نمونه سوالهای جدیدتر!!

1. مسائل جاری:

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/1904898630/Masael%20Jari.pdf

نیمسال دوم 90:

http://rapidshare.com/files/41300616/Masael%20Jari-%2090-1-2.pdf

تابستان 90 برون مرزی:

http://rapidshare.com/files/1872245786/masaele%20jari.borun.T90.pdf

نیمسال اول 92-91(برون مرزی):
http://rapidshare.com/files/4184494940/masael-91-1-borunmarzi.pdf


2. بازرگانی بین الملل:

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/1438108648/Bazargani%20beinolmalal.pdf

نیمسال دوم 90:

http://rapidshare.com/files/4273432986/Bazargani%20Beynolmalal-%2090-2.pdf

3. مدیریت بازاریابی:

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/2605122514/bazaryabi%2091-1-1.pdf

تابستان 90(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/2657182973/bazaryabi.tabestane%2090.borun.pdf

نیمسال اول 91(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/2946808158/bazaryabi.pdf

4. مهارتهای عمومی مدیریت:

نیمسال اول 91(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/1325682007/maharatha.pdf

5. مدیریت طرحهای توسعه:

نیمسال دوم 89:

http://rapidshare.com/files/3985903410/tosee-89-2.pdf

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/2549254212/Tarhhaye%20tose%20e.pdf

نیمسال دوم 90:

http://rapidshare.com/files/3506486392/Tarhhaye%20tose%20e-90-2.pdf

6. حسابداری مدیریت:

نیمسال دوم 89(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/182423070/hesabdari-borun-89-2.pdf

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/4031689314/Hesabdari%20modiriat%2090-91%20term%201.pdf

نیمسال دوم 90:

http://rapidshare.com/files/4206854107/Hesabdari%20modiriat-90-2.pdf

تابستان 91:

http://rapidshare.com/files/630076390/Hesabdari%20modiriat-90-3.pdf

7. مدیریت تحول:

سوالات فراگیر 85:

http://rapidshare.com/files/2138675352/tahavolfaragir.rar

نیمسال دوم 88(سوال و جواب):

http://rapidshare.com/files/3170569790/tahavol89-soal%20o%20javab.rar

نیمسال اول 89(سوال و جواب):

http://rapidshare.com/files/2149490000/tahavol-89-90-1%20soalo%20javab.rar

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/1142726454/tahavol.90-91-1.pdf

8. مدیریت تکنولوژی:

نیمسال دوم 89(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/339191157/Technology%20%26%20noavari%2089-90%20term%202%20vijeye%20boroon%20marzi.pdf

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/1434569154/Technology%20%26%20noavari%2090-91%20term%201.pdf

نیمسال دوم 90:

http://rapidshare.com/files/3582198867/teknoloji%20noavari-91-03-25.pdf

9. اقتصاد مدیریت:

نیمسال دوم 89(برون مرزی):

http://rapidshare.com/files/3644408879/Eghtesad%20Modiriat%20borun%2089-90%20term%202%20testi.pdf

نیمسال اول 90:

http://rapidshare.com/files/114278095/eghtesad-9091%201.pdf

10. روش تحقیق(جبرانی):

نیمسال دوم 89:

http://rapidshare.com/files/3634219768/Raveshe%20Tahghigh%20Dar%20Modiryat_89-90_2.pdfمطالب مشابه :


منابع دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - منابع دکتری مدیریت - وبلاگ دانشجویان کارشناسی
مدیریت طرحهای توسعه (خلاصه درس و نمونه سوال با جواب تشریحی)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - مدیریت طرحهای توسعه (خلاصه درس و نمونه سوال با
آخرین خلاصه های دروس

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - آخرین خلاصه های دروس - وبلاگ دانشجویان کارشناسی
نمونه سوال(مشکل دانلود تصحیح شد)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - نمونه سوال(مشکل دانلود تصحیح شد) - وبلاگ
نمونه سوالهای جدید

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - نمونه سوالهای جدید - وبلاگ دانشجویان کارشناسی
نمونه سوالهای جدیدتر!!

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نورساری - نمونه سوالهای جدیدتر!! - وبلاگ دانشجویان
برچسب :