آیه 52 سوره حجر - استخاره 52 انعام

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن سلامتی است و به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   حجر  
آیه:   52  
صفحه:   265     

سوره الحجر مشتمل بر 99 آیه - سوره شماره 15

استخاره 52 انعام ,