نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان

نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان

عیدی :حداقل میزان عیدی 2 برابر حداقل دستمزد دریافتی سال مورد بحث
مالیات عیدی: عیدی(همان 2 برابر حداقل حقوق) منهای سقف معافیت حقوق( بر اساس جدول حقوق که سقف معافیت برای امسال 550 هزارتومنه) ضربدر 10%

سنوات:حقوق مبنا  تقسیم بر  356 روز   ضربدر   سابقه(روز)= حق سنوات قابل پرداخت
مالیات سنوات= حق سنوات قابل پرداخت ضربدر 10%
معمولاً سنوات برابر است با حقوق یکماه به ازای یک سال کارکرد، در ضمن اگه سنوات ذخیره گردد و در آخر خدمت موقع بازنشستگی به صورت یکجا به فرد پرداخت گردد، از مالیات معاف خواهد بود، که این امر بیشتر در شرکتهای دولتی رواج دارد.

وجوهي كه طبق بند 5 ماده 91 اصلاحي قانون ماليات مستقيم مصوب 1380/11/27 در موارد خاتمه قرارداد كار موضوع ماده 21 قانونكار و امور اجتماعي مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام(1-فوت 2-بازنشستگي 3-از كار افتادگي 4-انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن 5-پايان كار در قرارداد هايي كه مربوط به كار معين است 6-استعفاي كارگر)به مشمولين قانون اخير الذكر تعلق مي گيرد.وفق مقررات بند 5 ماده 91 قانون ياد شده از پرداخت ماليات معاف است،ليكن چنانچهكارفرما وجوهي را بابت مزاياي پايان خدمت در خاتمه قراردادهاي استخدامي موقت ، يك ساله كار كه متضمن عدم تجديد صريح يا ضمني قرارداد نمي باشد پرداخت نمايد وجوه مزبور وفق مفاد بخشنامه 1119/58324-30/4 مورخ 1377/12/09 از مشمول معافيت مقرر در بند 5 ماده 91 قانون مزبور خارج بوده و مشمول پرداخت ماليات حقوق خواهد بود ، ضمناً وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران صرفاً در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي از مشمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است
لذا پرداخت آن در غير از موارد مذكور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
به طور خیلی خلاصه وار :
بابت سنوات یا ذخیره شناسایی می شه یا پرداخت می شه :

1)
در صورت گرفتن ذخیره ----> مالیاتی شناسایی نمی شه

2)
در صورت پرداخت 2 حالت پیش می آید :

الف) ادامه همکاری با شرکت ----> مشمول مالیات
ب) قطع همکاری با شرکت -----> معاف از مالیات

بنابراین مالیات سنوات با 2 شرط: 1) پرداخت به فرد و 2)ادامه همکاری فرد با شرکت شناسایی می شود.

  اگر سنوات در پایان خدمت  به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود:

هزینه بازخرید سنوات خدمت  *
                  صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی - آقا یا خانم ...  *

حال اگر ذخیره شود :

هزینه بازخرید سنوات خدمت  *
                 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  *


توجه کنید که برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و اختلاف مانده حساب و عدد جدید را ثیت بزنید یا بعبارت دیگر حساب را تعدیل کنید:

برای مثال اگر مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال 89 شمسی 15.000 باشد
شما کل کارکرد هر کارگر را از بدو استخدام به روز محاسبه می کنید و بعد سنوات 1 روزآن را برطبق آخرین حقوقش محاسبه و ضربدر کارکردش می کنید و وقتی همه کارگران محاسبه شدند کل ذخیره مزایای پایان خدمتشان محاسبه می شود. فرض می کنیم می شود = 18.000 - ثبت زیر را می زنیم:

هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان)  3.000
                          ذخیره (سنوات خدمت) مزایای پایان خدمت کارکنان   3.000

 در واقع نوعی تعدیل صورت می گیرد

دلیلش هم آن است که طبق قانون کارفرما می بایست بر طبق آخرین حقوق دریافتی (میانگین 3 ماه آخر) سنوات را محاسبه کند و در پایان سال کل سنوات را محاسبه (ازآغاز خدمت) و بعد مانده ذخیره را اصلاح کند.

حال اگر کارگری تسویه کرد وما خواستیم سنوات آن را بپردازیم. میزان سنوات او را تا آخرین روز کاریش محاسبه و ثبت زیر را می زنیم:

مثلا سنوات او ×××××  ریال می شود:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان   ×××××
                 صندوق/بانک/ سایر حساب های پرداختنی - آقا یا خانم ....   ×××××


توجه به این نکته مفید است که طبق بند 5 ماده 91 ق.م.م بازخرید سنوات خدمت در صورتی که فرد از کار افتاده یا بازنشسته شود مشمول مالیات نیست در غیر این صورت مشمول مالیات می شود که باید کسر و پرداخت شود:

هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان   **
              سایر حساب های پرداختنی - مالیات تکلیفی یا حقوق (دارایی)    *
                صندوق/بانک/ سایر حساب های پرداختنی - خانم یا آقای...      *

 


مطالب مشابه :


مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن

مبناي محاسبه سنوات وبازخريد آن ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت
نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم

حسابداري - نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن قسمت دوم - حسابداری و اقتصاد
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

مالیات حقوق و - حقوق بازنشستگي و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات وحقوق ايام
نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان

حسابداري - نحوه محاسبه ذخیره سنوات کارکنان - اجرا و مشاوره کلیه امور مالی و حسابداری و آموزش
محاسبه سنوات و عیدی و مالیات آنها به زبان ساده

پیشگامان - محاسبه سنوات و عیدی و مالیات آنها به زبان ساده - پیشگامان در ارائه خدمت (تايپ
پرداخت سنوات پرسنل قراردادی

پرداخت سنوات پرسنل و پرسنل می بایست بابت سنوات دریافتی ، مالیات پرداخت نمایند و در
نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن

حسابداري - نحوه محاسبه ماليات عيدي،سنوات،طلب مرخصي و بن - حسابداری و اقتصاد کامپیوتر
حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی مالیاتی

۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.
فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

4-طبق قانون شركت ملزم به پرداخت سالي يكماه سنوات مي باشد و لي اگر عرف و رويه مالیات به
اظهارنامه مالیاتی

جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات - در قسمت مانده زیان سنوات قبل مورد تائید واحد مالیاتی
برچسب :