یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد اجرای ساختمان-پیمان مدیریت

قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .............. بین ........................ که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود . از یک طرف و .......................که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

ماده 1 – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی اجرایی مالی اداری

به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( اینیه و تأسیسات مکانیکی و تأ سیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل ..........................................................................................................

..........................................................................................................

مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای ................................................................................

شامل :....................................................................................................

به استثنای : .............................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده 2- محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در .......................................است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3- مدت قرارداد : مدت قرارداد .................... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .


ماده 4- وظایف و تعهدات مدیر :

4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .

4-2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

4-3- مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است .

4-4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجازه لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

4-5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

4-6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان.

4-7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تایید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحبکار

تبصره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سر فصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

4-8- مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب کار تحویل دهد .

4-9- تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

4-10- مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار ، مسوولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد .

4-11- مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوقی دولتی متعلفه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصاحساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد .

4-12- مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4-4 و 7-4 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 5-4 از وظایف مدیر حذف می گردد .

ماده 5 – وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار :

5-1- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد .

5-2- صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

5-3- صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تایید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند.

5-4- صاحب کار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه ، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انعشابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

ماده 6- حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن :

الف – حق الزحمه مدیر .................. درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تایید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصدی دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت ، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب- پس از محاسبه هر صورت هزینه ، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس ..........در صد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیریت پرداخت می شود .

ج- از هر کارمزد مدیر ....................درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد .

ماده 7- تنخواه گردان :

صاحب کار مبلغ .......................ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارایه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تایید مهندس ناظر هماهنگ کننده ، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان .......................ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار میدهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن ، به مدیر مسترد می گردد .

ماده 8- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

1-ناظر هماهنگ کننده : .........................به نشانی :...............................

2....................................... به نشانی : ...................................

3- ......................................به نشانی : ....................................

4- ..................................... به نشانی : ....................................

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

ماده 9- شرایط – مسوولیتها – اختیارات –عمومات :

شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ..................الی............... شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده 10- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانبندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .


ماده11- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحبکار امضای مجری / مدیر


مطالب مشابه :


یک نمونه قرارداد مدیریت پیمان

29 دسامبر 2011 ... پیمان مدیریت. قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است
دانلود رایگان انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری جزء

وبلاگ تخصصی ( پیمان و قراردادها ) - دانلود رایگان انواع فرم های قراردادهای پیمانکاری جزء - بهمن ... فرم خام قرارداد پیمان مدیریت ... فرم خام قرارداد درای وال (دیوار خشک).
قرارداد اجرای ساختمان -با مصالح

وبلاگ تخصصی ( پیمان و قراردادها ) - قرارداد اجرای ساختمان -با مصالح - بهمن معین پور ... که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف ، و . .... امضای مجری / مدیر.
پیمان ها و روش های عقد قرارداد

اصولاً روشهای مختلفی، برای عقد قرارداد (پیمان)، در صنعت عمران وجود دارد که مهمترین آنها در زیر ... معمولاً این نوع پیمان ها در پروژه های پیمان مدیریت بیشتر کاربرد دارد.
نمونه قرارداد پیمان مدیریت در محیط Word

27 ا کتبر 2010 ... مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد پیمان مدیریت در محیط Word - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - وبلاگ گنجینه عمران(hfarahani48.ir)
شرایط خصوصی قراردادهای مجریان ساختمان

شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین ... ماده 20- مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت هزینه آن به عهده صاحب کار نیست .
بيمه قرارداد پيمانكاري:

مدیریت وحسابداری - بيمه قرارداد پيمانكاري: - - مدیریت وحسابداری. ... بيمه پيمان,ماده 38 تامين اجتماعي,بيمه قرارداد پيمانكاري,بيمه قرارداد پيمان,. نكاتي در خصوص بيمه
حسابداری قراردادهای بلند مدت

5- قرارداد مدیریت اجراء : در این نوع قرارداد پیمانکار در برابر دریافت حق الزحمه معمولا مقطوع مدیریت اجرای طرح را برعهده می گیرد در قرارداد مدیریت اجراء یا مدیریت پیمان
برچسب :