آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

دروس امتحاني در آزمون کارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي – علوم و صنايع غذايي

دروس امتحاني رشته و ضرايب هر يک در گرايش هاي مختلف در دانشگاه دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي در جدول شماره 1 و 2 آورده شده است.

جدول 1: عنوان دروس امتحاني و ضرايب هر يک در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه دولتي

رديف

عنوان دروس

ضريب دروس

1

زبان انگليسي (عمومي و تخصصي)

2

2

اصول طراحي كارخانجات ومهندسي صنايع غذايي

2

3

شيمي مواد غذايي

2

4

ميكروبيولوژي مواد غذايي

2

5

رياضيات

2

6

تكنولوژي موادغذايي (غلات، روغن، لبنيات، قند، كنسرو و اصول نگهداري)

4

جدول 2: عنوان دروس امتحاني و ضرايب هر يک در آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

رديف

عنوان دروس

ضريب دروس

1

زبان انگليسي (عمومي و تخصصي)

2

2

اصول طراحي كارخانجات و مهندسي مواد غذايي

2

3

شيمي مواد غذايي

2

4

ميكروبيولوژي مواد غذايي

2

5

رياضيات

2

6

تكنولوژي موادغذايي (غلات،روغن،لبنيات، كنسروسازي، قند و اصول نگهداري)

4

 

ظرفيت پذيرش و دانشگاه هاي پذيرش کننده

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در رشته علوم و صنايع غذايي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است:

جدول5: دانشگاه هاي دولتي پذيرش کننده و ظرفيت پذيرش در هر يک

دانشگاه پذيرش کننده

گرايش

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

بين الملل

نيمه حضوري

آموزش محور

روزانه

شبانه

تهران

علوم و مواد غذايي

3

3

6

بيوتکنولوژي غذايي

3

3

6

فناوري تبديل موادغذايي

3

3

6

مهندسي صنايع غذايي

3

3

6

شيراز

تکنولوژي صنايع غذايي

7

1

8

شيمي موادغذايي

7

1

8

دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

تکنولوژي صنايع غذايي

9

1

15

25

شيمي موادغذايي

3

1

15

19

ميکروبيولوژي موادغذايي

1

1

2

دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

تکنولوژي صنايع غذايي

8

4

12

تبريز

تکنولوژي صنايع غذايي

3

1

20

24

شيمي موادغذايي

3

1

4

مهندسي صنايع غذايي

2

1

3

تربيت مدرس

-

5

5

صنعتي اصفهان

تکنولوژي صنايع غذايي

8

2

10

مهندسي صنايع غذايي

4

1

5

ميکروبيولوژي موادغذايي

4

1

5

فردوسي مشهد

-

9

5

14

اروميه

-

12

2

9

23

جمع

97

35

0

0

20

9

30

0

191

اطلاعات فوق، براساس اطلاعات اخذ شده از دفترچه شماره 2 سازمان سنجش -جدول شماره4- دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش آزمون کارشناسي ارشد سال 1389 در رشته مهندسي کشاورزي- علوم و صنايع غذايي گرد آوري شده است.

جدول6: دانشگاه هاي آزاد اسلامي پذيرش کننده و ظرفيت پذيرش در هر يک

دانشگاه

گرايش

ظرفيت پذيرش در هر واحد

تهران – علوم وتحقيقات

-

15

دامغان

علوم و صنايع غذايي

15

آيت اله آملي

تکنولوژي مواد غذايي

15

شهريار ( شهر قدس )

تکنواوژي مواد غذايي

15

سبزوار

-

15

ورامين (پيشوا)

-

15

قوچان

-

15

شهركرد

تکنواوژي مواد غذايي

15

جمع کل

120

اطلاعات فوق براساس اطلاعات اخذ شده از دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي سال 1389 در رشته مهندسي كشاورزي – علوم و صنايع غذايي گرد آوري شده است.


مطالب مشابه :


شماره تلفن های دانشگاه

سایت گروه تربیت بدنی دانشگاه داریون - شماره تلفن های دانشگاه - کلیه فعالیت ها و برنامه های
گودی کمر و علل آن

سایت گروه تربیت بدنی دانشگاه داریون - گودی کمر و علل آن - کلیه فعالیت ها و برنامه های گروه
قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون که درس کامپیوتر را دارند

وبلاگ شخصی مهدی عمادی - قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون که
نمرات درس الکترونیک صنعتی رشته الکتروتکنیک داریون

نمرات درس الکترونیک صنعتی رشته الکتروتکنیک داریون. برق رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد
اینترنت ایرانسل

دانشگاه آزاد داریون بانک
بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر

دانشگاه آزاد داریون. استاد،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

دانشگاه هاي آزاد اسلامي پذيرش کننده و ظرفيت پذيرش در هر دانشگاه آزاد شیراز واحد داریون.
دانلود نرم افزار های زلزله

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دانشگاه آزاد واحد داریون : rss powered by blogfa.com.
شماره تلفن های دانشگاه

سایت گروه تربیت بدنی دانشگاه داریون - شماره تلفن های دانشگاه - کلیه فعالیت ها و برنامه های
گودی کمر و علل آن

سایت گروه تربیت بدنی دانشگاه داریون - گودی کمر و علل آن - کلیه فعالیت ها و برنامه های گروه
برچسب :