متن اذان اهل تشیع و اهل تسنن و ترجمه

متن اذان اهل تشیع و اهل تسنن و ترجمه

تکرار

متن عربی

ترجمه

مذهب

۴ مرتبه

الله اکبر

خدا بزرگتر از آن است (که توصيف شود)

شیعه و سنی

۲ مرتبه

اشهد ان لا اله الا الله

گواهی می‌دهم که غیر خدا یی که یکتا و بی همتا ست خدای دیگری (هیچ کس و چیزی) سزاوار پرستشنیست

شیعه و سنی

۲ مرتبه

اشهد ان محمداً رسول الله

گواهی می‌دهم که محمّد فرستادهٔ خداست. (خواسته های خداوند از انسان ها را بیان میکند)

شیعه و سنی

۲مرتبه

اشهد ان علیاً ولی الله

گواهی می‌دهم که علی یاری دهنده (دین) خداست

فقط شیعه

۲مرتبه

حی علی الصلاة

بشتاب به سوی نماز

شیعه و سنی

۲مرتبه

حی علی الفلاح

بشتاب به سوی رستگاری

شیعه و سنی

۲مرتبه

الصلاة خیر من النوم

نمار بهتر است از خوابیدن

فقط سنی در اذان صبح

۲مرتبه

حی علی خیر العمل

بشتاب به سوی بهترین کارها

فقط شیعه

۲مرتبه

الله اکبر

خدا بزرگتر از آن است (که توصيف شود)

شیعه و سنی

2

مرتبه

لا اله الا الله

غیر خدا یی که یکتا و بی همتا ست خدای دیگری سزاوار پرستش نیست

شیعه و سنی

 

 

یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما

حمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما

یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما

حمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغما
یغما احمد یغما احمدیغما یغما احمد احمدیغما احمدیغما احمدیغما احمدیغما یغما احمدیغم


مطالب مشابه :


متن اذان و اقامه

نماز - متن اذان و اقامه - من به نماز عشق می ورزم.امام حسین علیه السلام
اذان واقامه

تکرار. متن عربی. ترجمه. ۴بار. الله اکبر. خدا بزرگ‌ترین است (بزرگتر از آن است که توصيف شود).
اذان

يادداشتهاي حميد - اذان - h55hamid@yahoo.com. يادداشتهاي متن اذان:
متن اذان و اقامه

آداب بندگی - متن اذان و اقامه - - آداب بندگی بنده خداییم و باید اداب بندگی رو بدونیم .خواستم
متن اذان اهل تشیع و اهل تسنن و ترجمه

تکرار. متن عربی. ترجمه. مذهب. ۴ مرتبه. الله اکبر. خدا بزرگتر از آن است (که توصيف شود) شیعه و سنی
اذان و اقامه

فلسفه اذان و اقامه ـ موارد ذکر اذان و اقامه ـ متن و ترجمه . احکام ـ چند حدیث . بخش فلسفه اذان و
تفاوت متن اذان در فرقه های مختلف

علوم تربیتی ۹۱ - تفاوت متن اذان در فرقه های مختلف - انجمن علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان همدان
اذان با صدای مرضیه

نیواک - اذان با صدای مرضیه - موسیقی اشرف السادات مرتضایی ، کسی که سالها با نام مرضیه در بین
متن كامل نماز از كتاب هفت ركن دين براي بهره مندي خواهران و برادران اسماعيلي تقديم می گردد.

متن كامل نماز از كتاب هفت ركن دين براي بهره مندي خواهران و برادران اسماعيلي اذان و اقامه
دانلود اذان مرحوم رحیم موذن زاده ، سلیم موذن زاده ، مرحوم آقاتی و حسین صبحدل

خادمین القرآن - دانلود اذان مرحوم رحیم موذن زاده ، سلیم موذن زاده ، مرحوم آقاتی و حسین صبحدل
برچسب :