پرسشنامه ی هوش معنوی 29


            پاسخگوی عزیز، جملات زیر مربوط به تجربیات یا عادات احتمالی شماست.
 میزان آنها را در جدول روبروی هر عبارت علامت بزنید.

1.        با مشاهده جهان خلقت متحیر و شگفت زده می شوم

2.        به جستجو کردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم.

3.        تمایل دارم با دیگرن رابطه انسانی و دلسوزانه برقرار کنم.

4.        همیشه احساس می کنم خداوند ناظر اعمال من است.

5.        در زندگی حس حق شناسی و شکر گزاری دارم .

6.        با شوق و علاقه زندگی می کنم .

7.        حضور ملکوتی و الهی خداوند در جهان را باور دارم.

8.        نیایش و رازو نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت احساس آرامش می کنم.

9.        در صورت مواجه شدن با مشکلات و رنج ها، اعتقاد دارم که خدا کمکم می کند.

10.     توانایی بیان کردن اشتباهاتم را با توجه به موقعیت دارم.

11.     در مواجهه با مشکلات علاوه بر سعی و تلاش به دعا و نیایش هم می پردازم .

12.     در مقابل وظایفم احساس مسئولیت و تعهد می کنم.

13.     توانایی ایستادن در برابر جمع و هم رأی نشدن با عامه مردم در صورت مخالفت با اصول اعتقادی و اساسی زندگی را دارم.

14.     از خدمت کردن به دیگران لذت می برم.

15.     در صورت احساس ناامیدی خدا ر فراموش نمی کنم.

16.     مهر و محبت خدا را نسبت به خودم چه مستقیم و چه به واسطه ی دیگران احساس میکنم.

17.     در مقابل تغییرات دنیا آسیب پذیر نیستم چون معتقدم دنیا در حال تغییر است و توانایی انعطاف پذیری را دارم .

18.     خوم را باعث تمام احساساتم می دانم .

19.     زندگی ام با معنا و همراه با احساس ارزشمندی و هدفمندی است .

20.     با کسی که به کمک و حمایتش می روم نوعی ارتباط روحی و معنوی برقرار می کنم .

21.     افکار و اعمالم را کنترل می کنم و سعی می کنم برای بهبود و تکامل خود بکوشم.

22.     از سنت یا عرف به عنوان منبع قدرت، راهنمایی و هدایت بهره مند می شوم.

23.     معتقدم آرامش، عشق، شادی و قناعت درون خودم وجود دارد نه در جهان اطرافم

24.     حس می کنم با سر چشمه هستی در ارتباطم.

25.     بر اساس توانایی ها، پایداری ها و ویژگی های درونی انسانی خودم احساس امنیت می کنم.

26.     کار را به عنوان وسیله ای برای خلاقیت و اعتماد به نفس (نه جایی تنها برای کسب پول)   می دانم.

27.     معتقدم چیزی برای از دست دادن ندارم چون خداوند مالک واقعی همه چیز است.

28.     توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران را جدا از جنس، نژاد و ملیت دارم .

29.     رسیدن به سعات و کمال را در سایه توجه به کمالات و معنویات می دانم.

 پرسشنامه هوش معنوی[1]:

این آزمون در سال 1387 توسط عبداله زاده با همکاری کشمیری و عرب احمدی روی دانشجویان دانشگاه پیام نور هنجار شده است. ابتدا پرسشنامه مقدماتی 30 سوالی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان اجرا گردید.

 

 

ویژگی های روان سنجی

پایایی آزمون در مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر 87/0 بود. در تحلیل سوال به روش لوپ سوال 12 حذف شد، و پرسشنامه نهایی با 29 عبارت تنظیم شد.

در مرحله نهایی پرسشنامه روی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد، پایایی در این مرحله 89/0 به دست آمد. برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی صوری که سوال ها با نظر متخصص ها (همکاران) تأیید شد. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و همبستگی کلیه سوال ها بالای 3/0 بود.

در چرخش به واریماکس برای کاهش متغیرها 2 عامل اصلی به دست آمد، که عامل اول با 12 سوال «درک و ارتباط با سرچشمه هستی» نام گذاری شد، و عامل دوم با 17 سوال «زندگی معنوی یا اتکا به هستی درونی» نامیده شد. عامل اول شامل سوال های 1، 4، 5، 7، 8، 9، 11، 15، 16، 24، 27، 29 و عامل دوم شامل سوال های 2، 3، 6، 10، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 22 ، 23، 25، 26، 28 .

آزمون تفاوت معناداری بین دختر و پسر نشان داد که در هوش معنوی کلی و در عامل اول بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در عامل دوم تفاوت معنی داری نبود.

نمره گذاری: در این آزمون به گزینه کاملاً مخالفم نمره یک و مخالفم دو و به تا حدودی سه و موافقم چهار به کاملاً موافقم نمره پنج داده میشود و دامنه نمرات 29 تا 145 می باشد.

 [1]- spiritual intelligence scale


مطالب مشابه :


پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28)

پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) [1] پرسشنامه سلامت عمومی. General Health Questionnaire. لطفا" سوالات زير را بدقت
نرم افزار فارسی آزمون GHQ-28

زرنویس - نرم افزار فارسی آزمون ghq-28 - » نرم افزار فارسی پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون
پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سلامت عمومي

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - پرسشنامه سلامت عمومي - پذیرش فصل 4 پایان نامه و انجام
مجموعه پرسشنامه های روانشناسی

روانشناسی و مشاوره - مجموعه پرسشنامه های روانشناسی پرسشنامه ghq-28
پرسشنامه ی هوش معنوی 29

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه ی هوش معنوی 29 - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه پرخاشگری AGQتعداد سوالات 30

این پرسشنامه مشتمل بر 30ماده است که چهار ماده آن خشم و هشت ماده آن پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی neopi-ff پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
برچسب :