حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۰

حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۰

الف- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 87 فصل هشتم

ب- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات

آمار و مدلسازی

5/258

سوم 88 فصل هشتم

ج- دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام کتاب کد کتاب پایهی تدریس سال چاپ حذفیات
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 87 فصل هشتم
اقتصاد 1/240 دوم 87 کلیه مطالب با عنوان «مطالعه آزاد» در صفحات 77، 85، 88 و 89، 97 تا 102، 121 تا 123،
147 تا 151.
عربی 2 
(علوم انسانی)
2/224 دوم 87 دو درس 9 و 18
جامعه شناسی 
(2)
1/281 سوم 88 - کلیه مطالب با عنوان «برای مطالعه بیشتر» - تصاویر و نمودارها
علوم اجتماعی 1/300 پیشدانشگاهی 89 تصاویر، نمودارها، جداول، نقشهها و مطالب کادرهای رنگی. 

  د- دروس عمومی 

 

نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی 2) 222 دوم 87

1. فعالیتها: شامل نمونهیابی در صفحات 15، 23 و 156- ذکر نمونه ها در صفحه 141- کشف عوامل در صفحه 189.تفکر در صفحات 63 و 174- خودکاوی در صفحات 141،131،130،100،97-

مقایسه در صفحه102-تطبیق

 درصفحات181،176،159،150،132 -بررسی در صفحات 185،172،148،140 - پیام آیات در صفحهی 161

2. پیشنهادها: در صفحات 18، 29 تا 33، 43، 55، 66، 75 تا 77، 85، 92، 118، 133، 167 و 178.

3. ترجمههایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

4. یادآوریها و متون ادبی و انگیزشی، مانند یادآوری در صفحات 9، 109 و 121.
5. ترکیبهای شیمیایی آب و دیاکسید کربن در صفحات 13 و 14.

6. متن صفحات 34، 36، 54، 194 و شعر صفحهی
 
65.
7. پاورقیها و بخش های برای مطالعه.

قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی 3) 251 سوم 88

1. کلیهی پیشنهادها، یادآوریها، گامها، پاورقیها و بخشهای برای مطالعه.

2. فعالیتها: شامل تکمیل در صفحه 11- نمونهیابی در صفحات 193 و 196- بررسی در صفحات 21، 151، 220 و 235- جستجو در صفحه 53- تطبیق در صفحات 61 و 175- خودکاوی درصفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه 148- برنامه ریزی در صفحهی 156- اندیشه در صفحه 169- طبقهبندی در صفحات 215 و 219- راهحل در صفحه 223- شناسایی عوامل در صفحه 236- ذکر نمونه 180.

3. اشعار: در صفحات 41 ، 44 و 48.

4. ترجمههایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

معارف اسلامی (دین و زندگی) 1/285 پیشدانشگاهی 89

1. یادآوری: در صفحه 3 و متن صفحهی

91.
2. فعالیتها: استدلال در صفحهی 17- حل مسأله در صفحهی 18 و 138- تفکر در آیات در صفحهی 28- بررسی در صفحات 33، 52، 53، 72 و 177- برنامهریزی در صفحات 33 و 45- ذکر نمونهها در صفحات 41 و 66- خود ارزیابی در صفحات 41، 49 و 54 – خودکاوی در صفحهی 42- پیشنهاد در صفحهی 56- تطبیق در صفحات 71، 139، 155 و 159- مقایسه در صفحات 37 و 117- نمونهیابی در صفحهی 175- هماندیشی در صفحهی 172 و

180.3. برداشت: در صفحات 121 تا 128، 130 تا 133 و 161 تا 164.

4. ترجمههایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

5. پاورقیها و بخشهای برای مطالعه.


مطالب مشابه :


چند نمونه برنامه ریزی درسی برای مقطع متوسطه

آقا صادق دار القرآن مبين جم کنکور نمونه برنامه ریزی درسی برای نمونه ۲. شيفت
حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۰

برنامه ریزی درسی مشاور و برنامه ریزی کنکور شامل نمونه
مراحل برنامه‌ریزی درسی

کنکور |آموزش همراهان کنکوری عزیز، روند برنامه ریزی درسی هم از این نمونه جدول برنامه
برنامه ریزی درسی

کنکور 93 برنامه ریزی درسی برای تابستان از اول دبیرستان تا نمونه سوالات نهایی زیست
مراحل برنامه‌ریزی درسی

مراحل برنامهریزی درسی - کنکور|آموزش کنکور|مشاوره کنکور نمونه جدول برنامه ریزی پخش
برنامه ریزی شخصی

در مورد برنامه ریزی روزانه چند نکته اسبق دبیرستان نمونه خیامی استان کنکور کمک درسی.
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

دانلود نمونه سوال پيام نور- فراگير 90-91 - منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه‌ریزی درسی

آموزش کنکور مراحل برنامهریزی درسی نمونه جدول برنامه ریزی پخش
مراحل برنامه‌ریزی درسی

مراحل برنامهریزی درسی. عوامل موفقیت هر کنکور ی محسوب نمونه جدول برنامه ریزی
برچسب :