سوالات تستی فصل سوم فارسی سوم

آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1-    کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مستمع : شنونده             2- اسرار : پافشاری                 3-مسخّر : رام و مطیع             4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟  « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

      1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

      3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند      4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار           2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

       3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار      4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

      1- وعظ       2- واعظ         3- موعظه       4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

       1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند         2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

       3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

       4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

       1- شکرگزار           2- خدمتگزار              3- خوابگزار               4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

       1- گر راست گویی و در بند بمانی                   به زان که دروغت دهد از بند رهایی

       2- راستی کن که راستان رستند                     در جهان راستان قوی دستند

       3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

       4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق                     صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

       1- الوان                2- اسرار         3- اقرار          4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

       2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد     

       3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

       4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

        1- پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

        2- پند گیر از مصائب دگران                      تا نگیرند دیگران از تو پند

        3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است      چرا بهره ی ما همه غفلت است

        4- به نیکی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

       1- صنع : آفرینش ، احسان   2- میغ : باران       3- قوس قزح : رنگین کمان      4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

      1- جواهر               2- معادن        3- انواع          4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

        1- بچه را چون نگاه دارد                              2 - آشیان خویش چون کند

        3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                         4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

         1- اگر در خانه ای شوی                    2- مدهوش و متحیّر شوی

         3- و این عالم ، خانه ی خداست           4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

      « از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

         1- ابوالفضل بیهقی           2- محمد غزالی           3- احمد غزالی           4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است  ؟

        1- تنگ چشمی انسان        2- کوتاه نظری بشر      3- کوچکی چشم انسان           4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

      1- قرن پنجم به نثر مسجّع                        2- قرن چهارم به نثر ساده

       3- قرن پنجم به نثر ساده                         4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

       1- مُلک                2- مَلِک                   3- مِلک                   4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

        1- تکرار افعال        2- کوتاهی جمله ها      3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر     4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

      1- قندیل : چراغ دان           2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

     3- قصر : کاخ                     4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

   1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد        فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

   2- آب شد برف زرد کوه سفید                   تکه یخ ها به گریه افتادند

   3- آمد نوروز و هم از بامداد                       آمدنش فرخ و فرخنده باد

   4- دلی دارم خریدار محبت                       کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟ 

    1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

   3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                      4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

     1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت              نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

    2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه        جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

   3- گهی اسرار قرآن باز گوید                               گه از قول پیمبر راز گوید

  4- نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های  « بحر ، صورت و فهم  » ، در کدام گزینه آمده است ؟

    1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم                   2- بحور ، صُوَر ، افهام

   3- بحور ، تصورات ، افهام                   4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

    1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

    2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

    3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

    4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

   1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

  3- با بدان بد باش و با نیکان نکو                     جای گل گل باش و جای خار خار

  4- در نومیدی بسی امید است                        پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع  « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند »   در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- راست گو را همیشه راحت بیش                2- راستی پیشه کن ز غم رستی

    3- راستی را زوال کی باشد ؟                       4-  راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

    1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب                             2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

    3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله  « مفعول » اسم مشتق است ؟  

   1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

  2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

  3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

  4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

    1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند        همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

   2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر               دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

   3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن           انگشت گزیدنی به یاران ماند

   4- یاد یاران یار را میمون بود                       خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسدن به ......................... و .................... است .

     1- سعادت و زندگی بهتر        2- سعادت و تفریح       3- پیروزی در جنگ و ظفر         4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

      1- مثنوی               2- قصیده        3- رباعی            4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

    1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش                 2- آفریدن

   3- تنبیه بدنی کردن                                            4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

     1- تماشای بهار – مرغان سحر            2- خواب جهالت – گل صد برگ

    2- خوشه ی زرین – مرغان سحر                   4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

     1- الوان                  2- مواعظ        3- بامداد                  4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

     1- تخت                 2- صندلی                3- تاج           4- آسمان

37-  مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

     3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار              خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

     4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

     1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی           2- عنب : انگور           3- حقه : جعبه ای کوچک      4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

      1- روی زمین          2- دیبای هفت رنگ      3- حشرات زمین         4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

     1- بهر : دریا                        2- قوس قزح : رنگین کمان    

     3- سعادت : خوشبختی                   4- متحیر : سرگشته و حیران  


مطالب مشابه :


نشانه های تدریس خوب

تجربیات معلمی - نشانه های تدریس خوب - - تجربیات معلمی
تجربیات معلمی

مشاورمدرسه - تجربیات معلمی - تجربیاتی از مشاوره در مدارس
تجربیات معلمی

شیروان 1400 - تجربیات معلمی - می گویند معلمی هزار و یک فوت و فن دارد که فقط یکی از آنها تدریس
اصول و مهارت های آموزش انشا

تجربیات معلمی - اصول و مهارت های آموزش انشا - - تجربیات معلمی
آزمون فصل دوم (علم وفرهنگ )فارسی سوم

تجربیات معلمی - آزمون فصل دوم (علم وفرهنگ )فارسی سوم - - تجربیات معلمی
سوالات تستی فصل سوم فارسی سوم

تجربیات معلمی - سوالات تستی فصل سوم فارسی سوم - - تجربیات معلمی
تجربیات من

معلم ابتدایی - تجربیات من - فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی - معلم ابتدایی
تجربیات مثبت شغل معلمی ،برای معلمان

معلمان علوم تجربي(مقطع راهنمایی) - تجربیات مثبت شغل معلمی ،برای معلمان - "به من اندیشیدن را
تجربیات شغل معلمی

گروه ریاضی شهرستان آران و بیدگل - تجربیات شغل معلمی - آزمون ریاضی ، تست هوش، تجربیات شغل
یاد آن گرامی ترین

تجربیات معلمی - یاد آن گرامی ترین - - تجربیات معلمی
برچسب :