایشگاه زیرزمینی قیمت Gym Price بدنسازی قیمت Powder پودر
Anadrol 50 Anadrol 50
(Oxymetholone-50mgs) (Oxymetholone - 50mgs)
$3/tab $ 3/tab $2.50/tab $ 2.50/tab $2-3/tab $ 2-3/tab $3+/tab $ 3 / + برگه $2/g $ 2 / گرم
Anavar Anavar
(Oxandrolone-5mgs) (Oxandrolone - 5mgs)
.50cents - $1/tab 0.50 سنت -- $ 1/tab 45-90cents /tab 45 - 90cents / سربرگ .40-70cents/ tab 0.40 - 70cents / سربرگ $1/tab+ $ 1/tab + 10.50/g 10.50 گرم
Cheque Drops چک قطره
(Mibelerone) (Mibelerone)
N/A ازت / $50-100/bottle $ 50-100/bottle $50-75/bottle $ 50-75/bottle $100-200/bottle $ 100-200/bottle N/A ازت /
Deca-Durabolin Deca - Durabolin
(Nandrolone Decanoate-200mgs/ml) (ناندرولون Decanoate-200mgs/ml)
$100-150/10mls $ 100-150/10mls $50-100/10mls $ 50-100/10mls $50-75/10mls $ 50-75/10mls $125-175/10mls $ 125-175/10mls $2/g $ 2 / گرم
Dianabol Dianabol
(Metandrostenolone-10 mgs) (Metandrostenolone - mgs 10)
.15-25cents/tab .15-25cents/tab .15-20cents /tab 0.15 - 20cents / سربرگ .10-15cents/tab .10-15cents/tab .20-35cents /tab 0.20 - 35cents / سربرگ $2/g $ 2 / گرم
Equipoise به حالت تعادل دراوردن
(Boldenone undeclynate-200mgs/ml) (undeclynate-200mgs/ml Boldenone)
N/A ازت / $40-75/ 10mls $ 40-75 / 10mls $35-60/ 10mls $ 35-60 / 10mls $75+ /10mls $ 75 + / 10mls <$2/g <$ / 2 گرم
Halotestin Halotestin
(Fluoxymesterone-10mgs) (Fluoxymesterone - 10mgs)
.20cents/tab .20cents/tab N/A ازت / .15-25cents/ tab 0.15 - 25cents / سربرگ .20cents+/tab سنت 0.20 + / سربرگ $2/g $ 2 / گرم
Masteron Masteron
(Drostanolone Propionate-100mgs/ml) (Drostanolone Propionate-100mgs/ml)
N/A ازت / $75+/10mls $ 75 + / 10mls 50-$75/10mls 50 -- $ 75/10mls $100+/10mls $ 100 + / 10mls $6.50/g $ 6.50 / گرم
Methyltestosterone Methyltestosterone .15cents+/tab سنت 0.15 + / سربرگ N/A ازت / .10cents+/tab سنت 0.10 + / سربرگ .25cents/ tab 0.25 سنت / سربرگ >$2/gram $> 2/gram
Omnadren Omnadren
(Testosterone Blend-250mgs/ml) (تستوسترون Blend-250mgs/ml)
$5-7/1ml amp $ 5-7/1ml آمپر N/A ازت / N/A ازت / $6-10/amp $ 6-10/amp N/A ازت /
Oral Turinabol دهان Turinabol
(4-chlordehydromethyltestosterone-10mgs) (4 - chlordehydromethyltestosterone - 10mgs)
N/A ازت / N/A ازت / .50cents - $1+/tab 0.50 سنت -- $ 1 + / سربرگ N/A ازت / $7.50/g $ 7.50 / گرم
Primobolan Primobolan
(Methenolone Enanthate 100mgs/ml) (100mgs/ml Enanthate Methenolone)
$8-12/1ml amp $ 8-12/1ml آمپر N/A ازت / $90-110/10mls $ 90-110/10mls $9-14 /1ml amp $ 09/14 / 1ml آمپر $6+/gram $ 6 + / گرم
Sustanon 250 Sustanon 250 $5-7/1ml amp $ 5-7/1ml آمپر N/A ازت / N/A ازت / $6-10/amp $ 6-10/amp N/A ازت /
Testosterone Cypionate تستوسترون Cypionate
(200mgs/ml) (200mgs/ml)
$150/10mls $ 150/10mls $50-75/10mls $ 50-75/10mls $40-60/10mls $ 40-60/10mls $75-100+ /10mls $ 75-100 + / 10mls $1.5/g 1.5 $ / گرم
Testosterone Enanthate تستوسترون Enanthate
(200mgs/ml) (200mgs/ml)
$150/10mls $ 150/10mls $50-75/10mls $ 50-75/10mls $40-60/10mls $ 40-60/10mls $75-100+ /10mls $ 75-100 + / 10mls $1.5/g 1.5 $ / گرم
Testosterone Propionate تستوسترون Propionate
(100mgs/ml) (100mgs/ml)
$150/10mls $ 150/10mls $50-75/10mls $ 50-75/10mls $40-60/10mls $ 40-60/10mls $75-100+ /10mls $ 75-100 + / 10mls $1/g $ 1 / گرم
Testosterone Suspension تستوسترون سوسپانسیون
(100mgs/ml) (100mgs/ml)
$125/10mls $ 125/10mls $75/ 10mls $ 75 / 10mls $50-75/10mls $ 50-75/10mls $100+/10mls $ 100 + / 10mls $1/g $ 1 / گرم
Trenbolone Acetate Trenbolone استات
(100mgs/ml) (100mgs/ml)
N/A ازت / $50-75/10mls $ 50-75/10mls $40-60/10mls $ 40-60/10mls $75-105/ 10mls $ 75-105 / 10mls $10/g $ 10 / گرم
Trenbolone Enanthate Trenbolone Enanthate
(200mgs/ml) (200mgs/ml)
N/A ازت / $75-150/ 10mls $ 75-150 / 10mls $70-100/10mls $ 70-100/10mls $100-200/ 10mls $ 100-200 / 10mls $12/g $ 12 / گرم
Winstrol (Injectable) Winstrol (تزریقی)
(Stanozolol 50mgs/ml) (Stanozolol 50mgs/ml)
$6+/amp $ 6 + / آمپر $40-60/10mls $ 40-60/10mls $20-40/10mls $ 20-40/10mls $50100+/ 10mls $ 50،100 + / 10mls $2/g $ 2 / گرم
Winstrol (Tabs) Winstrol (زبانهها)
(Stanozolol 5mgs) (Stanozolol 5mgs)
.10cents/tab .10cents/tab .5-10cents/ tab 0.5 - 10cents / سربرگ >.5cents/ tab > 0.5 سنت / سربرگ 25-75cents/tab 25-75cents/tab $2/g $ 2 / گرم


مطالب مشابه :


قیمت استروئیدها

آموزش تخصصی مصرف استروئید در بدنسازی - قیمت استروئیدها Testosterone Suspension تستوسترون
تستوسترون پروپینات ( اورتون ) : Propianate

تستوسترون پروپینات طریقه مصرف تستوسترون پروپینات یا اورتون, قیمت تستوسترون پروپینات یا
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون واﻧﻮاع آن

درپست های بعدی به شناسایی مشتقات تستوسترون و میزان مصرف آن می پردازیم. قیمت مکمل های
ﺳﻮﺳﺘﺎﻧﻮن 250

متیل تستوسترون دیانابول (متان دیون) اکسی قیمت مکمل های
داروهاي افزاينده ترشح تستوسترون

همه چیز در مورد بدنسازی - داروهاي افزاينده ترشح تستوسترون - آشنایی با اصول علمی بدنسازی
تستسترون

قیمت به روز تستوسترون باعث ساخته شدن بافت‌ها می ‌گردد.محل اصلی ساخت و ترشح این هورمون
تستوسترون انانتات

وبلاگ تخصصی بدنسازی و پرورش اندام - تستوسترون انانتات - مشاوره تناسب قیمت مکمل های
قیمت استروئیدها

دنیای بدنسازی,پرورش اندام,بوکس,استروئید - قیمت استروئیدها, , Testosterone Suspension تستوسترون
هورمون تستوسترون(اخبار وگزارشات)

تیک تاک - هورمون تستوسترون(اخبار وگزارشات) - قیمت طلا . هورمون تستوسترون(اخبار وگزارشات)
برچسب :